VSB PRAAT MET MINISTER HI OVER HET BASISGOEDERENPAKKET

Een delegatie van de VSB werd op donderdag 5 mei ontvangen door Hare Excellentie Sieglien Burleson, Minister van Handel en Industrie, voor een spoedonderhoud over het basisgoederenpakket, dat momenteel wordt samengesteld door haar Ministerie. Minister Burleson informeerde de delegatie over de bedoeling van het basisgoederenpakket en de financieringsmethodiek. De Minister benadrukte een balans tussen importgoederen en lokale producten voor te staan, vooral daar het Ministerie de ontwikkeling van de lokale industrie wil bevorderen.

De delegatie van de VSB kon zich terugvinden in het beleidsstandpunt en legde de Minister een aantal vragen voor, veelal bedoeld voor clarificatie van hetgeen besproken was. De Minister heeft de VSB de gelegenheid geboden om haar visie op het pakket, in het bijzonder over producten, die er nog bij moeten, aan haar kenbaar te maken.

Het spoedonderhoud werd ook benut door de Voorzitter en Ondervoorzitter van de VSB, respectievelijk de heren Bryan Renten en Wilfred Baldew, om officieel kennis te maken met de Minister en haar team. De Minister ging derhalve ook in op de aandachtspunten van haar beleid, terwijl de Voorzitter benadrukte, dat de ‘ease of doing business’ in Suriname een centrale plaats inneemt in het beleid van het Bestuur in de komende periode.

Naast de Voorzitter en Ondervoorzitter bestond de delegatie ook uit de groepsvertegenwoordigers van de sectoren Industrie, Handel, Agrarische Productie en Transport, te weten de heren Marlon Telting, Waddy Sowma, Rabin Soechit en Paul Torilal. Namens het Bureau waren aanwezig de Directeur van de VSB en mevrouw Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker.

 

RAVAKSUR EN VSB BEZORGD OVER RAPPORTAGE COMMISSIE BASISTARIEVEN NUTSVOORZIENINGEN

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben in hun gezamenlijke brief van 29 april 2016 aan de President van de Republiek Suriname te kennen gegeven dat zij met grote bezorgdheid kennis hebben genomen van de tussentijdse rapportage van hun vertegenwoordigers in de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen.

RAVAKSUR en VSB wijzen verder in deze brief erop dat:
1. hun vertegenwoordigers slechts mandaat hebben om in tripartiet verband een methodologie te ontwikkelen ter bepaling van de kostprijs van de EBS;
2. zij van oordeel zijn dat een verhoging van de tarieven van elektriciteit, op dit moment maatschappelijk zeer onacceptabel is en zeer ernstige consequenties kan hebben voor de economische bedrijvigheid en het behoud van arbeidsplaatsen in Suriname;
3. zij van mening zijn dat de Sociaal Economische Raad (SER) de gelegenheid moet worden geboden om de regering te adviseren omtrent een samenhangend pakket aan maatregelen, ter herstel van de economie van Suriname, waarbij het vraagstuk van de tarieven van elektriciteit in een dergelijk pakket moet worden meegenomen.

RAVAKSUR en de VSB hebben voorts benadrukt dat zij in deze crisisperiode regelmatig tripartiet overleg op alle niveaus zeer noodzakelijk achten en dat zij van mening zijn, dat elk pakket aan maatregelen vergezeld moet zijn van een sociaal akkoord tussen de sociale partners.

De brief aan de President werd ondertekend door de heer Robby Berenstein, Coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname, en de heer Bryan Renten, Voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

 

TERUGROEPING VERTEGENWOORDIGERS  COMMISSIE BASISTARIEVEN NUTSVOORZIENINGEN

RAVAKSUR en VSB hebben in hun brief van 04 mei 2016 de President van de Republiek Suriname ervan op de hoogte gesteld dat zij hun vertegenwoordigers in de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen terugroepen. De vakbeweging en het bedrijfsleven willen dat de tweede verhoging van de tarieven, die per 1 mei 2016 is ingegaan, wordt teruggedraaid. De reden voor de terugroeping is de eenzijdige verhoging van de energietarieven.

 

VSB PRAAT MET BELANGENORGANISATIES

De Voorzitter en Ondervoorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijven, respectievelijk de heer Bryan Renten en de heer Wilfred Baldew, hebben op woensdag 04 mei in het kantoor van de VSB een kennismakingsgesprek gehad met diverse belangenorganisaties van het bedrijfsleven.

Tijdens dit kennismakingsgesprek werd ook de macro-economische situatie van het land besproken en werden oriënterende gesprekken gevoerd met als doel draagvlak te creëren door middel van gemeenschappelijke samenwerking voor wat betreft knelpunten, die het bedrijfsleven raken, maar ook de samenleving in het algemeen.

