DNA KEURT WIJZIGING WETBOEK VAN KOOPHANDEL GOED

De Nationale Assemblee heeft op maandag 4 juli de wet nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel goedgekeurd. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Stephen Tsang, zei dat deze ontwerpwet al negen jaren in voorbereiding is. De commissie heeft gesproken met de KKF, de ASFA, de VSB, de Bankiersvereniging, de CBvS, de vereniging van notarissen, de ministeries van HI, Justitie en Politie, de initiatiefnemers van de wetswijziging en deskundigen.

Het ondernemersklimaat wordt verbeterd door deze wet en investeringen in binnen- en buitenland worden gestimuleerd. Onnodige en overbodige regels voor het oprichten van een Naamloze Vennootschap, worden geschrapt. Ook de crediteuren worden beter beschermd en de aansprakelijkheid is verder verscherpt.

Minister Burleson zei ingenomen te zijn met de aanname van de wetswijziging. Het is een belangrijke eerste stap. Hoe beter ondernemers gefaciliteerd worden, hoe meer economische activiteiten er ontplooid zullen worden, waardoor de productie en export zullen toenemen. Er komen nog andere wetsproducten om zakendoen verder te vereenvoudigen, kondigde de bewindsvrouw aan.

Dit alles moet  gaan resulteren in een flinke stijging van Suriname op de Ease of Doing Business Index.

TWEEDE CSR AVOND VAN DE VSB

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, organiseerde op donderdag 7 juli haar 2e Corporate Social Responsibility lezingen avond in het auditorium van Self Reliance. De presentaties kwamen van;

Mevr. Ayida Slooten – Fernandes Bottling Company –  Samen duurzaam denken en doen

Dhr. Cyril Soeri – Tjong A Hung Consultancy – CSR en het vraagstuk van transparantie

Dhr. Erney Pinas-Energy Conscious Lifestyle–Effectief omgaan met energy en de toepassing van renewable energy.

“Het begrip duurzaamheid is opgenomen in de Fernandes Integrated Management System en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan alle activiteiten die we uitvoeren”gaf Mevr. Ayida Slooten van Fernandes Bottling Company aan. De thema’s zijn afvalbeheer en duurzame verpakking, actieve gezonde levensstijl, maatschappelijke ondersteuning, veilige werkomgeving. Zo zijn er reeds enkele inzamelcontainers geplaatst en is men bezig met voorbereidingen om dit landelijk te doen. Het water en energie verbruik is  teruggebracht, het gezuiverd afvalwater is schoner dan het water dat er reeds ligt in de goot. In samenwerking met professionals op het gebied van Healthy Lifestyle heeft Fernandes binnen het bedrijf activiteiten georganiseerd. Tevens werd een Fuze Iced Tea met minder calorieën geïntroduceerd”.

Een Fernandes Group Social Foundation werd opgezet om activiteiten met een maatschappelijk karakter te ondersteunen. Genoemd kan worden het schilderwerk met 70 personen bij de tehuizen Maria Hoeve en Huize Efran. Op het gebied van verkeersincidenten, alsook ziekteverzuim vanwege bedrijfsongevallen, is er een duidelijke afname te bespreuren. De hercertificering van de OHSAS 18001:2007 werd ook behaald. Dit zijn allemaal resultaten van het voeren van een beleid dat gebasseerd is op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U kunt meer lezen op www.fernandesbottling.com/ons-bedrijf/duurzaam-ondernemen.

De tweede spreker Dhr. Cyril Soeri gaf aan dat CSR oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als basis heeft ISO 26000, en  zich richt op 7 kerntaken te weten ondernemingsbestuur, mensenrechten, personeel, milieu, eerlijk zaken doen, consumenten en maatschappij. Als deze kerntaken ter harte worden genomen kan het leiden tot, kostenbesparing, omzet verhoging, beter bedrijfs- imago een socialer gezicht en betere concurrentie positie.

DE DE SPREKERS VAN DE AVOND VAN LINKS NAAR RECHTS; DHR. SOERI, DHR. PINAS EN MEVR. SLOOTEN
DE SPREKERS VAN DE AVOND VAN LINKS NAAR RECHTS; DHR. SOERI, DHR. PINAS EN MEVR. SLOOTEN

De normen voor MVO zijn in 4 categorieën onderverdeeld te weten,gedrag, toepassing, verslaggeving en controle. Controle is bij wet niet verplicht maar er wordt nu steeds vaker gevraagd aan accountants de betrouwbaarheid van de verslagen aan te geven.

De MVO-prestaties van een onderneming zijn in een duurzaamheidsverslag op twee manieren zichtbaar te maken, in beschrijvende vorm of via prestatiegegevens. Hiervoor worden ook wel de termen kengetallen of prestatie-indicatoren gebruikt, deze zijn een verkorte, gestandaardiseerde manier om prestaties van een onderneming weer te geven.

