CONSULTATIE COMMISSIE HERZIENING WET OP HET MINIMUMLOON

Op maandag 20 november heeft de VSB, de Commisie Herziening Wet op het Minimumloon ontvangen, bestaande uit de heren Glenn Piroe en Rowan Noredjo (Onderdirecteuren op het Ministerie van Arbeid) en de dames Helen Doelwijt (VSB) en Claudette Etnel (RAVAKSUR). Samen met de door het Ministerie uitgenodigde organisaties, waaronder de VSB, ASFA, KKF en VSW is de Wet op het Minimumloon geëvalueerd.

Ook is ingegaan op de herziening van de wet, welke als doel heeft het voorkomen van het uitbetalen van extreem lage lonen en tegelijkertijd het verhogen van de arbeidsproductiviteit, hierbij rekening houdend met nationale en internationale standaarden, in het bijzonder de Minimum Wage Fixing Convention van de ILO oftwel Conventie 131. Ook is het noodzakelijk om rekening te houden met de concurrentiepositie van bedrijven en de impact van de crisis op vele bedrijven.

De discussie had vooral betrekking op de geest van de wet en het oorspronkelijk doel van de wet. Het Minimumloon werd namelijk gezien als de basis voor de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Algemeen Pensioen. Er werd aangegeven, dat een redelijk loon kan worden vastgesteld op basis van de voedselindex, namelijk hoeveel een persoon per maand kwijt is aan een menu van 2000 kjc per dag. Er zijn diverse voorstellen gedaan, waaronder een voorstel voor een heronderzoek naar de huidige kosten van dit pakket. Verder werd de verplichte registratie van werkenden bij het pensioenfonds en de zorgverzekeraar benadrukt, om zodoende een beter inzicht te krijgen in de kosten, zodat nagegaan kan worden wat de precieze impact is van de wet op alle betrokkenen.

De VSB heeft kennis genomen van de diverse opvattingen ten aanzien van Decent Work en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, hetgeen breed gedragen wordt door alle partijen.

De Commissie meent met deze consultatie voldoende informatie te hebben ontvangen om verbetervoorstellen op te stellen voor de Minister van Arbeid.

SCORE PILOT EVALUATIE BEZOEK PER 27 NOVEMBER 2017

De heer Jayantha de Silva en de heer Kelvin Sergeant, vertegenwoordigers van de ILO, brengen, in de week van 27 november tot en met 1 december 2017, een Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE)-evaluatie bezoek aan Suriname. Sinds juni hebbben een 4 tal lidbedrijven deelgenomen aan een SCORE pilot. SCORE is speciaal gericht op het verbeteren van de productiviteit in bedrijven.

Er zijn lokale trainers in Suriname door de heer Jayantha de Silva opgeleid en deze hebben de Surinaamse bedrijven de afgelopen maanden begeleidt.

De VSB is verheugd te melden, dat de SCORE pilot als zeer positief werd ervaren, ondanks de zwaarte van de implementatie. Elke verandering wordt ervaren als een nieuwe kans.

Samen met alle partijen zal deze pilot worden geëvalueerd. De VSB zal hierbij met name nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een vervolgproject in Suriname. In de CARICOM regio is SCORE alleen in Suriname geïmplementeerd.

Voor meer informatie over SCORE klik op deze link: http://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang–en/index.htm

DELEGATIE UIT CURACAO OP BEZOEK

Op maandag 20 november heeft mevrouw Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker van de VSB en Officer-in-Charge van het Bureau, een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken van Curaçao, bestaande uit de dames Agnette Kingswijk en Shereeta Ramcharan, ontvangen. Het doel van het bezoek was om het aangaan van nauwere banden met het Surinaams Bedrijfsleven te bespreken en wel ter voorbereiding op een voorgenomen bezoek van de Minister van Economische Ontwikkeling van Curacao, Zijne Excellentie Steven Martina. Suriname hoort tot de prioriteitslanden, waarmee Curaçao de banden wilt versterken. Er moet dus nagegaan worden hoe Suriname en Curaçao de handelsrelatie kunnen intensiveren en verbeteren. Er zal door middel van survey getracht worden om de wederzijdse wensen en behoeften in kaart te brengen. Er is met name interesse op het gebied van ICT, Financiële en Juridische diensten vanuit Curaçao. Internationale uitbreiding van dienstverlening is ook voor leden een manier om in deze tijd hun concurrentie positie en productiviteit te verstevigen. U kunt voor meer informatie mailen naar vsbstia@sr.net.

FEDERATIE VAN SURINAAMSE AGRARIERS HIELD INFORMATIEAVOND OVER EPA

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) hield op dinsdag 21 november een informatieavond over de Economic Partnership Agreement between CARIFORUM en de European Union (EPA). De Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, fungeerde tijdens deze avond als panellid. Na een algemene inleiding van mevrouw Joyce Naar, Adviseur van DNA, voornamelijk gericht op mogelijke nadelen van de EPA, gaf de Voorzitter van de VSB ondermeer aan, dat er een nationale conferentie over de EPA moet komen om na te gaan wat de EPA precies te bieden heeft aan Suriname. De heer Renten gaf ook aan, dat het zaak is om de ratificatie van de EPA rationeel aan te pakken en niet emotioneel, omdat dat tot niets zal leiden. Het belang van juiste statistieken en economische gegevens werd ook benadrukt door de Voorzitter.

VSB LEDEN GENOMINEERD VOOR DE WED FEARLESS, FIERCE & FABULOUS AWARD 2017

Op 17 november 2017 werd in de banquethall van Hotel Torarica, voor de 3e keer een Women Entrepreneurs Day event gehouden. Initiatiefneemster en nationale ambassadeur van Women Entrepreneurs Day (WED) Suriname, mevrouw Reina Kolf heeft samen met een team van ondernemende vrouwen een zeer geslaagd event georganiseerd.

Het wereldwijde VN thema van dit jaar “Choose Women” werd in Suriname aangevuld met : “Be Fabulous”, welke voortvloeit uit het Surinaams jaarthema van dit jaar: How to be Fearless, Fierce and Fabulous to Rise Sister, Rise Suriname.

Op deze avond zijn er 3 VSB leden genomineerd voor de uitreiking van de 1e FEARLESS, FIERCE & FABULOUS 2017 award namelijk:

  • Mw. Sylvia Ang van ANG Chemicals voor de Fearless award,
  • Mw. Anushka Sonai van Spang Makandra voor de Fierce award en
  • Mw. Karuna Soeknandan van Corestats voor de Fabulous award.

De aanwezigen mochten luisteren naar educatieve en inspirerende inleiders, waaronder de dames Reina Kolf met de lancering van haar boek We Move Clouds, Lilian MacNack over de psychologische impact van ondernemen en Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker VSB. Mevrouw Vroom hield een inleiding over het belang van dataverzameling en ging in op de resultaten van een survey gehouden onder 650 organisaties in 13 Caribische landen ten aanzien women in management and business.

Wist u dat 80% van de respondenten in dit onderzoek, het niet als een challenge ziet voor vrouwen om aan de top te komen? Zij ervaren het als een natuurlijke groei in een vooral Caribische vrouwelijke bedrijfscultuur. 32% van de responden gaf aan, dat genderbeleid en –iniatieven niet hebben geleid tot verbetering van hun positie. Een ander verbeterpunt is het feit, dat vrouwen nog steeds onvoldoende doordringen tot de CEO positie. Slechts 27% is vrouw.

De boodschap van de VSB is, dat vrouwen vooral uit de schadauw moeten treden. Wil je duurzaam ondernemen, treedt uit de informele markt en maak gebruik van de trainingen en informatie, welke de VSB en haar partners beschikbaar stellen.De VSB feliciteert alle genomineerden en in het bijzonder de winnaars. Jammergenoeg waren er geen VSB leden onder de winnaars, maar de VSB onderschrijft het goede werk, dat zij dagelijks verrichten. De hoop is uiteraard, dat alle ondernemende vrouwen een inspiratiebron mogen vormen voor andere vrouwen om ook uit de schaduw te treden en te kiezen voor duurzaam ondernememen en hierdoor een stevige impuls te geven aan de Surinaamse economie.