OVERLEGPLATFORM HAD VERVOLG GESPREK MET REGERING

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, waarin de VSB ook participeert had een vervolg onderhoud met de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin, die bijgestaan werd door de Adviseurs Winston Lackin, Subhaas Mungra en de Directeur van het Planbureau, de heer Reynold Simons.

Namens het Overlegplatform namen deel aan de bespreking de heren Bryan Renten (Voorzitter VSB), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter VSB), Marlon Telting (Groepsvertegenwoordiger Industrie VSB), R. Hasnoe (Vereniging van Winkeliers in Suriname) en Anthony Wong (Voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging).

Bij dit onderhoud zijn de agendapunten van het Overlegplatform aan de orde gekomen. Zo heeft de voorzitter van de VSB de aanbevelingen gedaan door het Overlegplatform nader uiteengezet. Deze zijn vastgelegd in verschillende notities. Er is van gedachten gewisseld over deze aanbevelingen waarbij de afvaardiging van de regering aangaf gestructureerd te willen werken aan de implementatie van enkele van de voorstellen.

Besluiten zijn niet genomen echter is wel de afspraak gemaakt om vanaf nu zaken te notuleren en op regelmatige basis bij elkaar te komen. In de eerstvolgende bespreking, deze maand nog, zal de regerings afvaardiging nader ingaan op de door het overlegplatform gedane aanbevelingen.

NEWMONT SURINAME OPENT OFFICIEEL HAAR MIJN

Newmont Suriname, het vroegere Surgold, heeft op donderdag 17 november officieel haar mijn in het Merian gebied geopend. Tijdens de officiële opening werden toespraken gehouden door Zijne Excellentie Desire Bouterse, President van de Republiek Suriname,de Managing Director van Newmont Suriname, de heer Adriaan van Kersen, een vertegenwoordiger van de Paramacaanse gemeenschap en de CEO van Newmont, de heer Gary Goldberg.

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE HIELD VALIDATIE WORKSHOP

Het Ministerie van Handel en Industrie hield in samenwerking met Caribbean Export op maandag 14 november een ééndaagse validatie workshop betreffende de oprichting van een Trade and Investment Promotion Agency (TIPA) in Suriname. Medewerkers van Caribbean Export presenteerden de uitkomst van een onderzoek, dat zij hadden gedaan naar de wenselijkheid van de oprichting van een TIPA. Voorts presenteerden medewerkers van de TIPA’s in Jamaica en Belize, welke regionaal door Caribbean Export als best practices worden beschouwd, hun respectievelijke organisaties en hielden aanwezigen zaken voor, waar terdege rekening mee moet worden gehouden als een TIPA zal worden opgericht.

De meeting werd geopend door Hare Excellentie, Sieglien Burleson, Minister van Handel en Industrie, die de participanten voorhield, dat Foreign Direct Investment (FDI) een noodzaak was voor de verdere ontwikkeling van ons land, maar dat Suriname in 2014 een drastische terugval had meegemaakt voor wat betreft FDI. De Minister verwachtte niet, dat in 2015 een verbetering hierin zou hebben plaatsgevonden. De deelnemers aan de workshop onderstreepten het belang van een TIPA, dus de VSB zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De workshop werd bijgewoond door de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew.

NATIONALE CONSULTATIE GEHOUDEN VOOR ONTWIKKELING ALCOHOL CONTROL POLICY EN ACTIEPLAN VOOR SURINAME

Het Ministerie van Volksgezondheid hield in samenwerking met de Pan-American Health Organization (PAHO) in de periode 15 – 16 november een nationale consultatie voor de ontwikkeling van een Alcohol Control Policy en een actieplan voor Suriname. Het gaat in deze om de vermindering van het schadelijk gebruik van alcohol, zodat dit eveneens kan resulteren in vermindering van de ziektelast, welke ontstaat als gevolg hiervan.

De consultatie werd bijgewoond door diverse groeperingen, zoals medici, vertegenwoordigers van relevante Ministeries en diensten, waaronder het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) alsook de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR); de politie; de douane; NGO’s en STIVASUR. De Directeur VSB participeerde ook in deze workshop. Het resultaat van de workshop zal verder worden verwerkt, zodat de policy en het actieplan verder ontwikkeld kunnen worden.

