DE SITUATIE ROND DE KAMER

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven (Het Platform) besloot de vorige week de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Zijne Excellentie Stephen Tsang, een brief te schrijven, aangezien leden onder de aandacht van het Platform hadden gebracht, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) een brief had geschreven naar andere organisaties en de Minister, waarin gepretendeerd werd de visie van het bedrijfsleven weer te geven als zogenaamde koepelorganisatie van het bedrijfsleven. Het Platform wees in haar schrijven aan de Minister erop, dat er geen overleg met KKF was geweest en ook, dat geen enkele bevoegdheid om haar te vertegenwoordigen was gedelegeerd aan de Kamer. Benadrukt werd ook, dat de Kamer een werkarm is van het Ministerie van HIT en een publiekrechtelijke instelling is en dat het Platform zich niet kon terugvinden in de visie van KKF.

Het Platform heeft deze brief, conform afspraken met de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin, om niet via de media met elkaar te communiceren, slechts gestuurd naar het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname, het Ministerie van Financien, het Ministerie van Arbeid en de Nationale Assemblee. Het Platform was dan ook verbaasd, dat de brief, althans de inhoud verscheen in De Ware Tijd. In de afgelopen twee jaren is er namelijk meerdere malen gecommuniceerd met de regering, maar nimmer is de correspondentie in de krant verschenen.

Het Platform heeft ook kennis genomen van het stuk van KKF in De Ware Tijd van maandag jongstleden, maar was de mening toegedaan, dat er niet op onzin gereageerd moest worden. Individuele organisaties mochten het wel doen, indien gewenst, maar de overheersende mening was, dat er niet een gehaal en getrek in de media moest plaatsvinden, vooral daar het Platform, zoals eerder aangehaald, geen enkel bericht heeft gestuurd naar de media.

De VSB is derhalve niet van plan om publiekelijk te reageren op het stuk van de KKF, ook omdat de Vereniging in principe geen andere organisaties in de media bespreekt. De Vereniging heeft in voorkomende gevallen in het verleden slechts gewezen op verschillen, die er zijn of gefocust op beleidsissues, die niet in het belang van het bedrijfsleven waren. In een wereld van moreel verval, waarbij zelfs persoonlijke gesprekken in de pers worden uitgemeten, wil de VSB een lichtend voorbeeld blijven.

Ten aanzien van hetgeen over de VSB is vermeld, is het de VSB wederom duidelijk geworden, dat de KKF geen benul heeft van wat het principe van vrijheid van associatie omvat. Dit democratisch principe houdt in, dat bedrijven vrij zijn in hun besluit om zich aan te sluiten bij een vereniging, zoals de VSB, of niet. Er is geen wettelijke verplichting of enige dwang om zich aan te sluiten, zoals verplichte registratie bij KKF.
De Kamer heeft ook geen benul van wat er bij de Vereniging gebeurd, want de VSB heeft in de afgelopen periode in gesprekken met de regering, zowel individueel als in Platform verband, continu gewezen op de noodzaak van diversificatie van de economie, de impact van de crisis op het bedrijfsleven, de verbetering van het ondernemersklimaat, inclusief incentieven voor lokale ondernemers, om enkele zaken op te noemen.
De VSB heeft dit gedaan, omdat het grootste deel van haar leden micro-, kleine – en middelgrote ondernemingen zijn en de Vereniging doelgericht de belangen van haar leden tracht te behartigen. Ook heeft de VSB continu gepleit voor een nationale aanpak, sociale dialoog en triparisme om uit de crisis te geraken.

De VSB wenst tenslotte ten overvloede te vermelden, dat de Kamer conform de Handelsregisterwet een zeer belangrijke wettelijke rol heeft te vervullen in ons economisch bestel en dat zij de KKF in deze volledig ondersteunt, vooral daar informele activiteiten een bedreiging vormen voor het geregistreerd bedrijfsleven, vanwege ondermeer oneerlijke concurrentie. Een van de vereisten om lid te worden bij de VSB is dan ook een uittreksel van KKF. In de loop der jaren heeft de Kamer zich uitstekend gekweten van haar taak en haar dienstverlening sterk geprofessionaliseerd en gemoderniseerd, waardoor het nu vrij eenvoudig is om bedrijven te registreren. Ook de One-Stop-Window, de door KKF georganiseerde beurzen en de ondernemersavonden zijn belangrijke activiteiten, die door de Kamer ontplooid worden.

