In verleden is er weinig aandacht besteed aan economische waarde van Intellectuele Eigendom (IE). Het streven van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is erop gericht om bedrijven bewust te maken over beschermen en managen van IE.

Met financiering van de IDB wordt er momenteel een strategie ontwikkeld om IE in kaart te brengen en vervolgens te implementeren.

Foto: Het team van Technopolisgroup vergezeld met de waarnemend directeur Kenneth Codrington van het Bureau Intellectuele Eigendom (rechts)

De resultaten van workshops en interviews (waar de VSB ook aan deelnam) hebben geleid in preliminaire resultaten die in de strategie worden opgenomen.

Lobby voor wetgevingskader bijvoorbeeld blijkt hoog nodig te zijn. Aan de consultant Technopolis Group is aanbevolen om binnen de strategie ruimte te creëren voor een steering commitee die het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) kan ondersteunen in haar werk. BIE moet ook gaan richting onafhankelijkheid. De legal framework moet ook bewerkstelligen dat er complete handhavingsinstrumenten aanwezig zijn inzake de onafhankelijkheid.

Mensen moeten bewust worden gemaakt over het belang van beschermen van IE. Er moet een systeem in place zijn voor benefit sharing. Er moet ook voldoende communicatie komen over de definitie van Traditionele Kennis (TK).

Awarenes vergt een communicatiestrategie. Er moet hiernaast ook een educatieplan komen waarbij mensen zo vroeg als mogelijk bekend worden met IE. Er is een integrale aanpak bedacht voor het bouwen van netwerken bestaande uit de regering, gebruikers en houders van IE en experts van IE.

Hieraan wordt ook een twee jaarlijkse conferentie aanbevolen om subgroepen en deskundigen bij elkaar te halen. Voor het vieren en presenteren van successen is er gedacht aan innovatie-hotspots voor digital agro en TK. De hotspots moeten belanghebbenden bekend maken met IE en hen betrokken houden bij de ontwikkelingen.\

Kennis en vaardigheden hangen ook af van het leren uit fouten. Er moet een train de trainers workshop opgezet worden. Hierbij komt ook de rol van een onafhankelijk BIE bij kijken, vooral inzake het budget om dit te realiseren.

Suriname moet ten slotte ook kijken naar de internationale ontwikkelingen, aansluiten bij internationale organisaties, en samenwerken met andere landen die al bepaalde systemen in place hebben.

Het werd gedurende de sessies waar de VSB aan deelnam duidelijk dat Suriname niet kan blijven praten. Het is nu tijd om actie te ondernemen. Dit vooral gezien IE niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Een Nationale strategie moet na de aanbevelingen van belanghebbenden als de VSB nog worden geformuleerd. Na de formulering wordt het ter inzage aangeboden aan stakeholders.