PEPFAR SMALL GRANT ONDERTEKEND 

De Suriname Business Coalition (SBC) against HIV/AIDS and other Chronic Diseases, welke een werkarm is van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), heeft op dinsdag 19 september een small grant ter waarde van USD 10.000,00 ontvangen van de President’s Emergency Plan For AIDS Relief (PEPFAR). De grant overeenkomst werd getekend op de Amerikaanse Ambassade door de Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Zijne Excellentie Edwin Nolan en de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, in aanwezigheid van leden van het SBC. Ook de Medische Zending is in aanmerking gekomen voor een small grant.

PEPFAR is een initiatief van de overheid van de Verenigde Staten van Amerika om de HIV/AIDS epidemie in de wereld tegen te gaan en het leven van personen, die lijden aan de ziekte of besmet zijn met het virus, te helpen redden. De focus is hierbij vooral op Afrika, maar ook Suriname heeft van dit initiatief kunnen profiteren. Het initiatief werd in 2003 geintroduceerd door President George Bush en is ook na zijn ambtstermijn voortgezet, soms als centraal component van globale initiatieven, welke als doel hadden om de gezondheid te bevorderen.

Het SBC werd op 1 december 2005 opgericht door de VSB, aangezien werkgevers in Suriname niet langer aan de kantlijn konden blijven staan voor wat betreft de bestrijding van de HIV/AIDS epidemie, vanwege de desastreuze impact hiervan op de samenleving, bedrijven, gemeenschappen en families. In de loop der jaren is het SBC ook gaan focussen op andere chronische ziekten, omdat ook die een grote impact hadden en hebben op werkgevers en hun werknemers en de samenleving als geheel.

De small grant moet gebruikt worden om key populaties te betrekken in de HIV/AIDS respons. Key populaties zijn groepen, die een verhoogd risico lopen op HIV infectie, vanwege de aard van hun baan, gedrag en / of condities. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft onder andere mannen, die sex hebben met mannen (MSM), klanten van sex werkers en kleine goud zoekers geidentificeerd als key populaties. De looptijd van de grant is van 1 October 2017 tot en met 30 April 2018.

Het SBC kwam in 2012, 2013 en 2014 reeds in aanmerking voor small grants van PEPFAR. Na 2014 kwam het SBC niet meer in aanmerking voor grants, aangezien PEPFAR specifieke doelgroepen had geidentificeerd en de middelen slechts aan deze groepen werden toegekend. Na een hiatus van twee jaren heeft het SBC dus wederom een small grant gekregen, hetgeen in deze crisisperiode heel goed uitkomt.

Voor meer informatie omtrent het SBC en de specifieke activiteiten, die met de grant uitgevoerd zullen worden, kunt u terecht bij mevrouw Rita Bechoe, de Programme Coordinator SBC en wel als volgt :

E-mail : rita.bechoe@sbc.vsbstia.org

Telefoon : 474090

 

IGNITING THE UTILITY TRANSITION: RE-FUELING OUR DRIVE TO SUSTAINABLE ENERGY 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) houdt in samenwerking met CARILEC de 2017 CARILEC Renewable Energy Conference and Exhibition onder het thema “Igniting the Utility Transition: RE-fueling our Drive to Sustainable Energy” in de periode 17 – 22 september 2017 in Hotel Torarica.

CARILEC staat voor Caribbean Electric Utility Services Corporation en is een associatie van energie producenten, dienstverleners en andere relevante stakeholders uit de regio. De Renewable Energy Conference is een van de jaarlijkse conferenties van CARILEC. Gelet op de in 2015 aangenomen Sustainable Development Goals (SDGs), in het bijzonder goal nummer 7 “ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”, is het niet verwonderlijk, dat de belangstelling voor deze conferentie steeds groeiende is.

