BENOEMING NIEUWE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER VSB

In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven vond op donderdag 28 april 2016 de benoeming van een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter plaats. Voor het vervullen van deze functies werd geen voordracht van de leden ontvangen en conform artikel 11 lid 4 van de Statuten werden de heren Bryan Renten en Wilfred Baldew door het Bestuur voorgedragen voor de functies van respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van de VSB voor de periode 2016-2019.

De scheidende Voorzitter, de heer Mr. Ferdinand Welzijn, gaf in zijn toespraak aan dat hij, ondanks de vele persoonlijke ongemakken die de functie met zich meebrengt, het maatschappelijk belang altijd voorop heeft gesteld en dat hij zijn krachten waar nodig zal blijven geven aan de vereniging. Hij wenste de heer Bryan Renten en zijn team veel succes, sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.wisselingvoorzittermei2016

De nieuwe Voorzitter, de heer Bryan Renten, dankte het bestuur onder leiding van de heer Welzijn voor de significante resultaten die zijn neergezet ondanks alle moeilijke omstandigheden. Hij gaf aan dat het streven gericht zal blijven op duurzame ontwikkeling voor de samenleving, zoals beschreven in het Manifest dat in 2015 werd uitgegeven door de VSB in verband met haar 65-jarig bestaan.

In het beleidsplan 2016/2017 van de VSB zijn als belangrijkste doelstellingen opgenomen:
– Verdere professionalisering van de VSB
– Strategische communicatie en informatieverstrekking
– Duurzame ontwikkeling
– Verbetering van het ondernemingsklimaat en bevordering van ondernemerschap op een
holistische wijze
– Promotie van de fundamenten van Decent Work
– Vergroten van Corporate Social Responsibility in het Surinaams bedrijfsleven.

Dit beleidsplan zal in uitvoering moeten worden genomen met als eerste uitdaging de beperkte uitvoeringscapaciteit van zowel het bureau als de bestuursleden en als tweede uitdaging de overheid die ertoe bewogen moet worden serieus om te gaan met de problemen waarmee ondernemers geconfronteerd raken. Het Bestuur Renten/Baldew zal de ingezette “coalitievorming” continueren en optrekken met gelijk denkende organisaties die passen binnen het tripartiet verband om de nodige veranderingen teweeg te brengen. De VSB ziet zich genoodzaakt haar coulante houding naar de overheid toe te laten varen en haar standpunten en visie duidelijk kenbaar te maken, zodat de overheid nu echt gaat luisteren naar de stem van de ondernemers.
De communicatie naar de leden toe zal door het Bestuur Renten/Baldew versterkt worden en de Voorzitter benadrukte hierbij dat het van belang is dat ook de leden zelf het bestuur voeden met hun visie en informatie, zodat deze kunnen worden meegenomen in de beleidsoverwegingen. De Voorzitter deed ook een beroep op de deskundigen binnen de VSB lidbedrijven om te participeren in de vele commissies waarin de VSB is vertegenwoordigd om uiteindelijk de positie van de VSB te versterken.
Op de foto ziet u het oud Bestuur Welzijn/Issa en het nieuw aangetreden Bestuur Renten/Baldew.wisselingbestuurmei2016

 

Het Dagelijks Bestuur van de VSB ziet er thans als volgt uit: Nieuw Dagelijks BestuurBryan Renten – VoorzitterWilfred Baldew – OndervoorzitterSigmund Proeve – PenningmeesterJan van Charante – LidRabin Soechit – Lid

 

BERAADSLAGING PRIORITEITEN VSB IN ARBEIDSADVIES COLLEGE

De vertegenwoordigers van de VSB in het Arbeidsadvies College (AAC), namelijk Drs. Lita Tromp, Mr. Genevieve Sairras, Mr. Judith van der Gugten en Mr. Helen Doelwijt, hadden op donderdag 28 april een eerste onderhoud met de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, om te beraadslagen over de prioriteiten van de VSB op arbeidsgebied voor de komende twee jaren. Een tweede ontmoeting zal binnenkort plaatsvinden.

