DE VSB BEREIKT OVEREENSTEMMING MET MINISTERIЁLE DELEGATIE

Op vrijdag 17 juni heeft een delegatie van de VSB een zeer vruchtbare bijeenkomst gehad met de waarnemend Minister van Handel en Industrie, Zijne Excellentie – Mike Noersalim, de Minister van Regionale Ontwikkeling, Zijne Excellentie – Edgar Dikan, de Minister van Volksgezondheid, Zijne Excellentie – Patrick Pengel, de directeur van Handel – Mevr. Reina Revales en 3 vertegenwoordigers van de Economische Controle Dienst, ECD, van het Ministerie van Handel en Industrie.

Centraal in deze bijeenkomst stond, de akties die de afgelopen dagen zijn gehouden in diverse buurten van Suriname door overheidsinstanties. Nadat beide partijen uit de doeken hebben gedaan wat voor hun van belang was, werd na beraadslagingen enkele punten overeengekomen. Het meest belangrijke was echter wel dat, de bescherming van de gezondheid van de consument ten alle tijde de hoogste prioriteit geniet en alle andere belangen overstijgt. Het persbericht met daarin opgenomen alle overeengekomene heeft u reeds ontvangen.

We willen u vragen dat als zich zaken in de praktijk voordoen die indruisen tegen het overeengekomene, die zo specifiek en direct mogelijk aan ons te rapporteren, daar we ook regelmatig overleg zullen hebben met de overheidsinstanties, waarin onder andere zulke zaken aan de orde komen.

 

HANDELSMISSIE UIT NEDERLAND BIJ DE VSB OP BEZOEK

Van 20 – 23 juni vertoeft een handelsmissie, georganiseerd door Women Entrepeneurs Netherlands en bestaande uit vrouwelijke ondernemers uit Nederland, in Suriname. De handelsmissie vindt plaats in combinatie met een Women in Leadership Summit en heeft als doel het bevorderen van ondernemerschap over de grenzen.

Handelsmissie uit Nederland bij de VSB op bezoek
Handelsmissie uit Nederland bij de VSB op bezoek

In dit kader zal getracht worden om gedurende de missie Surinaamse handelspartners beter te leren kennen, de banden te verstevigen en samenwerkingen aan te gaan teneinde de handelsbetrekkingen uit te breiden.

De voorzitter van de Women Entrepeneurs Netherlands, mevrouw Carmen Breeveld gaf aan dat ze heeft gemerkt dat er in Suriname en in het bijzonder bij de vrouwen, er voldoende ondernemerschap aanwezig is, ook is er genoeg creativiteit. “Ik heb echter vaker gehoord dat het benodigde kapitaal voor de noodzakelijke investeringen zeer moeilijk te verkrijgen is en het nogal lang kan duren voordat zo een onderneming daadwerkelijk kan worden gestart” zei de voorzitter.

Volgens mevrouw Breeveld waren de onderneemsters tot nu toe goed vertegenwoordigd tijdens de gehouden activiteiten en hebben de kans om te netwerken aangegrepen, om zodoende kennis en ervaring uit te wisselen, welke moet gaan leiden tot verbetering van hun produkten en/of diensten en uitbreiding daarvan.

Het bezoek aan de VSB mag als geslaagd worden beschouwd. De VSB spreekt de hoop uit dat ook het gehele bezoek van deze handelsmissie aan Suriname als succesvol zal kunnen worden aangemerkt. Verder spreekt de VSB de hoop uit, dat er in de toekomst meer van zulke missies zullen worden ondernomen, die er niet alleen toe moeten leiden, dat de handelsbetrekkingen worden uitgebreid, maar ook dat er investeringen in Suriname plaatsvinden.

 

SURINAME BUSINESS COALITION, SBC, HOUDT 2 DAAGSE WORKSHOP

logosbcnl764

Een deel van de participanten
Een deel van de participanten

 

 

 

 

 

 

De Suriname Business Coalition against HIV & AIDS and other Chronic Diseases, heeft op donderdag 23 en vrijdag 24 juni een workshop gehouden in de Conferentiezaal van Surinam Airways aan de Mr. J. Lachmonstraat.

Het doel van deze workshop was om te komen tot een Behavioural Change and Communication (BCC) Strategie en Programma voor de werkvloer, welke is ontwikkeld volgens de richtlijnen van het ILO/FHI Principe. (FHI staat voor Family Health International). Het HIV- en HLS beleid per bedrijf is thans in 1 beleid samengevoegd.

