SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, SER, OVERHANDIGT ADVIESRAPPORT AAN PRESIDENT

De Sociaal Economische Raad, SER, heeft hun rapport met adviezen aangeboden aan President Desi Bouterse. In dit adviesrapport geeft de SER de volgende adviezen:
1. Aanhouden van de verdere verhoging van de elektriciteitstarieven. Na analyse van de vraagstukken die spelen rond de elektriciteitsvoorziening en de ontwikkelingsvraagstukken die daarmee samenhangen, heeft de SER gemeend de regering te adviseren de voorgenomen verdere verhogingen van de elektriciteit tarieven te heroverwegen. Het effect van deze verhogingen op zowel de gezinnen als de bedrijven is verregaand, terwijl over de juistheid van de gehanteerde kostprijsberekening alom twijfel bestaat bij zowel energiedeskundigen als anderen. Het feit dat in de kostprijsberekening de kosten voor energieverbruik van alle overheidskantoren, maar ook de kosten voor straatverlichting meegenomen zijn, toont aan dat nog veel besproken moet worden over de gehanteerde uitgangspunten en de methoden. Een adhoc in te stellen werkgroep van deskundigen zou hierover een voorlopig advies kunnen geven, ontdaan van alle ruis en mogelijk zelfs de EBS kunnen doorlichten.

2. Loon en salariscorrecties bij de overheid. De SER heeft aan de regering het voorstel gedaan om toch een looncompensatie voor ambtenaren te overwegen, maar tegelijkertijd een aantal saneringsmaatregelen rationeel, met in achtneming van de personeelswet, uit te voeren.

Het gaat om de volgende saneringsmaatregelen:
a) Meer dan ooit is een vaardige en gemotiveerde arbeidsmacht bij de overheid van essentieel belang voor herstel en groei van onze economie. Verder eroderen van de capaciteit van het staatsapparaat om haar essentiële taken uit te voeren, onder meer het wegtrekken van het ervaren en deskundig kader moet ten koste van alles voorkomen worden. Verarming en toename van de inkomensverschillen zal de vlucht naar de particuliere sector en/of het buitenland alleen maar aanwakkeren en tot verdere demotivering leiden. Dit laatste vooral als in de particuliere sector wel compensatie plaats vindt.
b) Het opgang brengen van overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de ‘benchmarks’ (de tijdstippen waarop kritische vooraf gestelde doelen moeten zijn bereikt), betrekking hebbende op het fiscaal beleid, in het bijzonder de ‘targets’ (de te realiseren doelen) welke gesteld zijn voor het tekort op de overheidsbegroting en de ‘totale loonsom’ bij de overheid. Beide zijn gegeven als een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP), maar als gevolg van de te verwachten scherpe daling van het BBP, alsmede de wisselkoersstijging en de inflatie ontwikkeling, zijn deze ‘benchmarks’ onrealistisch geworden. Deze zullen bijgesteld moeten worden binnen de nieuwe parameters die gesteld worden. Er zal gezocht moeten worden naar het verlichten van de druk op de overheidswerkers, één en ander met in achtneming van de Personeelswet.

3. Compensatie van de andere vaste inkomensverwervers (minderdraagkrachtigen) en de personen die afhankelijk zijn van transfers van de overheid. Voorgesteld wordt om deze groepen op redelijke wijze te compenseren.

4. Compenserende belastingmaatregelen 2016 overeengekomen tussen de regering en RAVAKSUR, BVL en FOLS.

Compensatie en eindadvies
De inschatting van het inflatie-effect van deze voorlopige totale looncompensatie zal door het Planbureau doorgerekend worden met behulp van het SURYA-model (vergezeld van de specificatie van de input gegevens en de assumpties). Uitgaande van deze methode, zal de SER, gehoord de adviezen van de Centrale Bank van Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek, aan het eind van 2016 over de uiteindelijke totale looncompensatie adviseren, als uitgangspunt voor de compensatie van 2017.

NEWMONT SURINAME START MET COMMERCIЁLE PRODUCTIE

Zoals gepland is de Merianmijn van Newmont Suriname per 1 oktober gestart met de commerciële productie van goud, de mijn is afgeleverd met een besparing van 150 miljoen US dollars oftewel 20% onder de begroting.
Per jaar zal tussen de 400.000 en 500.000 ounces goud worden geproduceerd. 1 troy ounce = 31,1 gram, per jaar zal dus tussen 12.440 en 15.550 kilogram goud worden geproduceerd. De all-in-sustaining kosten liggen tussen de 650 en 700 US dollasr per troy ounce. Met een bewezen capaciteit van 5.1 miljoen ounces, heeft de mijn een levensduur van 11 jaar welke is bijgesteld naar 13 jaar.

