DE VSB STARTERSDAG EN FATUM BEST YOUNG ENTREPRENEUR AWARD

De voorbereidingen voor de door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) geplande Startersdag, welke op zaterdag 25 maart 2017 zal worden gehouden van 10:00 – 16:00 in het Courtyard Marriott Hotel, zijn in volle gang. Ook de deelname aan de FATUM Best Young Entrepreneur Award Competition is reeds opengesteld en sluit op 15 maart 2017. Op onze website www.vsbstia.org bent u terecht voor meer informatie over de Startersdag, maar ook het inschrijfformulier voor deelname aan de FATUM Best Young Entrepreneur Award Competition. FATUM Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. treedt als hoofdsponsor op van zowel de Startersdag en Award Competition.

SURINAAMSE VERENIGING VAN ASSURANTIE MAATSCHAPPIJEN (SURVAM) HEEFT NIEUWE VERTEGENWOORDIGERS IN DE VSB GROEP VERZEKERINGEN

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen(SURVAM), heeft de heer Manoj Parsan MBA en mevrouw Drs. Shirley Relyveld Msc, aangewezen als haar vertegenwoordigers binnen de Groep Verzekeringen in het Bestuur van de VSB.
De heer Parsan neemt over van de heer Rishie Parbhudayal als vertegenwoordiger en mevrouw Relyveld is de nieuwe plaatsvervanger. Wij heten de nieuwe Bestuursleden welkom en rekenen op een goede samenwerking. De heer Parbhudayal bedanken wij voor zijn inzet in de afgelopen jaren en de prettige samenwerking.

OVERDRACHT VOORZITTERSHAMER VAN HET SURINAME BUSINESS FORUM (SBF)

Tengevolge van het aanvaarden van het Ministerschap door de heer Ferdinand Welzijn, werd op de Bestuursvergadering van het Suriname Business Forum (SBF) op 22 februari de voorzittershamer van het Suriname Business Forum (SBF) overgedragen aan de heer Molijn Abas, die de funktie van voorzitter zal waarnemen.
Het personeel van het Suriname Business Center (SBC), een werkarm van het SBF, bedankte de heer Welzijn voor het werk dat hij verricht heeft. De directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bracht ook een woord van dank uit aan de heer Welzijn voor zijn jarenlange vertegenwoordiging van de VSB in het SBF in diverse posities, inclusief als Voorzitter. Aan de heer Welzijn is succes en wijsheid toegewenst en is alle medewerking toegezegd.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN ZEGT SLM STEUN TOE

Bij een ontmoeting tussen Buitenlandse Zaken Minister Hare Excellentie Yldiz Pollack-Beighle en de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) de heer Robby Lachmising, informeerde de SLM directeur minister Pollack-Beighle over de plannen van de SLM.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft steun toegezegd aan de SLM bij het verbreden van haar passagiersbestand en het aanbod van reisbestemmingen. Hiervoor zal BUZA de beschikbare diplomatieke en consulaire instrumenten inzetten, ook zal ondersteuning worden verleend voor bestemmingen naar landen van de Association of Caribbean States (ACS), waaronder Cuba.

GRASSALCO BIEDT ALTERNATIEF VOOR SCHELPEN EN SCHELPZAND IN DE BOUW

Naar aanleiding van de ontstane commotie met betrekking tot de zandafgravingen te Braamspunt, heeft Grassalco n.v., mede door de belangrijkheid die het milieu speelt voor dit staatsmijnbouw bedrijf, gemeend een alternatief te bieden voor schelpen en schelpzand voor de bouw – en constructie sector. Grassalco is al geruime tijd bezig steenslag, in plaats van schelpzand in de bouw -, constructie- en andere sectoren aan te bevelen, welke geschikter blijkt te zijn in voornoemde sectoren. Grassalco beschikt over meerdere steenslag concessies. Het Ministerie van Openbare Werken en Transport heeft proeven ondernomen, waaruit is komen vast te staan dat steenslag uitstekend is voor de aanleg en onderhoud van wegen, al dan niet vermengd met baanzand is het duurzamer dan schelpzand en goedkoper.

Grassalco zal zijn marktaandeel kunnen vergroten door de wegenbouwprojecten die voor de komende tijd geprojecteerd zijn. Vabi en Aargos zijn de afnemers van steen vermalen tot poeder voor de cementindustrie. Ook is Grassalco overgegaan om steenslag in zakken voor tuinverfraaiing aan te bieden via 20 verkooppunten. Verkavelaars en wegenbouwers maken ook gebruik van steenslag van Grassalco. Gezien de geprojecteerde wegenbouw in de komende tijd wordt een toename van de afzet verwacht. Grassalco exporteert steenslag naar Guyana, die gebruikt wordt bij de uitbreiding van het vliegveld van Georgetown. Ook gaan er granietblokken naar het Caribisch gebied voor de aanleg van zeewering, maar dit ondervindt concurrentie van Sint Lucia en Dominica. De ondiepe rivieren van Suriname bemoeilijken het vervoer van grote hoeveelheden steen over water. De monding van de Surinamerivier bijvoorbeeld is ondiep, waardoor vrachten van meer dan 30.000 kubieke meter niet verplaatst kunnen worden. Grassalco spant zich in om de export naar de regio op te voeren.
EEN DELEGATIE VAN NEWMONT SURINAME BEZOEKT HET MINISTERIE VAN ARBEID

Tijdens het bezoek van een delegatie van Newmont Suriname, aan de minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, hebben partijen zich kunnen vinden op het stuk van Decent Work, welke een belangrijk concept is bij het ontplooien van economische activiteiten. Bij Decent Work spelen onder andere de arbeidsstandaarden en sociale dialoog een belangrijke rol evenals de creatie van goede banen en sociale bescherming.
Door de multinational werd het aspect van ‘supply chain management’ aan de orde gebracht hetgeen van belang is voor het garanderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten van goederen en diensten die het bedrijf afneemt. De International Labor Organization, ILO, waar Suriname lid van is heeft op dit stuk regels vastgelegd specifiek voor multinationals.
De minister haalde onder meer aan de zes arbeidswetten die in deze periode aanhangig zijn gemaakt bij De Nationale Assemblee, waarvan vijf reeds zijn goedgekeurd, te weten: uitzendarbeid, vakverenigingsvrijheid, collectieve onderhandelingen, sociaal dialoog en arbeidsinspectie. Ook kondigde hij aan de drie wetten die nu aanhangig zijn in het Arbeidsadviescollege die betrekking hebben op moederschapsbescherming, contractarbeid en de ontslagwetgeving. Het ministerie heeft zijn bereidwilligheid uitgesproken om op technisch niveau samen te werken en in overleg te zijn met Newmont.
De Newmont-delegatie bestond naast Senior Director External Relations Albert Ramdien verder uit:
Helgaard Visagie (Human Resources) en Dominique van Dijk (Institutional Relations Manager). De minister werd bijgestaan door de directeur van Arbeid, de heer Jimmy Belfor, en de onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, de heer Glenn Piroe.

