De sociaal Economische Raad heeft op 2 februari 20201 haar advies uitgebracht inzake de Crisis en Herstelplan 2020-2022. Het CHOP is intussen een naamsverandering ondergaan en heet nu Herstelplan.

De SER staat achter de noodzakelijke stabilisatie van onze economie en het doorvoeren van hervormingen die de kans op steeds terugkerende crises moeten minimaliserenen constateert met genoegen dat de Overheid een aanzet heeft gegeven tot een gestructureerde aanpak van de crisis d.m.v. het opzetten van een CUP, dat zij deze met diverse maatschappelijk relevante groepen heeft gedeeld en meer nog dat het document door lokale experts is geformuleerd.

Ter aanvulling van de bijdrage om te komen tot een succesvolle implementatie van het CHP heeft de SER ook adviezen.
1. Het CHP dient bijgesteld te worden waarbij:
a. Zowel de CHP- als de Staatsbegroting in evenwicht gebracht dienen te worden omdat ondanks besparingen en meeropbrengsten er toch sprake blijkt te zijn van een tekort, waardoor monetaire financiering gemakkelijk als oplossing voor het financieringstekort ingezet kan worden.
b. Maatregelen voor het sociaal vangnet en de sociale sector moeten uitgevoerd worden, echter dienen de bedragen nader te worden bekeken om inflatie te voorkomen.
c. Enkele opgenomen projecten dienen in het MOP 2022-2026 ondergebracht te worden aangezien zij geen directe werking op het elimineren van de crisis zullen hebben.

2. Het CHP bevat onvoldoende maatregelen om het particuliere bedrijfsleven te ondersteunen om zowel de financieel -economische crisis als de gevolgen van de Covid-19 pandemie te kunnen compenseren. Sommige maatregelen zijn vaag en dienen duidelijker beschreven en gekwantificeerd te worden met een tijdslijn. Het bedrijfsleven is immers de motor van de economie.

3. Investeringen naar sector ontbreekt. Er is niet aangegeven welke sectoren potentie hebben voor productie, export, importvervanging en daarmee werkgelegenheid. Ook de spin -off effecten m.b.t. belastingopbrengsten, bijdrage BNP etc ontbreken. Het is noodzakelijk dat er een Nationaal Investeringsprogramma wordt opgezet en geïmplementeerd.

4. Aanpassing van de investeringswet als stimulans voor het bedrijfsleven en FDI.

5. Een overeenkomst met IMF in het kader van de implementatie van het CHP moet worden gesloten.

6. Herschikking van de schulden is essentieel voor het uitvoeren van het CH-P.

7. De schattingen in het CHP zijn te optimistisch (m.b.t. opbrengsten, bezuinigingen, creatie arbeidsplaatsen).

8. De rol van de particuliere sector is onvoldoende uitgewerkt in het CHP. 9.

Het benoemen van 140 projecten is ambitieus en wekt daardoor te grote verwachtingen.

10. Een goed communicatieplan is noodzakelijk om draagvlak te kunnen verkrijgen van het volk.

11. Er is behoefte aan aanvullende analyse en een ontwikkelingskader dat onder meer de leidende principes voor het crisisbeleid vastlegt.

12. Als brede maatschappelijke consensus bereikt en formeel vastgelegd wordt kan dat de kansen op een succesvolle crisisbestrijding, zoals verwoord in het CHP, vergroten.

13. Om de crisismaatregelen, hun onderlinge relatie en het tijdspad inzichtelijker te maken voor de diverse maatschappelijke groepen is een kernachtige crisisbestrijdingsstrategie onmisbaar. In zo een strategie kunnen de doelen, doelgroepen en principes kort gepresenteerd worden en laten beleidsmakers zien hoe de maatregelen hiervan zijn afgeleid.

Het is volgens de SER van belang dat de regering met alle relevante actoren overleg blijft plegen voor betrokkenheid en input voor tijdige aansturing van het beleid.

Voor alle adviezen geldt: communiceer, temporiseer en spreid de maatregelen!

Lees hier het volledig advies van de SER: SER advies inzake CHP 2020-2022_Van Crisis naar Herstel vd Economie en het Openbaar Bestuur

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?