ALLIANTIE GELAUNCHED

De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking is op dinsdag 27 januari officieel gelaunched in Hotel Courtyard by Marriott. Het officieel gedeelte van de launch bestond uit korte toespraken, de onthulling van de poster van de bewustzijnscampagne en de ondertekening van de Proclamatie Verklaring.

Sprekers tijdens de launch waren de heer Armstrong Alexis, Deputy Resident Representative UNDP; de heer Steven Mac Andrew, Directeur VSB; de heer Aniel Koendjbiharie, Voorzitter van Wan Okasi namens de doelgroep; Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid en Hare Excellentie Cristien Polak, Vertegenwoordiger van de President and Vice President van de Republiek Suriname.

Alle sprekers benadrukten het belang van Decent Work voor personen met een beperking, zodat zij een menswaardig leven kunnen leiden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Ook het belang van non-discriminatie werd benadrukt door de sprekers. De heer Aniel Koendjbiharie benadrukte namens de doelgroep, dat de Alliantie met de nodige wil en inzet succes zal kunnen boeken om een verandering te helpen bewerkstelligen voor personen met een beperking. Aangegeven werd ook door de heer Koendjbiharie dat in het verleden gedane beloften aan personen met een beperking helaas niet zijn nagekomen door het ontbreken aan wil en inzet.

De poster voor de bewustzijnscampagne, met de slogan “Leave no one behind! betekent ook mogelijkheden voor Decent Work voor Personen met een Beperking” werd onthuld door Hare Excellentie Cristien Polak en de heer Aniel Koendjbiharie . Leave no one behind is de slogan voor de Sustainable Development Goals, waarvan Decent Work doel nummer 8 is. De Directeur VSB gaf aan, dat een uitroepteken is gebruikt in de slogan om te benadrukken, dat niemand, ook niet personen met een beperking achtergelaten moeten worden.

De ondertekening van de Proclamatie Verklaring door de stuurgroep was de laatste activiteit in het officieel gedeelte. De heer Bryan Renten, Voorzitter, tekende de Verklaring namens de VSB. De andere ondertekenaars waren de United Nations Development Programme (UNDP), het Ministerie van Arbeid; het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme; de Stichting Productieve Werkeenheden, de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, de Stichting Wan Okasi, Stichting Unu Pikin en de Nationale Stichting Blinden en Slechtzienden in Suriname.

Voor informatie over de Alliantie kunt u contact opnemen met de Directeur van de VSB.

VSB NAM DEEL AAN TRADE LED ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT WORKSHOP

De heer Hans Hiralal, Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger Handel, heeft de VSB op 22 en 23 februari jl. vertegenwoordigd tijdens een tweedaagse workshop, welke werd verzorgd door de World Trade Organization (WTO). De bedoeling van de workshop was om de relatie met de WTO aan te halen, zodat Suriname ook meer kan halen uit het lidmaatschap bij deze organisatie. Gebleken is namelijk, dat Suriname weinig tot niets haalt uit het lidmaatschap, dus ook niet op het gebied van Aid for Trade, waarbij hulp wordt geboden aan landen om de handel te helpen bevorderen. De reden hiervoor is waarschijnlijk meervoudig, namelijk het niet kunnen bijwonen van meetings, vanwege de financiële situatie in het land, maar ook het feit, dat Suriname nog steeds niet duidelijk heeft vastgesteld waar het economisch gezien naar toe wil gaan.

De VSB heeft vaker gewezen op het feit, dat nationaal geïntegreerd beleid nodig is en dit kwam tijdens de workshop weer naar voren, omdat bij de WTO niet is aangegeven, dat verbetering van de infrastructuur een prioriteit is, terwijl in de regeringsverklaring is aangehaald, dat de haven de nodige aandacht zal krijgen. Belangrijk is ook, dat Suriname binnen de WTO een bounded tariff overeenkomt. Kip was bijvoorbeeld 20%. Suriname is niet verplicht dit tarief te verlagen, maar verhoging betekent wel, dat binnen de WTO met de landen, die er last van kunnen krijgen, onderhandeld moet worden over de hoogte.

De workshop maakte nogmaals duidelijk, dat handel tussen landen noodzakelijk is en onder bepaalde voorwaarden kan helpen om armoede te bestrijden, namelijk, indien het transparant en voorspelbaar is, protectionisme tegengaat, maar integendeel de marktwerking stimuleert.