 

WORKSHOP INTELLECTUAL PROPERTY

In het kader van de launch van de Regional Entrepreneurial Asset Commercialization Hub (REACH) in Suriname organiseert de Competitiveness Unit Suriname (CUS) in samenwerking met REACH, de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de Danish Technological Institute vandaag, vrijdag 29 april, een
workshop over intellectuele eigendommen.

De Directeurreach756 van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, verzorgt op deze dag een inleiding over “Commercialization of IP” en de situatie in de private sector. Op zaterdag 30 april vindt de tweede activiteit plaats in het kader van de launch van REACH, namelijk de “Dag van Toekomstige Entrepreneurs in Suriname”.

Het doel van REACH is om innovatie in en concurrentievermogen van Caribische bedrijven te stimuleren door het opzetten van een hub die bedrijven zal helpen bij het commercialiseren van hun intellectuele vermogen. De hub moet een platform zijn voor het omzetten van intellectuele ideeën in winstgevende business modellen, om zo meer toegevoegde waarde in exportmarkten te genereren.

 

STRESS OP DE WERKPLEK

Als lidbedrijf van de Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases en op verzoek van de VSB, heeft Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. op donderdag 28 april een presentatie verzorgd in het SIVIS over “het reduceren van stress op de werkplek”.
Mevrouw Mr. Joan Telgt, BEc, Health & Safety Engineer van Staatsolie, ging in op de hoofdoorzaken van stress en de relatie van stress tot de werkplek. Door stress op de werkplek kunnen de human resources van een organisatie uitgeput raken en gaat de productiviteit omlaag. Mevrouw Telgt gaf de Stress Preventie Tools “BRAVO” en “SOLVE” mee:

meer Bebravo756wegen

stoppen met Roken

matig gebruik van Alcohol

gezonde Voeding

voldoende Ontspanning

De topics vsolve756an SOLVE zijn:

stress, geweld, rookvrije werkplek,

alcohol en drugs, beweging,

gezond slapen,HIV&AIDS

De heer Roland Cock, gastspreker uit Curacao, ging in op Trends met betrekking tot werkgerelateerde stress, terwijl de heer J. Courtar van Arbeidsinpectie een presentatie verzorgde over werkdruk en arbeidsgerelateerde stress.

Ook andere lidbedrijven van de Suriname Business Coalition namen deel aan de conferentie w.o. : Fernandes Bottling/ Fernandes Concern Beheer/ Fernandes Bakkerij / Grassalco N.V. en Surinam Airways.

De presentatie werd verzorgd in het kader van het ILO thema World Safety and Health at Work 2016: Stress op de werkplek: een collectieve uitdaging en het thema van de VSB: het creëeren van een cultuur van safety en health op de werkvloer ter reducering van bedrijfsongevallen.

De VSB werd vertegenwoordigd door mevrouw Helen Doelwijt, Secretaris, die een openingsspeech hield namens de VSB en mevrouw Rita Bechoe, projectcoördinator van de SBC die samen met Joan Telgt verantwoordelijk was voor de presentatie.

De conferentie werd georganiseerd door het SIVIS (Suriname Labour College) (SIVIS) en Optima Curacao. De ILO werd vertegenwoordigd door de heer Diego Reispecialist van de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean.

In totaal hebben 89 participanten aan de conferentie deelgenomen.

 

NATIONAAL ACTIEPLAN UITBANNING KWIK

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) heeft op donderdag 28 april een informatiesessie gehouden met belanghebbenden over het gezamenlijk formuleren van een Nationaal Actie Plan voor de uitbanning van het gebruik van kwik in de kleinschalige goudsector op basis van Artikel 7 van het Minamata Verdrag inzake kwik.

Hoewel Suriname het Minamata Verdrag nog steeds niet heeft geratificeerd, wordt het raadzaam geacht om nu reeds te starten met de formulering van een nationaal actieplan. Het Minamata Verdrag heeft als doel het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Het Verdrag is genoemd naar het plaatsje Minamata in Japan, waar voor het eerst een neurologisch syndroom werd waargenomen, dat veroorzaakt wordt door zware kwikvergiftiging. Dit syndroom staat bekend als de Minamataziekte.

De VSB werd in de informatiesessie vertegenwoordigd door de Directeur, de heer Steven Mac Andrew.

minimata756