Op 23 maart 2020 heeft de president van de Republiek Suriname de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, bekrachtigd. De WCVT is op 23 maart 2020 in het Staatsblad is gepubliceerd. In plaats van een uitputtende bespreking van de wet, is in deze memo ervoor gekozen de focus te leggen op de, voor de alledaagse bedrijfsvoering, belangrijkste bepalingen.

Het accepteren van contante betaling in vreemde valuta
Op grond van artikel 3 lid 1 WCVT is het sedert 24 maart 2020 eenieder verboden om contante betalingen in vreemde valuta te plegen of te accepteren.

Contracteren in vreemde valuta
Artikel 10 lid 3 WCVT stelt- een overgangsbepaling – dat de bij inwerkingtreding van deze wet bestaande overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lid 2 binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de WCVT dienen te worden gewaardeerd in Surinaamse dollar tegen de wisselkoers van de Centrale Bank. Nagenoeg alle overeenkomsten, waarbij partijen hebben afgesproken dat de betaling in vreemde valuta moet plaatsvinden, vallen binnen de reikwijdte van artikel 10 lid 3 WCVT. Gelet op het voorgaande, valt een overeenkomst alleen dan niet binnen de reikwijdte van artikel 10 lid 3 WCVT, indien daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de prestatie, bestaande uit de betaling van een geldsom in vreemde valuta, bij uitsluiting moet worden verricht door overmaking van voormelde geldsom in vreemde valuta op een in die overeenkomst genoemde bankrekening. Iedere overeenkomst die na 24 maart 2020 wordt gesloten en waarbij wordt overeengekomen dat een prestatie moet worden verricht, bestaande uit de betaling van een geldsom in vreemde valuta, dient een bepaling als voormeld te bevatten om te voorkomen dat de overeenkomst van rechts- wege nietig is, als bedoeld in artikel 3 lid 3 WCVT.

Offreren en factureren in vreemde valuta
Artikel 3 lid 5 houdt een verbod in om prijzen van goederen en diensten in een andere munteenheid aan te geven dan de Surinaamse dollar. Deze bepaling staat echter haaks op artikel 3 lid 2 WCVT, welke contracteren in vreemde valuta mogelijk maakt, mits in de overeenkomst wordt opgenomen dat de betaling in vreemde valuta louter kan geschieden door middel van overmaking op een bank- rekening. Voormelde bepaling is te kwalificeren als fundamenteel onuitvoerbaar.

Geen straf op overtreding artikel 10 lid 3 WCVT
Op het niet waarderen van voor 24 maart 2020 gesloten overeenkomsten in Surinaamse dollar staat geen enkele sanctie.

Conclusie
Op grond van het voorgaande, luidt de conclusie dat bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten betreffende een te verrichten prestatie in vreemde valuta eenvoudigweg kan worden voldaan aan de WCVT, door het invoegen van een specifieke bepaling, zodat de wet in dat opzicht geen beperkingen oplevert voor het aangaan van nieuwe schuldverplichtingen in vreemde valuta.

Bij bestaande schuldverplichtingen die luiden in vreemde valuta, daarentegen, zullen schuldenaren mogelijk bij de rechter kunnen afdwingen dat zij de vreemde valuta-schuldverplichting kunnen voldoen door betaling in Surinaamse dollar tegen de koers van de Centrale Bank. Een schuldenaar zou in het ergste geval – indien de schuldeiser weigert het equivalent van de schuld in Surinaamse dollar te aanvaarden – zelfs bevrijdend kunnen betalen door middel van storting van voormeld equivalent in Surinaamse dollar in de consignatiekas.

Met meewerkende schuldenaren kan echter een wijziging in de bestaande overeenkomst worden overeengekomen, zodat ook bij deze overeenkomsten betaling in vreemde valuta mogelijk blijft.”

Aangezien het wettelijk verbod om te offreren en factureren in vreemde valuta haaks staat op het recht om, weliswaar onder voorwaarden, te contracteren in vreemde valuta, is het lastig handvatten aan te reiken voor handelen in lijn met artikel 3 lid 5 WCVT. Indien de intentie van degene, die in een offerte een aanbod doet, is om een overeenkomst aan te gaan in vreemde valuta, is het volstrekt onlogisch om de prijs van het goed of de dienst in de aan de overeenkomst voorafgaande offerte uit te drukken in Surinaamse dollar. Evenmin is het logisch om te factureren in Surinaamse dollar, indien partijen, daaraan voorafgaand, uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat giraal betaald moet worden in vreemde valuta. Daartegenover staat dat artikel 9 lid 1 WCVT overtreding van artikel 3 lid 5 WCVT beschouwt als een economisch delict. Voor dit probleem is vooralsnog geen juridische oplossing voor handen.

De uitgebreide memo kunt u hier downloaden.

De VSB wacht intussen nog de uitspraak van de Rechter af in het Kortgeding dat is aangespannen tegen de Staat inzake deze wet. De uitspraak wordt aan het eind van deze maand verwacht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwslijn 953

Note

Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB.