Op 10 augustus werd een delegatie van de VSB bestaande uit dhr. B. Renten, W. Baldew, R. Soechit, J van Charante en P. Torilal voor een kennismakingsbezoek ontvangen door de president van de Republiek Suriname Z. E. Ch. Santokhi. Bij dit bezoek was ook een 4 personen tellende delegatie van de ASFA o.l.v. dhr. W. Bilkerdijk, aanwezig. Van de regering waren de ministers Ramdin, Kuldipsingh, Walden en Sewdien bij dit bezoek aanwezig. Na een korte kennismakingsronde schetste de president een somber beeld van de economische situatie in het land. Na 3 weken regeren en na een quick scan van de situatie op de diverse ministeries is een duidelijker beeld verkregen van de erfenis van de vorige regering.

De situatie is niet rooskleurig. Er moet geld worden geleend om de overheidslasten te betalen. Er zijn geen significante investeringen gepleegd en de schuldenlast is erg groot. De president beseft, dat bepaalde bedrijven het slachtoffer zijn geworden van het gevoerde beleid en in problemen zijn geraakt o.a. doordat de regering de bedrijven gelden voor geleverde diensten niet betaald heeft. De nieuwe regering heeft een crisisplan voor de komende 9 maanden, waarin een aantal fiscale maatregelen zijn opgenomen. Men denkt ook aan conversie van domeingrond. Voorts zijn er gesprekken gevoerd met IMF, IDB en de Worldbank voor o.a. herstructurering van de schulden. Er is in de RvM ook gesproken over ordening van de formele en informele goudsector. De president bedankt de VSB en ASFA voor het document waarin maatregelen voor herstel van de economie zijn opgenomen. Gedane suggesties hierin, zijn door de regering voor een deel reeds overgenomen. De president stelt voor om een gestructureerd overlegorgaan in het leven te roepen en doet het voorstel om op 18 augustus een eerste bijeenkomst bij BUZA te houden. Na deze eerste bijeenkomst kan gezamenlijk met de ministeries van Buza, Financiën, LVV, Economische Zaken, TCT, Arbeid en ROGB verder overleg worden gevoerd. Op 1 oktober zal de regering een uitgebreid beleidsplan aan de DNA presenteren.

Met betrekking tot de Covid-19 pandemie, gaf de president aan dat men zich zorgen maakt over de toename van het aantal besmettingen en dat een deel van de bevolking zich niet houdt aan de maatregelen. De eerder afgekondigde Noodwet is met 6 maanden verlengd. Het beleid zal aangepast moeten worden o.a. door de bevolking middels voorlichting bewuster te maken en door verscherping van de controle op de naleving van de afgekondigde maatregelen. Er is een bedrag van SRD 2 miljard goedgekeurd voor ondersteunende maatregelen.

Dhr. Renten bedankt de president voor de uitnodiging. Hij is verheugd met de voorgestelde beleidsoverleg structuren zoals door de president is voorgesteld. De VSB is voorstander van gestructureerd beleidsoverleg. Hij ondersteunt het initiatief om de informele sectoren (o.a. goud en hout) te belasten, m.n. de skalians zouden een grotere bijdrage moeten leveren aan de staatskas. Dhr. Renten vraagt ook aandacht voor (mede) bemensing van de diverse instituten met vertegenwoordigers uit de private sector, gedacht wordt aan o.a. Investsur, NOB, STS, Staatsraad en SBF. Ook wordt aandacht gevraagd voor de herintroductie van het Tripartiet Overleg en het ratificeren van EPA. De aandacht van de president wordt gevraagd voor het baggeren van de Suriname rivier en versterking van de relatie met o.a. Guyana een eerder gedaan voorstel voor een z.g. ”single economy” met Guyana wordt in dit verband aangehaald. De president verwijst naar zijn recent bezoek aan Guyana, waarbij over diverse samenwerkingsverbanden, o.a. in de oil & gas industrie, afspraken met Guyana zijn gemaakt. Deze samenwerkingsverbanden zullen verder uitgewerkt worden, er wordt gestreefd de voorbereidingen voor 25 november af te hebben.
Dhr. Bilkerdijk vult aan, door bij de fiscale maatregelen de invoering van BTW met spoed te behandelen. Er wordt aandacht gevraagd voor inzet van local content en introductie van speciale economische zones. De ASFA vertegenwoordiger vraagt de aandacht van de president voor de Investeringswet, het KMO fonds en middelen ter ondersteuning van de door Covid -19 maatregelen getroffen bedrijven. Met de afspraak voor vervolg overlegsessies met de regering werd de bijeenkomst beëindigd.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.