HET ISLAMITISCH BANKIER SYSTEEM VAN DE TRUSTBANK

Het door de Trustbank aangekondigde Islamitisch bankieren zal niet alleen weggelegd zijn voor de belijders van de Islam, de bank zal met een ieder ongeacht etniciteit of godsdienst zaken doen. De Trustbank wordt ingericht naar de traditionele Islamitsche manier van werken. Het is bankieren volgens het systeem van Sharia, de Islamitische wetgeving. Het grote verschil tussen Islamitisch bankieren en conventioneel bankieren is naast het verbod van rente het aspect van risico- en winstdeling, Risk- & Reward sharing, hetgeen partnerschap impliceert. Klant en bank delen in de risico’s en de winst.
Dit houdt in dat geen rente of riba wordt gevraagd of verstrekt. In plaats van rente worden kosten in rekening gebracht en aandelen worden verstrekt als vervanging van winst of interest. De bank zal ook geen gelden beleggen in ondernemingen die zich bezighouden op het gebied van; casino’s, gokspelen, varkensvlees, alcohol, pornografie en onethische zaken.
Voor startende ondernemers is deze vorm van bankieren zeer voordelig, daar de bank het plan aan een studie onderwerpt en bij een positief resultaat inkomt met het tekort aan financiën en ook partner wordt. De bank zal uit de gemaakte winsten de kosten van de financiering dekken, maar deelt ook in de nodige risico’s bij eventuele verliezen. Opmerkelijk is dat de bank niet voor altijd mede-eigenaar van de onderneming zal blijven. Volgens de zogenaamde ‘deminishing Musharaka’ kan de ondernemer meer aandelen van de bank overkopen en op den duur 100% eigenaar worden van deze opgezette onderneming. De contracten worden altijd aangegaan met een exit-strategie. Een andere constructie is een ‘Mudaraba-constructie’. Dit komt neer op een stille vennootschap, waarbij de ene investeert en de andere de prestatie levert.
Bij een woning of autofinanciering heeft de bank een ander werkwijze, Trustbank Amanah zal de woning of het voertuig eerst zelf kopen en dit aangevuld met een winst en kosten doorverkopen aan de cliënt. De bankcliënt zal dan een vooraf afgesproken bedrag in termijnen terugbetalen aan de bank. De normale persoonlijke leningen, zal ook normaal worden aangeboden. Het streven is erop gericht dit jaar nog de conversie te completeren, wanneer de Trustbank Amanah zover is, zal deze uiteindelijk de eerste islamitische bank op het westelijk halfrond zijn.

FINABANK INSTALLEERT 1STE PINAUTOMAAT TE KLAASKREEK

Na in oktober 2016 te Apoera een pinautomaat te hebben geplaatst, heeft de Finabank ook als 1ste bank een pinautomaat geplaatst te Klaaskreek, de ingebruik name van deze pinautomaat geschiedde daarom ook feestelijk. “Dit is wat wij nodig hebben. Wij hebben heel lang hierop gewacht”, zei hoofdkapitein Michel Walden van het dorp. Tot voor kort moesten de inwoners van Brokopondo dure reizen naar Paramaribo maken om geld op te nemen. Hij hoopt dat het niet bij de pinautomaat blijft. “Wij willen hier ook een filiaal van de bank”, voegde hij er onder daverend applaus aan toe. Door het ontbreken van een bank blijft de ontwikkeling van het district achter. Het dorpshoofd vindt het belangrijk dat kinderen uit die omgeving leren sparen.

ROSEBEL GOLD MINES VINDT HOOGWAARDIG GOUDHOUDEND ERTS

Op 25 kilometer ten zuiden van de Rosebel mine site in het gebied Saramacca, heeft Rosebel Gold Mines goudhoudend erts met een hoog goud gehalte gevonden. Wat deze vondst zou belangrijk maakt is dat tot op 100 meter diepte het goudhoudende erts zacht is. Deze vondst brengt met zich mee dat het “mijnleven”, de periode waarop actief zal worden gemijnd, aanzienlijk is verlengd met positieve gevolgen voor zowel het bedrijf als de Surinaamse overheid. Rosebel Gold Mines zal nu overgaan tot het nauwkeuriger vaststellen van de vondst, hierdoor zal ook exacter kunnen worden aangegeven met hoeveel jaren het “mijnleven” is verlengd.

GEEN PRESTATIE OM TROTS OP TE ZIJN 

Facebook emoji’s zijn ongeveer 1 jaar geleden door Facebook geintroduceerd waarbij door middel van afbeeldingen je mening kan geven op Facebook. Dat Suriname staat op de 3e plaats van landen die het meest gebruik hiervan hebben gemaakt is geen prestatie om trots op te zijn. Dit vanwege het feit dat niet alleen de landen op de 1ste en 2e plaats, maar ook die na ons een miljoenen bevolking hebben en Suriname een bevolking rond de 600.000 heeft.

