REDACTIONEEL

In de maand april hebben sociaal-maatschappelijke groeperingen, met name vakbonden, van zich laten horen en onvrede geuit over de huidige aanpak van de crisis. Niet alleen via de media, maar ook middels straatacties. Ook het bedrijfsleven voelt de impact van de crisis en de rek is er bij bedrijven volkomen uit. Het is nu een kwestie van overleven voor vele bedrijven, waaronder ook leden van de VSB. De VSB is voorstander van Decent Work en dus ook van sociale dialoog en behoud van werkgelegenheid, maar beseft dat de huidige sociaal-economische condities verre van ideaal zijn. De VSB is zich ook ervan bewust, dat urgente maatregelen getroffen moeten worden ter sanering van de
economie, waarvan sommige impact kunnen hebben op het bedrijfsleven en in dit kader heeft de Vereniging reeds voor de verkiezingen van mei 2015 gevraagd om een samenhangend pakket aan maatregelen, welke getoetst moest zijn door de SER en ook nog eens besproken moest worden in Tripartiet verband, zodat een sociaal akkoord bewerkstelligd kon worden. De huidige onvrede is dan ook het gevolg van het uitblijven van deze drie kritische acties.

 

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB 

Hoewel de VSB voorstander is van sociale dialoog en dus ook de continuering van het overleg met de Regering, besloot het Bestuur van de VSB leden vrij te laten om naar eigen inzicht en op basis van hun specifieke bedrijfsomstandigheden de protestakties in april te steunen. Het bestuur nam dit besluit, omdat diverse leden van mening waren en zijn, dat een fermer standpunt moest worden ingenomen tegen het beleid van de Regering. Het is goed om te benadrukken, dat de VSB geen politieke intenties heeft of nastreeft, maar slechts een verbetering van de economie en het ondernemersklimaat nastreeft.

De heren Paul Torilal en Steven Mac Andrew, respectievelijk Bestuurslid Transport en Directeur VSB, hebben in de periode 9 – 13 april op Trinidad and Tobago geparticipeerd aan een meeting van de Caribbean Employers Confederation (CEC) over het regionaal project, welke de CEC uitvoert in samenwerking met de Caribbean Congress of Labour (CCL). Het doel van de meeting was om de status na te  gaan en activiteiten te plannen voor de komende maanden. De VSB zal in dit kader later in het jaar een tweetal workshops organiseren, namelijk sociale dialoog in organisaties en ‘business continuity’.

 

 

AANGELEGENHEDEN VAN HET PLATFORM 

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven (het Platform), waarin de VSB ook participeert,had een onderhoud op het kantoor van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij ( SWM) naar aanleiding van de verhoging van de watertarieven voor grootverbruikers. Dit overleg vond plaats op maandag 3 april.met de SWM. De heer Marlon Oosterling en stafmedewerkers, de Minister van Natuurlijk Hulpbronnen, Zijne Excellentie Regillio Dodson en de Directeur van het Ministerie, de heer Dave Abeleven waren bij dit onderhoud ook aanwezig. De SWM gaf een uitleg over de kosten van haar bedrijfsvoering en de financiële positie van het bedrijf. Het Platform beseft, dat door het stopzetten van subsidies door de Overheid de SWM in een lastig parket verkeert qua financien, maar is het niet mee eens, dat kruissubsidies gehanteerd worden. Het toepassen van kruissubsidies houdt in, dat de grootste groep verbruikers, namelijk de huishoudens,  wordt ontzien van een tariefsverhoging, maar dat een kleine groep hun verbruik moet bekostigen door een veel hoger tarief te betalen. Het Platform heeft kunnen bewerkstelligen, dat het bedrijfsleven, althans bepaalde sectoren, in staat waren om met het Planbureau aan tafel te zitten om haar input te geven over ontwikkelingen in de sectoren. De sessies met het Planbureau gingen van start op dinsdag 18 april en liepen door tot donderdag 20 april. De Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, de heer Reynold Simons, gaf in aanwezigheid van zijn staf een uiteenzetting van het doel, de output en de follow-up van deze  bijeenkomsten. De heer Simons gaf aan, dat het doel was de nodige inputs te verkrijgen van de actoren, zodat het doorrekenen van maatregelen beter kan verlopen. De output van deze sessies moet feedback geven op het pakket aan crisismaatregelen. Als follow-up werd voorgesteld het regelmatig houden van overleg en informatie verstrekking ter bijstelling van de projecties, maar ook het gezamenlijk monitoring van de economie en de ontwikkeling van instituten voor prioriteitssectoren, met name de hout – en toerisme sector. De bedrijven gaven allemaal aan, dat het voor hun nu een kwestie is van het hoofd boven water proberen te houden, hetgeen in bepaalde gevallen betekent het aanhouden van geplande investeringen. Het Planbureau was van mening, dat de aangedragen informatie zeer nuttig was en benadrukte de noodzaak voor regelmatige sessies als follow-up.

