KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 07 MAART 2016

HammerKrachtens artikel 22 lid 1 sub a van de statuten werd door het Bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, een algemene ledenvergadering uitgeschreven, die op maandag 07 maart 2016 om 19:00 uur werd gehouden in het auditorium van Self Reliance.

Hieronder een kort verslag van het verloop van de vergadering.

De Voorzitter van de VSB, de heer Ferdinand Welzijn, opent de vergadering om 19:10 uur en verwelkomt de aanwezigen.

Bij het agendapunt Mededelingen geeft de Voorzitter de afmeldingen van bestuursleden en lidbedrijven door. De heer Welzijn deelt verder mede dat het VSB-bestuur op maandag 29 februari in vergadering bijeen is gekomen om te brainstormen over de haast uitzichtloze situatie die thans heerst in Suriname. In deze brainstorming session werd besloten om sociale partner Ravaksur uit te nodigen voor woensdag 09 maart om raakvlakken te zoeken voor een gemeenschappelijke aanpak van zaken.

Over de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 juni 2015 zijn er geen vragen of opmerkingen. Deze worden goedgekeurd en gearresteerd.

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, presenteert het beleidsplan 2016-2018. Dit beleidsplan zal zich voornamelijk richten op:

Verdere professionalisering van de VSB
– Strategische Communicatie en Informatieverstrekking
– Duurzame Ontwikkeling en Corporate Social Responsibility
– Verbetering van het Ondernemingsklimaat en Bevordering van het Ondernemerschap
– Decent Work

De Directeur gaat in op de concrete actiepunten van elk van deze beleidsvoornemens:

De verdere professionalisering van de VSB zal o.a. gericht zijn op een gewijzigde rol van het Bureau, screening en aanpassing van de Statuten, de ontwikkeling van een Member Benefit Systeem, en de introductie van nieuwe of aangepaste diensten ter verbetering van de service naar de leden en andere bedrijven.

Om het communicatie- en informatievoorzieningsproces te stimuleren, zullen de reguliere groepsvergaderingen gecontinueerd worden, en zal er gewerkt worden aan verdere upgrading van de website van de VSB. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, het houden van bipartiete meetings met de vakbeweging, en de intensivering van strategische samenwerkingsverbanden op nationaal, regionaal en internationaal niveau zijn ook actiepunten op het gebied van strategische communicatie. Ook zal er een “commissie van wijze personen” worden samengesteld, die de nationale organen waarbinnen de VSB participeert, maar ook het Bestuur en het Bureau, zal bijstaan met adviezen.

Met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling en Corporate Social Responsibility zal aandacht worden besteed aan verdere bevordering van CSR onder de leden, bevordering van de uitgifte van vrijwillige Sustainability Reports en bevordering van milieuvriendelijke verwerking van afvalwater en afvalproducten. Verder zal aandacht worden besteed aan de promotie van Good Corporate Governance, campagnes voor het schoonhouden van het milieu en het bevorderen van een healthy lifestyle. Ter vergroting van de sociale inclusiviteit van bepaalde groepen in de samenleving zullen samenwerkingsverbanden met niet-traditionele groepen worden aangegaan.

Actiepunten voor het verbeteren van het Ondernemingsklimaat en bevordering van het Ondernemerschap zijn: de promotie van een goed ondernemingsklimaat uitgaande van de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE), de promotie van ondernemerschap op holistische wijze en het aangaan van samenwerkingsverbanden met niet-traditionele partners ter vergroting van ondernemerschap.

Bij Decent Work, als goal no. 8 van de Sustainable Development Goals (SDGs), zal verdere ondersteuning worden gegeven aan de implementatie van het Eerste Decent Work Country Programme Suriname en zullen prioriteiten van de VSB ter incorporatie van het Tweede Decent Work Country Programme geïdentificeerd worden. Ook de implementatie van een Labour Market Information System (LMIS) en de verbetering van arbeidsmarktstatistieken zullen ondersteund worden. De bevordering van sociale dialoog met de overige sociale partners en het bespreken van sociale protectie zijn actiepunten op het gebied van Decent Work.

Het beleidsplan 2016-2018 wordt hierna aangenomen door de leden. Met betrekking tot de introductie van nieuwe of aangepaste diensten, geeft de Directeur aan dat leden welkom zijn hun specifieke behoeften aan het Bureau door te spelen.

De begroting voor het Verenigingsjaar 2016 eindigt – ondanks de crisissituatie – met een positief resultaat, maar de Directeur benadrukt dat het aspect van kostenbeheersing nauw zal worden toegepast. De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd door de leden.

Bij het agendapunt Wat ter tafel komt deelt de Voorzitter mede dat conform de Statuten van de Vereniging de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter dit jaar moet plaatsvinden. De periode voor het doen van voordrachten door het Bestuur en/of ten minste twintig leden, is vastgesteld op dinsdag 15 maart tot dinsdag 12 april 2016. Ook deelt de Voorzitter mede dat aan hem gevraagd is het voorzitterschap van het Suriname Business Forum op zich te nemen. De Ondervoorzitter van de VSB, de heer Antoine Issa, geeft bij dit agendapunt ook de stand van zaken aan met betrekking tot het nieuwe pand voor de VSB.

Bij de Rondvraag zijn er geen vragen of opmerkingen.

De Voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur, met dank aan de aanwezigen voor hun participatie.

EENSGEZIND OPTREDEN VSB EN RAVAKSUR

De Besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) hebben op woensdag 09 maart een spoedonderhoud belegd, waarbij breedvoerig is gediscussieerd over de algemene situatie in Suriname, in het bijzonder over de financieel-economische crisis, die ons land momenteel teistert. Partijen zijn het met elkaar eens, dat een onverantwoord uitgavenpatroon van de overheid in grote mate heeft bijgedragen aan de huidige problematiek, waarmee Suriname geconfronteerd wordt. Partijen zijn ernstig bezorgd over het ontbreken van een samenhangend masterplan om de economie te saneren en weer op een groeipad te krijgen, aangezien tot op heden alleen ad-hoc maatregelen zijn genomen.

Zowel de VSB als RAVAKSUR hebben tijdens het onderhoud hun ernstige bezorgdheid geuit over de impact van de huidige crisis op werkgelegenheid en op de economische bedrijvigheid van werkgevers. Beide organisaties zijn het met elkaar eens, dat het huidig klimaat geen goede perspectieven biedt voor wat betreft de creatie van arbeidsplaatsen. De VSB en RAVAKSUR zijn eveneens ernstig bezorgd over de sterk toegenomen staatsschuld en de wisselkoersproblematiek, met name de stijgende lijn van de wisselkoers, die de afgelopen dagen wederom is waargenomen en die kan resulteren in verdere ontwrichting van de economie.

Volgens de Besturen van de VSB en RAVAKSUR zijn er voldoende gronden aanwezig zijn, die niet alleen eensgezind optreden rechtvaardigen, maar in principe noodzakelijk maken. Besloten werd om een bipartiete commissie samen te stellen, die op de meest korte termijn specifieke actiepunten zal formuleren. Punten, die onder andere meegenomen zullen worden zijn de aanpassing van de belastingschijven voor loon- en inkomstenbelasting en een grondige evaluatie van de Basiszorgwet en de Pensioenwet.

KENNISMAKING VSB MET NIEUWE AMERIKAANSE AMBASSADEUR

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, heeft op 09 maart op uitnodiging van de Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Zijne Excellentie Edwin Nolan, deelgenomen aan een lunch voor civil society actoren. De Directeur maakte tijdens deze gelegenheid kennis met de nieuwe Ambassadeur van de VS in Suriname.
De organisaties, die vertegenwoordigd waren tijdens de lunch waren veelal organisaties, die participeren in het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI).

NIEUW BESTUUR SURINAME BUSINESS FORUM

In de bestuursvergadering van het Suriname Business Forum van vrijdag 26 februari 2016 is bij acclamatie een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen voor de periode van 26 februari 2016 tot en met 26 mei 2017.
In het Dagelijks Bestuur hebben zitting:
– de heer Mr. F. Welzijn, voorzitter
– de heer M. Abas, secretaris
– mevrouw drs. S. Khedoe-Bharos, penningmeester

GLOBAL COMPETITIVENESS EXECUTIVE OPINION SURVEY 2016

Het Global Competitiveness Report is de meest uitgebreide en gezaghebbende beoordeling van de relatieve sterktes en zwaktes van nationale economieën. Met uw medewerking kunnen wij in 2016 weer opgenomen worden in het rapport.

