ARBEIDSADVIESCOLLEGE GEïNSTALLEERD

Het Arbeidsadviescollege (AAC) is op maandag 12 maart geïnstalleerd voor de duur van twee jaren door Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid. Het AAC is het belangrijkste tripartiete orgaan op het gebied van arbeid, omdat het de gelegenheid biedt aan de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven om te overleggen over pertinente arbeidsvraagstukken, inclusief arbeidswetgeving en vervolgens de Minister van Arbeid te adviseren. De VSB wordt in het AAC vertegenwoordigd door mevrouw mr. Genevieve Sairras (lid), mevrouw drs. Estrelita Tromp (lid), mevrouw mr. Judith van der Gugten (plaatsvervangend lid) en mevrouw mr. Helen Doelwijt (plaatsvervangend lid).

Naast de VSB is ook de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) vertegenwoordigd in het AAC en wel middels mevrouw mr. Diana Ensberg (lid), mevrouw mr. Diana Halfhide MBA (lid), mevrouw mr. Chantal Reiziger (plaatsvervangend lid) en mevrouw Roxanne Purperhart (plaatsvervangend lid). Het bedrijfsleven trekt net als in andere organen ook in het AAC gezamenlijk op en in dit kader hadden de Voorzitters van de VSB en ASFA, respectievelijk de heren Bryan Renten en Wilgo Bilkerdijk, tezamen met mevrouw Cheryl Vroom (Secretaris VSB), op maandag 26 februari een ontmoeting met de AAC Leden om te praten over de prioriteiten van het bedrijfsleven in de komende periode.

NATUURWETGEVING EEN NOODZAAK VOOR DUURZAME EXPLOITATIE VAN DE NATUUR

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, had op dinsdag 13 maart een onderhoud met de heer John Goedschalk, Executive Director van Conservational International Suriname over de noodzaak van natuurwetgeving in Suriname. De heer Goedschalk benadrukte, dat de natuur vele mogelijkheden biedt om op duurzame wijze geexploiteerd te worden en daarbij tevens de mogelijkheid voor duurzaam levensonderhoud van inheemse en tribale groepen in het binnenland, maar dat de huidige wetgeving, welke dateert uit het jaar 1954, helaas niet daarop is gericht. Om de natuur te helpen beschermen is benutting van het economisch potentieel op duurzame wijze wel een een pure noodzaak. De bedoeling is om in juni een concept natuurwet te hebben.

De heer Mac Andrew ging in op de visie van de VSB voor wat betreft de natuur en duurzaamheid en gaf aan het Bestuur te zullen informeren over de plannen voor wat betreft de Natuurwetgeving, maar ook stimulering van duurzaam levensonderhoud van inheemse en tribale groepen in het binnenland.

VSB NAM DEEL AAN BRAINSTORMING SESSIE OVER DECENT WORK COUNTRY PROGRAMME

Op donderdag 15 maart vond er op het Ministerie van Arbeid een brainstorming sessie plaats over het Decent Work Country Programme (DWCP) van Suriname. Aan de orde kwamen een evaluatie van het eerste DWCP van Suriname, bepaling van prioriteiten voor het tweede programma en de vaststelling van een roadmap voor de ontwikkeling van het programma.

De meeting werd geopend door de Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken, de heer Glenn Piroe, die het belang van Decent Work en een Decent Work Country Programme benadrukte, maar ook inging op de progressie, die in de afgelopen periode is geboekt voor wat betreft een aantal componenten van het Eerste DWCP. Mevrouw Claudia Coenjaerts, Director, ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean benadrukte tijdens de korte openingsceremony ook het belang van een DWCP, aangezien dit de ILO in staat stelt om de sociale partners gericht te ondersteunen.

