VSB – CSR WORKSHOP SUCCESVOL AFGESLOTEN 

Op maandag 31 juli en dinsdag 1 augustus 2017 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een Corporate Social Responsibility (CSR) workshop gehouden. De heer Kees van Rooden, PUM CSR Thema expert heeft het op maandag onder andere gehad over ISO 26000 en de Sustainable Development Goals(SDGs). Er werd in groepen gedicussieerd over vier van de zeven thema’s van ISO 26000 en de 17 SDGs, welke werden geclusterd in 5 groepen. Er moest per geclusterde groep worden aangegeven:
– Wat kan het bedrijfsleven bijdragen aan de specifieke cluster? Nagegaan werd als er een onderscheid is tussen specifieke sectoren en waar de bijdrage van de ondernemers groter kan zijn
– Wat er gaande is op dit moment
– Wat de bijdrage van het bedrijfsleven kan helpen versterken
Na de discussie werd per groep gepresenteerd en konden de overige participanten vragen stellen.

De andere groepsopdracht hield in, dat de groepen zich moesten verdiepen in 1 van de volgende 4 kernthema’s van ISO 26000 :
1. Werknemers – en arbeidspraktijk
2. Milieu
3. Consumenten
4. Maatschappelijke betrokkenheid
Voor deze kernthema’s moesten de groepen prioriteiten vaststellen en presenteren. Het werd een levendige discussie waarbij al gauw de conclusie kon worden getrokken dat er nog flink wat schort bij de gemiddelde supermarkt met betrekking tot de genoemde kernthema’s.
Dinsdag 1 augustus werd aan de participanten CSR roadmap geïntroduceerd. Na een korte terugblik op dag 1 werd de gedachtengang achter de CSR road map uitgelegd door de heer van Rooden, waarna de diverse uit te voeren stappen werden behandeld.

De CSR Roadmap werd door de participanten als een heel handige en praktisch goede tool bestempeld. Bij de feedback over de workshop kwam onder andere naar voren, dat vele bedrijven CSR reeds toepassen, maar nog geen geïntegreerd beleid als zodanig hebben vastgelegd. Zo zei Genevieve Willemsberg van Handelmaatschappij Willemsberg, dat zij als beleid hebben, geen vervallen pindakaas in de schappen van de supermarkt te willen hebben. Ter voorkoming daarvan halen ze de pindakaas weken, voordat die zullen vervallen, van de schappen en doneren die aan het schoolbroden project alsook opvang centra, die vooraf door de firma zijn gescreend. Dit heeft tot gevolg, dat ze geen vervallen producten in de schappen hebben. Ze de nog niet vervallen pindakaas tijdig kunnen doneren aan mensen, die dat goed kunnen gebruiken. Hierdoor is het niet nodig vervallen producten te vernietigen en daardoor het milieu schade te berokkenen. Een ander prachtige toepassing was van VSH Food, die hun gebruikte vetten, maar ook van derden, verwerkt tot biologische brandstof, hetgeen dan gebruikt wordt voor hun machines.

De CSR workshop werd georganiseerd door de VSB met ondersteuning van de International Labour Organisation (ILO) en het Programma Uitzending Managers (PUM). Het mag als zeer geslaagd worden beschouwd. Een aantal aanwezige bedrijven gaf aan, dat de workshop heel goed aansloot op een audit, welke dit jaar nog zal plaatsvinden. De participanten hebben de wens uitgesproken, dat de VSB, die reeds heel veel aandacht besteedt aan CSR middels workshops, lezingen en de jaarlijkse VSB-CSR Award Gala, deze trend voortzet. Gedacht werd aan minstens 1 keer per kwartaal bijeenkomsten te organiseren, waarbij ondernemingen aangeven, wat ze hebben gedaan aan CSR in de afgelopen periode en kennis en ervaringen uitwisselen. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, gaf aan, dat de VSB er is voor haar leden en dat de suggesties zullen worden meegenomen. De Directeur sprak de hoop uit, dat bedrijven de CSR roadmap zullen gebruiken voor de verdere implementatie van CSR.

