VSB TELEURGESTELD IN REGERING

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft in haar persbericht van 20 mei 2016 gesteld dat zij met teleurstelling kennis heeft genomen van de beslissing van de Regering om tegen de afspraken gemaakt op 12 mei de aangehouden energietarieven alsnog te laten ingaan per 01 mei 2016. De conclusie van de VSB is dat de Regering geen voorstander is van dialoog en overleg. De VSB heeft danook besloten zich intern te beraden over te nemen stappen. Conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering van 17 mei zal de VSB het pad van dialoog zo lang als mogelijk blijven bewandelen.

BELANGENORGANISATIES STELLEN OVERLEGPLATFORM IN

Vijf belangenorganisaties van het bedrijfsleven, te weten de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Tourism Union of the Republic of Suriname (TOURS), de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben op maandag 23 mei 2016 besloten om een overlegplatform in te stellen.

De belangenorganisaties zijn de volgende actiepunten overeengekomen:
a. Het ter bestudering opvragen van het beloofde programma ter herstel van de economie en de sociaal-economische situatie en de regering een week na dato de gelegenheid te geven om te voldoen aan hun belofte;
b. Het bevorderen van de accommodering van de Sociaal Economische Raad door de regering en het aanvragen van adviezen aan de Raad voor wat betreft het herstelprogramma en de ontwikkelingsplannen;
c. Het bevorderen van goed bestuur, met name de garandering van de rechtszekerheid en het inclusief handelen door de overheid;
d. Het bevorderen van het voeren van crisis dialoog met de organisaties van het bedrijfsleven door de regering;
e. Het bevorderen van het nemen van maatregelen in de belastingsfeer, zoals de aanpassing van loonschijven en het geven van incentieven ter bevordering van de economische bedrijvigheid;
f. Het bevorderen van het wegnemen van oneerlijke concurrentie, vooral de bevoordeling van bedrijven in bepaalde economische sectoren;
g. Het vragen aan de Nationale Assemblee om een anti-corruptiewet met de meeste spoed te behandelen, waarin strenge acties dienen te worden opgenomen, inclusief het terugbetalen van het toegeëigene en andere zware financiele sancties;
h. Het bevorderen van een transparante tarievenstructuur voor alle nutsvoorzieningen, die bepaalde groepen niet onevenredig belast.

De belangenorganisaties geven aan dat de situatie in het land dermate ernstig is, dat de diverse belangenorganisaties van het bedrijfsleven zich niet kunnen veroorloven om eenzijdig te handelen.

 

americo

De Vereniging Surinaams Bedrijfslevenamrecowelcome mocht

per 01 april 2016 als lidbedrijf verwelkomen:

 

 

AMAZONA RECYCLINGCOMPANY N.V. is een geïntegreerd recyclingbedrijf dat bijdraagt  aan een duurzaam en gezond milieu in het Caribisch gebied, maar in het bijzonder in Suriname. Elke maand verzamelt, sorteert en verwerkt AMRECO 150.000 kg aan PET flessen, plastic, karton, papier en andere afvalstromen.

De kernactiviteit van AMRECO N.V. is: secundaire grondstoffen klaar maken voor de recycling in 4 productgroepen:
1. PET flessen
2. Plastic
3. Karton
4. Papieramericowaste

Hiervoor beschikt Hiervoor AMRECO over een machinepark dat voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd wordt. Sorteren, versnipperen, persen, manueel verkleinen in afmetingen gebeurt in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de klant. Ook kan AMRECO bedrijven tegemoet komen met informatie over hoe mee te doen met recyclen en kan het bedrijf worden ingehuurd om grote hoeveelheden recyclebare afval/uitval op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Het bedrijf mag rekenen op 25 competente en gemotiveerde medewerkers, die borg staan voor een gedreven zorg bij de voorbereiding van het exportproduct.

AMRECO N.V. staat onder leiding van directeur Iwan Hasnoe. De heer Hasnoe zegt over de toetreding van zijn bedrijf tot de VSB: “Tijdens de hearings van de MVO country sca‎n vorig jaar, constateerde ik dat de MVO gedachte goed gedragen wordt door de VSB leden. Dit motiveerde mij om met gelijkgestemden op dit gebied op te trekken en verder te ontwikkelen in Suriname”.

Voor meer informatie over de werkactiviteiten van AMRECO N.V. bezoekt u: www.amazonarecycling.sr

 

FATSOENLIJK WERK: EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR ARMOEDEBESTRIJDING

Het World Employment and Social Outlook (WESO) rapport 2016 – Transforming jobs to end poverty, stelt uit de meest recente gegevens vast dat fatsoenlijk werk een noodzakelijke voorwaarde is voor het bestrijden van armoede tegen 2030. Het wereldwijde tekort in kwaliteitsbanen en de verslechterende economische omstandigheden in een aantal regio’s, dreigen decennia van vooruitgang in armoedebestrijding ongedaan te maken.

WESO End poverty

Naar aanleiding hiervan zegt ILO directeur, Guy Ryder, dat “het duurzame ontwikkelingsdoel om tegen 2030 een einde te maken aan armoede in al haar vormen en overal in de wereld, wordt bedreigd. En als wij serieus zijn over de 2030-Agenda, dan moeten wij ons richten op de kwaliteit van arbeidsplaatsen in alle landen”. In het verslag wordt verder geconcludeerd dat het probleem van voortdurende armoede niet kan worden opgelost door het verhogen van het inkomen alleen: meer en betere banen zijn van cruciaal belang om dit doel te bereiken.

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor de structurele uitdagingen in het scheppen van kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen en het gelijktijdig doen afnemen van armoede:

1. Aanpakken van de valkuilen die lage productiviteit in de hand werken;
2. Versterken van de rechten op het werk, zodat werkgevers en werknemersorganisaties juridische protectie hebben om
de armen te kunnen vertegenwoordigen;
3. Ontwikkelen van een goed werkgelegenheids- en sociaal beleid;
4. Versterken van de rol van de overheid om beleid en normen op het gebied van armoedebestrijding te implementeren;
5. Vergroten van de middelen en de rijken bewust maken van het feit dat voortdurende rijkdom en inkomensongelijkheden het bestrijden van armoede belemmeren;
6. Betrekken van de International Labour Organization bij de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

Het WESO rapport 2016: Transforming jobs to end poverty, uitgegeven door de ILO vindt u hier:WESO Rapport 2016