Aan de brainstorming sessie namen namens de VSB deel de Directeur en Secretaris, respectievelijk de heer Steven Mac Andrew en mevrouw Cheryl Vroom, die deel uitmaakten van het DWCP Monitoring Committee. De Directeur gaf een uiteenzetting van de activiteiten, die de VSB in samenwerking met de ILO heeft ontplooid in het kader van de uitvoering van het DWCP, met name het component, dat betrekking heeft op de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE). Ook werd aangegeven door de VSB Directeur, dat het volgende Decent Work Country Programme heel praktisch moet zijn en dat de sociale partners de trekkers moeten blijven. Er werd ook gepleit voor een focus op occupational safety and health, Decent Work voor personen met een beperking en de continuering van EESE en de verdere implementatie van de Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) in het volgend DWCP.

De meeting werd afgesloten met de vastelling van een roadmap voor de ontwikkeling van het Tweede Decent Work Country Programme van Suriname voor de periode 2019 – 2021. Er is gekozen voor deze periode, omdat het Tweede DWCP in lijn zal worden gebracht met de implementatie van het aangenomen Nationaal Ontwikkelingsplan (NOP) 2017 – 2021. Het ligt in de bedoeling, dat het Tweede DWCP in het najaar van 2018 ondertekend zal worden door de tripartiete partners. In mei en juli zullen er consultaties plaatsvinden met de stakeholders.

DIENSTORDER 16/2018 – VACATIEKOSTEN GECIRCULEERD

Het Bureau van de VSB heeft op maandag 12 maart Dienstorder 16/2018, betreffende de toepassing van de wijziging tarieven van de In- en Uitvoerkostenwet, zoals ontvangen van de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen gecirculeerd. In de Dienstorder geeft de Inspecteur aan, dat de tarieven wegens ambtelijke verrichtingen, welke door de Douane ten behoeve van s’landskas aan belanghebbenden in rekening worden gebracht, zijn opgenomen in de In- en Uitvoerkostenwet (G.B. 1940 no.175) zoals laatstelijk gewijzigd bíj S.B. 2OO9 no.175. Bij Staatsbesluit van 15 november 2O17 (S.B. no. 97) worden deze tarieven thans gewijzigd. De aangepaste tarieven zijn vermeld in de Dienstorder.

De Dienstorder houdt in, dat de Douane gehouden is om deze tarieven toe te passen. Er kunnen u dus geen andere tarieven in rekening worden gebracht. Voor de herzending van de Dienstorder kunt u contact opnemen met mevrouw Natasja Robles, Management Assistent en wel als volgt : vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org. Telefoon : +597 47 52 86 /+597 47 52 87

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Infotrans Suriname biedt bedrijven vrijblijvend de mogelijkheid aan om inzicht te verkrijgen in de huidige staat van hun IT netwerk met betrekking tot security threats, gebruikersproductiviteit en netwerkutilizatie en -performance.
Fortinet, de toonaangevende wereldwijde leverancier van security solutions voor carriers, datacenters en bedrijven, tevens partner van Infotrans Suriname, heeft hiervoor speciaal een Cyber Threat Assessment Program (CTAP) ontwikkeld. Dit programma duurt 7 dagen en hierna kunnen gerichte maatregelen getroffen worden in het kader van cyber security en netwerkoptimalisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Charissa Sharman – Parmanand op het email adres salessuriname@infotransgroup.com of op het telefoonnummer +597 42 06 10.

MOGELIJKHEID OM TE ADVERTEREN IN DE WERKGEVER

In April 2018 komt de 19e editie van De Werkgever uit met als thema “HRM / HRD: een noodzaak voor ontwikkeling”. Leden kunnen als gebruikelijk ook in deze editie adverteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Natasja Robles, Management Assistent en wel als volgt :
Telefoon: +597 47 52 86 of +597 47 52 87 en email vsbstia@sr.net en natasja.robles@vsbstia.org

LET OP : ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CURSUS KOMT ERAAN

De VSB zal binnenkort leden en overige bedrijven in Suriname de mogelijkheid bieden om occupational safety and health trainingen, zoals ontwikkeld door de International Labour Organization (ILO) te volgen. Participanten van bepaalde trainingen komen ook in aanmerking voor een certificaat van de het trainingsinstituut van de ILO, welke wereldwijd wordt erkend. Kijkt u uit naar de komende berichten hieromtrent.