U kunt uw hard copy van de survey tot vrijdag 18 maart 2016 ingevuld zenden naar het Bureau van de VSB aan de Prins Hendrikstraat no. 18. Het is ook mogelijk de survey online in te vullen tot vrijdag 25 maart 2016. Voor het ontvangen van een username en password kunt u contact opnemen met mevrouw Cheryl Vroom van het VSB Bureau op cheryl.vroom@vsbstia.org.

GETTING TO EQUAL BY 2030: THE FUTURE IS NOW

Getting to EqualWereldwijd bestaan er nog steeds enorme gaps op de arbeidsmarkt wanneer het gaat om fatsoenlijk werk voor mannen en vrouwen. Het thema van het panel van de International Labour Organization (ILO) in Genève op 08 maart 2016 ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw was danook:

                 Getting to Equal by 2030: the Future is Now

Het ILO rapport “ Women at Work, Trends 2016” dat in verband met de Dag van de Vrouw werd gepubliceerd, toont aan dat vrouwen enorme uitdagingen blijven ondervinden bij het vinden en behouden van fatsoenlijk werk.

De ILO Director-General, de heer Guy Ryder, heeft daarom gesteld dat “de 2030 Agenda het middel is om een coherent, ondersteunend beleid te ontwikkelen voor gendergelijkheid. Acties moeten onmiddellijk, effectief en ingrijpend zijn.”

Het rapport wijst verder uit, dat – uit onderzoek in ongeveer 178 landen – is gebleken dat in de afgelopen twee decennia de vooruitgang die vrouwen hebben geboekt op het gebied van onderwijs, niet heeft geresulteerd in vergelijkbare verbeteringen in hun positie op het werk. Sinds 1995 is de “gender gap” in werkgelegenheid in 2015 gesloten met slechts 0,6%, met een “employment-to-population ratio” van 46% voor vrouwen en bijna 72% voor mannen. Het rapport geeft verder aan dat vrouwen nog steeds langere werkuren per dag maken dan mannen in zowel betaald als onbetaald werk en in zowel hoge als lage inkomenslanden.

Ook blijkt dat het percentage vrouwen met de pensioengerechtigde leeftijd, die pensioen ontvangen, gemiddeld 10,6 % lager is dan dat van mannen. Wereldwijd vertegenwoordigen vrouwen bijna 65% van mensen met de pensioengerechtigde leeftijd (60-65 jaar of ouder volgens de nationale wetgeving in de meeste landen) zonder enig regulier pensioen. Dit betekent dat ongeveer 200 miljoen vrouwen op oudere leeftijd zonder inkomsten leven uit een ouderdomspensioen, vergeleken bij 115 miljoen mannen.

Er heeft ook verdere scheiding plaatsgevonden in de verdeling van beroepen tussen mannen en vrouwen in de afgelopen twee decennia, omdat de bevooroordeling van vaardigheden in technische beroepen toeneemt, met name in ontwikkelde en opkomende landen. Tussen 1995 en 2015 nam de werkgelegenheid het snelst toe in opkomende economieën en was werkgelegenheid tweemaal zo hoog voor mannen als voor vrouwen (382 miljoen versus 191 miljoen), hetgeen aangeeft dat de vooruitgang voor vrouwen bij het verkrijgen van meer en kwaliteitsbanen stagneert.

Met betrekking tot lonen bevestigen de resultaten in het verslag dat wereldwijd vrouwen gemiddeld nog steeds 77% verdienen dan wat mannen verdienen. Het verslag wijst erop dat deze “loon gap” niet uitsluitend kan worden verklaard door verschillen in onderwijs of leeftijd. De kloof kan worden gekoppeld aan de onderwaardering van het werk dat vrouwen verrichten, discriminatie, en de noodzaak voor vrouwen om hun baan te onderbreken of hun werktijd in te korten voor extra zorgtaken zoals kinderopvang. En hoewel er een kleine verbetering te bespeuren valt in de “loon gap”, concludeert het verslag dat, als de huidige tendens voortschrijdt, het meer dan 70 jaar zal duren voordat de “loon gender gap” volledig wordt gesloten.

Op de U.N. 2030 Sustainable Development Agenda hebben bijna alle doelstellingen een gender component.
“Achieving gender equality at work, in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development, is an essential precondition for realizing sustainable development that leaves no one behind and ensures that the future of work is decent work for all women and men”, zegt Shauna Olney, Chief of the ILO’s Gender Equality and Diversity Branch.