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE VAN START

De 107e sessie van de International Labour Conference (ILC) is op maandag 28 mei van start gegaan in Geneve, Zwitserland. De Director General van de ILO, de heer Guy Ryder, riep in zijn openingstoespraak de participanten op om een geest van tripartisme, compromis en consensus te betonen, aangezien deze een preconditie zijn voor het succes van de Conferentie en uiteraard ook het werk van de ILO. Verwijzend naar een nieuw brutalisme in de wereld, gaf de Director General aan, dat de organisatie en de Conferentie een bolwerk moeten zijn tegen dergelijke ontwikkelingen en derhalve besmetting moet voorkomen en wel door haar eigen gedrag en de behaalde resultaten.

 

De heer Ryder was derhalve ingekomen met het feit, dat tijdens de Conferentie er wederom een discussie zal plaatsvinden over sociale dialoog, vooral daar het een kans is om het aan te scherpen als een instrument, welke kan helpen om te gaan met de transformaties die plaatsvinden in de wereld van werk.

 

De heer Mthunzi Mdwaba, de Global Spokesperson voor werkgevers en de Ondervoorzitter van de ILO Governing Body, benadrukte in zijn openingstoespraak eveneens het belang van sociale dialoog en tripartisme. Aangegeven werd, dat in een mulilaterale wereld deze een duidelijk verschil zijn tussen de ILO en de rest van het United Nations systeem. De Global Employers’ Spokesperson benadrukte daarom ook, dat hoewel werkgevers de plannen van de UN voor grotere coherentie voorstaan, er gewaakt moet worden, dat de unieke structuur van de ILO niet teniet wordt gedaan in de hervormingsvoorstellen. Benadrukt werd voorts, dat de soms sterke opinies van werkgevers niet moeten worden opgevat als het niet voorstaan van sociale dialoog en tripartisme. De heer Mdwaba benadrukte tenslotte eveneens het belang van vrijheid van associatie, hetgeen onontbeerlijk is voor tripartisme en het op gang brengen van sociale dialoog en dat van de promotie van werkgelegenheid. Aangegeven werd, dat de visie, dat slechts arbeidsstandaarden gerealiseerd moeten worden, een verkeerde is, omdat de creatie van werkgelegenheid een holistische benadering vergt.

 

Ook mevrouw Catelene Passchier, de Global Spokesperson voor werknemers wees op het belang van sociale dialoog, tripartisme en vrijheid van associatie in haar openingstoespraak.

Suriname is, zoals de vorige week al aangegeven, vertegenwoordigd op deze Conferentie met een tripartiete delegatie, welke, naast de Directeur van de VSB, bestaat uit de heren Glenn Piroe (Overheid) en Jerrol Zeegelaar (Vakbeweging) en mevrouw Genti Mangroe (Overheid).
De Minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, arriveert dit weekend, aangezien hij komende week zijn speech moet houden. Ruim 6000 personen nemen deel aan de ILC dit jaar.

DIRECTOR GENERAL ILO BEZOEKT WERKGEVERS

De Director General van de ILO, de heer Guy Ryder, heeft op woensdag 30 mei conform traditie een bezoek gebracht aan de werkgevers groep, welke gedurende de ILC elke ochtend bijeen komt om het werk van de diverse commissies alsook andere relevante issues te bespreken. Ook tijdens deze ontmoeting werd gewezen op het belang van sociale dialoog, tripartisme en vrijheid van associatie door de Director General. De werkgevers groep maakte van de gelegenheid gebruik om haar bezorgdheid uit te spreken over de Global Deal van Zweden, welke beoogd om sociale dialoog te promoten, angezien de groep van mening is, dat het de potentie heeft om bestaande structuren en verhoudingen te verstoren, waardoor juist sociale dialoog en tripartisme een illusie zullen worden.