De belangenorganisaties zijn met name zeer ontevreden over het eenzijdig opvoeren van de elektriciteitstarieven per 1 mei 2016 door de regering, vanwege de verwachte negatieve impact op de economische bedrijvigheid en de samenleving.

Bij het gesprek waren aanwezig: de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS) en de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW).

 

WELKOM: BANKING NETWORKS SURINAME N.V.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven mocht per 01 maart 2016 als nieuw lid verwelkomen:

Banking Networks Suriname N.V. (BNETS) is eigenaar van het interbancair netwerk in Suriname. Het netwerk biedt de mogelijkheid tot het doen van ATM en POS gasttransacties. Zo is het mogelijk dat een cliënt van bank A geld opneemt bij de ATM van bank B of een betaling doet via een POS apparaat van bank C.

De kern business processen van BNETS zijn:welcome
– het switchen van kaart transacties;
– settlement en clearing;bnets
– chargebacks en adjustments;
– IT delivery & support
– IT security management;
– business continuity management

BNETS N.V. werd op 11 februari 2015 opgericht. 
Binnen het interbancair netwerk van BNETS participeren momenteel 8 banken.

Over de toetreding van BNETS als lid van de VSB, zegt Directeur Kenneth Hendrison: “Door het lidmaatschap kan BNETS op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en tevens participeren in ledenvergaderingen”.

 

NIEUWE WERKTIJD BUREAU VSB PER 1 JUNI

Per 01 juni 2016 zal er een nieuwe werktijd gelden voor het Bureau van de VSB, namelijk 8 am – 4 pm. Deze nieuwe werktijd is bedoeld om meer in lijn te zijn met de werktijden van de meeste lidbedrijven van de Vereniging, vooral daar het bleek, dat leden vaak genoeg na 3 pm nog belden naar het Bureau voor adviezen of inwinning van informatie.

De nieuwe werktijd sluit internationaal en regionaal ook beter aan, omdat het vroeg genoeg is voor het contact met Europa en laat genoeg voor het contact met de CARICOM regio, de USA en Canada.

 

TRIPARTIETE PRODUCTIVITEITSWORKSHOP

De ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean zal op 18 en 19 mei een tripartiete productiviteitsworkshop houden in samenwerking met het Ministerie van Arbeid, de VSB en de Competitiveness Unit Suriname (CUS). De ILO zal voorts individuele consultaties houden op 20 mei.

De activiteiten vinden plaats op verzoek van de CUS en de VSB, omdat productiviteit een issue is, die in Suriname voor diverse problemen zorgt. Ons land wordt namelijk gekenmerkt door een lage productiviteit, hetgeen zijn weerslag heeft op de economische groei van Suriname en het concurrentievermogen van bedrijven. De lage productiviteit zorgt ook voor veel frustratie in de samenleving. Een ieder kan wel voorbeelden geven van inefficiënt gebruik van middelen of inefficiënte procedures, die geleid hebben tot kapitaalverlies of tijdsverlies.

Hoewel al jaren de noodzaak voor productiviteitsverhoging wordt onderkend, zijn concrete stappen in het verleden helaas uitgebleven. Het besef is er daarom bij de organisatoren dat een ‘bottom up’ benadering noodzakelijk is, omdat de kennis over productiviteit en het bewustzijn, dat productiviteit een absolute noodzaak is, aangekweekt zal moeten worden. De workshop moet in dit kader bezien worden als een noodzakelijke eerste stap in het proces van kennisverruiming over productiviteit en zal gericht zijn op productiviteitsconcepten en het meten van productiviteit.

De ILO zal ook hun ‘productivity tools’, namelijk SYMAPRO, SCORE, WISE, die door vele bedrijven in de wereld gebruikt worden, delen met de participanten.

De VSB zal komende week nadere informatie uitsturen over participatie van leden en de plaats waar de workshop gehouden zal worden.

 

 

KORTE BERICHTEN

– Ledenadministratie. Geef wijzigingen in uw contactinformatie door.

Om een zo up to date mogelijke ledenadministratie op na te kunnen houden, is uw steun onontbeerlijk. Geeft u dus wijzigingen in uw contactinformatie (adres / telefoon / email) meteen door aan mevrouw Kathleen Goedhoop, Relations Officer van het Bureau VSB.

– Distributie CSR manuals en De Werkgever

De VSB is deze week gestart met de distributie van de Corporate Social Responsibility (CSR) manuals. De focus van de manuals is net als de CSR workshops, die in januari werden gehouden, op ISO Standaard 260000.

Tegelijkertijd is er ook een aanvang gemaakt met de distributie van editie nummer 15 van De Werkgever. Het centraal thema van De Werkgever is dit jaar Corporate Social Responsibility

Elk lid krijgt twee CSR manuals en een exemplaar van De Werkgever opgestuurd. De distributie moet binnen twee weken zijn afgerond.

Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben over de CSR manuals en De Werkgever, dan mag u contact opnemen met het Bureau.