 

VOORBEREIDINGEN VSB-CSR AWARD IN VOLLE GANG 

De voorbereidingen voor de VSB – CSR Award Gala zijn in volle gang. In de afgelopen periode is er intensief overleg gepleegd door de jury en is de laatste hand gelegd aan de vragenlijst. De vragenlijst is goedgekeurd en op dinsdag 1 augustus is gestart met de verzending van deze vragenlijst.

De indeling van de bedrijven zal zoals die ook het vorig jaar was samengesteld worden gehandhaafd te weten;
– Kleine bedrijven – minder dan 25 werknemers
– Middelgrote bedrijven – meer dan 25 maar minder dan 50 werknemers
– Grote bedrijven – meer dan 50 werknemers
De vragenlijsten dienen uiterlijk 15 september 2017 ingevuld geretourneerd te worden.
Indien u nog geen vragenlijst hebt ontvangen, of als u vragen heeft, neemt u dan contact op met Kathleen Goedhoop per mail kathleen.goedhoop@vsbstia.org of vsbstia@sr.net, bellen mag op 475286.

 

VSB INFOMERCIALS JONG ONDERNEMERSCHAP 

In eerdere edities van onze Nieuwslijn hadden wij reeds melding gemaakt van het feit dat de VSB samen met de televisie producer Horatio Indiaan, bezig was met de ontwikkeling van infomercials. In deze infomercials, welke bedoeld zijn om ondernemerschap, vooral onder jongeren, te stimuleren, wordt de top 4 van de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur Award competitie, belicht.

De uitreiking van de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur Award vond op 25 maart plaats tijdens de Startersdag. In totaal dongen 13 jonge ondernemers mee naar de award. De 4 ondernemers, die worden belicht zijn:
– Raveen Ramtahalsingh – SpiritsGrun2
– Karuna Soeknandan – CoreStats
– Rajiv Hieralal – Apptastic
– Vanessa Mahangi – Souda – Scents of Essence

De infomercials zullen worden uitgezonden via de televisiestations STVS, ATV, ABC en SCCN. De uitzendingen starten op maandag 7 augustus, waarbij per week 1 infomercial 2 keer zal worden vertoond gedurende een periode van 3 maanden.

Het uitzendschema bij ATV ziet er alsvolgt uit:
Uitz. Info.1 op 9 aug. 17:30 uur / 13 aug. 19:25 uur
Uitz. Info.2 op 16 aug. 20:30 uur / 20 aug. 17:40 uur
Uitz. Info.3 op 23 aug. 17:30 uur / 26 aug. 18:45 uur
Uitz. Info.4 op 29 aug. 19:25 uur / 3 sept. 17:40 uur

Uitz. Info.1 op 5 sept. 19:25 uur / 11 sept. 17:40 uur
Uitz. Info.2 op 12 sept. 19:25 uur / 18 sept. 17:00 uur
Uitz. Info.3 op 23 sept. 18:25 uur / 25 sept. 17:00 uur
Uitz. Info.4 op 30 sept. 19:25 uur

Bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) zal de uitzending alsvolgt plaatsvinden.
Elke dinsdag tussen 18:00 – 19:00 met een herhaling op donderdag tussen 20:00 – 22:00

Bij Ampie’s Broadcasting Corporation (ABC) zal de uitzending plaatsvinden op de maandag met herhaling op de vrijdag op beide dagen rond 22:00 uur.

Suriname Cable & Communication Network (SCCN) zal de informercials uitzenden op dinsdag tussen 20:00 – 22:00 met een herhaling op de zaterdag tussen 17:00 – 19:00.

 

VSB HOUDT BIJEENKOMST IN SAMENWERKING MET MINISTERIE VAN ARBEID 

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft op donderdag 3 augustus met medewerking van het Ministerie van Arbeid een eerste informatie sessie gehouden gehouden over de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs. De bijeenkomst was bedoeld om leden van de VSB nader te informeren over de aangenomen en afgekondigde wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs.

De heer Glenn Piroe, Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid was met een team van medewerkers aanwezig om de goed opgekomen VSB leden een uiteenzetting te geven over de afgekondigde wet en vooral de implementatie hiervan. Het Ministerie van Arbeid ging ook in op onduidelijkheden en vragen van leden.

Middels een powerpoint presentatie gaf Jane Moerawi (jurist Arbeid) nadere uitleg over de wet. Het betreft de driehoek Uitzendkracht – Inlener – Intermediair. De equal pay coalition kwam ook vaker aan de orde, en de heer Piroe gaf aan dat met name de VSB hiermee bekend is. Het verschil tussen een uitzend overeenkomst en arbeidsovereenkomst werd ook belicht.

De heer Piroe gaf ook het belang aan van het rapport precarious employment waarin temporary agency workers en temporary work agencies aan de orde komt. Hij vroeg de aanwezigen dit rapport te lezen. Verder is het belangrijk dat de uitzendkrachten een volledig loon krijgen; maar business deals tussen de uitzendbureau’s en uitleners is een vrije aangelegenheid, dus niet in de wet opgenomen.

De heer Piroe deelde mede dat het Ministerie van Arbeid in de derde week van september een grote / uitgebreide sessie zal houden waarin de powerpoint presentatie zal worden uitgebouwd. Er zal via de media hierover een oproep worden gedaan aan de belanghebbenden om aanwezig te zijn. In de maand oktober zal er een begin worden gemaakt met de vergunningen.

Belangrijk is dat de uitzendkrachten een volledig loon krijgen; maar business deals tussen de uitzendbureau’s en uitleners is een vrije aangelegenheid. De wet bemoeit zich daar niet mee. Het ministerie heeft reeds eenvoudig geschreven folders ontwikkelt die binnenkort na goedkeuring op de website geplaatst zullen worden. De wet zal in april komend jaar in werking treden. Er zal binnenkort ook een dergelijke info sessie gehouden worden over de Arbeidswetgeving. Aan het einde van de bijeenkomst is besloten dat vragen van de tweede meeting van 10 augustus worden toegevoegd en in een volledig verslag naar de aanwezigen zal worden toegezonden.

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte tijdens de opening en sluiting van de sessie, dat de VSB de mogelijkheid zal bekijken om in het laatste kwartaal in samenwerking met het Ministerie van Arbeid een symposium te organiseren over arbeidswetten, die in de laatste twee jaren zijn gemoderniseerd of geïntroduceerd, zodat leden een duidelijk beeld hebben van het wettelijk kader. De Directeur benadrukte, dat arbeidswetten behoren tot een van de vier strategische componenten van Decent Work.

 

EXTRA SESSIE VOOR CSR ROAD MAP INTRODUCTIE 

Speciaal voor personen en bedrijven, die niet konden participeren aan de CSR workshop van maandag 31 juli en dinsdag 1 augustus, werd op donderdag 3 augustus een sessie gehouden over de CSR Roadmap. Deze introductie sessie werd gehouden door mevrouw Kathleen Goedhoop en de heer Winston Leckie van het Bureau van de VSB.

De aanwezigen werden geïnformeerd, dat ISO 26000 integraal is voor de CSR Roadmap, aangezien de 7 kernthema’s van ISO 26000, te weten human rights, labour practices, environment, fair operating practices, consumer issues, community involvement and development het onderwerp zijn van het programma CSR Roadmap. Aan deze 7 kernthema’s is in het systeem een 8ste thema toegevoegd en wel supply chain. De ontwikkelaar van de CSR Roadmap, het Centrum ter Bevordering van Importen uit Ontwikkelingslanden (CBI), acht het van belang, dat in de gehele keten van een product ondernemingen een CSR beleid uitvoeren.

De CSR Roadmap werd ook dit keer door de leden gekenmerkt als een zeer geschikte tool, welke kan worden gebruikt om te bepalen waar een onderneming staat met betrekking tot het CSR beleid. “Ik dacht, dat we al behoorlijk op weg waren met betrekking tot CSR. De roadmap heeft me echter aangegeven, waar ik op moet gaan letten wil ik een beter CSR beleid voeren” gaf één van de participanten aan. Indien er nog behoefte bestaat bij leden voor een CSR Roadmap introductie sessie, kunt u dat aangeven in een mail naar vsbstia@sr.net. We zullen aan de hand van de behoefte nagaan als we op maandag 14 augustus weer een sessie organiseren.

