De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft zich in augustus 2017 met name gericht op het bevorderen van Corporate Social Responsibility (CSR) onder haar leden en wel om diverse redenen. De belangrijkste was uiteraard de roep van leden om meer CSR activiteiten te houden, vooral gericht op de praktische toepassing van ISO Standaard 26000. Daarnaast heeft de VSB CSR als één van haar kernwaarden, dus het moet ook daadwerkelijk leven of beginnen te leven onder haar leden. Tenslotte, is de VSB zich er terdege van bewust, dat landen, maar ook hun consumenten of maatschappelijke groepen steeds kritischer letten op producten en diensten, die van buiten hun grenzen komen. Hierbij gaat het met name om issues als mensenrechten, milieu, arbeid, maar ook anti-corruptie. Bedrijven, die grensoverschrijdend willen handelen, moeten in hun bedrijfsvoering dus rekening houden met dergelijke zaken. Een goede afsluiting van een maand vol CSR activiteiten was de ondertekening van een overeenkomst met Rosebel Gold Mines N.V., die als hoofdsponsor zal optreden van de VSB – Rosebel Gold Mines CSR Award Gala 2017. De VSB kijkt uit naar uw participatie aan dit evenement.

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB

De VSB heeft met ondersteuning van de International Labour Organization (ILO) en in samenwerking met het Programma Uitzending Managers (PUM) eind juli en begin augustus een praktische CSR Workshop gehouden voor haar leden in Hotel Krasnapolsky. De training is verzorgd geworden door de Heer Kees van Rooden, CSR Thema Expert. Tijdens deze workshop vond de introductie van CSR Road
Map plaats, hetgeen een software programma is, welke helpt met het opstellen van CSR actieplannen na uiteraard verkregen input. De aanwezigen vonden de CSR Road Map zeer interessant, handig en goed bruikbaar en gaven aan, dat het zou helpen om CSR activiteiten verder te ontwikkelen binnen hun respectievelijke bedrijven. Gelet op de positieve feedback besloot de VSB om twee additionele
introductie sessies te houden voor leden, die niet aanwezig konden zijn tijdens de workshop op 31 juli en 1 augustus. Deze additionele sessies werden verzorgd door medewerkers van het Bureau, namelijk mevrouw Kathleen Goedhoop, Relations Officer en de heer Winston Leckie, Communications Officer.

De voorbereidingen voor de VSB – Rosebel Gold Mines N.V. CSR Award Gala zijn in volle gang. Door de jury werd de laatste hand gelegd aan de vragenlijst, zodat die op dinsdag 1 augustus verstuurd kon worden naar alle leden. De vragenlijsten moeten uiterlijk 15 september ingediend worden.

De VSB is begin augustus van start gegaan met een campagne om ondernemerschap te promoten, vooral onder jongeren. In dit kader werden infomercials geproduceerd, waarbij vier jonge ondernemers hun ervaringen met ondernemerschap delen. De vier jonge ondernemers zijn tijdens de FATUM – VSB Best Young Entrepreneur Competitie, welke eerder dit jaar in februari en maart is gehouden, in de top 4 geëindigd. De VSB vond hun daarom uitermate geschikte rolmodellen, niet alleen voor jongeren, die interesse hebben in ondernemerschap, maar jongeren en Surinamers in het algemeen. De producer van de infomercials is de heer Horatio Indiaan. Sinds 9 september verschijnen de infomercials op de volgende kanalen ATV, STVS, ABC en SCCN. De uitzendingen zullen ook in de maanden september en oktober plaatsvinden. De VSB heeft diverse positieve reacties ontvangen over de kwaliteit van de infomercials, maar een heel bijzondere was het verzoek van de International Labour Organization (ILO), die ook heeft meegewerkt aan de realisatie van dit project, om de infomercials van Engelse ondertiteling te voorzien, zodat de ILO ze op hun website kan plaatsen.

De VSB heeft in samenwerking met het Ministerie van Arbeid twee informatie sessies gehouden over de de Wet ter beschikking stellen Arbeidskrachten door Intermediairs, welke onlangs in werking is getreden.
Het Ministerie van Arbeid hield eerst een presentatie over de Wet, waarna de aanwezige leden vragen konden stellen. Een verslag over deze sessies is reeds opgestuurd naar de leden. De Directeur VSB gaf aan, dat de mogelijkheid bekeken zal worden om in het laatste kwartaal in samenwerking met het Ministerie van Arbeid een symposium te organiseren over arbeidswetten, die in de laatste twee jaren zijn gemoderniseerd of geïntroduceerd, zodat leden een duidelijk beeld hebben van het vigerende wettelijk kader in Suriname.

De VSB organiseerde samen met partners uit Frans-Guyana op zaterdag 5 augustus een Franse Dag in ‘t Vat. De Franse Dag bestond uit een beurs, onder andere met Franse horeca- en tourorganisaties. De seafood producent Cogumer met de diepvries visgerechten, ‘Les Cuisines de Lucette’ en fabrikant Délices de Guyane gespecialiseerd in fruitproducten als jam, chutney en rum waren onder andere aanwezig, evenals toeristische organisaties als Guyane Evasion, JAL Voyages en het Comité voor Toerisme Frans-Guyana. De VSB ziet veel potentie voor Surinaamse ondernemers in Frans-Guyana. Voorts dwingt de crisisperiode om uit te kijken naar mogelijkheden over de grenzen. Een delegatie van de VSB bezocht in juni het buurland en sprak met verschillende (overheid)instanties over potentiële mogelijkheden met Frans Guyana, waarbij de focus lag op win – win relaties, zoals gezamenlijke projecten. De Franse Ambassadeur maakte tijdens de Franse Dag bekend, dat Surinamers, die Frans Guyana willen bezoeken onder bepaalde condities in aanmerking komen voor een gratis visum. Het bezoek moet zijn in het kader van een tour via een reisbureau of touroperator. De bedoeling is dat de VSB op kort termijn een Suriname Business Day in Frans Guyana zal houden.

