VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN ORGANISEERT STARTERSDAG EN BEST YOUNG ENTREPENEUR AWARD

Jongeren vormen in de samenleving een bijzondere groep. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) erkent dit, waardoor het idee is ontstaan om VSB Young Management in het leven te roepen, hetgeen gezien moet worden als een geassocieerde vereniging van de VSB. Dit idee werd uitgewerkt en op de Algemene Leden Vergadering van 1 februari 2017 gepresenteerd door het Bestuurslid van de VSB, de heer Rolf Verwey, één van de inititiatiefnemers van VSB Young Management. Het initiatief werd enthousiast ontvangen door de aanwezige leden en met applaus goedgekeurd.
De VSB heeft vastgesteld dat het voor startende ondernemers, inclusief jonge ondernemers, vaak moeilijk is een onderneming te beginnen, onder andere vanwege het feit, dat belangrijke informatie voor de startende ondernemers vaak verspreid, onduidelijk en meestal niet volledig is. Om startende ondernemers van dienst te zijn heeft de VSB gemeend een Startersdag te organiseren, dit mede in het kader van haar 67 jarig bestaan op 28 maart, maar meer nog, omdat dit ook in het strategisch beleidsplan 2016-2018 is opgenomen.

Het verbeteren van het ondernemersklimaat en bevorderen van ondernemerschap zijn ondermeer specifieke beleidsdoelen. Deze Startersdag heeft als doel informatie te verstrekken aan personen, die interesse hebben voor ondernemerschap. Alle relevante organisaties en actoren, zoals de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Belastingsdienst, banken, consultants en opleidingsinstituten, zullen aanwezig zijn om belangstellenden van de nodige informatie te voorzien. Tevens zullen er ook lezingen en workshops gehouden worden waarbij kennis en ervaringen zullen worden overgedragen. Deze Startersdag zal worden gehouden op zaterdag 25 maart 2017 van 10:00 – 16:00 te Courtyard by Marriott aan de Anton Dragtenweg 52-54.

De VSB organiseert ook een Best Young Entrepreneur Competitie in de periode 27 februari – 15 maart. De Best Young Entrepreneur zal op 25 maart tijdens de Startersdag bekendgemaakt worden. Het doel van deze award is tweeledig, namelijk jonge ondernemers, die het verdienstelijk doen te waarderen, maar ook het bevorderen van ondernemerschap onder jongeren door hun te wijzen op het succes van ondernemende jongeren.

De verzekeringsmaatschappij FATUM, die dit jaar 135 jaar bestaat, heeft aangegeven als hoofdsponsor van de Startersdag te willen optreden, daar ook voor hun het bevorderen van ondernemerschap, inclusief van jongeren, hoge prioriteit geniet. De FATUM zal ook de hoofdsponsor worden van de Best Young Entrepreneur Award. De FATUM Best Young Entrepeneur Award zal zoals eerder aangegeven op 25 maart uitgereikt worden.Voor meer informatie en voor deelname aan de FATUM Best Young Entrepeneur Award, houdt u onze circulaires in de gaten, let op de krantenadvertenties, bezoekt u onze website www.vsbstia.org of onze Facebook page. Maar ook in de komende edities van De Nieuwslijn zullen we aandacht hieraan besteden.

SURINAME BUSINESS CENTER SBF/SBC TREEDT OP ALS HUB VOOR CARIBBEAN TECHNOLOGICAL CONSULTANCY SERVICES (CTCS)

Het Suriname Business Center is daarom bezig met het opzetten van een database, welke zal worden toegevoegd aan het netwerk van de Caribbean Development Bank. De mogelijkheid bestaat dat de consultants naast werkzaamheden in Suriname ook in aanmerking kunnen komen voor opdrachten in het buitenland. De HUB wordt, ondanks het feit, dat het programma reeds in bijna alle Caraibische landen is opgezet, als eerste in Suriname geintroduceerd. Suriname is dus het eerste land met een CTCS hub die de aanvragen voor assistentie beheert.

De CTCS SteeringCommittee, welke woensdag j.l. werd geinstalleerd. Uiterst links staat mevr. Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker VSB.

De “Caribbean Technological Consultancy Services (CTCS)” is een programma van de “Private Sector Development Division” van de Caribbean Development Bank (CDB). Het is een netwerk van, regionale – en nationale instituten, laboratoria, (industriële) bedrijven en consultants. Het doel is versterking van de private sector door middel van de creatie van connecties tussen ondernemers met technische ervaring en ondernemers die consultancy diensten en assistentie behoeven. Deze assistentie bestaat uit 3 diensten, namelijk Technical Assistance, Workshops/ Seminars, en Job Attachments. Er wordt met lokale consultants gewerkt. Het Suriname Business Center SBF/SBC is uitgekozen om als HUB te fungeren. CTCS is er voornamelijk voor Micro -, Small – & Medium Sized Enterprises, maar ook grotere bedrijven mogen aanvragen doen, maar betalen alle kosten zelf. Het Export Readiness Programma van SBF loopt ten einde in maart 2017, maar het CTCS programma zal zorgdragen voor assistentie bij de voortzetting.

Een workshop proposal writing, ,die werd gehouden op donderdag 23 en vandaag vrijdag 24 februari afloopt moet derhalve proposals opleveren voor dit vervolgtraject. Het ligt in de bedoeling dit CTCS programma te gaan uitbreiden tot een landelijke. Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft beleidsmedewerker mevrouw Cheryl Vroom zitting in de Steering Committee.

 

AANNAME WET “BEDRIJVEN EN BEROEPEN”

Met de aanname van de wet “Bedrijven en Beroepen” die het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen van 1981 moet vervangen, zal het makkelijker moeten worden om een onderneming te starten. De wet zorgt ervoor, dat economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen gestimuleerd wordt. Factoren die belemmerend werken worden opgeheven. Registratie is verplicht maar voor diverse bedrijven is geen vergunning meer nodig. Er moeten nog enkele wetten worden gewijzigd om te komen waar Suriname wil zijn om ondernemerschap te stimuleren, geeft Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme aan.

PUM NETHERLANDS SENIOR EXPERTS MISSIES, WORDEN GECONTINUEERD IN 2017

PUM Netherlands Senior Experts zal haar missies naar Suriname ook in 2017 blijven uitvoeren. PUM heeft een nieuwe Directeur in de persoon van de heer Johan van den Gronden die bekend is met Suriname. Johan van de Gronden heeft een aantal jaren in Suriname gewoond en gewerkt. PUM wil een nieuwe aanpak van de missies en zal haar adviespraktijk gaan richten op de volgende gebieden, Voedselveiligheid, Gezondheid & Milieu, Handel & Industrie. Het zal dit jaar nog mogelijk zijn aanvragen in te dienen tot en met juni 2016 voor assistentie buiten voornoemde sectoren, welke in 2017 dienen te worden uitgevoerd. De heer Rene van Essen stopt als PUM vertegenwoordiger in Suriname na 6 jaren deze funktie te hebben bekleed. Op donderdag 16 februari heeft de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Zijne Excellentie Ernst Noorman, een afscheidsdiner gehouden voor de heer van Essen op zijn residentie. De heer van Essen heeft in 2016 als enigste PUM vertegenwoordiger in Suriname rond de 45 missies uitgevoerd. Van de heer van Essen nemen over Winston Leckie, die ook als Communications Officer verbonden is aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB) en Zevoera Khodabaks. Bezoekt u voor meer informatie over de PUM missies www.pum.nl .

AANBIEDINGEN VAN LEDEN EN SAMENWERKENDE ORGANISATIES

De Ambassadeur van de Federale Republiek van Duitsland, Zijne Excellentie Dr.Lütz Görgens die op woensdag 1 februari een kennismakingsbezoek bracht aan de VSB, heeft voor belangstellenden informatie ter beschikking gesteld met betrekking tot handelsbeurzen die zullen worden gehouden op diverse gebieden. De database van “AUMA”, the Association of the German Trade Fair Industry is ter uwe beschikking, klikt u op deze link 

Het Polytechnic College, PTC, welke in december 2016 haar nieuwe ISO certificaat, ISO 9001:2015, binnenhaalde vierde op dinsdag 21 februari jl. haar 20 jarig bestaan. Voor de door PTC aangeboden opleidingen en trainingen, kunt u klikken op de volgende link 

SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU (SSB) ORGANISEERDE INFORMATIE BIJEENKOMST

Alvorens ertoe kan worden overgegaan om de Technische Commissie te installeren, dient het Surinaams Standaarden Bureau( SSB), eerst draagvlak te zoeken onder de belanghebbenden om na te gaan of er daadwerkelijk behoefte bestaat aan zo een standaard. Vandaar dat het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) op woensdag 22 februari een informatiebijeenkomst organiseerde, voor het bespreken van het binnengekomen verzoek voor het ontwikkelen van een standaard voor “Specificatie voor Etikettering van Voorverpakte Levensmiddelen”. Dit verzoek is voortgevloeid uit de “Health in All Policies” (HiAP) Project onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, bestaande uit werkgroepen van stakeholders uit zowel publieke als de private sector.

KEN UW MEDE LID: SPAAR – EN KREDIETCOOPERATIE DE SCHAKEL G.A.

 

Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. is op 02 februari 1972 te Paramaribo opgericht.
Vanuit de op een cooperatieve gedachte gebaseerde dienstverlening biedt zij een gevarieerd pakket aan financiële diensten aan particulieren en zakelijke leden in stad, district en binnenland.  Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. bestaat thans 45 jaar en is uitgegroeid tot de grootste Spaar- en Kredietcooperatie in Suriname met meer dan 8000 leden. Behalve de vele internationale contacten heeft Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. ook samenwerkingverbanden met organisaties zoals LISP, Suritrust (vanwege de deelname in het Micro kredieten programma), verschillende bedrijven en de Dorpsgemeenschappen in het district Para alsook het Boven Suriname gebied van Suriname.
De leden tevens eigenaars zijn de voornaamste kapitaalverschaffers en kredietnemers van de organisatie. Zij mogen door middel van hun participatie aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) helpen bepalen welke richting de organisatie opgaat.
De 45-jarige Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. is van mening dat sparen altijd zin heeft. Sparen kan alsnog en altijd nuttig zijn. Ondanks de economisch mindere tijden kunnen grote delen van de samenleving (be)sparen, waardoor de druk op de financiële middelen ook afneemt. Maar dan moet de focus worden verbreed; die verbreding van focus geldt voor de Surinaamse maatschappij als geheel.
Bij het sparen richt men zich voornamelijk op het opzij leggen van geld- financiële middelen. Bij het opzij leggen van dat geld bij Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. kan de spaarder er zeker van zijn dat zij periodiek rentebijschrijving zal genieten. Daarnaast geeft het de spaarder een goed gevoel te weten dat de spaarmiddelen goed worden beheerd en coöperatief worden ingezet, in die zin dat indien een lid in geldnood verkeert, die een beroep kan doen op de gezamenlijk gespaarde middelen van zij die nog kunnen sparen.
Echter … in onze perceptie reikt sparen verder en omvat ook het besparen, waarbij mensen hun leefstijl dusdanig inrichten, dat ze alle ter beschikking staande middelen slim genoeg aanwenden om maximaal voordeel uit te halen en dus kunnen besparen.
De gemiddelde Surinamer kan besparen op voeding als we onder meer bereid zijn te planten. De zelfredzaamheid van de bevolking vergroten zou voor de bestuurders van het land eveneens een machtig wapen kunnen zijn in het proberen te beheersen van de economie. Surinamers zouden hun zelfredzaamheid ter hand moeten nemen en zich niet steeds weer afhankelijk willen stellen van middelen buiten hun bereik, middelen die je moet lenen en/of aanschaffen middels een lening.
Bestuurders moeten stimuleren dat de gemiddelde Surinamer ook ten aanzien van de basisbehoeften zoveel als mogelijk zelfredzaam wordt. Ook financiërders hebben er baat bij kredieten in de consumptieve sfeer te ontmoedigen en kredieten bedoelt voor productieve doeleinden te stimuleren.
Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. ziet namelijk zelf graag dat mensen liever lenen voor productieve doeleinden en om de zelfredzaamheid, de sociaal-economische weerbaarheid te vergroten. Als je in belangrijke mate zelfvoorzienend bent, bespaar je jezelf en je omgeving een hoop overlast, maar ook de overheid wordt minder subject subsidie gevoelig.
Het hoeft allemaal niet veel te kosten bij het opstarten van een eigen tuin. Iedereen komt zo aan wat zaden van oker, pompoen, peper, klaroen enz. Wat zou het heerlijk zijn de kleine tuinbouw in Suriname te zien opleven en de sociaaleconomische weerbaarheid van de Surinamer te zien vergroten; en dit allemaal met het coöperatie wezen.
Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel G.A. … de sociaal-economische steun in de rug van Suriname!
Spaartips:

  • Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving;
  • Stop kleingeld in een spaarpot;
  • It’s not your salary that makes you rich. It’s your spending habits;
  • Bespaarde geld is beter dan uitgegeven geld;
  • Koni nanga yu moni !

Meer info: Website: www.deschakelcoop.sr
Adres : Frederik Derbystraat # 85,
Telefoon : 410210.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00u tot 15.00u.