ROSEBEL GOLD MINES N.V. HOOFDSPONSOR CSR AWARD GALA 

De voorbereidingen voor de CSR Award Gala zijn in volle gang en verlopen vlot. Rosebel Gold Mines N.V. zal bij deze CSR Award Gala als hoofdsponsor optreden.

Rosebel Gold Mines N.V. is ISO 14001 gecertificeerd en op het gebied van gezondheid en veiligheid is het bedrijf OHSAS 18001 gecertificeerd. Tevens heeft Rosebel Gold Mines N.V. enkele verdragen getekend, waarin Corporate Social Responsibility van eminent belang is. Het is dus duidelijk, dat Corporate Social Responsibility heel hoog in het vaandel staat van Rosebel Gold Mines N.V. Het bedrijf heeft daarom besloten om als hoofdsponsor op te treden van de CSR Award Gala en haar naam te verbinden aan de CSR Awards. Dit jaar zullen dus de Rosebel Gold Mines N.V. – VSB CSR Awards in drie categoriën uitgereikt worden.

De vragen zijn reeds verstuurd en worden uiterlijk 15 september ingevuld terug verwacht, waarna de jury aan de slag kan met de verwerking en beoordeling. Er staan nog bezoeken gepland voor het toetsen van de antwoorden, indien dit nodig wordt geacht.

De indeling van de bedrijven is alsvolgt;
– Kleine bedrijven – minder dan 25 werknemers
– Middelgrote bedrijven – meer dan 25 maar minder dan 50 werknemers
– Grote bedrijven – meer dan 50 werknemers

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met Kathleen Goedhoop per mail kathleen.goedhoop@vsbstia.org of vsbstia@sr.net. U kunt ook bellen op 475286. Wij rekenen op uw participatie !

 

VAKANTIEJOBBER OP HET BUREAU VAN DE VSB 

Op het Bureau van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal in de maanden augustus en september een vakantiejobber, namelijk mejuffrouw Sylvana Paragh, werkzaam zijn.
Sylvana is student aan het Instituut Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) en heeft eerder dit jaar stage gelopen bij de VSB. Ze is dus bekend met de werkzaamheden van het Bureau. Sylvana ondersteunt met bepaalde secretariele werkzaamheden. U zult dus waarschijnlijk bij het bellen of bij een bezoek aan het Bureau in contact komen met onze vakantiejobber. Wij vragen u om Sylvana te ondersteunen met haar leerproces en danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.

 

 

 

 

RECTIFICATIE BIJ HET ARTIKEL
“2E SESSIE WET TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN DOOR INTERMEDIAIRS” 

Per abuis hebben we in onze editie van De Nieuwslijn van vrijdag 11 augustus 2017, melding gemaakt dat De heer Glenn Piroe, Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid wederom aanwezig was voor het houden van de 2e sessie over de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs. De heer Piroe was echter verhinderd. Mevrouw Genti Mangroe en de heer Ronny Pater waren dit keer de stafmedewerkers, die deze 2e sessie succesvol hebben geleid.

 

POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) START OPLEIDING ANIMAL HEALTH ASSISTANTS 

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) heeft een overeenkomst getekend met het Polytechnic College Suriname(PTC), voor het opzetten van een volwaardige Bachelor Program, Animal Health Assistants. Deze studie is een volledige dagopleiding ten opzichte van de andere vier- tot vijfjarige programma’s op het PTC.

Doordat er meer contacturen zijn wordt de studieperiode korter. Er kan vastgesteld worden dat binnen drie jaar nieuwe Animal Health Technicians afgeleverd worden. Het Ministerie van LVV heeft altijd al een tekort aan Animal Health Assistants gehad. Directeur Holband hoopt dat meerdere personen zich zullen specialiseren in deze richting, omdat de vraag naar Animal Health Assistants groot is.

 

 

ROSEBEL GOLD MINES N.V. ZAL KLEINSCHALIGE GOUDPRODUCENTEN ONDERSTEUNEN 

Rosebel Gold Mines N.V. is met de kleinschalige goudproducenten van Nieuw Koffiekamp overeengekomen deze te ondersteunen met bepaalde activiteiten. Deze overeenkomst werd bereikt in een bijeenkomst tussen Rosebel Gold Mines N.V. en vertegenwoordigers van de kleinschalige goudproducenten van Nieuw Koffiekamp. De overheid was eveneens aanwezig op de meeting.

De maatschappij gaat op de plekken, waar de kleinschalige goudproducenten goud mogen delven, ze ondersteunen met grondverzetwerkzaamheden. De regering en de multinational spraken de hoop uit, dat hiermee de rust gegarandeerd is. Volgens de regering is de rust een belangrijke voorwaarde voor internationale investeerders om te investeren in Suriname.

