LAUNCH TRUSTBANK AMANAH

Na een voorbereidingsperiode van twee jaren heeft op donderdag 7 december de launch van Trustbank Amanah plaatsgevonden. Suriname is hiermee het eerste land in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied met een Islamic Banking systeem.

Dit werd gisteren tijdens de officiële launch niet alleen benadrukt door mevrouw Maureen Badjoei, CEO van Trustbank Amanah, maar ook door de monetaire autoriteiten, namelijk  Zijne Excellentie Gillmore Hoefdraad, Minister van Financiën en de heer Glenn Gersie, Governor van de Centrale Bank. De sprekers benadrukten ook, dat Trustbank Amanah een financiële hub moet worden naar de regio. Een onderdeel van de launch was de introductie van het logo van Trusbank Amanah.

 

Direct na de launch tekende Trustbank Amanah een MOU met het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en de VSB, waarin de intentie is uitgesproken om samen te werken ter stimulering, ondersteuning en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (SMEs), zodat de sector versterkt kan worden en resulteren in het scheppen van werkgelegenheid, groei van de diverse ondernemingen, een verhoogde productiviteit, groei van het bruto binnenlands product en uiteindelijk stabilisatie en versterking van de Surinaamse economie.

BESTUUR HOUDT LAATSTE VERGADERING VAN HET JAAR

Het Bestuur van de VSB heeft op maandagavond 4 december haar laatste vergadering gehouden van het jaar, uiteraard tenzij er zich dusdanige situaties voordoen in de komende weken, welke een spoed vergadering noodzaken. De Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, benadrukte in zijn terugblik, dat 2017 een heel moeilijk jaar is geworden voor het bedrijfsleven, ondanks enkele positieve ontwikkelingen bij enkele leden. De verwachting is, dat ook 2018 de nodige uitdagingen zal meebrengen voor het bedrijfsleven. Het is hierdoor noodzakelijk, dat de diverse groepen bij elkaar komen om problemen en andere issues te bespreken.

De Voorzitter gaf ook aan, dat de VSB in 2017 toch wel een behoorlijk aantal activiteiten heeft kunnen ontplooien en uitvoeren, waarvan de belangrijkste toch wel was de lauch van VSB Young Management. Ook de Best Young Entrepreneur Competitie, de Startersdag, de introductie van de CSR Roadmap tool, de SCORE Pilot, de Derde CSR Award Gala, de lezing omtrent leiderschap en de informatieavond betreffende de Wet op de Jaarrekening werden aangehaald als zeer belangrijke activiteiten voor de leden.

Ten aanzien van relaties met andere organisaties benadrukte de Voorzitter het belang van de participatie aan het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven (het Platform). Voor wat betreft buitenlandse relaties vond de Voorzitter de benoeming van de heer Paul Torilal als Bestuurslid van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) het hoogtepunt, maar onderstreepte ook de bijzondere relatie, die de VSB heeft met de International Labour Organisation (ILO) en de Caribbean Employers’ Confederation (CEC).

SER LEDEN INFORMEREN HET BESTUUR

Het Bestuur van de VSB is maandag 4 december omstandig geïnformeerd geworden over de activiteiten van de Sociaal Economische Raad (SER), inclusief de plannen voor de directe toekomst, door enkele van de vertegenwoordigers van de VSB in de Raad, namelijk Prof. Dr. Maarten Schalkwijk, Drs. Adit Moensi MBA en VSB Bestuurslid Marlon Telting.

Het Bestuur beloofde de SER leden de aangehaalde issues verder intern te zullen bespreken, maar ook, dat aangehaalde problemen, zoals financiële ondersteuning van de SER, geëntameerd zullen worden bij de overheid. Het Bestuur benadrukte de noodzaak om vaker overleg te voeren met de leden van de SER, maar ook andere vertegenwoordigers van de VSB, zodat de nodige afstemming kan plaatsvinden.

PLATFORM SPRAK MET DELEGATIE VAN DE WORLD BANK

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven heeft op donderdag 7 december een meeting gehad met een delegatie van de World Bank. De delegatie is momenteel in Suriname om een rapport, getiteld ‘Suriname Sector Competitiveness Analysis Identifying Opportunities and Constraints to Investment and Diversification in the Agribusiness and Extractives Sector’ te presenteren, maar ook om discussies te houden over een voorgestelde ‘Competitiveness and Economic Development loan’. Het Platform gaf haar visie voor wat betreft prioriteitssectoren.

BNETS OP BEZOEK BIJ DE VSB

Een delegatie van BNETS onder leiding van haar Directeur, de heer Kenneth Hendrison, bracht op woensdag 6 december een bezoek aan de VSB om te praten over de strategische planning van BNETS voor 2018. De heer Hendrison was hierbij vergezeld door mevrouw Issabele Caldeira, Jr. Business Analyst en de heer Stefan Gonggrijp, consultant. Het voornaamste punt van discussie was het giraal betalingsverkeer.

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, die de delegatie ontving, benadrukte, dat leden van de VSB vaker hebben aangegeven, dat het giraal betalingsverkeer om diverse redenen, zoals veiligheid, gestimuleerd moet worden. De heer Mac Andrew benadrukte ook, dat de tijdsgeest waarin wij leven, giraal betalingsverkeer in principe noodzaakt, maar erkende, dat in Suriname de condities nog niet optimaal zijn, vanwege diverse redenen, waaronder de preferentie van sommige restaurants en winkeliers, maar ook consumenten zelf, voor contant geld.

VSB NAM OOK DEEL AAN UNASUR III FORUM BURGER PARTICIPATIE

Mevrouw Helen Doelwijt heeft de VSB vertegenwoordigd tijdens het UNASUR III Forum Burgerparticipatie, welke heeft plaatsgevonden in de periode 29 november – december op het UNASUR Algemeen Secretariaat in Quito, Ecuador. Behalve de VSB waren ook andere organisaties uit Suriname, zoals de VIDS en het Jeugd Parlement, aanwezig op het Forum, welke als doel heeft het bereiken van maximale integratie van Zuid-Amerikaanse landen middels dialoog met sociale actoren.

Mevrouw Doelwijt heeft geparticipeerd in de economische groep van het Forum, waar ondermeer de volgende onderwerpen zijn besproken : tijdrovende luchttransport; bevorderen van Eco-toerisme; mogelijkheden voor Trade Promotion; bevorderen van de uitwisseling van kennis / technologie / onderwijs/ stage. Het toepassen van geschillenbeslechting middels het Surinaams Arbitrage Instituut werd tijdens de discussie aangehaald als voorbeeld. De gedane aanbevelingen zijn per groep geïnventariseerd en in consensus aan de vergadering gepresenteerd.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

CrossedLines Advisory Services Suriname N.V. zal in januari 2018 bij voldoende belangstelling wederom de training Finance voor Non-Finance Professional organiseren. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van CrossedLines Advisory Services Suriname N.V., namelijk https://crossedlinesadvisory.sr/ De uiterste aanmeldingsdatum is 2 januari 2018.