Op dinsdag 1 september 2020, bracht de VSB een kennismakingsbezoek aan de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Z.E. Silvano Tjon A Hung. De Minister gaf aan dat zijn beleid m.b.t. Ruimtelijke Ordening en Milieu volledig gericht zal zijn op de private sector en het hebben van een goed partnerschap met het bedrijfsleven. De Milieu wet die dit jaar kamerbreed in het Parlement is aangenomen, biedt ondanks het feit dat bepaalde zaken aangepast dienen te worden, een heleboel mogelijkheden om het milieubeleid in te richten, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol vervuld. Op korte termijn moet de registratie van bedrijven die gevaarlijke stoffen importen/exporteren plaatsvinden en hoe en waar de opslag van deze stoffen met name ammoniumnitraat (moet) geschieden. Hij ziet in de toekomst, een belangrijke rol weggelegd voor milieu deskundigen binnen (grote) bedrijven, om deze te helpen zich aan milieunormen te houden. Op het gebied van Ruimtelijke Ordening, wil de Minister in de eerste instantie een ontwikkelingsplan voor Paramaribo als toeristisch product i.s.w.m. het bedrijfsleven samenstellen.

De voorzitter van de VSB dhr. Renten, gaf aan dat hij onderkent dat ruimtelijke ordening de rode draad is voor een gezond ondernemingsklimaat. Op dit moment zijn er vele bedrijven die daadwerkelijk rekening houden met het milieu en kosten maken om dit te faciliteren, maar ook vele anderen die dat niet doen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Mw. A. de Bye gaf aan dat het voor de Agrarische sector ook van belang is dat de registratie van bedrijven die pesticide en antibiotica importen plaatsvind. Dhr. J. van Charante gaf aan dat het milieu op zowel micro, mezzo als macro niveau gemonitord dient te worden. Dit is noodzakelijk voor de monitoring van de Arbo regelgeving.

Met de Covid-19 pandemie zijn zaken verergerd, maar geven nog meer het belang van het monitoren van het milieu en de Arbo regelgeving weer. Hij juicht het plan voor Paramaribo, als toeristisch product toe en geeft aan dat bij een goed plan er genoeg investeerders zijn om geld hierin te steken. Verder brengt hij ook onder de aandacht van de Minister het belang van het ontwikkelen van renewable energy mogelijkheden in Suriname.

Dhr. Rente gaf ook aan dat er op dit moment een paar grote bedrijven een plan hebben ontwikkeld om petflessen terug te halen uit de samenleving en deze te recyclen. Het bedrijfsleven wil het beleid van het ministerie ondersteunen, maar wil weten wat de beleidsprioriteiten op kort en middellang termijn zijn.

De Minister vraagt naar input van ideeën om die mee te nemen in het beleidsnota, jaarplan en begroting van het ministerie dat zeer spoedige af moet. Bij het verder uitwerken van het beleidsnota, zullen de actoren voor eind van het jaar uitgenodigd worden, om hun bijdrage te leveren en het beleid verder uit te dragen en te promoten in de totale samenleving. De Minister is tevens voornemens om in de toekomst diverse commissies in te stellen zoals het beheer van vuil en een multidisciplinaire commissie Ruimtelijke Ordening voor het maken van bestemmingsplannen. Binnen deze commissies is er een belangrijke rol weggelegd voor de VSB.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.