 

 

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME (ADEKUS) EN GRASSALCO N.V.
GAAN SAMENWERKING AAN 

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en Grassalco hebben op 10 augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend. Grassalco zal de universiteit onder meer bijstaan bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van stage-thesis- en andere wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden. Het staatsmijnbouwbedrijf zal haar data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie.

Volgens de voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, staat onderzoek hoog in het vaandel van de AdeKUS. De universiteit zit momenteel in een traject, waarbij jonge wetenschappers de mogelijkheid wordt geboden om meer kwalitatieve wetenschappelijke studies te verrichten. “Met deze samenwerking wil de onderneming een bijdrage helpen leveren aan de ontwikkeling van onze universiteit. Het betreft een win-win situatie gericht op kennisontwikkeling, waarbij het vooral gaat om het beheer en nuttig gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen”geeft Grassalco – Directeur de heer Sergio Akiemboto aan.

De AdeKUS zal haar bijdrage leveren aan de uitvoering van de overeenkomst door het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en expertise ten behoeve van de staatsonderneming. Vervolgens zal zij onderwijsmodules ontwikkelen die de lokale kennis op het gebied van mijnbouw, waaronder exploitatie, exploratie, wetgeving, handel, milieu en financiering, helpen upgraden.

 

 

STICHTING VOOR VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK SURINAME (STIVASUR) DOET SCHENKING AAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE 

Van 15 augustus tot 15 september 2017 loopt de verkeersveiligheidsmaand en de Stichting voor Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (STIVASUR) heeft in dit kader een campagne opgezet, namelijk “Komt veilig thuis”. STIVASUR wil met deze campagne in de verkeersveiligheidsmaand extra aandacht vragen voor mogelijke gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik in het verkeer. Ook heeft STIVASUR speciaal voor deze periode 1000 handheld mondstukken aan het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) geschonken. De handheld mondstukken zijn geschonken ten behoeve van de politie om blaastesten af te nemen van verkeersdeelnemers.

De campagne van de organisatie staat in het teken van ‘Don’t Drink and Drive’. De boodschap zal kenbaar worden gemaakt door middel van zeven billboards verspreid over Paramaribo, Wanica en Para, spiegelstickers voor de horeca en social media. De boodschap luidt, ‘Hoe eindigt jouw rit? Kom veilig thuis. Don’t Drink and Drive’.Volgens Diana Halfhide, Voorzitter van STIVASUR, is sinds de oprichting van de Stichting in mei 2015 samen met vier alcoholbedrijven het initiatief genomen om alcoholmisbruik te bestrijden. Een maatregel in het kader daarvan is het invoeren en lanceren van de gedragscode voor alcohol, reclame en marketing. Met deze gedragscode zijn er regels gesteld voor de marketing en verkoop van alcoholproducten. De bedrijven en of deelnemers, die participeren in STIVASUR hebben zich hieraan gecommitteerd.

Per 1 maart 2017 is de gedragscode volledig in werking getreden. Voor de komende maand ligt de focus op de verkeersveiligheidscampagne. “We zijn van mening dat onze boodschap goed aansluit bij dit bestaand en goed initiatief van het Ministerie van Justitie en Politie, omdat we hetzelfde doel nastreven voor meer veiligheid in het verkeer,” stelde Margarita van der Zwart, de Secretaris van STIVASUR.

 

VRIJSTELLING VAN INVOERRECHTEN OP MOBIELE TELEFOONS EN ICT PRODUCTEN INGETROKKEN 

Per 1 augustus 2017 zal de overheid weer invoerrechten heffen op mobiele telefoons en ICT-producten zoals computers en laptops. Nadat voornoemde goederen zes jaren lang invoerrechten vrij konden worden geimporteerd, wenst de regering deze maatregel te evalueren. Volgens de minister van Financien is deze evaluatie nodig daar is gebleken dat er misbruik werd gemaakt hiervan. Grote televisietoestellen werden geïmporteerd onder het mom van computers.

De achterliggende gedachte voor de vrijstelling was dat de ontwikkeling van deze branche als basisvoorwaarde voor ontwikkeling moest worden gezien en niet meer als luxe. Hierbij was ook gesteld dat Telesur zijn bandbreedtecapaciteit moest verdubbelen. In afwachting op het rapport van de evaluatie van de vrijstelling, heeft de regering deze faciliteit tijdelijk ingetrokken. De VSB heeft gisterochtend op verzoek van de ICT Associatie een onderhoud hierover gehad met de Secretaris van de ICT Associatie, de heer Vincent Kenswil.