 

VSB HOUDT IN SAMENWERKING MET LA GUYANE EEN FRANSE DAG 

 

 

 

 

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal in samenwerking met partners uit La Guyane, een Franse dag houden op zaterdag 5 augustus 2017 in ‘t VAT op de 1e verdieping. Door middel van een Business to Business beurs en individuele contactmomenten, zullen de producten en diensten binnen de toerismesector, worden gepresenteerd.

Na een onmoeting in januari 2017 met de heer Alex Madeleine, President van het Committee de Tourisme de Guyane (le CTG) is het idee ontstaan voor een “French Day”. Onder andere zullen aanwezig zijn vertegenwoordigers van la Collectivite Territorial de Guyane (la CTG), Officials van de Ambassade en de Ambassadeur van Frankrijk, Mr. Antoine Joly.

Het programma ziet er op 5 augustus als volgt uit:

Mini Fair B2B
10.05 : Opening door Mr. Antoine Joly, de Ambassadeur van Frankrijk in Paramaribo
10:00 : Welkomstwoord door de voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten
10:15 – 12:00: Business encounters met vertegenwoordigers uit het Surinaams bedrijfsleven
14:00 – 18:00: Facultatief, Business encounters met vertegenwoordigers uit het Surinaams bedrijfsleven

De Fair is open voor het publiek van 18:00-20:00 uur. Franse Avond 20:00 – 01:00

Promotie van het Franse carnaval, een Guyana Toerisme product, met het optreden van l’Influans uit Saint Laurent du Maroni en de Group Touloulou. Promotie van franse wijnen en franse kazen.

 

 VSB IN DE VAKANTIE MAANDEN AUGUSTUS – SEPTEMBER 

Ook bij de VSB is het gebruikelijk dat gedurende de maanden augustus en september medewerkers verlof opnemen. Gezien het feit dat het VSB bureau een nogal klein personeels bestand heeft, zal verlof van medewerkers voelbaar en merkbaar zijn, trots we onze uiterste best hebben gedaan de verloven zo veel als mogelijk te spreiden.

We willen u vragen rekening te houden dat indien u met het VSB Bureau in contact treedt in voornoemde periode en niet de gebruikelijk service krijgt, dit te maken kan hebben met verlof van medewerkers. We trachten het ongerief tot een minimum te beperken, maar vragen voor begrip uwerzijds als we niet altijd daarin slagen.

 

VSB VERERENDE GETUIGSCHRIFTEN, DRAAG – EN LEGPENNINGEN 

Geachte leden,

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) biedt nog de volgende diensten aan.

– Vererende Getuigschriften onbeschreven : srd 45,00 per stuk
– Vererende Getuigschriften beschreven : srd 50,00 per stuk

De tarieven van de Draag- en Legpenningen zijn m.i.v. 21 juli 2017 gewijzigd. i.v.m. verhoging van grondstoffen en importkosten

– 1 Draagpenning Euro 175,00 ( was Euro 125,00)
– 1 Legpenning Euro 190,00 ( was Euro 140,00)

Draagpenningen worden door bedrijven aangevraagd voor jubilarissen bij een 12 ½ en 20 jarig dienstverband. Legpenningen bij 25- 30- 35 en 40 jarig dienstverband.

Indien er uwerzijds behoefte bestaat aan voornoemde diensten, kunt u contact maken met de VSB, telefonisch via 475286 of 475287, mailen kan naar vsbstia@sr.net

 

 GOPEX INTERNATIONAL BV DOORSTAAT STRENGE EISEN KFC – YUM BRANDS INC.

Gopex International BV, die zowel in 2015 als in 2016 een VSB – CSR award in de wacht heeft gesleept, heeft nu ook de strenge voedselveiligheids- en kwaliteitsstandaarden vastgesteld door YUM Brands Inc voor voedselketen KFC met succes doorstaan. Gopex levert alle rauwkost voor KFC in Suriname. Met dit succes is de markt open om ook in het Caribisch Gebied te leveren aan de fastfoodketen. Volgens KFC’s Quality en Food Safety Manager, Peter Oostveen, heeft Guyana geen goedgekeurde leverancier, dus ziet hij daar alvast een markt voor Gopex International BV.

