Nieuw team neemt over

recapDe heren Bryan Renten en Wilfred Baldew hebben op 28 april overgenomen van de heren Ferdinand Welzijn en Antoine Issa als respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van de VSB. Tezamen met de heren Sigmund Proeve (Penningmeester), Jan van Charante en Rabin Soechit vormen zij thans het Dagelijks Bestuur van de Vereniging. Het nieuw team neemt de VSB in een moeilijke periode in Suriname over en verdient dus alle ondersteuning, omdat het steeds duidelijker wordt, dat het herstel van de economie enige tijd zal duren. Een crisis heeft direct zijn weerslag op het bedrijfsleven en wel in diverse vormen, dus het zal noodzakelijk zijn om dit, maar ook onze visie voor wat betreft mogelijke oplossingsmodellen kenbaar te maken aan onze sociale partners, namelijk de overheid en de vakbeweging. De VSB zal zich blijven beijveren om de belangen van het bedrijfsleven zo professioneel en adequaat mogelijk te blijven behartigen. Om dit te kunnen doen zal de Vereniging haar kernwaarden sociale dialoog, tripartisme, transparantie, rechtszekerheid, objectiviteit, vertrouwen en integriteit niet alleen blijven propageren, maar ook daadwerkelijk als leidraad laten dienen bij al haar handelen. De VSB als belangenorganisatie van het bedrijfsleven heeft continu aangegeven samen te willen werken met iedere regering, die dezelfde kernwaarden als haar respecteert en oprecht het bedrijfsleven wil betrekken bij de duurzame ontwikkeling van het land. Dit principe zullen wij blijven vasthouden.

 

SER na 3 jaren weer geïnstalleerd

De herinstallatie van de Sociaal Economische Raad (SER) van Suriname vond op donderdag 07 april plaats door de President van de Republiek, Zijne Excellentie Desire Bouterse. De SER is een tripartiet adviesorgaan, hetgeen inhoudt, dat zij slechts adviezen kan geven. De VSB heeft jarenlang gepleit voor de oprichting en operationalisering van de SER en, nadat de Raad niet meer werd geïnstalleerd na haar eerste termijn, voor haar herinstallatie, omdat de Vereniging zich doordrongen is van de waarde, die de
SER kan hebben op sociaal-economisch vlak voor ons land. De vertegenwoordigers van de VSB in de SER zijn: Drs. Sigmund Proeve (Ondervoorzitter SER vanuit het bedrijfsleven), Prof. Dr. Maarten Schalkwijk en Mr. Mariette Tjon A Ten. Drs. Adit Moensi MBA, de heer Paul Torilal en de heer Marlon Telting zijn de Plaatsvervangende Leden. De heer Ferdinand Welzijn, die in de SER de Overheid vertegenwoordigt, is gekozen als de Voorzitter van de SER.

Wisselkoersproblematiek blijft zorgen baren

De valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname hebben in de maand april diverse trends vertoond. In de eerste helft van de maand leek de koers af te stevenen op SRD 6, omdat het al gauw steeg naar SRD 5,79, maar het viel vervolgens terug naar SRD 5,50 voor de us dollar. De Centrale Bank van Suriname is ertoe overgegaan om vaker kleinere bedragen te veilen, hetgeen op 14 April resulteerde in de aflassing van de veiling, vanwege geringe belastingstelling van de banken. De koers op de parallelmarkt in ons land vertoonde een soortgelijke trend als de koers, die bepaald wordt middels de veilingen, want in de eerste helft van de maand schommelde de koers rond SRD 8 voor de us dollar, maar daalde vervolgens naar SRD 6.50, dus SRD 1 meer dan de officiële koers.

Bretton Woods instituten op bezoek bij de VSB

De VSB ontving in de maand april de Bretton Woods instituten, want op vrijdag 08 april had de Vereniging een onderhoud met een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en op dinsdag 12 april met een delegatie van de Wereld Bank. Zowel het IMF als de World Bank gaven aan, dat Suriname heeft geopteerd voor een ‘home grown” aanpassingsprogramma, dus een programma,
dat zelf wordt opgesteld door het land. De organisaties leveren slechts technische assistentie en zijn ook benaderd door Suriname voor financiering. Om in aanmerking te komen voor financiële bijstand van het IMF moet ons land echter voldoen aan een aantal pre-condities, waaronder stopzetting van de monetaire financiering.

