VSB CSR AWARD GALA STAAT VOOR DE DEUR

Op donderdag 27 oktober 2016 zal de Tweede Jaarlijkse VSB CSR Award Gala plaatsvinden in TBL Cinemas. Dit jaar zullen drie People & Planet CSR Awards worden uitgereikt, namelijk de People & Planet CSR Award voor het Klein Bedrijf, de People & Planet CSR Award voor het Middelgroot Bedrijf en de People & Planet Award voor het Groot Bedrijf.
De key note speaker dit jaar is Zijne Excellentie Ernst Noorman, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. Zijne Excellentie Ernst Noorman zal een inleiding houden over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) oftewel Corporate Social Responsibility(CSR). Het is bekend, dat de Ambassadeur MVO een warm hart toedraagt en veel heeft gedaan in de afgelopen jaren om MVO in Suriname te promoten.

ICT ASSOCIATIE ORGANISEERT ICT WEEK

De ICT Associatie Suriname organiseert van 17-21 oktober de jaarlijkse ICT week met als thema, “Shaping our information society towards a billion dollar company”. Dit thema is gekozen daar de informatie- en communicatietechnologie (ICT) die economische groeikansen biedt voor de Surinaamse economie. Om deze kansen zo optimaal mogelijk te benutten zullen er eerst voorbereidingen moeten worden getroffen, te weten educatie, infrastructuur, wet- en regelgeving, fondscreatie en organisatieontwikkeling. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) zal een belangrijke rol vervullen binnen dit geheel. Het hoogtepunt van de ICT-week is een tweedaagse
conferentie, die meer gezien moet worden als een interactieve conferentie. Een delegatie van Geobusiness Nederland, een branchegroep voor bedrijven die werken met geo-informatie, neemt ook deel aan de ICT-week.
Op dinsdag 18 oktober organiseert de ICT Associatie in samenwerking met de VSB een lezing “Land administratie vraagt om innovatie. De IT sector is aan zet”, verzorgd door Kees de Zeeuw, Directeur Kadaster International. De lezing zal worden gehouden in het auditorium van Self Reliance en vangt aan om 19:00 uur.

VSB GESELECTEERD VOOR DEELNAME IDB GROUP-CIVIL SOCIETY XVI ANNUAL MEETING
De VSB is geselecteerd door de Inter-American Development Bank Group (IDB Group) om deel te nemen aan de IDB Group – Civil Society XVI Annual Meeting, welke op 8-9 november zal worden gehouden in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Er zullen participanten aanwezig zijn van 26 landen van Latijns Amerika en het Caribisch Gebied. Het thema van de jaarlijkse ontmoeting is dit jaar duurzame groei oftewel sustainable growth. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen :
• Sustainable Growth in Latin America and the Caribbean, where are we going to?
• The technological revolution, the best or worst for sustainable growth?
• Climate Change’s effect, mitigation plans and its impact on sustainable growth
• Sustainable growth without Civil Society? Finding the reinvention
• The influence of transparency for Sustainable Growth
• The relation between Citizen Security, Gender and Sustainable Growth
• Road Safety, its impact on public health and sustainable growth
De jaarlijkse IDB Group – Civil Society Meeting geeft participanten de kans om te discussieren over
ontwikkelingsvraagstukken en ervaringen op dit stuk uit te wisselen, maar ook om te netwerken en mogelijkheden voor collaboratie te bespreken.

VSB DIRECTEUR PARTICIPEERT IN REGIONAL SYMPOSIUM ON SERVICES

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, zal in de periode 17 – 19 oktober participeren in een regionaal symposium over de diensten sector binnen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) op Antigua and Barbuda, welke moet resulteren in stappen, die de verdere ontwikkeling van de diensten sector bevorderen.
De diensten sector is heel belangrijk voor CARICOM, vanwege het economisch belang van toerisme en toerisme gerelateerde diensten voor de meeste lidlanden, maar het is een feit, dat de ontwikkeling van andere diensten ter hand moet worden genomen, zodat landen een betere en stabielere economische basis kunnen bewerkstelligen. Ook de gronstoffen producerende landen hebben baat bij een dergelijke ontwikkeling.