YUM is de Amerikaanse organisatie, die wereldwijd de leveranciers van KFC, Pizza Hut en Taco Bell beoordeeld. De audit van YUM beslaat een traject van twee jaren, waarin er verschillende onderzoeken worden gedaan. Er zijn heel wat investeringen gepleegd door GOPEX ,zoals het in gebruik nemen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel en meststoffen alsook de bouw van een opslagruimte, omrasteren van percelen, opzetten en in gebruik nemen van een hydroponicskas, trainen van medewerkers in het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, alsook in hygiëne, veiligheid en gezondheid. Vermeldenswaard is dat, de nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen opslagruimte zodanig is ingericht dat de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is. Er zijn oogdouches geïnstalleerd en er is een chemische put aangelegd, zodat de afvoer van giftige stoffen niet in de normale riolering terecht komt. Ook op de plantarealen zijn er heel wat inspanningen en investeringen gepleegd.

Al deze investeringen zijn niet slechts voor de YUM certificering gedaan. Dhr. Gopal streeft ernaar om dit jaar nog zijn agrarisch bedrijf Varasur, waarvan Gopex de dochteronderneming is, GLOBAL G.A.P. te certificeren. GLOBAL G.A.P. staat voor GLOBAL Good Agricultural Practice. Deze standaard is specifiek van toepassing op de primaire productie van landbouwgewassen, die bestemd zijn voor consumptie. GOPEX gefeliciteerd !

 

 POLY TECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) BIEDT 2 NIEUWE PROGRAMMA’S AAN 

Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft voor het komend collegejaar twee nieuwe programma’s ontwikkeld. De Bachelor in Technical Teacher’s Program als het Master of Engineering in Materials & Manufacturing, beiden vangen aan in oktober. Het totaal aantal bachelor programma’s van PTC komt hiermee op 12 en voegt het instituut een tweede masterprogramma tot zijn repertoire. Bij de afgestudeerden van het PTC is er een enorme behoefte te bespeuren aan het masterprogramma. Daarnaast is hiervoor ook onderzoek verricht in het veld om de marktbehoefte vast te stellen. De instroom is mogelijk voor B-Tech studenten (werktuigbouwkunde, infrastructuur, elektrotechniek), evenals studenten van de universiteit met een bachelorsdiploma in deze richting. Er kunnen 25 studenten op deze opleiding worden geplaatst. De opleiding kost Euro 7000 (eenmalig voor het totale programma).

Technische lerarenopleiding
Voor de bachelor opleiding is er grotendeels binnen PTC zelf gekeken. Veelal beschikken docenten over voldoende kennis en ervaring vanuit het veld. Het overbrengen van de kennis naar studenten is echter een ander vak. Deze bachelor opleiding is bedoeld om dat gemis weg te doen. Bij deze opleiding zijn er twee stromingen mogelijk. Mensen die al een bachelorsdiploma hebben, kunnen een zij-instroom doen, om een 18-maanden-traject af te leggen. Hier worden er 20 studenten toegelaten. Na dit traject heeft men de lerarenbevoegdheid. De tweede stroming mag zijn voor studenten van de middelbare school die een 4-jarig traject af zullen leggen. Bij deze specialisatie worden er 25 studenten toegelaten. De voorlopige prijs voor de eerste stroming is US$ 1700, en de tweede US$ 1250.

Psychologische-test
PTC wil onderscheid maken in wat er regulier gebeurt met lerarenopleidingen. Vooral met betrekking tot de houding en discipline van docenten wenst PTC uit te blinken. Het onderwijs is vaak niet de eerste keus van docenten. Veelal kiest men voor het onderwijs, omdat men niet anders kan. PTC wil mensen opleiden die bewust kiezen voor het onderwijs. Er wordt daarom een selectie gemaakt van studenten. Bij de selectie dienen studenten ook een psychologische test te ondergaan. PTC accepteert niet een ieder die zich wil inschrijven. Hiermee moet de zekerheid aan het ministerie van Onderwijs worden geboden dat de mensen die worden afgeleverd, stabiele personen zijn en inderdaad met de jongeren bezig kunnen zijn. “Wij hebben mensen nodig. Zij liggen niet voor het oprapen, maar dat betekent niet dat wij iedereen kunnen vragen om voor de klas te staan”, aldus PTC Directeur Holband.