VSB protesteert tegen voorgenomen verhoging energietarieven

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) liet in een persbericht weten, dat het met ernstige bezorgdheid kennis had genomen van de voorgenomen verhoging van de elektriciteitstarieven. De VSB gaf aan bewust te zijn van het feit, dat er een aanpassingsprogramma moet worden doorgevoerd om de economie te laten herstellen, maar dat zij zich er ook terdege van bewust is, dat vele van haar leden op dit moment geen verhoging van elektriciteit kunnen absorberen naast de overige gestegen kosten. De
VSB gaf voorts aan, dat een verhoging op dit moment dan ook mogelijkerwijs zal betekenen, dat bedrijven tot sluiting zullen overgaan, hetgeen de werkloosheid problematiek in Suriname zal aanscherpen. Bovendien zullen de gestegen kosten doorberekend worden in de prijs, wat ertoe kan leiden, dat Surinaamse producten en diensten niet meer zullen concurreren met vergelijkbare buitenlandse goederen en diensten. Benadrukt werd, dat de VSB van mening is, dat tariefsaanpassing slechts bespreekbaar is in gemeen overleg met de sociale partners en als onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen.

Suriname houdt eerste HiAP Workshop

Op dinsdag 12 april vond de eerste nationale HiAP (Health in All Policies) workshop in Suriname plaats om te beslissen over 24 beleidsvoorstellen, die in de afgelopen 3 maanden werden ontwikkeld door 8 intersectorale werkgroepen. De HiAP workshop was wereldwijd de eerste die is gehouden, wat uiteraard een zeer positieve zaak is voor ons land. HiAP is een benadering, geadopteerd door de World Health Organisation (WHO). De HiAP benadering heeft betrekking op het overheidsbeleid in diverse sectoren,
dus niet alleen de gezondheidszorg, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de gevolgen van besluiten op de gezondheid door synergieën van beleid te bewerkstelligen. De HiAP benadering richt zich op het vermijden van schadelijke gezondheidseffecten ter verbetering van de gezondheid van de bevolking en gelijkheid van gezondheid.

Het concept van HiAP houdt de volgende beginselen in: legitimiteit, verantwoordingsplicht, transparantie en toegang tot informatie, participatie, duurzaamheid, en samenwerking tussen sectoren en alle niveaus van de overheid. Kortom beginselen waarachter de VSB volkomen kan staan, aangezien de meesten ook kernwaarden van de Vereniging zijn. Uit de 24 beleidsvoorstellen werden 6 geselecteerd, die verder uitgewerkt zullen worden en waarvan het streven is om meerdere te implementeren in de loop van dit jaar.

Eerste CSR Avond was zeer educatief en succesvol

Corporate Social Responsibility (CSR) is een kernwaarde van de VSB en zoals vaker aangegeven, zal de Vereniging in de komende periode trachten om CSR wijd ingang te doen vinden bij haar leden. In het kader van het 66 jarige bestaan van de Vereniging was het dan ook logisch, dat in verband met de crisis, besloten werd om dit heugelijk feit op educatieve wijze te vieren en wel middels het houden van de Eerste CSR Avond. De bedoeling is om in de aanloop naar de Tweede CSR Award Gala nog een paar CSR Avonden te organiseren. De inleiders op de Eerste CSR Avond waren mevrouw Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker van de VSB, mevrouw Esther Wielzen, deskundige op het gebied van CSR, en de heer Jeroen Cornelisse van SuReSur.

Mevrouw Cheryl Vroom, blikte in haar presentatie terug op de bevindingen van de tweedaagse CSR workshops, die in januari werden georganiseerd, en waaraan in totaal 90 personen van 53 bedrijven deelnamen. Tijdens deze workshops is de behoefte gebleken aan een landelijke aanpak van CSR, het verzorgen van in-house trainingen over hoe te communiceren met stakeholders, en verdere uitwerking van de 7 kernthema’s van ISO 26000.