MEVROUW MR. HèLEN DOELWIJT, 15 JAAR SECRETARIS VAN DE VSB

Op 1 oktober 2016 was het precies 15 jaar, dat de Secretaris van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, mevrouw Mr. Hèlen Doelwijt, haar krachten geeft aan onze Vereniging. Mevrouw Doelwijt trad 15 jaar geleden bij de Vereniging in dienst, in de functie van Secretaris. Al gauw bleek dat de werkzaamheden veel meer inhielden dan alleen dat van Secretaris, vooral omdat er toen geen directeur was, maar een interim manager voor nog slechts 3 maanden. Daar had ze echter geen moeite mee. “Het bestuur was altijd bereikbaar, de communicatie was goed, je kon ze zo vaak als je het nodig achtte bellen. Op het bureau waren toen ook minder mensen werkzaam, waardoor je vanzelfsprekend meer taken had” geeft de VSB Secretaris aan.
De werkzaamheden waren toch wel divers, omdat aandacht moest worden geschonken aan issues op verschillende gebieden, zoals op het economisch vlak, Caricom, EPA, EU, handelsovereenkomsten , ILO, arbeidsgerelateerde en andere rechtsgebieden tot gender gerelateerde onderwerpen. Hoewel veel van de door Mevrouw Doelwijt genoten opleidingen, deze onderwerpen omvatten, vond ze het belangrijk, dat ze op collega’s met expertise, alsook het bestuur kon terugvallen voor advies.

De VSB heeft goed gebruik gemaakt van haar kennis en ervaring en mevrouw Mr. Doelwijt heeft de VSB in vele organisaties, meetings, workshops en commissies vertegenwoordigd in zowel
binnen- als buitenland. De Bemiddelingsraad voor geheel Suriname is één van deze organen waar ze namens de VSB zitting in heeft en wel als 1ste vrouw in 50 jaar.“Als vertegenwoordiger van de VSB binnen de BR is het interessant te mogen meemaken hoe werknemers en werkgevers met elkaar omgaan en het geeft een goed gevoel wanneer een conflict is opgelost” geeft ze aan.
Op de vraag wat ze voor zichzelf als zeer positief resultaat ziet van haar inzet als vertegenwoordiger in een commissie antwoordt ze zonder aarzelen, het [ Staats] Besluit Gevaarlijke arbeid jeugdige personen, die in het kader van het uitbannen van kinderarbeid is voorbereid, ingediend en aangenomen. Het kennismaken en actief deelnemen aan ILO en IOE activtieiten en ook het wederom leven inblazen van het Surinaams Arbitrage Intituut (SAI) ziet ze als zeer positief. Volgens haar is de taak van de VSB een proces, waarbij ingespeeld moet worden op de veranderende maatschapppelijke-, economische- en ook politieke omstandigheden. Ze noemt hierbij het initiatief voor de instelling van VSB Young Management voor de continuïteit. Maar, ook mevrouw Doelwijt gaat zelf voor continuïteit,“ik zal zolang de VSB dat nodig acht de Vereniging blijven vertegenwoordigen in commissies, waarin ik zitting heb. Ik heb veel geleerd en blijf leren en wil de opgedane ervaring en kennis nuttig gebruiken en ter beschikking stellen” stelt ze lachend.

MINISTERIE HI HIELD DEMO E-REGISTER VOOR ONROERENDE GOEDEREN

Het Ministerie van Handel en Industrie hield op dinsdag 11 oktober een demonstratie van het e-register, welke ontwikkeld is in het kader van het ‘secure transactions regime for movable assets in Suriname’. De Workshop werd geopend door Hare Excellentie Sieglien Burleson, Minister van Handel en Industrie, die aangaf, dat dit regime moet resulteren in meer zekerheden voor financiële instellingen bij de verschaffing van financiële middelen op basis van roerende goederen, maar ook in de toegang tot kapitaal voor beginnende ondernemers, die nog geen onroerende goederen hebben. Om het verschaffen van financiële middelen op basis van roerende goederen meer secuur te maken werkt het Ministerie van Handel en Industrie aan de noodzakelijke wetgeving, een e-register en versterking van de capaciteit.

De noodzakelijke wetgeving op dit stuk is inmiddels de Staatsraad gepasseerd en de verwachting is dat het binnenkort behandeld zal worden door de DNA. Het e-register is ook al in vergevorderd stadium, waardoor een demonstratie kon worden gehouden door de ontwikkelaar, IOS Partners. De heer Pedro Souss, ICT Director van dit bedrijf, ging in op de diverse aspecten van het e-register. Het voornaamste doel van het register is de registratie van roerende goederen op
basis waarvan financiële middelen zijn verschaft. Het e-register is web-based en toegang kan plaatsvinden via verschillende ‘devices’. Het e-register zal eenmaal 24 uur beschikbaar zijn, heel simpel zijn en effectief te gebruiken zijn doorgebruikers. Het e-register volgt dus ‘best practice’ op dit gebied. Vermeldenswaard is dat CoreStats, lid van de VSB, verantwoordelijk zal zijn voor het technisch aspect van het systeem na oplevering.