Er moet met de nodige spoed een structureel aanpassingsprogramma worden uitgevoerd en de Centrale Bank is een belangrijke schakel in ons financieel bestel”, stelt de heer Renten.”

Het behoeft volgens Bryan Renten, Voorzitter van de VSB, geen betoog dat wij ons momenteel in een diepe crisis bevinden. Het maandelijks begrotingstekort bedraagt ongeveer SRD 380 miljoen, de liquide monetaire reserves bedragen ongeveer USD 50 miljoen, hetgeen overeenkomt met minder dan 1 maand importdekking. De schuldpositie van het land is hoger dan USD 3 miljard oftewel hoger dan 90% van het BBP en de handelsbalans is wederom negatief. Deze economische indicatoren duiden erop dat indien er geen acute maatregelen worden getroffen om het economisch tij te keren, Suriname in een diepere crisis terecht kan komen dan die van 2016-2018 met het gevolg dat Suriname in een default situatie terecht kan komen (verzaking van de binnen- en buitenlandse verplichtingen) en het financieel systeem zal imploderen.

“Er zijn uiteraard verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de huidige situatie, maar belangrijkste is het ondoordachte en onverantwoord financieel beleid van de zittende regering die heeft geleid tot enorme tekorten op de begroting en het bijna volledig doen verdampen van de vrije monetaire reserve. Er moet met de nodige spoed een structureel aanpassingsprogramma worden uitgevoerd en de Centrale Bank is een belangrijke schakel in ons financieel bestel”, stelt de heer Renten.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de VSB, in tegenstelling tot het verleden, actief betrokken was met het identificeren en laten benoemen van een persoon die voldoet aan het profiel voor de functie van de Centrale Bank. “De Governor van de Centrale bank dient een hoge mate van integriteit te bezitten, vrij van onbesproken gedrag zijn, dient te beschikken over ruime kennis van het financieel systeem (banken, verzekeringswezen en pensioenfondsen), en verder monetaire kennis, crisis management vaardigheden en bewezen leiderschapsvaardigheden”, meent de voorzitter.

“Samen met de andere partners denken wij in de persoon van Dhr. Roemer de geschikte kandidaat te hebben geïdentificeerd”, voegt hij eraan toe. De heer Maurice Roemer, was tot voor kort Algemeen directeur van Self-Reliance, en de VSB acht hem in staat om als zelfstandige monetaire autoriteit invulling te geven aan een gezond en evenwichtig monetair beleid en tegelijkertijd constructief zakelijk samen te werken met de regering c.q. de Minister van Financiën.

“Met de benoeming van een Governor die aan het profiel voldoet hebben we een eerste belangrijke stap gezet. Echter is dat onvoldoende om de ontstane vertrouwenscrisis binnen het financieel systeem te herstellen en de monetaire en de onevenwichtigheden te redresseren. Geen enkele Governor zal dat kunnen bewerkstelligen zonder adequaat monetair herstructureringsprogramma, strikte onafhankelijkheid van de regering en zakelijke afstemming met de regering in casu de Minister van Financiën. Er dient tegelijkertijd een flankerend fiscaal en economische groeibeleid gevoerd te worden. Om de stijging van de valutakoers en daarmee de waardedaling van de Surinaamse dollar te stoppen is het noodzakelijk dat de overheidsbegroting in evenwicht wordt gebracht”, aldus de heer Renden.

De VSB heeft de regering c.q. de President ook erop gewezen dat van versobering van het uitgavenbeleid niet langer uitgesteld kan worden ondanks het feit dat dit een verkiezingsjaar is.
De VSB heeft wederom gepleit voor een structureel tripartiet overleg met alle relevante sociale partners omdat dit de enige manier is om draagvlak te creëren voor een duurzaam structureel aanpassingsprogramma, aangezien de door de overheid genomen maatregelen niet duurzaam blijken te zijn.