 

CARIBBEAN EMPLOYERS’CONFEDERATION (CEC) EN DE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) HOUDEN EEN E-SURVEY 

“Sombere

De Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de International Labour Organization (ILO) zijn bezig met de implementatie van een project, betreffende Women in Business and Management. De bedoeling is, dat er een sub-regionaal rapport, betreffende de situatie van vrouwelijke ondernemers en managers in het Caribisch gebied, wordt geproduceerd. In dit kader wordt er een e-survey uitgevoerd, welke binnen een paar minuten ingevuld kan worden.

Wij vragen uw medewerking in deze, aangezien CEC erop rekent, dat zij 50 surveys krijgen van leden van de VSB.
De survey treft u hier aan : http://www.surveygizmo.com/s3/3778788/ILO-Company-Survey-Suriname

Het is goed om op te merken, dat ons lid, mevrouw Karin Refos, deel uitmaakt van de Steering Committee van dit project.

De volledige Steering Committee ziet er als volgt uit :
1. Mevrouw Karin Refos – Suriname
2. Mevrouw Coleen Patterson – Guyana
3. Mevrouw Bertilia McKenzie – Dominica
4. Mevrouw Joycelyn Francois Opadeyi – Trinidad and Tobago
5. Mevrouw Sharon Proctor – Antigua and Barbuda

 

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN GESLACHTSVERSCHILLEN OP DE ARBEIDSMARKT?

ILO – Nieuws: Geslachtsgaps is een van de meest dringende uitdagingen waarmee de arbeidsmarkt vandaag wordt geconfronteerd. Wereldwijd hebben vrouwen aanzienlijk minder kans dan mannen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen, en eenmaal in de beroepsbevolking hebben ze minder kans om banen te vinden in vergelijking met mannen.

Hun toegang tot kwalitatieve werkgelegenheid blijft immers beperkt. Over het algemeen hebben vrouwen bijvoorbeeld meer kans om langer dan mannen te werken in zowel betaald als onbetaald werk. Bovendien werken vrouwen gemiddeld minder uren voor loon of winst, ook omdat zij ervoor kiezen om deeltijd te werken of omdat deeltijdwerk voor hun de enige optie is. Geslachtsgaps blijven, ondanks de voorkeur van de meeste vrouwen over de hele wereld om in een betaalde baan te werken, dit onderstreept het feit dat de keuzes van vrouwen door een aantal factoren worden beperkt.

Met behulp van gegevens uit de ILO-Gallup-enquête van 2016 heeft het World Employment and Social Outlook – Trends for Women 2017 het rapport beoordeeld in hoeverre persoonlijke voorkeuren, sociaal-economische beperkingen en genderconsolidatie, hebben bijgedragen tot gendergaps op de arbeidsmarkt. De analyse verricht door ILO-economen in 142 landen en gebieden bestond uit het volgende:

• Het hebben van een echtgenoot of een partner vermindert de kans dat vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt in opkomende, ontwikkelde landen en de Arabische landen en Noord-Afrikaanse (ASNA) landen. In ontwikkelingslanden wordt echter het effect omgekeerd: partnerschappen / huwelijk hebben een positief effect op participatie (3,3 procentpunten). Deze laatste bevinding wijst op de economische noodzaak om te werken, ondanks de status van partnerschap in ontwikkelingslanden.

• Vrouwen die lijden aan ernstige armoede hebben meer kans om deel te nemen, ongeacht de geslachtsnormen. In ontwikkelingslanden neemt de kans op deelname aan het arbeidsproces toe met 7,8 procent; In opkomende, met 6,4 procent; In ASNA, twee regio’s met de grootste kloof in participatiecijfers, neemt de kans verder toe, tot 12,9 procent.

• Wereldwijd heeft het gebrek aan betaalbare zorg voor kinderen of familieleden de participatie van vrouwen negatief beïnvloed. In ASNA-landen vermindert de kans op deelname met 6,2 procentpunten; In ontwikkelingslanden met 4,8 procentpunten; En in ontwikkelde landen met 4,0 procentpunten. Kinderen hebben echter een klein negatief effect op deelname, maar het is niet significant; In de ontwikkelingslanden is er in feite een klein positief effect (0,7 procentpunten).

•Beperkte toegang tot veilig vervoer is de grootste uitdaging voor participatie die vrouwen in ontwikkelingslanden ondervinden, waardoor hun participatie waarschijnlijkheid met 15,5 procentpunten wordt verminderd.

• Religies vormen een complex systeem van waarden die zich uitstrekken op geslachtsrollen. In ontwikkelingslanden is de kans om deel te nemen aanzienlijk verminderd door religie, een proxy indicator voor meer restrictieve genderrolconformiteit. In ontwikkelde en opkomende landen worden de resultaten gemengd: in sommige gevallen is het effect positief, in andere negatief. Een uitgebreide aanpak om de veelheid van uitdagingen aan te pakken, wordt gewaardeerd om vrouwen in staat te stellen hun volledige economische empowerment te realiseren en te bereiken.