SURINAME BUSINESS DAY UITGESTELD 

De Suriname Business Day, welke op 14 oktober in Cayenne, Frans Guyana, gehouden zou worden is uitgesteld, omdat de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) geïnformeerd is geworden, dat de veerboot, die de verbinding tussen Suriname en Frans Guyana onderhoudt, uit de vaart wordt gehaald in oktober voor jaarlijks onderhoud. De VSB is momenteel bezig met haar counterparts in Frans Guyana om naar een geschikte datum te zoeken in november.

Uiteraard zal de VSB een brief richten aan de regering, waarin haar bezorgdheid zal worden geuit over deze gang van zaken. Anno 2017 kan het onmogelijk, dat er niet voor vervanging wordt gezorgd van de veerboot tijdens het jaarlijks onderhoud, vooral daar het een grensverbinding betreft. De regering roept het bedrijfsleven op om te investeren in de sectoren toerisme, landbouw en industrie en te exporteren, maar een belangrijke grensverbinding komt langer dan een maand totaal lam te liggen. De VSB heeft vaker haar bezorgdheid geuit over het ontbreken van geïntegreerd nationaal beleid, omdat het erop lijkt als ministeries naast elkaar, in plaats van met elkaar werken. Komt nog erbij kijken, dat Frans Guyanezen heel belangrijk zijn in meerdere opzichten voor diverse sectoren in ons land.

 

SAMENWERKING EN DIALOOG NODIG VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, heeft in een interview met het Dagblad De Ware Tijd aangegeven, dat Nicaragua een duidelijk voorbeeld is, dat een aantal zaken, welke de VSB en het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven promoten, namelijk waarachtige betrokkenheid, resultaat gerichte tripartiet overleg en het bereiken van overeenstemming over sociale akkoorden, kunnen werken.

De VSB Directeur gaf ook aan, dat de sociale partners in Nicaragua overeenstemming hebben bereikt over een sociaal akkoord, waarin economische ontwikkeling, armoedebestrijding en decent work centraal staan. Het beleid van alle ministeries is gericht op de uitvoering van dit akkoord, waardoor je vanzelfsprekend ook meer coherent beleid krijgt, welke resultaten oplevert, inclusief de creatie van arbeidsplaatsen door de private sector.

De heer Mac Andrew verklaarde eveneens, dat in Nicaragua beleid en concept wetten eerst besproken worden met de private sector. Geen enkele wet gaat naar hun Nationale Assemblee, indien de private sector geen input heeft kunnen leveren. Voorts voeren alle ministers continu overleg met de private sector, soms zelfs meerdere keren per week. De private sector in Nicaragua is zeer tevreden met deze aanpak, omdat problemen en zorgpunten snel opgelost kunnen worden.

De VSB Directeur is ook zeer te spreken over ProNicaragua, de Investment Promotion Agency van Nicaragua. Het voornaamste doel van de missie was om ProNicaragua te gaan bestuderen, vooral daar zij wereldwijd een Best Practice Model zijn. Deze instelling heeft ruim 1.6 miljard USD binnengehaald aan Foreign Direct Investment en zorgt ervoor, dat investeerders, zowel buitenlandse als lokale, gefaciliteerd worden, onder andere door het regelen van incentieven met relevante ministeries.

De heer Mac Andrew benadrukte ook, dat het het handelsbeleid van Nicaragua ook gericht is op facilitering van de private sector, omdat het Ministerie van Handel bewust overeenkomsten afsluit met andere landen, zodat ondernemers verzekerd zijn van market access. In Suriname kan de Nationale Assemblee nog steeds niet de Economic Partnership Agreement ratificeren, terwijl ondernemers zaken doen met zakenlui in de European Union.

De VSB Directeur vertegenwoordigde het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven in de missie, welke als doel had om ProNicaragua te gaan bestuderen, alsook bezoeken af te leggen aan de Nationale Free Zones Commission, het Ministerie van Handel, het Toerisme Instituut en de overkoepelende organisatie van het bedrijfsleven. De missie was georganiseerd door de Competitiveness Unit (CUS) en de Inter-American Development Bank (IDB), welke ook zorgdraagde voor de financiering ervan.

De VSB Directeur gaf tenslotte aan van mening te zijn, dat zonder samenwerking en dialoog geen duurzame ontwikkeling mogelijk is en dat men dit in Nicaragua beter schijnt te beseffen, evenals het feit dat nationaal belang daar prevaleert boven alle andere belangen.

 

MEETING MET DE MINISTER VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME 

Een delegatie van de VSB had maandagavond een meeting met de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Zijne Excellentie Ferdinand Welzijn om te praten over een aantal zaken het Ministerie betreffende. De VSB was namelijk niet in staat geweest om een eerdere bijeenkomst bij te wonen, vanwege diverse omstandigheden.De Minister ging onder andere globaal in op de uitvoering van de Wet Bedrijven en Beroepen, de implementatie van een consumenten applicatie, de pluimvee sector, de ontwikkeling van een Toerisme Strategisch Plan, het KMO Fonds en het Paranam Industrial Park.

De delegatie van de VSB, welke naast de heer Bryan Renten, Voorzitter, ook bestond uit de heer Wilfred Baldew, Ondervoorzitter en de Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, gaf haar visie op de aangehaalde onderwerpen. De VSB delegatie benadrukte zo ondermeer het belang van economische zonering, maar vroeg ook om terdege rekening te houden met de wensen en grieven van buurtbewoners.

 

AANMELDINGEN VOOR PRESENTATIE 9 OKTOBER STROMEN BINNEN 

U wordt hartelijk bedankt voor het bevestigen van uw aanwezigheid tijdens de informatie avond op maandag 9 oktober, betreffende de Wet op de Jaarrekening. De stroom van bevestigingen geeft aan, dat er duidelijk behoefte bestaat aan gedegen informatie over de Wet en de toepassing daarvan. De Presentatie betreffende de Wet op de Jaarrekening zal, zoals eerder medegedeeld, verzorgd worden door de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA), welke ook een bijdrage heeft geleverd aan de opstelling van de Wet.

We zitten al bijna op volledige capaciteit van het auditorium van Self-Reliance, maar u heeft nog tijd tot vrijdag 22 september om ook uw aanwezigheid te bevestigen. De presentatie zal prompt om 19.00 uur beginnen en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, gevolgd door een informeel samenzijn.

 

VSB-ROSEBEL GOLDMINES AWARD GALA 

Het Bureau van de VSB heeft besloten om leden tot vrijdag 29 september de tijd te geven om hun deelname formulier te retourneren naar de VSB, zodat het beoordeeld kan worden door de deskundige jury.

De overige voorbereidingen verlopen momenteel naar wens volgens mevrouw Kathleen Goedhoop, Relations Officer, die belast is met de organisatie van dit evenement.

 

VSB FACILITEERT FLaE 

De VSB heeft in samenwerking met VSB Young Management (VSB YM) op woensdag 13 september wederom medewerking verleend aan het Future Leaders and Entrepreneurs Programma (FlaE programma) van de Global Shapers. Een groep van ruim 28 jongeren werd ontvangen op het Bureau van de VSB.

VSB YM verzorgde ruim vier uren lang presentaties voor de FlaE participanten, die heel actief en enthousiast waren en de sessie als heel leerrijk hebben ervaren.
De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte in het slotwoord het belang van ondernemerschap voor Suriname en sprak de hoop uit, dat ook deze groep van FlaE participanten enkele ondernemers zal opleveren.