Gary Goldberg, CEO van Newmont, was bijzonder ingenomen met het feit dat de mijn volgens planning en ook nog onder budget is afgeleverd, maar meer nog op veilige wijze. Volgens de CEO is dit alles te danken aan de goede samenwerking met de regering en het volk van Suriname, alsook de ervaring van G-mining die het bedrijf heeft gebouwd. Het bedrijf dat voorheen bekend stond onder de naam Surgold, heet nu Newmont Suriname en is deel van de Newmont regio Zuid-Amerika. 20% van de in totaal 1100 werknemers zijn afkomstig van de omliggende Paramacaanse dorpen, ook zijn er nog 200 stuks contractors die emplooi vinden.
Het bedrijf zal verder opereren op basis van:
– strenge technische- en veiligheidsvoorschriften
– naleving van ethische waarden en normen
– continuering van het beleid en normen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en milieu.
De relaties met de lokale gemeenschap zullen verder verstevigd worden, om meer inhoud te geven aan het aantrekken van plaatselijke bewoners, het aangaan van toeleveringscontracten, en het gemeenschapsontwikkelingsfonds dat inmiddels is opgericht.

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD,SER, ADVISEERT OVER TE GAAN OP SUBJECT SUBSIDIE BIJ BRANDSTOF

De regering heeft gevraagd naar advies over compensatie van de effecten van het Stabilisatieprogramma en Herstelprogramma 2016-2017. De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert de regering om over te gaan van object- naar subjectsubsidie op het gebied van brandstof. Het moet gezien worden als een compensatiemaatregel van transformatie van object- naar subjectsubsidie voor het openbaar vervoer, reorganisatie van het publieke transportsysteem en eliminering van de mogelijke subsidie van de consumentenprijs voor brandstof. De SER gaat ervan uit dat de regering de consumentenprijs aan de pomp niet zal subsidiëren en de governmenttake wenst te handhaven. Geadviseerd wordt een compensatie van werknemers die primair gebruik maken van persoonlijk vervoer ter overbrugging van de woon-werkafstand. De SER ziet een unieke kans om het openbaar vervoer duurzaam te herstructureren.

Voorstellen
a. Voorgesteld wordt om nieuwe bus rijtrajecten in te voeren, waardoor het openbaar vervoer vanuit de woonwijken naar de zaken- en dienstverleningscentra wordt geordend. In dit kader wordt verwezen naar een rapport van het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) dat opgesteld was voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
b. Invoeren van express/direct-vervoer van woonwijk naar bestemmingsgebieden tijdens spitsuren. Beperkte overstapmogelijkheden bij geconcentreerde busterminals.
c. Invoeren van betaald parkeren voor langer dan één uur binnen het zaken – en dienstverleningscentrum in de binnenstad. Hierbij dient een progressieve betaal structuur te worden gehanteerd. De straten in de stad worden in een aantal blokken verdeeld en een of meer bedrijven krijgen van de overheid vergunning om de betreffende blokken te onderhouden voor wat betreft het betaald parkeren. Voorgesteld wordt om modern instrumentarium te gebruiken, voor de betrouwbaarheid, de efficiëntie en waarborging. De kapitaalsinvestering voor de aanschaf en onderhoud van bussen komt voor rekening en risico van het busbedrijf. Het busbedrijf krijgt één of meer wijk trajecten toegewezen na een transparant uit te voeren proces van acquisitie.

Systematiek
Geautomatiseerde gepersonifieerde abonnementskaarten voor alle reguliere passagiers:
a) Periodieke (maandelijks) inhouding op het loon van de loontrekker en diens gezin voor wat betreft het reguliere dagelijks transport voor woon-,werk en schoolvervoer. Er zal een vast bedrag worden ingehouden welke afhankelijk is van de inkomenscategorie (solidariteit).
b) Opwaarderingskaarten voor het overig gebruik van openbaar vervoer waarbij incidentele gebruikers een marktconform tarief betalen bij de bus.
c) Voor abonnementsvervoer geldt een lagere tariefstructuur. Sociaal zwakkeren kunnen op vertoon van hun statuskaart mede profiteren van een lagere abonnementsprijs bij de aankoop van een kaart bij busterminals.
d) Directe overmaking van abonnementsgelden naar het betreffende dienstverlenend busbedrijf, geeft betere garanties voor zekerheid aan de passagier en vergemakkelijkt de financieringsmogelijkheden. Deze maatregelen dienen onvoorwaardelijk in onderling verband en in samenhang met elkaar te worden uitgevoerd, stelt de SER.

Voorgesteld wordt om een centraal geleide implementatie unit in te stellen van ambtenaren en particulieren. De SER geeft diverse randvoorwaarden aan voor dit plan. De werkgevers dienen bereid te zijn om inhoudingen te doen op het loon van de werknemer voor de dienstverleners. Volgens de SER heeft dit plan diverse voordelen voor de samenleving én de overheid. De SER onderkent dat het advies niet volledig is, maar is bereid om verdere toelichting en begeleiding te geven in de opstartfase.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD GALA 2016

De tweede VSB CSR Award Gala 2016 met als thema “Transparantie” staat gepland voor 27 oktober 2016. De ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Z.E. Ernst Noorman zal een inleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verzorgen op deze avond.
De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang en binnenkort worden de genomineerden bekend gemaakt. We danken alle leden voor hun deelname. U bent allen van harte welkom!