Van de 5 lidbedrijven t.w. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., Grassalco N.V., Surinam Airways N.V., Fernandes Group (incl Bottling & Concern), en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij N.V., hebben in totaal 24 participanten deelgenomen. De participanten werden ingedeeld per bedrijf, waarbij werd gewerkt aan voorstellen voor strategieën en programmas om de verandering teweeg te brengen, hoe en op welke wijze het BCC Programma verder zal worden uitgevoerd in bedrijven.

De participanten hebben hierdoor:

  1. Inzicht verkregen in de stappen van gedragsverandering
  2. In groepsverband een BCC strategie en programma ontwikkeld
  3. Het identificeren van factoren die invloed uitoefenen op gedragsverandering en strategieën ontwikkeld, hoe daarmee om te gaan.
  4. Het belang van- en methoden voor monitoring en evaluatie beargumenteren en toepassen.
  5. BCC kanalen, methoden en materialen onderbouwd selecteren en evalueren.

De verschillende voorstellen van aanpak werden gemonitoord en geëvalueerd, waarna er per groep werd gepresenteerd. Hierna zal de implementatie plaatsvinden.De coordinatie van de workshop lag in handen van Rita Bechoe, Program Coordinator, die terug mag zien op een geslaagde workshop.

 

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE HOUDT HIGHLEVEL WORKSHOP VOOR TOPSECTORENBELEID

Het Ministerie van Handel en Industrie hield van 20 -22 juni 2016 een highlevel multistakeholders workshop voor een topsectorenbeleid, dit in samenwerking met de United Nations Development Programme, UNDP, de United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, en het Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling in Suriname, NIMOS.

Het doel van deze highlevel multistakeholders workshop had allemaal te maken met industrialisatie, het vormen van een breed platform voor het identificeren van prioriteiten in verschillende sectoren en vaststellen van een strategie en beleid. Waarbij gedacht moet worden aan het identificeren van markten/producten, wetgeving en knelpunten. Dit door tijdens de training/workshop kennis te maken en met en het tegelijkertijd toepassen van de methodiek van Foresight voor het identificeren van de sectoren en te ondernemen acties.

De deelnemers aan deze workshop waren, beleidsmakers, leden uit het bedrijfsleven en wetenschappers, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door de Secretaris – Mevr. Mr. Helen Doelwijt.

Groepsvertegenwoordiger van de tak Industrie van de VSB, Marlon Telting gaf een presentatie waarin een SWOT analyse werd gemaakt van de industrie en knelpunten naar voren werden gebracht alsook oplossingsmodellen werden aangedragen.
Drs. Winston Ramautarsingh ging nader in op economische kant van de industrie. Sergio Akiemboto , directeur van Grassalco heeft gefocust op de mijnbouw als industrie en er was een presentatie van het Ministerie van Handel en Industrie waarin het Industriepark centraal stond. Ook een niet te verwaarlozen factor, de energie en duurzame concurrentie voordelen, kwamen aan de orde in de presentaties. Conservation International had het ook over groen ondernemen en bijproducten van het bos.

Na elke presentatie werden de templates per groep ingevuld, dit was afhankelijk van de sector en het onderwerp, waarbij de prioriteiten in de sector moesten worden geïdentificeerd, het analyseren van de mogelijkheden, alsook de voordelen en knelpunten.De door de groep ingevulde sheets worden door het Minsterie van HI doorgestuurd naar Foresight om te verwerken.

De bedoeling is dat tegen eind juli het ministerie een rapport krijgt van Foresight, waarna ze verder aan de slag gaan met de door Foresight aangegeven bevindingen. Er is nog geen exacte timetable voor het finaliseren van het beoogde beleidsplan, wel zullen er meer consultatierondes worden gehouden, waarbij ook andere stakeholders uit het maatschappelijk middenveld en de vakbeweging zullen worden betrokken.

 

GRASSALCO START MET DIAMOND CORE BOORPROGRAMMAlogograssalconl764

Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco is op 1 juni 2016 op haar concessie te Maripaston in Para, gestart met haar Diamond core boorprogramma. Deze boringen worden verricht om op de eerste plaats goudhoudend materiaal aan te tonen om de Gravity Concentration Plant
(GCP) te Maripaston te voeden.