LAUNCH VAN AGRARISCHE PROJECTEN

Mevrouw Arianne de Bye, Plaatsvervangend Bestuurslid Agrarische Sector, heeft op maandag 28 mei namens de VSB de lancering van twee agrarische projecten bijgewoond in de Ballroom van Hotel Torarica, namelijk het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) en het Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST) Project. De totale begroting voor de 2 projecten is geraamd op EURO 12,8 miljoen, welke door de Europese Unie (EU) beschikbaar wordt gesteld en wel uit het 11e European Development Fund (EDF).

De uitvoering van deze twee projecten is uiteraard een goede zaak, maar om de markttoegang tot de EU, inclusief duty free en quota free access, niet in gevaar te brengen is de ratificatie van de Economic Partnership Agreement between the European Union and CARIFORUM (de EPA) nu toch wel een absolute en dringende noodzaak, zodat producenten daadwerkelijk kunnen profiteren van de beoogde resultaten van deze 2 projecten.

EVALUATIE MEETING NATIONAAL EPA CONGRES GEHOUDEN

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft op donderdag 31 mei een evaluatie meeting gehouden van het Nationaal EPA Congres, welke op 28 maart is gehouden. De betrokken sectoren zullen blijven lobbyen om de ratificatie van de Economic Partnership Agreement tussen de Europese Unie en het CARIFORUM (de EPA), te realiseren. Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is om ondersteuning gevraagd t.a.v. ontwikkelingen die zowel binnen de DNA als de CARICOM bij hun bekend is met de werkgroep te delen.
Er is vooral benadrukt dat vooral de agrarische sector, met name de bananen, visserij en rijstsector negatief zullen worden beïnvloed door het niet ratificeren van de EPA, vanwege de verhoogde tarieven die betaald zullen moeten worden. De concurrentiekracht van alle sectoren zal ook aan slagkracht verliezen. De werkgroep is verzocht om aan te blijven, zodat er informatiedeling op regelmatige basis kan plaatsvinden.

Voorts is naar aanleiding van de POST BREXIT meeting op 15 en 16 maart te ST. KITTS & NEVIS, de gevolgen van BREXIT, UK uit de EU, voor de CARICOM landen toegelicht. Er zijn 3 wetsvoorstellen gedaan, namelijk the EU Withdrawal Bill, Tarifs Bill en the UK Trade Bill. De UK wenst op dezelfde manier als voorheen handel te drijven en daarom komt er een Rollover beleidsplan om de transitie vlot te laten verlopen.

ICT ASSOCIATIE EN VSB HOUDEN LEZING OVER GDPR

 

De ICT Associatie houdt in samenwerking met de VSB op donderdag 7 juni in het auditorium van Self-Reliance, een lezing over de European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze regulering wordt beschouwd als de meest belangrijkste data privacy regulering in de laatste twintig jaren.

De lezing vangt aan om 19:30 uur .
U kunt via deze link aanmelden voor deze informatieve avond.

 
 
 

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Het FHR Lim A Po Institute of Social Studies organiseert op woensdag 27 juni haar zesde seminar voor 2018, getiteld BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS BENEFITS. Dr. Khaled Whaba, die de Academische Decaan is van de Maastricht School of Management, zal tijdens dit seminar verzorgen zijn expertise op dit gebied met u delen.
De kosten van het seminar zijn SRD 600, – (inclusief reader, seminar materiaal, referentie artikelen en lunch). Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501;
Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

BOOK THE DATE : ALV OP 25 JUNI

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 wordt op maandag 25 juni gehouden in het Auditorium van Self-Reliance. Het voornaamste agendapunt is het afleggen van financiële verantwoording, hetgeen ieder jaar uiterlijk in de maand juni moet plaatsvinden conform de Statuten.