GOPEX INTERNATIONAL BV DOORSTAAT STRENGE EISEN KFC – YUM BRANDS INC.

Gopex International B.V. heeft nu ook de strenge voedselveiligheids- en kwaliteitsstandaarden vastgesteld door YUM Brands Inc voor voedselketen KFC met succes doorstaan. Gopex levert thans alle rauwkost voor KFC in Suriname. YUM is de Amerikaanse organisatie, die wereldwijd de leveranciers van KFC, Pizza Hut en Taco Bell beoordeeld. De audit van YUM beslaat een traject van twee jaren, waarbij er verschillende onderzoeken worden gedaan. Voor Gopex International B.V. bestaat nu de mogelijkheid om ook in het Caraibisch gebied te leveren. In Guyana is er bijvoorbeeld geen goedgekeurde leverancier. De heer Gopal streeft ernaar om dit jaar nog zijn agrarisch bedrijf Varasur, waarvan Gopex een dochteronderneming is, GLOBAL G.A.P. te certificeren. GLOBAL G.A.P. staat voor GLOBAL Good Agricultural Practice. Deze standaard is specifiek gericht op de primaire productie van landbouwgewassen, die bestemd zijn voor consumptie. Vermeldenswaard is, dat Gopex International B.V. zowel in 2015 als in 2016 een VSB-CSR Award in de wacht heeft weten te slepen. De VSB feliciteert GOPEX International B.V. met dit succes en kijkt uit naar de verdere ontwikkelingen van het bedrijf.

POLY TECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC)

Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft voor het komend collegejaar twee nieuwe programma’s ontwikkeld, namelijk de Bachelor in Technical Teacher’s Program en de Master of Engineering in Materials & Manufacturing. Beide opleidingen vangen aan in oktober. Met deze nieuwe studies komt het onderwijsaanbod van PTC op twaalf bachelor opleidingen en twee master programma’s. PTC heeft inmiddels ook een overeenkomst getekend met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor het opzetten van een volwaardige Bachelor opleiding in Animal Health Assistants. Deze studie zal een volledige dagopleiding zijn.

Het PTC heeft wederom technisch kader afgeleverd aan de maatschappij, namelijk 34 Bachelors of Technology en 16 Masters of Business Administration (MBA). De opleiding MBA in Innovation and Technology is intussen geaccrediteerd en ook andere opleidingen hebben een positief rapport ontvangen van de visitatiecommissie. Het PTC heeft in augustus ook andere programma’s ingediend om geaccrediteerd te worden, omdat het streven is, dat alle opleidingen van PTC moeten voldoen aan de nationale en internationale standaarden.

ROSEBEL GOLD MINES N.V.

Rosebel Gold Mines N.V. heeft goudzoekers van Nieuw Koffiekamp een gebied toegewezen binnen hun concessie, waar deze mijn activiteiten kunnen ontplooien. De maatschappij zal de goedzoekers assisteren met grondverzet werkzaamheden.

Rosebel Gold Mines N.V. heeft ook dit jaar schoolpakketten uitgereikt en wel aan 227 geslaagden van de 6e klas van alle basisscholen in het district Brokopondo en uit het dorp Pokigron. Een pakket bestaat uit een schooltas, schriften, woordenboeken en een tafelkaart van Suriname.

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME EN GRASSALCO GAAN SAMENWERKING AAN

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en Grassalco hebben op 10 augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend. Grassalco zal de universiteit onder meer bijstaan bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van stage-, thesis- en andere wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden. Grassalco zal ondermeer haar data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en publicaties. De AdeKUS zal haar bijdrage leveren aan de uitvoering van de overeenkomst door het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en expertise ten behoeve van het bedrijf. Voorts zal zij onderwijsmodules ontwikkelen, die de lokale kennis op het gebied van mijnbouw, waaronder exploitatie, exploratie, wetgeving, handel, milieu en financiering, moeten helpen upgraden.

1STE GROEP CURSISTEN MODULE BANCAIRE SECTOR (MBS) AFGELEVERD

In mei is Welten Suriname gestart met de Module Bancaire Sector op verzoek van de Finabank. Aan deze module namen tien medewerkers van De Surinaamse Bank en de Finabank deel, waarvan 8 met succes de module hebben afgerond. Naast het examen, moest er ook een eed afgelegd worden, waarbij de eed aflegger de verantwoordelijkheid nam voor wat betreft het optreden in de sector, ten aanzien van de klant en de economie van Suriname. Dit staat ook op het certificaat vermeld. Het onafhankelijk Examen Instituut Financiele Dienstverlening (EIFD) heeft het certificaat erkend, hetgeen inhoudt, dat dit certificaat internationaal erkend is.

 

.