FINALE CONSULTATIE IDB MET CIVIL SOCIETY OVER HAAR COUNTRY STRATEGY 2016-2020

De Inter-American Development (IDB) hield op dinsdag 15 november de derde tevens finale consultatie ronde met civil society actoren omtrent haar Country Strategy 2016 – 2020 voor Suriname. Civil society actoren, waaronder de VSB, die vertegenwoordigd werd door haar Directeur, de heer Steven Mac Andrew, hadden een laatste mogelijkheid om hun commentaar op de Country Strategy te geven. De Consultatie bood tevens de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe Country Representative, de heer Cesar Falconi.

MEETING OVER SAFETY AND HEALTH IN PORTS TE GENEVA

In de periode 21 – 30 november wordt er op het hoofdkantoor van de International Labour Organisation (ILO) in Geneve, Zwitserland een meeting van experts gehouden om te geraken tot een Revised Code of Practice on Safety and Health in Ports. De VSB zal vertegenwoordigd worden door de heer Leon van Hoff, General Manager van DP World. De heer van Hoff is één van de acht experts, die wereldwijd zijn geselecteerd om werkgevers tijdens deze meeting te vertegenwoordigen. Conform het beginsel van tripartisme, welke de ILO onverkort hanteert bij haar meetings, zullen ook werknemers en overheden door acht experts vertegenwoordigd zijn. Aan de heer van Hoff wordt uiteraard een goede reis en een succesvolle meeting toegewenst !

NIEUWS VAN DE ILO GOVERNING BODY

Wat waren de belangrijkste issues op mondiaal gebied, vooral voor wat betreft werkgelegenheid en andere sociale uitdagingen, die besproken zijn geworden tijdens de ontmoeting van de ILO Governing Body eerder deze maand in Geneve, Zwitserland ? De sessie van november was een gelegenheid voor het bestuur om met de leden te discussieëren over een aantal belangrijke kwesties waarmee de ILO zich de laatste tijd heeft beziggehouden.

Zo werd besloten om de Director-General te vragen om de strategie verder uit te voeren met betrekking tot het creëren en uitbreiden van de sociale bescherming programma’s en het bevorderen van duurzame ondernemingen. Er was ook een follow-up van de resolutie over Decent Work in de wereldwijde supply chains, een onderwerp dat al werd behandeld tijdens de 105e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie in Genève in juni van dit jaar, en
waarvoor nu een actieplan ontwikkeld wordt.

Het Governing Body bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan een reeks beginselen voor de toekomstige werkzaamheden van de organisatie op het gebied van eerlijke wervingspraktijken, met inbegrip van migrerende werknemers, evenals de toegang van vluchtelingen en andere gedwongen migranten tot de arbeidsmarkt.

De Governing Body heeft ook gesproken over arbeidsgerelateerde regelingen in handelsovereenkomsten. Er werd besloten door te gaan met het verzamelen en analyseren van informatie en technische bijstand verleend aan regeringen, werkgevers en werknemers; partnerschappen met relevante internationale organisaties en anderen te ontwikkelen; en regelmatig verslag uit te brengen aan de tripartiete partners over activiteiten met betrekking tot handel, investeringen en Decent Work voor duurzame ontwikkeling.

GUY RYDER HERBENOEMD ALS DIRECTOR-GENERAL ILO

De Governing Body van de ILO heeft de heer Guy Ryder herbenoemd als Director-General van de ILO voor een tweede termijn. Het tijdschema voor het verkiezingsproces van de Director-General werd besloten tijdens de zitting van maart 2016 van de ILO Governing Body. Er werd een termijn vastgesteld voor de ontvangst van de inschrijvingen en wel 15 juli 2016. Na het verstrijken van de vastgestelde termijn bleek Guy Ryder de enige kandidaat.

Na een hoorzitting met de kandidaat op 31 oktober, werd de verkiezing gehouden op 7 november. Guy Ryder kreeg 54 van de 56 stemmen uitgebracht door de leden van de ILO Governing Body. Zijn nieuwe termijn van vijf jaar gaat in op 1 oktober 2017.