BENOEMING NIEUWE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER VAN DE VSB

Geachte leden,

Met inachtneming van de gestelde termijn van vier weken in de Statuten van de VSB voor het doen van een voordracht voor de benoeming van een voorzitter en ondervoorzitter, geven wij u in herinnering dat u hiertoe in de gelegenheid bent tot woensdag 30 maart 2016.

Bij het doen van een voordracht vragen wij u rekening te houden met het gestelde in artikel 11 lid 2 met betrekking tot de eisen voor benoeming tot voorzitter en ondervoorzitter van de Vereniging:
“Tot voorzitter en ondervoorzitter kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd en als zodanig aanblijven die voor het bedrijf, dat zij als gewoon lid vertegenwoordigen, als bestuurder alleen dan wel met een ander vertegenwoordigingsbevoegdheid zowel in als buiten rechte hebben, hetzij krachtens de wet, hetzij in geval het een rechtspersoon of personenvennootschap betreft, krachtens de wet, de statuten, reglementen of akte van oprichting daarvan. Tot voorzitter en ondervoorzitter kunnen niet worden benoemd en kunnen als zodanig niet aanblijven, personen als vorenbedoeld, die een bestuursfunctie bij een soortgelijke organisatie bekleden of gaan bekleden.”

De benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter zal plaatsvinden op de

Algemene Ledenvergadering van

donderdag 28 april 2016
Save the date

MATCHMAKING SESSIES

De 22e Handelsmissie en het Congres Duurzaam zakendoen tussen Suriname, het Koninkrijk der Nederlanden, Caribbean & Latijns-Amerika vinden plaats op 25 en 26 april 2016 in Hotel Royal Torarica, met als doel het bevorderen van zakendoen tussen bedrijven.

Parallel aan het congres vinden er matchmakingsessies plaats. Partijen worden aan elkaar gekoppeld en kunnen zo een stap zetten in het concretiseren van een handelscontract.

matchmakingDe matchmaking heeft veelal betrekking op de agrarische sector, maar zal ook mogelijk zijn voor bedrijven in de volgende sectoren:
–  Brandveiligheid
–  Energie /oliesector
–  Transport lucht / zee
– Partnerships / overnames in elke sector, die duurzaam is.

Hebt u belangstelling voor een handelsbespreking / matching sessie, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@hetidee.net