Het houden van deze conferentie in Suriname is een heel goed initiatief van de EBS, niet alleen omdat de SDGs ook in Suriname gerealiseerd moeten worden, maar meer nog daar ons land veel potentie heeft voor renewable energy. Artikel 8, lid 2 van de Electriciteitswet van Suriname geeft ook aan, dat “het Electriciteit Sector Plan (ESP) legt het strategisch plan voor de sector met een tijdshorizon van ten minste twintig jaar vast en geeft richting aan van overheidswege te nemen beslissingen betreffende de eerstvolgende vijf jaar in verband met het op betrouwbare, doelmatige, duurzame en milieuhygiënisch verantwoorde wijze uitvoeren van de elektriciteitsvoorziening.

 

DIRECTEUR VSB NAAR REGIONALE MEETINGS 

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, zal in de periode 26 – 30 september uitlandig zijn, vanwege participatie aan een tweetal meetings op Trinidad and Tobago. Op dinsdag 26 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) plaats, waarbij ondermeer een nieuw Bestuur gekozen zal worden voor de periode 2017 – 2019.

Vermeldenswaard is, dat de heer Marcel Meyer, Ere-Voorzitter van de VSB, jarenlang leiding heeft gegeven aan de CEC en wel als President, terwijl de heer Ferdinand Welzijn, die thans Minister van Handel, Industrie en Toerisme is, ook zijn krachten heeft gegeven aan de CEC in andere bestuursfuncties, recentelijk als First Vice-President.

Vanaf woensdag 27 september tot en met vrijdag 29 september vindt er een Bipartiete Regionale Meeting van de CEC en de Caribbean Congress of Labour (CCL) plaats. Deze meeting heeft als uitdrukkelijk doel om de stand van zaken voor wat betreft het regionaal project, dat deze organisaties uitvoeren met middelen uit het tiende European Development Fund (EDF) te bespreken. Het project is gericht op de versterking van de capaciteit van de regionale organisaties en hun leden om te participeren in regionale integratie processen, maar ook het CARIFORUM gebeuren. In december moet het project afgerond zijn.

 

TRAININGEN VAN SNTA IN OKTOBER VAN START 

De Voorzitter van de Werkgroep Suriname National Training Authority (SNTA), de heer Roy Adema, heeft de VSB geinformeerd, dat in oktober en november de volgende stap voor wat betreft de operationalisering van SNTA, namelijk het verzorgen van trainingen, definitief gezet zal worden. De VSB bedankt een ieder, die zich heeft opgegeven om deze trainingen te volgen.

In een circulaire, welke eerder deze maand naar leden is verstuurd, werd aangegeven, dat Suriname heeft besloten om voor wat betreft het beroepsgericht onderwijs de stap te maken naar competentie gericht onderwijs. Dit houdt in, dat personen, die een opleiding afronden, moeten aantonen, dat ze daadwerkelijk over de benodigde competenties beschikken om een bepaald beroep uit te oefenen. De gang naar competentie gericht onderwijs zal maken, dat een veelgehoorde klacht van het bedrijfsleven, namelijk dat studenten na de afronding van hun opleiding toch niet direct inzetbaar zijn, tot het verleden zal behoren.

 

 

NOG ACHT (8) SURVEYS TE GAAN OM VIJFTIG (50) TE HALEN 

Nog acht leden van de VSB moeten participeren aan de regionale survey, van de CEC en International Labour Organization (ILO) , betreffende “Women in business and management: Improving the bottom line” om het benodigd aantal van vijftig te halen.. Het invullen van de survey duurt minder dan 8 minuten.

U treft de survey hier aan : http://www.surveygizmo.com/s3/3778788/ILO-Company-Survey-Suriname

 

KOMENDE ACTIVITEITEN VAN DE VSB 

In oktober zal de VSB een tweetal activiteiten houden en wel :

– 9 oktober in het Auditorium van Self-Reliance de presentatie van SUVA beteffende de Wet op de Jaarrekening

– 26 oktober in TBL Cinemas de VSB –Rosebel Gold Mines CSR Award Gala