TRIPARTITE CAPACITY BUILDING WORKSHOP ON DECENT WORK IN THE RURAL ECONOMY GEHOUDEN OP BERG EN DAL

De International Labour Organization (ILO) heeft in samenwerking met het Ministerie van Arbeid in de periode 11 – 14 december een Tripartite Capacity Building Workshop on Decent Work in the Rural Economy in Suriname gehouden op Berg en Dal. De Workshop is verzorgd geworden door een team van zes ILO vertegenwoordigers, welke onder leiding stond van de dames Claudia Coenjaerts, Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean en Alette van Leur, Director, Sectoral Policies Department, ILO Geneva. Het thema van de workshop was : Sustainable livelihoods and access to health and other services. Daarom waren naast de tripartiete partners, namelijk de overheid, de vakbeweging en werkgevers, ook andere relevante stakeholders, zoals de Medische Zending en vertegenwoordigers van de inheemse en marron gemeenschappen.

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte in zijn opening remarks, heel blij te zijn met de workshop, omdat de VSB in de persoon van haar Bestuurslid, de heer Jan van Charante, gepleit had voor het houden van de meeting in Suriname, maar ook, omdat ontwikkeling van Suriname vergt, dat er terdege rekening wordt gehouden met de situatie in rurale gebieden. De VSB Directeur benadrukte ook, dat rurale gebieden een belangrijke rol kunnen spelen bij de diversificatie van de economie en duurzame ontwikkeling van Suriname, vooral daar de crisis wederom heeft aangetoond, dat ons land nog te afhankelijk is van de inkomsten van de extractieve sector.

Op woensdag 13 december brachten de participanten een veldbezoek aan Pokigron en Atjoni om zich ter plaatse te oriënteren. Hierbij werden ondermeer bezoeken gebracht aan de polikliniek van de Medische Zending, de VOJ school en het Bestuurscentrum en de politie in Atjoni. De delegatie werd omstandig geïnformeerd over de problematiek van de organisaties en gebieden.

De workshop werd op donderdag 14 december afgesloten met de aanname van conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling was, dat er een nationaal actieplan voor Decent Work in rurale gebieden ontwikkeld moet worden, zodat ondermeer de ILO gericht assistentie kan bieden. Ook werd aanbevolen, dat alle relevante stakeholders betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het nationaal actieplan en dat de overheid de aanbevelingen van de High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth moet gebruiken om te werken aan de uitbreiding van gezondheidswerkers in met name rurale gebieden.

In zijn slotwoord benadrukte de VSB Directeur, dat het eigenlijk werk nu gaat beginnen, omdat de conclusies en aanbevelingen daadwerkelijk geïmplementeerd dienen te worden. Aangegeven werd ook, dat de VSB haar rol in het proces zal blijven spelen samen met haar traditionele partners, maar ook niet-traditionele partners, omdat nationale ontwikkeling samenwerking vergt op alle gebieden en met alle relevante partijen.

VSB OVERHANDIGT MATERIAAL AAN DE POLITIE

De VSB heeft op maandag 11 december enkele computers en een printer overhandigd aan het Korps Politie Suriname (KPS) om zodoende de eerste concrete stap te zetten voor wat betreft de uitvoering van de MOU, welke een week eerder ondertekend was met het KPS.

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, overhandigde het materiaal aan Commissaris Danny Stolk. De VSB Directeur benadrukte daarbij, dat de aanpak van de crimaliteit in het belang is van iedere Surinamer en dus dat een ieder een bijdrage moet leveren om het KPS te ondersteunen, zodat Suriname weer gauw veilig kan worden. De Directeur bedankte derhalve British American Tobacco (BAT) en LINK Marketing voor het bijstaan van de VSB met de implementatie van de MOU.

VSB WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2018