Op 30 augustus jl. vond de achtste webinar van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) plaats. Deze webinars zijn een initiatief van het SJV bestuur, ontwikkeld om relevante en/of actuele juridische onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken te belichten d.m.v. het overbrengen van specifieke kennis en het stimuleren van discussies.

Tegen de achtergrond van de recente olievondsten voor de kust van Suriname en nieuwe mogelijkheden voor groei in onze economische ontwikkeling, werd de webinar met als titel “Local Content, een praktische benadering” georganiseerd. Door leden van  de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)  werkgroep in de nationale commissie Local Content, werd invulling gegeven aan het thema van deze webinar. De inleider van de achtste SJV Webinar was  de heer Dimitri Lemmer. Mevrouw Mervel Kotzebue – Fleur en de heer Bryan Renten deelden eveneens hun inzichten als panelleden.

Tijdens de inleiding werd onder meer belicht dat het begrip Local Content op diverse manieren benaderd kan worden. Het accent moet echter liggen op een Surinaamse omschrijving van het begrip, welke onder andere omvat de lokale toegevoegde waarde en de bijdrage van de lokale beroepsbevolking. Naast het toelichten van de indicatoren werden ook aan de orde gesteld het nut, de contouren en directe impact  van een Local Content beleid. Tevens werd de noodzaak van nieuwe en/of aangepaste wetgeving in verband met Local Content benadrukt alsmede de rol van de juristen in dat kader.

In de discussieronde was er consensus over het belang van  een lang termijn nationale ontwikkelingsvisie, opdat Suriname duurzaam en optimaal in eigen economische en sociale behoeften kan voorzien. Participanten in de webinar waren het eens dat de betrokkenheid van juristen in het huidig stappenplan om het Local Content raamwerk gestalte te geven cruciaal is. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het evalueren en mogelijk herzien van bestaande wetgeving of het formuleren van specifieke Local Content wet- en regelgeving ter versterking van bestaande processen en procedures. 

Opgemerkt werd dat de naleving van verdragsverplichtingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en CARICOM eveneens in acht genomen moet worden in de Surinaamse beleving van local content. Committeringen in relatie tot het milieu, duurzame ontwikkelingsdoelen en veiligheid zullen ook deel vormen van het eerder vermeld raamwerk. De juridische onderbouwing van de effectieve monitoring zoals creatie van een onafhankelijke monitoring autoriteit en het versterken van bestaande instanties belast met overzichtzoals de Rekenkamer en CLAD is eveneens relevant.

Deze achtste SJV webinar is slechts de eerste aanzet geweest in de dialoog omtrent Local Content. De SJV zal een werkgroep installeren om juristen te betrekken bij de discussie ter realisatie van een Local Content raamwerk. De samenwerking met de VSB in dit verband, moet ertoe bijdragen dat uiteindelijk Suriname voorbereid en duurzaam profijt heeft bij de exploratie van offshore olie en gas.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?