Een accountant of consultant kan op diverse gebieden bijstaan om het duurzaamheidsverslag samen te stellen te weten; bewustwording en visievorming, nulmeting en positionering, organisatorische borging en uitvoering, meting en herijking,verantwoordingen communicatie. De werkelijkheid is meer dan alleen een aantal indicatoren, daarom blijft een goede toelichting van belang. U kunt meer lezen op www.tahconsulting.com.

Dhr. Erney Pinas had het over een brandend vraagstuk namelijk energie, en wel specifiek het effectief omgaan met energie en de toepassing van renewable energy. Hij gaf aan dat bij zowel huishoudens als industrieën nagegaan moet worden, als de in gebruik zijnde installaties alsook apparaten nog voldoen aan de behoefte en vereisten van deze tijd, want dit leidt tot verspilling. Het effectief omgaan met energy kan een besparing van 30% teweeg brengen.

Onder renewable energy wordt verstaan alle natuurlijke energiebronnen zoals  wind, zon, geothermische energie en Phase Change Material (PCM), dit alles met uitzondering van fossiele brandstof zoals benzine en diesel. Met de verhoogde energie kosten is het nu wel raadzaam na te denken over het gebruik van renewable energy. Als toepassing wordt gedacht aan, pv stroom, zon thermische energie, absorptie cooling met zon i.p.v. met compressor, PCM cooling/heating, verdampings koeling, nacht ventilatie, zonne airconditioner, tal van mogelijkheden.

Ook voor de industrie in Suriname is er potentie bijvoorbeeld het produceren en assembleren van zonnepanelen, zonneboilers, biomassa, PCM panelen waarmee energiebedrijven kunnen worden opgezet. De Surinaamse overheid moet in deze een faciliterende rol gaan spelen, de ondernemers accomoderen alsook aangepaste belastingen maatregelen  creëren. Kortom er is geen energie tekort als efficient mee wordt omgegaan, het is wel raadzaam over renewable energy te gaan nadenken. U kunt meer lezen op www.erneyerrolpinas.com.

De 2e CSR lezingen avond mag als geslaagd worden beschouwd en heeft duidelijk laten zien dat Corporate Social Responsibility oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds meer op een vereiste gaat lijken. Het is dus zeer raadzaam dat de Surinaamse Ondernemers hierover gaan nadenken, om dit principe in hun management systeem te gaan integreren en meenemen in hun jaarverslag. De Surinaamse overheid gaat steeds hogere eisen stellen, maar ook de consument wordt bewuster en kritischer in hun aankopen, maar ook grondstoffen raken op.

MINISTER HI INSTALLEERT PROJECT STEERING COMMITTEE

Op donderdag 7 juli is heeft Minister van HI Sieglien Burleson op haar ministerie de Project Steering Commitee ten behoeve van het project “ Feasibility Study for the Technical, Financial en Legal Requirements for the establishment of an Electronic Single Window (ESW) Facility” geïnstalleerd. Alle stakeholders zullen door dit committee betrokken worden zodat bij implementatie een ieder aangesloten op het systeem geïnformeerd en geïnstrueerd is.

De ESW is een geautomatiseerd systeem dat het elektronisch verwerken mogelijk maakt van vereisten voor import, export en transito operaties zoals vooraf afgegeven autorisatie, vergunning, certificaten of goedkeuring. De handelaar kan via dit systeem alle nodige handelsgerelateerde documenten naar de relevante instanties versturen, zoals de douane, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van LVV, BOG en het ministerie van Handel en Industrie.

De handelaar kan elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het verwerkingsproces, minder papierwerk omdat handelsprocedures elektronisch voltooid zullen worden, snellere verwerking van handelsprocedures voor de import, export en transito van goederen. Het effect hiervan is dat goederen sneller in het handelsverkeer terecht komen, handelaren kunnen sneller over hun goederen kunnen beschikken, geen onnodige kosten.

Het opzetten van een ESW is noodzakelijk om aansluiting te vinden tot de hervormingen welke in de douane-operaties zijn doorgevoerd, maar ook om overheidsdiensten effectiever en efficiënter te laten geschieden. Deze ontwikkeling is gunstig voor het handelsklimaat van Suriname en bevordert daarmee de onderlinge concurrentie tussen de handelaren. Suriname zal hierdoor een betere competitieve positie krijgen binnen de wereldeconomie.

HERZIENE VERDRAG VAN CHAGUARAMAS

We hebben nog enkele boekwerken van het “Herziene Verdrag van Chaguaramas tot oprichting van de Caribische gemeenschap met inbegrip van de Caricom interne markt en economie”. Indien u geïnteresseerd bent kunt u het laten ophalen op ons kantoor. Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 16:00 uur.