MINISTER VAN ARBEID SPREEKT ILC TOE

De Minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, heeft op dinsdag 5 juni de International Labour Conference (ILC) toegesproken. De Minister ging in zijn toespraak in op de ontwikkelingen op arbeidsvlak in Suriname, met name de vorderingen, die zijn geboekt voor wat betreft de modernisering van arbeidswetgeving in ons land. De Minister benadrukte, dat sociale dialoog en tripartisme in het moderniseringsproces in acht worden genomen.

WORLD OF WORK SUMMIT GEHOUDEN TIJDENS DE ILC

De World of Work Summit heeft ook dit jaar plaatsgevonden tijdens de International Labour Conference en wel op donderdag 7 juni. In dit kader vond er in de ochtend een paneldiscissie plaats, welke werd geleid door mevrouw Carolina Robino van de BBC. Het thema dit jaar was “Employment and decent work for peace and resilience” en het panel gaf haar visie over de mogelijkheden voor decent work in situaties van fragiliteit, conflict en rampen. In de middag waren er twee speciale zittingen, namelijk van 12.30 – 13.00 en 15.00 – 15.30 uur, waarbij de President van Ierland, Zijne Excellentie Michael Higgins en de President van de Centraal Afrikaanse Republiek, Zijne Excellentie Faustin-archange Touadera hun visie gaven over het thema.

Een speciaal moment tijdens de World Summit was de herdenking van de 20ste gedenkdag van de in 1998 aangenomen Declaratie van de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. Deze Declaratie was baanbrekend, omdat het lidlanden van de ILO verplicht om de fundamentele arbeidsstandaarden te respecteren, ook al zijn ze niet geratificeerd. De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, die tijdens zijn dienstverband met het CARICOM Secretariaat de taak had om de Declaratie en de ratificatie van de acht core conventions te promoten in de regio, benadrukt, dat door deze verplichting de Declaratie een echte ‘game changer’ was.

De Employers’ Group heeft zich gisteren (donderdag 7 juni) en heden (vrijdag 8 juni) gebogen over ontwikkelingen binnen de International Labour Organization (ILO), met name over governance issues, aangezien de werkgevers zich zorgen maken over het feit, dat het Bureau for Employers’ Activities (ACTEMPT) niet betrokken wordt bij beleidsvoorbereiding en de ILO ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de Governing Body bepaalde handelingen pleegt, die regelrecht indruisen tegen principes van de organisatie, zoals sociale dialoog en tripartisme en de belangen van werkgevers en hun organisaties mogelijkerwijs kunnen schaden.

WERKGEVERS HEBBEN GENOEG

De werkgevers zijn ook ontevreden over het werk van de ILO, omdat bij de productie van rapporten en het geven van adviezen onvoldoende rekening wordt gehouden met de dagelijkse realiteit, waarmee zij geconfronteerd worden, met name het gevecht om te overleven, dus het duurzaam opereren van hun bedrijven, soms in zeer ongunstige omstandigheden. Werkgevers zijn daarom ondermeer van mening, dat de ILO bij het werven van medewerkers nu meer moet letten op personen met een business achtergrond, aangezien er op dit moment teveel medewerkers rondlopen met een vakbonds- of overheidsverleden, die het vermogen missen om zaken vanuit het perspectief van werkgevers te bekijken met alle consequenties van dien.

ILC COMMISSIE EN SIDE MEETINGS

De Surinaamse Delegatie, die de ILC bijwoont, heeft ook dit jaar een strak programma afgewerkt. Naast het bijwonen van plenaire meetings, hebben de delegatieleden elke dag geparticipeerd in de meetings van hun respectievelijke Commissies.

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft in de periode 28 mei – 6 juni geparticipeerd in de Commissie, welke ‘Effective Development Cooperation’ heeft besproken, in het bijzonder de hervorming van de UN voor grotere beleidscoherentie om de Sustainable Development Goals te verwezenlijken en de rol en plaats van de ILO in dit geheel. Participatie hield in, meerdere meetings van de werkgevers bijwonen per dag, soms zelfs drie, om standpunten te bepalen over dit vraagstuk en vervolgens de visie van werkgevers uitdragen in de tripartiete plenaire sessies van de Commissie, zodat er een gezamenlijk rapport geproduceerd kon worden.

