Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft zich laten informeren door de monitoringscommissie over het Decent Work Country Programma Suriname II 2019-2021 (DWCP SU II). Dit programma behelst de prioriteitspunten in de samenwerking die Suriname heeft met de International Labour Organization (ILO). Het programma is tripartiet voorbereid en is ook ondertekend door de ILO, waar Suriname sinds 1976 lid van is. De eerste versie van het programma is uitgevoerd in de periode 2014-2016 en kan als succesvol worden ervaren, vooral wat de ontwikkeling van de arbeidswetgeving betreft. Bij de evaluatie is door de commissie een uitleg gegeven aan de minister over de inhoud, het verloop, de stand van zaken, de kansen en de bedreigingen. De evaluatie sessie heeft op vrijdag 19 februari plaatsgevonden.

Het DWCP SU II is in november 2020 ondertekend, ongeveer 11 maanden na de ingang van de 3-jarige programmaperiode. Voor de monitoring en bevordering van de begeleiding door de ILO is volgens de eisen van het programma een tripartiete Monitoringscommissie Decent Work Country Programme Suriname II ingesteld in mei 2020, 6 maanden na de programma-ondertekening. Na de instelling is in volle vaart aangevangen met het inplannen van de monitoringswerkzaamheden. In 2021 is een onderbreking van iets meer dan 3 maanden (3de week juli 2020-1ste week november 2020) ervaren na de regeringswisseling vanwege een evaluatie van de stichtingen, raden en commissies door de regering. Toen de werkzaamheden on hold kwamen te zitten in juli 2020, had de commissie al een plan van aanpak en was ze bezig deze zonder uitstel uit te voeren. In juli waren consultaties gaande die net konden worden afgerond. Het DWCP is in wezen een ILO-programma voor ondersteuning en capaciteitsversterking, aangeduid als technische assistentie. Intussen is met medewerking van de Arbeidsinspectie, Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken, ODAM, de SAO, SPWE, Bemiddelingsraad, het Arbeidsadviescollege een analyse gemaakt van de specifieke behoefte voor technische assistentie bij de verschillende eenheden en de werkarmen van het ministerie. Dit is inmiddels in een uitgebreide brief in december 2020 medegedeeld aan het ILO Decent Work Team and Office fort the Caribbean (ILO Caribbean). De Arbeidsinspectie heeft de ILO Caribbean zelf aangeschreven.

Aanbevolen wordt dat  instituten als RACO en CIP functioneel worden gemaakt, zodat de programmaonderdelen bevordering van de oprichting van coöperaties landelijk en het opstarten van een productiviteitsprogramma in Suriname (welke reeds was opgestart en op rails gebracht), met de hulp van de ILO van de grond kunnen komen. Ook moeten problemen met betrekking tot gebrekkige human resources worden aangepakt.

Een eenvoudige kwantitatieve en kwalitatieve analyse leert dat in januari 2021, ervan uitgaande dat al geplande activiteiten voortgang vinden, het Onderdirecoraat Juidische en Internationale Zaken (gelet op de fase waarin het programma zich bevindt) zich op een realisatiegraad van 75.8% bevindt. Dit is inclusief het AAC en CIP. Het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt en de Arbeidsinspectie zitten op een realisatiegraad van 66.6%. De consultaties met de ministeries van Sozavo, Juspol en EZ moeten nog plaatsvinden, die zijn gericht op respectievelijke de programmaonderdelen ‘Evaluatie van het sociaal zekerheidsstelsel’, ‘Instelling van de Arbeidskamer’ en ‘Inventarisatie van maatregelen ter bevordering van het Ondernemerschap’. Het DWCP SU II is op dit moment op schema, maar de geplande activiteiten moeten wel worden uitgevoerd.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?