NIEUWE MINISTERS BENOEMD OP RELEVANTE MINISTERIES

De President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desire Bouterse, heeft op woensdag 4 april het Kabinet Bouterse – Adhin voor de tweede keer gereshuffled. Op diverse relevante Ministeries zijn er nieuwe Ministers gekomen, terwijl in bepaalde gevallen een Minister een nieuwe post heeft gekregen.

Het gaat in deze met name om de Ministeries van Handel, Industrie en Toerisme, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, welke in de komende periode geleid zullen worden door respectievelijk de Ministers Stephan Tsang, Lekhram Soerdjan en Patrick Pengel. Deze Ministeries zijn niet alleen van groot belang voor de productie van goederen en diensten, maar ook de noodzakelijke infrastructuur, zowel fysiek als andersoortig, voor een goed ondernemersklimaat. In het kader van de belangenbehartiging van haar leden heeft de VSB derhalve vaker contact met deze Ministeries.

De VSB heeft ook met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen op andere Ministeries, die ook van groot belang zijn voor ondernemers, namelijk het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De gezondheid en ontwikkeling van de bevolking van een land zijn namelijk twee cruciale factoren voor ontwikkeling, inclusief van ondernemingen. De hoop van de VSB is uiteraard, dat de nieuwe Ministers, respectievelijk de heer Antoine Elias en mevrouw Lilian Ferrier, op deze Ministeries het tij snel kunnen keren in het belang van ons land in het algemeen en menselijke ontwikkeling in het bijzonder.

De VSB heeft als kernwaarden ook rechtszekerheid en rechtsorde, dus ook de invulling van de vacature op het Ministerie van Justitie en Politie genoot de nodige belangstelling. De VSB is uiteraard ingenomen met het feit, dat na negen maanden dit belangrijk Ministerie wederom een Minister heeft in de persoon van Stuart Getrouw. De hoop is hierbij, dat naast de waarborging van de rechtszekerheid en rechtsorde, ook het veiligheidsgevoel van de burgers en daarmee ook van ondernemers gauw mag terugkeren.

Het is goed om tenslotte wederom op te merken, dat het Bestuur van de VSB reeds voor de verkiezingen van 20 mei 2015 kenbaar had gemaakt, dat ongeacht de verkiezingsuitslag, geen politieke functies werden geambieerd. De VSB heeft in de afgelopen drie jaren dan ook niet alleen geen personen voorgedragen voor politieke functies, maar ook niet gevraagd om vervanging van Ministers. De VSB heeft zich voorts op het standpunt gesteld, dat zij bereid is om met iedere regering, die hiervoor openstaat, constructief en resultaatgericht samen te werken ter behartiging van de belangen van de leden.

LAUNCH ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TRAININGSPROGRAMMA

Op 28 april is het wederom ‘World Day for Safety and Health at Work’ oftewel SafeDay en in dit kader heeft de VSB gemeend om op vrijdag 27 april 2018 met medewerking van de International Labour Organization (ILO) een event te organiseren, namelijk de launch van de training ‘Essentials of Occupational Safety and Health’.

De VSB zal deze training aanbieden in samenwerking met de International Training Centre (ITC) van de ILO, hetgeen inhoudt, dat participanten, die tenminste zes modules hebben gevolgd een test kunnen afleggen om gecertificeerd te worden. De certificering van de ILO wordt wereldwijd erkend. De training zal worden verzorgd door mevrouw Joan Telgt, die gecertificeerd is als ITC-ILO Trainer van het ‘Essentials of Occupational Safety and Health Program’ en zeer ruime ervaring heeft op dit gebied.

De VSB heeft gemeend om deze training proactief aan te bieden, gelet op verwachte ontwikkelingen op het gebied van arbeidswetgeving, aangezien het Ministerie van Arbeid momenteel bezig is met de aanpassing van de Arbeidsomstandigheden Wet.

U kunt komende week een uitnodiging voor de launch tegemoet zien.