Naast de meetings van de Commissies heeft de delegatie ook dit jaar collectief en individueel side meetings gehouden. Zo vond er op vrijdag 1 juni een meeting plaats op de Enterprise Department tussen de Surinaamse delegatie en vertegenwoordigers van deze afdeling, namelijk de heer Merten Sievers, Global Coordinator Value Chain en mevrouw Charleine Mbuyi-Lusamba, Technical Officer Women’s Entrepreneurship Development and Entrepreneurship Education Programme Small and Medium Enperprises Unit, over het Women Entrepreneurship Development (WED) programma. Eèn en ander op verzoek van de Nationale Vrouwen Raad in Suriname. Besloten werd, dat het Ministerie van Arbeid het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean zal aanschrijven met het verzoek om te assisteren met de implementatie van WED en ook, dat dit zal worden opgenomen in het Tweede Decent Work Country Programme van Suriname. Van de gelegenheid werd direct gebruik gemaakt om ook te pleiten voor ondersteuning voor wat betreft jong ondernemerschap en cooperatieven.

Op donderdag 7 juni vond er ook een bespreking plaats met de Directeur van Sector, mevrouw Alette van Leur, over de follow-up op het congres over Rural Development, welke vorig jaar in november in ons land heeft plaatsgevonden. Mevrouw van Leur onthulde hierbij, dat de ILO Suriname heeft geselecteerd als èèn van de vier test cases voor de voorbereiding en implementatie van een nieuw Decent Work Country Programme en wel in de context van de UN hervormingen, die plaatsvinden. Sinds vorig jaar zijn de Engels- en Nederlandssprekende Caribische landen overgestapt van een United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) naar een Multi-Country Sustainable Development Framework (MSDF). Het fungeren als test case kan mogelijkerwijs voordelen opleveren voor ons land.

ILC 2018 AFGESLOTEN

De 107e sessie van de ILC is heden, vrijdag 8 juni, afgesloten met de adoptie van de rapporten van de diverse Commissies, met name ‘effective development cooperation in support of the Sustainable Development Goals’, ‘Standard Setting Committee: violence and harassment in the world of work’, ‘Credentials Committee’ en de ‘Application of Standards’.

Op donderdag 7 juni was het rapport van de Commissie, welke sociale dialoog en tripartisme heeft besproken al geadopteerd door de ILC. Tijdens de bespreking van dit rapport, benadrukten de sociale partners nogmaals het belang van vrijheid van associatie, het recht op vereniging, sociale dialoog en tripartisme voor gezonde en constructieve arbeidsrelaties in de wereld.

De 108e sessie van de ILC in 2019 zal in het teken staan van het 100 jarig bestaan van de ILO, de oudste UN agency. Er zal ondermeer gesproken worden over de toekomst van werk tijdens deze sessie.

GESLAAGDE LEZING OVER GDPR

De ICT Associatie en de VSB hebben gisteravond, donderdag 7 juni, een geslaagde lezing gehouden in het auditorium van Self-Reliance over de European Union General Data Protection Regulation (GDPR) en de impact welke deze nieuwe regelgeving uit Europa heeft op het Surinaams bedrijfsleven. Diverse sprekers waaronder de heer Frank Soe A Ngie van het lid BDO hebben hun ervaringen gedeeld. GDPR is een algemene gegevensbescherming verordening (AVG) en verplicht ondernemers om persoonsgegevens per 25 mei 2018 conform deze verordening te verzamelen en te beheren. Er zijn aanpassingen noodzakelijk ook voor Surinaamse ondernemers. Met behulp van een aantal stellingen kon het publiek met het panel discussiëren.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing & Sales Solutions (GM-SS) organiseert op 19 juli van 8.30 – 16 .00 uur in Hotel Torarica een Customer Journey workshop. De workshop zal worden verzorgd door de heren Marcel van de L’ isle en Vincent Hooplot. Voor nadere informatie kunt u gerust per mail: info@gm-ss.com of telefonisch contact opnemen via de telefoonnummers (+597) 454952 of (+597) 8849141. OFFICE: 454952 |MOB: 8849141 |E: INFO@GM-SS.

Het FHR Lim A Po Institute of Social Studies organiseert op woensdag 27 juni haar zesde seminar voor 2018, getiteld BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS BENEFITS. Dr. Khaled Whaba, die de Academische Decaan is van de Maastricht School of Management, zal tijdens dit seminar verzorgen zijn expertise op dit gebied met u delen. De kosten van het seminar zijn SRD 600, – (inclusief reader, seminar material, referentie artikelen and lunch). Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501; Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

BOOK THE DATE : ALV OP 25 JUNI

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 wordt op maandag 25 juni gehouden in het Auditorium van Self-Reliance. Het voornaamste agendapunt is het afleggen van financiële verantwoording, hetgeen ieder jaar uiterlijk in de maand juni moet plaatsvinden conform de Statuten.