“Dit oogt inderdaad onproductief”, beaamt Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Ook de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de heer Wilgo Bilkerdijk werd om zijn mening gevraagd en zijn antwoord was, “Je zou inderdaad kunnen denken dat wij kostbare tijd verliezen op Facebook, terwijl het land productie hard nodig heeft op dit moment”.
De emoji’s zijn wereldwijd ruim driehonderd miljard keren gebruikt, en slechts de burgers van Mexico en Chili hebben Surinamers daarbij overtroffen. Het is volgens de voorzitter van de VSB de heer Mac Andrew alsook vakbonds voorzitter de heer Robby Berenstein wel van belang om te weten te komen als het jongeren of werkenden zijn die zo vaak de emoji’s hebben gebruikt.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN EN SAMENWERKENDE ORGANISATIES 

Op 15 maart 2017 organiseert het FHR Institute for Social Studies een seminar met als titel “Disruptive Thinking in Leadership’, welke special is ontworpen om organisaties te helpen nadenken over organisatie processen, nadenken en handelen in deze uitdagende economische tijd, klikt u op de link voor meer informatie
In april 2017 zal de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA), van start gaan met haar trainingen. Deze trainingen zijn niet alleen bedoeld voor accountants maar voor alle officials in de financiële sector, voor meer info kunt u mailen naar info@suva.sr.
De Conventie van de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), is ‘s werelds grootste conventie voor de exploratie van mineralen en de financiële industrie sinds 1932, wordt gehouden van 5-8 maart. Meer dan 900 participanten die het bevorderen van technologie, producten, diensten, behaalde resultaten, exploratie, en investeringsmogelijkheden zullen belichten. Voor meer info klikt u de volgende link http://www.pdac.ca/convention.

KEN UW MEDE LID: TJONG A HUNG ACCOUNTANCY EN CONSULTANCY

Tjong A Hung is een professionele zakelijke dienstverlener, die al ruim 40 jaar een breed scala aan diensten aanbiedt. Het kantoor is begonnen als accountantskantoor en is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste spelers op de Surinaamse markt op het gebied van accountancy en consultancy. De diensten die ons kantoor aanbiedt zijn onder andere: controle, beoordeling of samenstelling van jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen, beoordeling van prognoses, feasibility studies, waardebepaling van ondernemingen en risk management services.

Tevens verrichten wij ook diensten op het gebied van IT Governance en control, interim management, begeleiding bij het opstellen van de jaarrekening conform de internationale verslaggevingsstandaarden voor financiële rapportage (IFRS). Het is ook mogelijk dat een bedrijf ervoor kiest om de gehele administratie uit te besteden aan ons kantoor. Verder bieden wij een diversiteit aan kwalitatief hoogstaande professionele trainingen op diverse gebieden aan, alsmede fiscale en juridische advisering en begeleiding.

Ons kantoor beschikt over meerdere registeraccountants met een brede locale en internationale ervaring, die worden ondersteund door een grote staf aan ervaren professionele medewerkers met een academische vorming of een hogere beroepsopleiding. Permanente educatie van onze professionals en voortgezette studie en training van onze medewerkers zijn bij Tjong A Hung een vereiste als onderdeel van de kwaliteitsborging van onze dienstverlening.
Vanaf januari 2017 is ons kantoor als certified member firm aangesloten bij een internationaal netwerk van professionele dienstverleners, Santa Fe Associates Internationaal (SFAI), vertegenwoordigd in 60 landen met 220 kantoren. Bedrijven binnen het netwerk van SFAI zijn “glocal”, bewust van de toenemende internationale standaarden en eisen (global), maar met behoud van eigen locale identiteit (local).
Het zijn immers de locale bedrijven die de locale wet- en regelgeving en overige omstandigheden het best kennen. Aansluiting bij het SFAI netwerk biedt naast onze eigen kwaliteitsstandaarden, de garantie dat onze professionele dienstverlening voldoet aan internationale kwaliteitsvereisten en ethische normen.

U kunt ons bereiken aan de:

Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
Tel. 463201 – Fax. 493800
Emailadres: tahaccountants@sr.net