DELEGATIE BRACHT BEZOEK AAN NICARAGUA 

Minister Ferdinand Welzijn heeft van 21 tot 25 augustus met een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ministerie van Financiën en de vakbeweging, deelgenomen aan een Exploratory Best Practices Mission in Nicaragua. De bewindsman heeft op een persconferentie de bevindingen van deze ‘business studie tour’ op een rijtje gezet. Dit deed hij samen met delegatieleden Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, Sigmund Proeve, namens het Bedrijfsleven vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad, Marita Lautan-Wijnerman voor Financiën en Armand Zunder, namens de vakbeweging vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad.

De delegatie is onder de indruk van het systeem, waarbij de overheid een faciliterende rol vervult en de particuliere sector op hoog niveau produceert. Voor buitenlandse investeerders worden er speciale voorzieningen getroffen. De arbeidsmarkt bestaat uit gericht getrainde krachten terwijl een minimumloon in samenspraak met het bedrijfsleven en de vakbeweging is vastgesteld en het volk weet wat de visie op lange termijn is. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme gaf een uiteenzetting over afspraken en opgedane ervaringen. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken. “Deze overeenkomst om de banden te versterken moet nog geratificeerd worden door De Nationale Assemblee”, aldus Welzijn.

De economische vooruitgang in Nicaragua heeft de meeste indrukt gemaakt op de Surinaamse delegatie. “Nicaragua heeft 1,4 miljard US dollar aan buitenlandse investeringen weten aan te trekken in 2016”, zei oud-bankier Sigmund Proeve . Proeve is onder de indruk van de enorme investeringen die de overheid in de infrastructuur heeft gedaan. Ook het feit dat het land in staat is geweest om de economie uit te breiden naar andere sectoren dan mijnbouw, heeft de bijzondere aandacht van Surinaamse zijde getrokken.

Minister Welzijn is bijzonder te spreken over de hoge mate van overleg en samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector in Nicaragua. Hij is minder tevreden over de mate waarin de Surinaamse overheid communiceert met de sociale partners – het bedrijfsleven en de vakbeweging – om het land uit de huidige crisis te halen.

Veel van de aangehaalde zaken zijn echter ook punten die hier te lande al eerder en vaker door verschillende groepen aan de overheid zijn voorgelegd. Zij hebben nu weinig vertrouwen in dialoog voeren met de huidige regering. Dialoog is de basis van het succes in Nicaragua, benadrukt de minister. Hij geeft aan dat er kansen zijn blijven liggen, maar dat er wel vooruitgang wordt geboekt. “Soms denken we dat we geen stap vooruit maken, maar we zijn misschien trager. Het traag zijn kan waarschijnlijk liggen aan de bevolkingssamenstelling, de politieke samenstelling, onze recente geschiedenis en wat we nu meemaken. Bevolkingssamenstelling neem ik ruim; hoeveel mensen hebben we, hoeveel resources hebben we, wat is ons ontwikkelingsniveau?”

“Wat wij nu zullen moeten doen is daadwerkelijk die stap vooruit maken, ook al is het een kleine stap,” roept Welzijn op. “Je ziet het al aan de samenstelling van de delegatie. Het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn er nauw bij betrokken. We zullen sociale dialoog de toon moeten laten zetten voor nationale vooruitgang. Dus de samenstelling van de delegatie geeft een stukje garantie dat we met elkaar die stap vooruit zullen maken.”

 

 

SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ (SLM) 55 JAAR 

Op woensdag 30 augustus 2017 herdacht de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) het feit dat ze 55 jaar bestonden. De ‘bigi yari’ is niet uitbundig gevierd. Het bedrijf is begonnen in 1953 door Rudi Kappel en Herman van Eyck, en heeft zoveel problemen intern en extern kunnen doorstaan. “De SLM staat voor grote uitdagingen op het ogenblik,” deelt SLM-directeur Robbi Lachmising mee. “De SLM organisatie is op een bepaalde hoogte stil blijven staan maar daar werken we nu al aan, aan de communicatie die beter moet.”

De SLM moet haar regionale vloot op zeer korte termijn vernieuwen. “Het lease contract van de 737-300 loopt in november af. We willen een 737-700 aanschaffen, we zijn aardig ver gevorderd, de komende weken wordt het besluit genomen.” Op de Mid-Atlantische route heeft de SLM ook vleugels te kort. Of het nieuwe vliegtuig een Boeing 777 of een Dreamliner wordt moet nog bepaald worden, deelt Lachmising mee. SLM bekijkt de mogelijkhed voor het aanbieden van nog meer vluchtroutes. In de samenwerking met TUI fly wordt drie keer per week naar Spanje gevlogen, vliegen naar Orlando USA zal minder worden, op programma staan voor volgend jaar vluchten vanuit Zweden naar Barbados. In de regio worden de vleugels uitgebreid naar Cuba, de Dominicaans Republiek en nu Insel Air is uitgevallen, naar de Antillen.

Anthony Del Prado, vicevoorzitter van de Vereniging Surinaamse Verkeersvliegers, benadrukt dat de SLM veel meer heeft aan bilaterale overeenkomsten dan een ‘open sky’ beleid. “Bij de ‘open sky’ komen de buitenlandse bedrijven hier gewoon hun ding doen, ze hebben ons niet nodig. Maar als er een vliegovereenkomst is tussen twee landen is het dat de SLM zelf haar dingen dingen doet, dan heeft men ons nodig,” legt hij uit. Del Prado deed een beroep op minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme om er op toe te zien dat vliegovereenkomsten de SLM ten goede komen. Welzijn gaf aan dat de overheid drie weken geleden een samenwerkingsovereenkomst met Nicaragua heeft getekend. Voor de SLM is er veel potentie en de regering bekijkt de mogelijkheden, deelt de minister mee. Lachmising voegt eraan toe dat toerisme ook op een hoger niveau moet komen. Een vaste toeristenstroom is een van de manieren waarop luchtvaartbedrijven geld verdienen.

 

 

MINISTERIE VAN ARBEID BEREIDT “WET GELIJKE BEHANDELING ARBEID” VOOR 

Op het Ministerie van Arbeid is een wet in voorbereiding die zal heten “Wet Gelijke behandeling Arbeid”. Dit wetsproduct zal moeten voorkomen dat onder andere personen met hiv worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Het Ministerie van Arbeid is doende een wettelijk antwoord te formuleren tegen alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, dit zei Minister Soewarto Moestadja van Arbeid in reactie op een petitie die hij in ontvangst nam uit handen van mevrouw Carla Bakboord van de stichting Double Positive.

Deze stichting komt op voor de belangen van mensen die leven met hiv-, en vindt dat seropositieve personen geen optimale toegang krijgen tot de arbeidsmarkt omdat ze worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Volgens de petitie komen seropositieve personen niet in aanmerking voor vacatures als hun status bekend is bij de werkgever. Ze hebben bezwaren tegen het gegeven dat ze bij de sollicitatieprocedure worden verplicht een hiv-test te maken. Als uit de test blijkt dat ze hiv hebben worden ze volgens de petitie op slinkse wijze afgewezen. Ze eisen in de petitie dat hun grondrecht op arbeid wordt gerespecteerd. De minister beschouwt de petitie van de stichting als een ondersteuning voor zijn beleid met betrekking tot gelijke behandeling van alle personen die op de arbeidsmarkt terechtkomen. Bij de vertaling van dit beleid naar een wetsproduct toe, zal discriminatie op het gebied van arbeid geminimaliseerd worden. In het bedoeld beleid van het ministerie mag er op de arbeidsmarkt en op de werkvloer geen onderscheid gemaakt worden tussen: ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, sociale oorsprong, politieke overtuiging, zwangerschap, burgerlijke staat en hiv-status.

Het ministerie zal nu overgaan tot vaststelling van regels hieromtrent. Het beleid gericht op gelijke behandeling op het vlak van arbeid is ingegeven door de signalen die het ministerie heeft opgevangen vanuit het veld. Afgezien van deze signalen heeft Suriname zich ook verplicht aan wettelijke conventies van de Internationale arbeidsorganisatie (ILO) gericht op gelijkheid van kansen en discriminatie. Deze verplichting houdt in dat Suriname zijn arbeidswetgeving in lijn moet brengen met arbeidsstandaarden van de ILO en de Caricom. Intussen heeft het ministerie goedkeuring gekregen van de Raad van Ministers (RvM) om uitvoering te geven aan het wetsontwerp “ Wet Gelijke Behandeling Arbeid”. De contouren van dit wetsproduct zijn reeds geformuleerd. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar het ontwerp aan het Arbeidsadviescollege zal worden aangeboden voor commentaar.

 

 

MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME HIELD “ROUND TABLE” BIJEENKOMST 

In verband met de 70e jaardag van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft dit ministerie een “round table”bijeenkomst gehouden. “Tijdens een crisisperiode is productiviteitsverhoging een bittere noodzaak,” benadrukte Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), tijdens deze ‘round table’ bijeenkomst. Het verhogen van de productiviteit is volgens de bewindsman belangrijk voor de groei van de nationale economie, de overheid tot en met de individuele burger. Verschillende stakeholders hebben deelgenomen aan deze round table bijeenkomst. Er zijn presentaties geweest van NIMOS, AdeKuS en de Surinaamse Bankiersvereniging. Ook vertegenwoordigers van organisaties buiten Suriname zoals de World Bank Group, UWI, CDB hebben een presentatie gehouden.

De terugval van de economie vanaf 2015 wijt de minister aan een kettingreactie die is veroorzaakt door de daling van de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud. Ook het efficiënt werken en het meetbaar en zichtbaar maken van verspillingen en verliezen is van belang om hogere productiviteit te bereiken, stelt hij. Het is een voorwaarde voor het makkelijker aantrekken van investeerders. Vanuit het ministerie van HI&T zijn er enkele initiatieven genomen voor het verhogen van de productiviteit. Zo zijn er voorlopige schattingen gemaakt voor de productiviteit zodat veranderingen meetbaar kunnen worden gemaakt. Ook is het ministerie in overleg met bedrijven, om op korte termijn concrete acties te identificeren en uit te voeren om de productiviteit te verhogen.

Er zijn specifieke sectoren geïdentificeerd waarbij het ministerie een studie zal laten uitvoeren hoe deze verder te kunnen ontwikkelen. Het gaat om de toerisme sector in het bijzonder het hotelwezen, de visserijsector, de toege- voegde waarde voor de mijnbouwsector en ook landbouw. “Er moet een diepte onderzoek komen. Welke zijn de concrete punten die versterkt moeten worden, zodat al die bedrijven in die waardeketen productiever kunnen produceren en te zijner tijd kunnen exporteren,” zegt Kenneth Foe A Man, coördinator van het evenement. Hij merkt op dat zo een initiatief moet plaatsvinden in een Public Private Partnership (PPP). “Het is niet alleen dat de overheid alles moet doen, het gaat gezamenlijk. Ook de financiering.” Foe A Man geeft aan dat er al gesprekken gestart zijn met bedrijven om te bekijken hoe deze PPP tot stand te brengen

 

WET OP JAARREKENINGEN IN BEHANDELING BIJ DE DNA

Nog voor 2020 zullen alle grote ondernemingen verplicht zijn om jaarcijfers te produceren en die te publiceren. In De Nationale Assemblee (DNA) is een aanvang gemaakt met het maken van de nodige wetgeving. Dinsdag 29 augustus is de Wet op de Jaarrekeningen in commissieverband afgerond en donderdag 31 augustus is die op agenda van de plenaire vergadering geplaatst.

De jaarrekening is een financieel eindverslag van een rechtspersoon, die jaarlijks dient te worden opgesteld. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en/of activiteiten in een boekjaar. De jaarrekening dient verschillende doelen voor verschillende doelgroepen. In de wet, die middels een initiatiefvoorstel tot stand komt, is er een overgangsprocedure van twee jaren na afkondiging ingebouwd waarbij ondernemingen de nodige administratieve zaken in lijn kunnen brengen met de standaarden opgenomen in de wet. Het parlement gaat voor de wereldwijde gangbare normen in de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Instellingen die zich niet houden aan de Wet op de Jaarrekening maken zich schuldig aan een economisch delict waarop het Wetboek van Strafvordering van toepassing is. De Wet op de Jaarrekening geldt vooral voor grote ondernemingen en parastatale bedrijven. Voor middelgrote bedrijven zijn er ook wat regels ingebouwd terwijl het klein ondernemerschap nog altijd gebonden is aan de regels van de belastingwet. Echter zullen alle bedrijven hun jaarcijfers uit de geheime sfeer moeten halen. Met de Wet op de Jaarrekening hoopt het parlement ook flankerende regels te hebben toegevoegd aan de Anticorruptiewet die reeds onder de hamer is.

In de Memorie van Toelichting van de Wet op de Jaarrekening staat dat het beleid van de overheid onder meer gericht is op het bevorderen van de transparantie en toegang tot de markt, de ordening in en de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving, alsmede het wegnemen van belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur. Daarnaast wordt een brede toegankelijkheid tot de elementaire voorzieningen beoogd. Dit zijn voorzieningen nodig voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven. Een belangrijk instrument hierbij is de jaarrekening.

Voor de aandeelhouders in een naamloze vennootschap is de bespreking van de jaarrekening in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders de gelegenheid om hun oordeel te geven over de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen zich van hun respectieve taken hebben gekweten. Ook bestuurders en commissarissen hebben belang bij financiële informatie; rechtstreeks als hun bezoldiging afhankelijk is van de resultaten van de onderneming en indirect omdat aandeelhouders en kredietverschaffers de prestaties van de leiding van de rechtspersoon plegen te relateren aan de financiële prestaties van de onderneming zelf.

Al deze gebruikers van financiële informatie hebben behoefte aan stukken die zijn opgesteld volgens objectieve en algemeen aanvaarde normen. Onder invloed van steeds snellere en meer betrouwbare grensoverschrijdende communicatiemogelijkheden worden ook de kapitaalmarkten internationaler. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven, dat zijn vermogen op de internationale kapitaalmarkt kan aantrekken, als voor investeerders die het hen ter beschikking staande investeringskapitaal wereldwijd beleggen. Het wetsvoorstel strekt ertoe de toepassing van internationale verslaggevingsstandaarden en daarmee de transparantie te bevorderen, staat er verder in de Memorie van Toelichting. De wetgever is van mening dat de onderlinge vergelijkbaarheid wordt bevorderd door het hanteren van internationale verslaggevingsstandaarden die door de internationale beroepsorganisatie van accountants (IFAC) zijn geadopteerd. Voor de overige organisaties kan op vrijwillige basis geopteerd worden voor toepassing van internationale verslaggingsstandaarden. De kleine ondernemingen en micro-ondernemers kunnen volstaan met jaarrekeningen volgens fiscale waarderingsgrondslagen.

 

ILO NIEUWS – WERELDCONGRES VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK 

GENEVA / SINGAPORE (ILO News) – De ILO zal nieuwe globale schattingen presenteren over het aantal arbeidsverwante verwondingen en ziekten die jaarlijks worden geleden en de algehele economische impact van deze op het XXI WereldCongres voor veiligheid en gezondheid op het werk 2017 te Singapore op 3 september.

De nieuwe cijfers tonen een groeiend aantal bewijzen dat wereldwijd kosten toenemen voor de adequate aanpak van bestaande en opkomende arbeidsveiligheid en gezondheidszorg (OSH), en op het belang van OSH voor duurzame ontwikkeling. Wereldwijde uitdagingen worden steeds meer erkend als mondiale uitdagingen die globale oplossingen vereisen. Het Wereldcongres is het belangrijkste internationale evenement op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en zal ongeveer 3.000 veiligheids- en gezondheids deskundigen, onderzoekers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en besluitvormers in overheidsdienst over de hele wereld bijbetrekken om ideeën, onder-zoek uit te wisselen, en goede ervaringen op kritieke problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk met elkaar te delen. Als mede-organisator van het Wereldcongres zal de ILO de belangrijkste arbeidsveiligheids- en gezondheidsproblemen en uitdagingen behandelen tijdens het driejaarlijkse Wereldcongres voor veiligheid en gezondheid op het werk, in Singapore 3-6 september.

De belangrijkste arbeidsveiligheids- en gezondheidsproblemen en –uitdagingen die zullen worden behandeld zijn;

– De toekomst van het werk en de impact ervan op OSH
– Globale OSH-uitdagingen die globale oplossingen vereisen
– Behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare OSH-gegevens
– Verbetering van de veiligheid en gezondheid van de arbeid in de wereldwijde toeleveringsketen
– Staat van OSH kennisontwikkeling en netwerken
– Gezond werk en trends in de beroepsgezondheid
– Schatting van het nut van OSH voor de maatschappij
– Compliance strategieën en goede praktijken in OSH

Voor dit Wereldcongres heeft de ILO als onderdeel van het SafeYouth @ Work Project een parallel jeugdcongres geor-ganiseerd, dat 125 jongeren geselecteerd heeft op basis van hun inzet om de veiligheid en gezondheid van jonge werknemers te verbeteren. Het werk van het Jeugd Congres zal zijn om een corps van jeugd OSH Champions op te bouwen, die de jeugd vertegenwoordigers kunnen zijn bij het oplossen van de belangrijke OSH-uitdagingen waarmee jonge werknemers worden geconfronteerd. Het project zal ook de winnaars en winnende inzendingen presenteren van de eerste ILO SafeYouth @ Work Media Competition. In de competitie zullen media-inzendingen door jeugd over de hele wereld worden getoond, over wat veiligheid en gezondheid op het werk voor hen betekenen.

Het Wereldcongres welke om de 3 jaar wordt gehouden wordt gezamenlijk georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de International Social Security Association (ISSA) en wordt dit jaar door het ministerie van Manpower van Singapore georganiseerd. Het congres is een kans voor de ILO om de afgelopen drie jaar zijn werk op het gebied van OSH aan te tonen en bij te dragen aan de doelstellingen van het Congres om een veilige en gezonde wereld te bouwen.