AANPASSING MINIMUM UURLOON AANGEHOUDEN

De aanpassing van het minimum uurloon is voorlopig aangehouden door de regering op advies van de Staatsraad.

GEEN POLEMIEK IN DE MEDIA

De VSB heeft kennis genomen van berichten in de media, waarin de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) stelt, dat zij het bedrijfsleven moet vertegenwoordigen in commissies en dergelijke. De VSB respecteert het recht van vrije meningsuiting van een ieder en is eveneens van mening, dat een polemiek in de media niet in het voordeel is van het imago van het bedrijfsleven. De VSB heeft daarom wederom besloten om niet te reageren op de berichtgeving, tenzij aan haar een uitdrukkelijke vraag hierover wordt gesteld.

De VSB wordt bovendien zowel nationaal als internationaal erkend als de meest representatieve organisatie van werkgevers, omdat zij gebaseerd is op het principe van vrijheid van associatie, hetgeen organisaties als de International Labour Organization (ILO) hoog in hun vaandel hebben. De ILO heeft deze week nog een publicatie, genaamd “Freedom of Association”, uitgegeven, waarin besluiten betreffende vrijheid van associatie zijn vervat.
Vrijheid van associatie is in elk democratisch bestel een belangrijk principe, omdat het burgers de keus biedt om zich zonder enige dwang aan te sluiten bij een vereniging, politieke partij, noem maar op. Ze hebben ook de keuze om zich vrijelijk af te schrijven zonder enige repercussie. Dit principe is daarom ook verankerd in de Grondwet van Suriname. De publikatie van de ILO kunt u vinden door de volgende link te inserten in uw browser :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_632659.pdf

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD BENOEMD

De Sociaal Economische Raad (SER) is te rekenen van 7 april 2018 voor een periode van 2 jaren benoemd. De VSB wordt in de SER vertegenwoordigd door de leden Drs. Sigmund Proeve, Prof. Dr. Marten Schalkwijk, de heer Marlon Telting en de plaatsvervangende leden Drs. Adit Moensi MBA, Ir. Djaienti Hindori en Drs. Shirley Relyveld, Msc. De vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de SER wordt gecomplementeerd met mevrouw Marjorie Renardus-Tajib (lid) en de heer Rudy Soeklal (plaatsvervangend lid), die wederom de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) vertegenwoordigen.
De VSB wenst de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven een zeer succesvolle zittingsperiode toe en rekent op een positieve bijdrage van de Raad voor wat betreft sociaal economische vraagstukken.

ALLIANTIE LEGT KENNISMAKINGSBEZOEKEN AF

De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking heeft de afgelopen dagen kennismakingsbezoeken afgelegd aan Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid en de Ambassadeur van de Federale Republiek van Brazilië, Zijne Excellentie Laudemar Aguiar. Tijdens de bezoeken werd van gedachten gewisseld over het vraagstuk van decent work voor personen met een beperking.