TRIPARTIET OVERLEG VOOR HERSTEL ECONOMIE SURINAME

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft in haar verklaring van 07 mei 2016 ervoor gepleit dat de regering met haar partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging onmiddellijk in dialoog treedt, waardoor eensgezind aan het herstel van de economie kan worden gewerkt. Het bestuur van de VSB blijft onverkort van mening dat dialoog in tripartiet verband de enige heilzame weg is om een dreigende escalatie te voorkomen, ondanks dat de regering in haar rol van uitvoerder van beleid, steeds weer vervalt in het eenzijdig bepalen van maatregelen zonder enige vorm van overleg met het bedrijfsleven en werknemersorganisaties. Het eenzijdig besluit van de regering om de energietarieven per 01 mei te verhogen, is een duidelijk voorbeeld van het miskennen van het principe van tripartisme en heeft tot grote vertwijfeling en irritatie bij zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging geleid. Ook in de samenleving heeft het besluit tot de nodige verontwaardiging geleid.

Naar aanleiding van het gezamenlijk schrijven van 29 april 2016 van de VSB en RAVAKSUR, waarin de bezorgdheid werd geuit over de ernstige gevolgen die de eenzijdige verhoging van de energietarieven zal hebben voor de economische bedrijvigheid en het behoud van arbeidsplaatsen in Suriname, en het standpunt werd geuit tot het onmiddellijk terugdraaien van de verhoogde tarieven, werden beide organisaties door de President uitgenodigd voor een bespreking op maandag 16 mei 2016. Deze bespreking werd naderhand door de President bepaald op donderdag 12 mei.

Hoewel het Bestuur van de VSB van mening is dat het pad van dialoog zo lang als mogelijk gevolgd moet worden, heeft zij, na haar gesprek met RAVAKSUR die aangaf de door hun geplande protestmanifestatie op 13 mei onverkort voort te zetten, besloten haar leden vrij te laten om binnen de voor hun bestaande bedrijfsomstandigheden na te gaan of en hoe zij invulling kunnen geven aan de oproep van RAVAKSUR. Dit besluit werd genomen omdat de VSB en RAVAKSUR in hun onderhoud van 09 mei 2016 hebben aangegeven elkaars standpunten volledig te respecteren en het met elkaar eens te zijn dat de eenzijdige verhoging van de energietarieven door de regering zeer ernstige gevolgen zal hebben voor de Surinaamse economie.

Inmiddels heeft de President, na het gesprek met een delegatie van de VSB, bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de Directeur van de VSB op donderdag 12 mei, bekendgemaakt dat de verhoging van de energietarieven voor enkele weken wordt aangehouden om te werken aan een gezamenlijk besluit in tripartiet verband.

De VSB is blij, dat de regering voor het pad van dialoog heeft gekozen en het energievraagstuk naar tripartiet overleg heeft verwezen.

Het Bestuur van de VSB nodigt u uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarbij u omstandig geïnformeerd zal worden over het gesprek met de regering, op:

DINSDAG 17 MEI 2016 OM 19:00 UUR IN HET AUDITORIUM VAN SELF RELIANCE AAN DE HEERENSTRAAT 48
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bepreking actuele situatie
4. Wat ter tafel komt
5. Rondvraag
6. Sluiting