 

STAATSBESLUIT NADERE VOORWAARDEN FACILITEITEN INVESTERINGSWET IN WERKING GETREDEN 

Op 17 maart is in werking getreden het Staatsbesluit ‘Nadere Voorwaarden Faciliteiten Investeringswet’ als uitwerking van de Investeringswet 2001, met als uitvoeringsorgaan Investsur. De voorwaarden kunnen vergeleken worden met de vereisten waaraan de investeringen zullen moeten voldoen. Een vooraf opgesteld certificeringssysteem zal dus een score moeten opleveren. De investeringen zullen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria :

1.de historie en kwaliteit van de investeerder;
2. het profiel van de investeerder, aan de hand van een profiel-classificering;
3. de nationale behoeften aan investeringen, die voortvloeien uit de middellange en lange termijn Ontwikkelingsplannen,
sector-, regionale- en jaarplannen en de daaruit voortvloeiende investeringsprogramma’s.

Nadat de score is toegekend zullen de effecten van het investeringsvoorstel op de nationale ontwikkelingsdoelen worden getoetst, waarna het aan de regering wordt voorgelegd en voor de transparantie in het advertentieblad van de Republiek Suriname wordt gepubliceerd. De regering zal ook prioriteiten stellen bij investeringen ten aanzien van de duurzaamheid en het ontwikkelingspotentieel van de economie.

Bij de effecten van de investeringen zal gelet worden op zaken, zoals werkgelegenheid; maximale inzet lokaal component arbeid, materialen, diensten en kennis; diversificatie van de economie; kennisopbouw lokale instituten; groene label en milieu vriendelijkheid (beperking CO2 uitstoot); geen beroep op overheidsgarantie; nationaal geografische spreiding (passen in het landelijk beleid); een rechtvaardig fiscaal regime;en de verbetering nationale positie in regionaal verband (hub functie en concurrentie).

 

 

SLM ZAL TARIEVEN NIET VERHOGEN 

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) gaf aan, dat zij voorlopig haar tarieven niet zal verhogen. De kosten voor de verhoogde brandstof tarieven worden opgevangen door een in het verleden in het leven geroepen brandstoftoeslag en door het doorvoeren van bezuinigingen. De SLM zal ook proberen om middels akties het aanbod voor passagiers te vergroten.

 

STAATSOLIE OPTIMISTISCH GESTEMD OVER HET VINDEN VAN COMMERCIЁLE OLIE VOORRADEN 

Alhoewel de proef olieboringen van Staatsolie en andere maatschappijen in het eerste kwartaal van 2017 niet op commerciële voorraden olie zijn gestuit, is de Directeur, de heer Rudolf Elias, optimistisch hierover. Zijn optimisme is gebaseerd op de voorraden, die in ons buurland Guyana zijn aangetroffen in haar territoriale wateren. Binnen zeer kort tijdsbestek zijn maatschappijen is ons buurland gestuit op drie potentiële oliebronnen. De vondsten werden gedaan door olie multinationals Exxon Mobil uit Amerika in samenwerking met Tullow Oil uit Engeland. Tullow Oil is ook in Suriname actief met boringen. De vondsten in Guyana vergroten de kans voor Suriname op het vinden van commerciële voorraden volgens de Staatsolie Directeur.

 

MEVROUW DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME HEEFT REEDS 200 VAARBEWIJZEN UITGEGEVEN 

Sinds maart 2015 heeft de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) reeds 200 vaarbewijzen uitgegeven. De MAS is belast met de uitgifte van vaarbewijzen voor veerboothouders, eigenaren van pleziervaartuigen, waterscooters en andere type vaartuigen, nu worden er ook vaarbewijzen in de districten verstrekt. In het beleidsplan over de periode 2018-2068 zijn onder andere opgenomen het baggeren van rivieren, introductie van een open scheepsregister en opvoeren van de veiligheid te water. Tijdens de door de MAS verscherpte controle op inkomende schepen zijn bij het constateren van overtredingen of bij het stuiten op mankementen een rapport uitgebracht, de schepen mogen pas na het opheffen van tekortkomingen Suriname weer aandoen.

 

GODO OPENT 1STE REKENING VOOR MENS MET EEN BEPERKING 

Stichting Wan Okasi heeft als doelgroep de mens met een beperking, als gevolg van een officiële samenwerking tussen Godo, Stichting Wan Okasi en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(SoZaVo), werd op 24 april de eerste bankrekening geopend voor de mens met een beperking. SoZaVo zorgt ervoor dat de financiële bijstand van deze groep gestort wordt op hun nieuwe bankrekeningen en Godo schept de mogelijkheid dat hun nieuwe groep leden kan sparen en ook gebruik kan maken van de overige financiële diensten.

 

POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) BIEDT 11E BACHELOR STUDIE AAN 

Met de aanbieding van het vierjarige bachelorprogramma Meteorology & Hydrology heeft het Polytechnic College Suriname (PTC) op 18 april haar elfde bachelorstudie aangeboden. De studie bestaat uit het Bachelor of Applied Technology-programma van twee jaar, die na succesvolle afronding wordt gevolgd door het Associate of Applied Technology nivo. Vanaf het derde jaar dient de student te kiezen voor een specialisatie. Deze bachelor studie houdt zich bezig met het vertalen van wetenschappelijke kennis naar algemene en specifieke competenties en vaardigheden. Meteorologie ook weerskunde genoemd, houdt zich bezig met de atmosfeer en alle uiteenlopende verschijnselen daarvan. Hydrologie is de wetenschap die het gedrag, eigenschappen, beweging en distributie van water in de atmosfeer en op het aardoppervlak bestudeert.