Verdere boringen, als deel van het exploratie-programma, moeten uiteindelijk een reserve aantonen, zodat er een „middelgrote‟ mijn en processing-plant kan worden opgezet met een veel hogere dagproductie. De maximale diepte van een boorgat is 220 meter.

Grassalco doet aan goudwinning zonder gebruik van kwik. Het boorprogramma duurt maximaal zes weken en wordt uitgevoerd door het Canadees bedrijf SureCore. De supervisie ligt in handen van de Exploratie afdeling van Grassalco. Deze krijgt assistentie en begeleiding van het buitenlands consultatiebedrijf CSA Global, alsook ondersteuning in een samenwerking met het exploratieteam van goudmaatschappij IamGold.

 

TWEEDE CSR AVOND VAN DE VSB

Op donderdag 7 juli 2016 van 19:00-21:00 uur, houdt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, (VSB) een Tweede Corporate Social Responsibility (CSR) Avond. Corporate Social Responsibility is zoals bekend een kernwaarde van de VSB.
Op deze avond zullen twee sprekers het woord voeren en daarbij hun visie en bijdrage aan CSR naar voren brengen. De CSR Avonden moeten gezien worden als voorloper van de VSB-CSR Awards Gala, welke gepland is voor oktober 2016.
De sprekers op de Tweede CSR Avond zullen zijn :

– Mevrouw Ayida Slooten – Samen duurzaam denken en doen bij Fernandes Bottling Company N.V.

– De heer Cyril Soeri – CSR en het vraagstuk van transparantie, Tjong A Hung Consulting N.V.

– De heer Erney Pinas– Effcient omgaan met energy en de toepassing van renewable energy, Energy Conscious Lifestyle.

De CSR Avond vindt plaats in het auditorium van Self Reliance, Herenstraat 48-50.

 

DSB BOEKT WINST IN 2015

De directie van De Surinaamse Bank, DSB, hield maandagavond de algemene vergadering van aandeelhouders. Tijdens deze vergadering werden de cijfers over het boekjaar 2015 gepresenteerd, het jaar waarin de bank haar 150-jarig bestaan vierde.
In vergelijking met het jaar daarvoor zag De Surinaamsche Bank haar inkomsten teruglopen van bijna SRD 85 miljoen in 2014 naar SRD 47 miljoen. De nettowinst bedroeg in 2015, SRD 30 miljoen, in 2014 was die nog SRD 54 miljoen. De terugval is volgens de bank te wijten aan de algemene teruggang van de economie, waardoor de kredietrisico’s zijn verhoogd. Het aantrekken van funding ging gepaard met hogere rentekosten, wat leidde tot een lagere rentemarge.

Er is aandacht gevraagd voor de koersontwikkeling, de sterk oplopende debet- en creditrentes en de toename van klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit kan ertoe gaan leiden dat er dit jaar geen groei zal zijn, de bank zal haar leidende positie wel behouden.

De bank zegt dat het van belang is dat de aangekondigde stabilisatie- en herstelactiviteiten van de regering consequent en zonder vertraging worden uitgevoerd. DSB zal ook in deze moeilijke periode haar rol als grootste financiële instelling blijven vervullen en tegelijkertijd haar maatschappelijke verantwoording hoog in het vaandel blijven houden.

 

DIPLOMATEN OP BEZOEK BIJ DE VSB 

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, ontving deze week twee diplomaten, die op hun post verantwoordelijk zijn voor handel en economische aangelegenheden. Op maandag 27 juni had de Directeur een kennismakingsgesprek met de heer Heine Lageveen, beleids medewerker Handel en Industrie op de Nederlandse Ambassade, terwijl op woensdag 29 juni de heer Narvan Singh, Head, Trade and Investment for Guyana and Suriname van de British High Commission op bezoek kwam.

De heer Mac Andrew gaf beide gasten een overzicht van de VSB en ging in op de perspectieven voor wat betreft het herstel van de economie, maar haalde ook onderwerpen aan, zoals de noodzaak voor diversificatie. Er werd ook ingegaan op de beschikbaarheid van fondsen voor de private sector. Met de heer Singh werd ook gesproken over de ontwikkelingen in Europa, met name “Brexit’ en de uitgegeven waarschuwing over de veiligheid in Suriname.