Mevrouw Esther Wielsen gaf in haar presentatie “MVO: Internationale trends en ontwikkelingen in Suriname” aan, dat er doorgaans drie redenen zijn waarom men Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen implementeert binnen het bedrijf, namelijk :
– Omdat het moet (de externe druk die op het bedrijf wordt uitgeoefend)
– Omdat het hoort (ethische motieven zijn de basis van de ondernemer/het bedrijf en er is een sterke overtuigingskracht van binnenuit de onderneming om op deze wijze te ondernemen)
– Omdat het loont ( men werkt binnen het bedrijf aan bijvoorbeeld het realiseren van kostenbesparingen, een betere reputatie, een groeiendklantenbestand of men probeert een aantrekkelijke werkgever te zijn).
Mevrouw Wielzen ging verder in op 3 trends in MVO, te weten : de opkomst van de Circulaire economie; de opkomst van geïntegreerde rapportage; en de erkenning van het belang van partnerships tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De heer Jeroen Cornelisse van SuReSur (Stichting Recycling Suriname) schetste in zijn presentatie “Schoon Suriname” de probleemstelling van afvalbeheer in de praktijk. Hij noemde onder andere de toenemende afvalstroom van ongeveer een half miljoen kilo per jaar aan plastic materiaal, het niet aanwezig zijn van een ketenbenadering van afvalbeheer, en een laag bewustzijn bij de consument met betrekking tot afvalbeheer. Hij gaf ook aan dat er onvoldoende inzet van de overheid, producenten en importeurs merkbaar is. Het is de bedoeling dat met de oprichting van de Stichting Afvalfonds de doelstelling gerealiseerd kan worden om te komen tot een efficiënt en duurzaam afvalscheidingssysteem, dat landelijk uitgevoerd zal worden. Het Afvalfonds zal namens de producenten en importeurs voldoen aan de wettelijke eisen voor inzameling en hergebruik.

Tijdens deze Eerste CSR Avond werden exemplaren van de MVO Country Scan overhandigd aan mevrouw Mascha Baak, vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade en aan de Ondervoorzitter van de VSB, de heer Antoine Issa. De MVO Country Scan voor Suriname kwam tot stand met ondersteuning van MVO Nederland en werd in eigendom gegeven aan het Suriname Business Forum. De heer Gilbert van Dijk overhandigde namens het Suriname Business Forum de exemplaren.

 

Arbeidsadvies College geïnstalleerd

Op vrijdag 15 april vond de installatie van een ander zeer belangrijk tripartiet orgaan, namelijk het Arbeidsadvies College (AAC), plaats door de Minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja. Namens de VSB hebben zitting in het College mevrouw Mr. G. Sairras en mevrouw Drs. E. Tromp, terwijl als Plaatsvervangende Leden fungeren mevrouw Mr. J. van der Gugten en mevrouw Mr. H. Doelwijt. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, gaf in zijn toespraak aan, dat het College door werkgevers wordt beschouwd als een zeer belangrijk tripartiet orgaan, aangezien de sociale partners, namelijk de overheid, vakbeweging en werkgevers, trachten gezamenlijk voorwaarden te scheppen, althans adviezen te geven, die, indien ze worden opgevolgd, moeten leiden tot condities voor het arbeidsproces en de arbeidsrelaties, die beantwoorden aan de vier strategische doelen, die vervat zijn in het concept van Decent Work: de naleving van arbeidsstandaarden; de verbetering van sociale protectie; de bevordering van sociale dialoog en de creatie van productieve werkgelegenheid. De Directeur benadrukte dat gegeven de huidige crisis, het aanpassingsprogramma dat uitgevoerd moet worden, en de noodzaak om de sustainable development goals te realiseren, waarachtige sociale dialoog en intersectoraal handelen verankerd moeten worden op alle niveaus van overheidsbeleid.

HI organiseert diverse workshops

Het Ministerie van Handel en Industrie heeft een drukke april maand achter de rug, aangezien diverse relevante workshops gehouden werden, namelijk 1.Trade Facilitation National Needs Assessment for Suriname, georganiseerd in samenwerking met de World Trade Organization (WTO), de International Trade Centre (ITC) en de UN Conference on Trade and Development (UNCTAD); 2. een training over het Mededingingsrecht, welke als doel had het verruimen van de kennis en het bewustzijn van mededingingsrecht en het beleid hierop, maar ook om inzicht te geven in de voordelen voor consument en economie; en 3. de launch van de Regional Entrepreneurial Asset Commercialization Hub (REACH) in Suriname, georganiseerd door de Competitiveness Unit Suriname (CUS) in samenwerking met REACH en de World Intellectual Property Organization (WIPO). Alle activiteiten waren zeer leerrijk en informatief.