VOORBEREIDING NATIONAAL CONGRES EPA IN VOLLE GANG

Het voornemen van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en de VSB is om op 28 maart een Nationaal Congres te organiseren met als doel een gezamenlijk antwoord te formuleren ten aanzien van het wel of niet ratificeren van de Economic Partnership Agreement (EPA).

Er zullen tot aan het congres nationale consultaties worden gehouden op dinsdag en de donderdag van 16:00-17:30 uur op respectievelijk het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en bij de VSB. Alle betrokken sectoren zulllen worden uitgenodigd om informatie uit te wisselen over de impact van de EPA op hun sector. Alle verkregen informatie wordt verzameld en gepresenteerd op 28 maart. Het volledig programma wordt nog bekend gemaakt.

Op dinsdag 27 februari is de 1e consultatie gehouden door de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) ten aanzien van de Visserijsector. Donderdag 1 maart is de consultatie van de Industriesector ten kantore van de VSB van 16:00-17:30 uur. Leden van de VSB worden aangeraden om deze consultaties te bezoeken en hun mening kenbaar te maken over de impact van de EPA op het gebied van concurrentie, markt toetreding en –bescherming en hoe de sector kan worden versterkt. De onderliggende documentatie wordt bij elke uitnodiging meegestuurd en kan op aanvraag aan u worden verstrekt. Voor vragen kunt u mailen naar het Bureau van de VSB op vsbstia@sr.net of vragen naar mevrouw Cheryl Vroom, Secretaris.

DOOR ADVISORY OPENT DEUREN NIEUW KANTOORGEBOUW

 
 
 

DOOR ADVISORY heeft op 18 februari om 0:00 uur haar nieuw kantoorgebouw tijdens een gezellig samenzijn geopend.

De aanwezigen hebben op zaterdagavond een rondleiding mogen ontvangen en het resultaat mag er wezen; het nieuw kantoorgebouw is een ruime, frisse en dynamische werkomgeving, waarbij bewust met kleuren is gewerkt. De medewerkers van Door ADVISORY kunnen nu ook ter plekke sporten.

DOOR ADVISORY is thans gevestigd aan de Soekaredjoweg 130 en de VSB wenst hen heel veel succes toe op hun nieuwe werkplek.

 
 
 

 

VSB SPRAK MET JONGEREN OVER MAKING A CHAMPION

Mevrouw Cheryl Vroom, Secretaris, heeft op dinsdag 27 februari Gabriella Tijtel en Moreno Jackson van de jongeren organisatie Family Motion Institute (FMI) ontvangen in het kader van het programma Making a Champion. Dit programma is gericht op het begeleiden van jongeren tussen 16-31 jaar gedurende 14 weken om hun noodzakelijke skills, zoals doelgericht plannen en persoonlijke doelen stellen bij te brengen. Leadership Management International (LMI) is de initiatiefnemer van dit programma, waarvan de lancering op 7 februari heeft plaatsgevonden. LMI heeft jongeren voorgedragen en opgeleid, zodat zij hun peers kunnen begeleiden. Om het programma verder succesvol te laten verlopen zijn er sponsoren en partners nodig.

Indien u interesse heeft voor het programma kunt u contact opnemen met Cheryl Vroom, Secretaris van de VSB. Emailen mag ook naar vsbstia@sr.net.
 
 

CONSULTATIES OVER WETSVOORSTELLEN MET MINISTERIE VAN ARBEID

Op woensdag 28 februari en donderdag 1 maart houdt het Ministerie van Arbeid consultaties bij de VSB met betrekking tot de volgende wetsvoorstellen.
• De wet gelijke behandeling
• De wet molest op de werkvloer
• De wet flexibele arbeidstijden

Een commissie van het Ministerie van Arbeid onder leiding van de heer Glenn Piroe, Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken, was belast met de consultaties.

Het Ministerie wenste informatie uit te wisselen met de VSB, de ASFA en de AKMOS, teneinde de wetsvoorstellen goed voor te bereiden.
 
 

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

CrossedLines Advisory Services biedt ook dit jaar wederom de training Finance voor Non-Financial Professionals aan en wel op 19, 21, 26 en 28 maart 2018. U kunt voor meer informatie en aanmelding terecht op de website, namelijk : https://crossedlinesadvisory.sr/trainingen-en-workshop/planning-2018/