De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven werd opgericht op 28 maart 1950. Op grond van de Statuten van 7 mei 1993 heeft zij een tweeledig doel, namelijk:

  1. De behartiging van de belangen van haar leden en
  2. Bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap.

De legitimiteit hiervan ontleent de V.S.B. deels aan artikel 32 van de Grondwet van 1987 in artikel 32 inhoudende: “De belangenverenigingen van ondernemers zijn bevoegd om de rechten en belangen van degenen die zij vertegenwoordigen te ver­dedigen en om voor hen op te komen”.

Vanwege de tweede doelstelling van de Vereniging, n.l. “bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeen­schap” onderscheidt de V.S.B. zich van andere organisaties van ondernemers als een Werkgevers­organisatie oftewel een ‘Employers organization’.

Deze doelstelling brengt een aantal specifieke verantwoordelijkheden voor de V.S.B. met zich mee. Vooral het laatste decennium heeft het concept van ‘Corporate Social Responsibility (CSR)’, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wereldwijd bekendheid gekregen onder werkgevers. Hiermee wordt bedoeld dat het bedrijfsleven mede verantwoordelijkheid is voor duurzame ontwikkeling. Bedrijven moeten een evenwicht zoeken tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu)

De VSB vertegenwoordigt daarmee het bonafide bedrijfsleven en moet als zodanig het juiste evenwicht bewaren bij de behartiging van beide doelstellingen van de vereniging: bedrijfsbelang en het samenlevingsbelang. Dit leidt tot de ontwikkelingsvisie van de VSB gebaseerd op de volgende componenten:

  • Verbeteren van de wetgeving en regelgeving omtrent het optimaal functioneren van het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal;
  • Verbeteren en op een hoger niveau brengen van de industriële verhoudingen binnen bedrijven;
  • Ontwikkelen van toegesneden ’business development services’ voor de VSB lidbedrijven gericht op innovaties, trainingen, kwaliteitsverbetering, onderzoeksprojecten, verbetering van de ondernemerscultuur waaronder ‘corporate governance’ en ‘Corporate Social Responsibility’;
  • Verbetering van de concurrentiepositie in de regio van de Surinaamse bedrijven door optimale participatie en benutting van het proces van globalisering;
  • Uitgroeien tot een van de meest prominente werkgeversorganisaties in de regio;
  • Verschaffen van uitstekende dienstverlening aan de VSB leden door het VSB Bureau.

65 JAAR VSB (2015)

Het 65-jarig bestaan van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven op 28 maart 2015 komt op een moment, dat nationaal en internationaal keuzes gemaakt moeten worden welke bepalend zullen zijn voor de koers voor verdere ontwikkeling in de komende vijf tot vijftien jaren, zowel in Suriname als wereldwijd.

Nationaal zijn de verkiezingen van 25 mei op komst, die de beslissing zullen brengen welke partij de komende vijf jaren de regering van Suriname zal uitmaken en dus richting zal geven aan het ontwikkelingsproces van ons geliefd land. Hoewel het Suriname de afgelopen jaren qua economische groei goed is vergaan, moet opgemerkt worden, dat de groei veelal voortsproot uit gunstige omstandigheden, meer specifiek de wereldmarktprijzen van onze twee belangrijkste exportproducten, namelijk goud en olie. De huidige economische situatie geeft duidelijk aan, dat deze groei op een te smalle economische basis is gestoeld. Door de grote afhankelijkheid van onze minerale hulpbronnen heeft de vertaling naar duurzame ontwikkeling onvoldoende plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

Internationaal zal de globale gemeenschap beslissen over de post-2015 ontwikkelingsagenda. De verwachtingen zijn dat de wereld van de Millennium Development Goals (MDGs) zal overstappen op de Sustainable Development Goals (SDGs). In zijn ‘Synthesis report’ van september 2014 stelt de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor dat 17 Sustainable Development Goals worden geadopteerd door de internationale gemeenschap. Deze SDGs zullen na adoptie in de komende vijftien jaren geïmplementeerd moeten worden.

Voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is duurzame ontwikkeling een veelomvattend proces, waarbij een samenleving op geïntegreerde en inclusieve wijze duurzame vooruitgang boekt op economisch en sociaal gebied met inachtneming van het milieu en de noodzaak van het behoud daarvan.

Klik hier om het MANIFEST te downloaden