VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

In een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 mei 2016, heeft de Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, de leden geïnformeerd over de actuele gebeurtenissen van de afgelopen weken.

De Voorzitter gaf aan, dat bij het aantreden van het nieuw bestuur op 28 april 2016 was gesteld dat het VSB Manifest 2015 het uitgangspunt zal blijven voor haar beleid en dat zij de operationalisering daarvan ter hand wil nemen door voornamelijk dialoog en tripartiet overleg. De visie is dat de VSB via dialoog en overleg en door gezamenlijk optreden met de sociale partners (de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven) kan komen tot de oplossing van problemen. Het bestuur is dus doorgegaan met gesprekken voor samenwerking met RAVAKSUR, die reeds waren geïnitieerd voordat het nieuw bestuur aantrad, en ook werd op woensdag 04 mei een vergadering bijeengeroepen met bedrijfslevenorganisaties, die direct te maken hebben met de problematiek van ondernemen. De bedoeling van de gesprekken is om te geraken tot een platform voor duurzame samenwerking met deze bedrijfslevenorganisaties ter verbetering van het ondernemersklimaat in Suriname.

De Voorzitter bracht in herinnering dat de aankondiging van het besluit van de Regering om, tegen alle afspraken in, de energietarieven per 01 mei eenzijdig te verhogen, de VSB en RAVAKSUR deed besluiten om hun vertegenwoordigers in de technische commissie, die werkten aan het ontwikkelen van een rekenmodel voor de energietarieven, terug te roepen.

In reactie op de brief van VSB en RAVAKSUR van 29 april 2016 aan de President, waarin het standpunt werd geuit tot het onmiddellijk terugdraaien van de verhoogde energietarieven, werden beide organisaties op 04 mei 2016 uitgenodigd voor een gesprek op 16 mei. Op 06 mei kondigde RAVAKSUR een protestmanifestatie aan tegen deze verhoogde energietarieven. Na deze aankondiging had het bestuur van de VSB dezelfde dag een gesprek met de Coördinator van Ravaksur, waarbij werd gewezen op de gevolgen van een dergelijk actiemodel voor het bedrijfsleven en werd het voorstel gedaan om vooralsnog hiervan af te zien, ook vanwege het feit dat de vergadering met de President op 16 mei zou plaatsvinden. De VSB bracht nogmaals haar uitgangspunt naar voren om het pad van dialoog met de Regering zo lang mogelijk vol te houden, totdat de Regering ervan doordrongen is dat door overleg en dialoog in tripartiet verband oplossingen kunnen worden gevonden voor de problemen van het land.
Het gesprek met RAVAKSUR resulteerde in een gezamenlijke verklaring, waarin de partners aangaven elkaars standpunten te respecteren en het met elkaar eens te zijn dat de eenzijdige verhoging van de energietarieven door de regering zeer ernstige gevolgen zal hebben voor de Surinaamse economie. Het besluit werd toen genomen door het Bestuur van de VSB om haar lidbedrijven vrij te laten om binnen de voor hun bestaande bedrijfsomstandigheden na te gaan of en hoe zij invulling wilden geven aan de oproep van RAVAKSUR.

De meeting met de President, die aanvankelijk voor 16 mei was uitgeschreven, werd naderhand op zijn verzoek op donderdag 12 mei gehouden, waarvoor de VSB werd uitgenodigd, zonder RAVAKSUR. Het Bestuur van de VSB heeft in dit gesprek wederom gewezen op de gevolgen van het eenzijdig besluit en zij gaf ook aan te willen praten over het herstel- oftewel crisisplan. De vergadering resulteerde in het besluit van de President om de verhoging van de energietarieven voor enkele weken op te schorten, de technische commissie haar werk te laten voortzetten en de Sociaal Economische Raad (SER) te betrekken.

Op dinsdag 17 mei werd het Bestuur van de VSB nog voor dezelfde dag uitgenodigd door de President voor een spoedvergadering. Gevraagd werd om versneld advies uit te brengen met betrekking tot de energietarieven, vanwege de druk die door het IMF werd uitgeoefend om de aangehouden verhoging ongedaan te maken. Het antwoord van de VSB was dat zij dat niet kan, omdat zij het IMF-vraagstuk en het energievraagstuk als onderdeel ziet van het herstelplan, dat gepaard moet gaan met besparingen en kostenverlagingen door de overheid en compenserende en stimulerende maatregelen voor de Surinaamse ondernemer en de Surinaamse bevolking.

Bij het beëindigen van de vergadering heeft de VSB kenbaar gemaakt dat zij:VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

  1. de verhoging van de energietarieven, indien deze wordt doorgevoerd, zal opvatten als niet-nakomen van gemaakte afspraken;
  2. het herstelplan na ontvangst met de nodige urgentie zal bekijken en van commentaar zal voorzien;
  3. het beroep doet op de regering om de derde sociale partner erbij te betrekken.

Op de vragen die tijdens agendapunt 4 (Rondvraag) aan de orde kwamen, gaf de voorzitter de verzekering dat het Bestuur:

  1. verder zal werken aan coalitievorming van bedrijfslevenorganisaties;
  2. ervoor zal zorgen dat er constant overleg plaatsvindt, zoveel mogelijk in tripartiet verband;
  3. de leden zal blijven informeren over de voortgang van besprekingen;
  4. vanuit het crisisplan, de materiële zaken die de leden raken, terstond met hen zal communiceren;
  5. wanneer het pad van dialoog uitgeput dreigt te raken, terstond naar de leden terug zal koppelen;
  6. het voorstel van de leden om zelf met het IMF te praten voor meer duidelijkheid, zal meenemen in de besluitvoering.

 

 

CEC FELICITEERT VOORZITTER VSB

Caribbean Employers’ ConfederationDe President van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC), de heer Wayne Chen, en de Executive Secretary/Treasurer, mevrouw Linda M. Besson, hebben in hun brief van 13 mei 2016 de felicitaties uitgebracht aan de heer Bryan Renten, in verband met diens benoeming als Voorzitter van de VSB per 28 april 2016.

In de brief zeggen de CEC toppers dat de VSB vanaf haar oprichting een fervent voorstander is van de initiatieven van de CEC en dat zij ernaar uitkijken om de samenwerking tussen beide organisaties voort te zetten.
De CEC wenste de Voorzitter van de VSB veel succes toe bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

 

 

MET MINDER MEER PRODUCEREN

“We zijn in een crisis. In crisisperiodes betekent het dat je met minder meer moet produceren. Ondernemers en werknemers zullen samen moeten kijken hoe zij met de beschikbare middelen, die minder zijn dan vorig jaar, een nog grotere output kunnen behalen”.

MET MINDER MEER PRODUCERENDe Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, hield dit voor aan de aanwezigen van de tweedaagse workshop, die op 18 en 19 mei werd georganiseerd door de International Labour Organization (ILO) in samenwerking met de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en de VSB.

Het doel van de workshop was om deelnemers bewust te maken van de noodzaak om tot productiviteitsverhoging in Suriname te geraken. Productiviteit is in vele sectoren is laag. Bij micro en kleine bedrijven zijn er productiviteitsissues die, indien ze aangepakt worden, kunnen resulteren in het floreren van de ondernemingen zelf. De opkomst van bijkans 70 stakeholders gaf aan dat de behoefte aan informatie met betrekking tot productiviteit groot is.

De workshop werd georganiseerd als onderdeel van het Decent Work Country Programma Suriname, waarvan de VSB de trekker is voor de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE).