Wat 2015 ons bracht en wat 2016 ons zal brengen

recapHet jaar 2015 is voorbij en in de afgelopen maanden heeft de VSB trouw iedere maand een recapitulatie van de belangrijkste gebeurtenissen voor werkgevers in de afgelopen maanden uitgebracht. Deze maand heeft de recapitulatie echter het karakter van een beknopt jaaroverzicht, omdat deze editie de laatste van het jaar 2015 is. Er zal dus in het kort teruggeblikt worden op de ontwikkelingen in 2015. Het was hopelijk voor een ieder duidelijk, dat 2015 geen goed jaar is geweest voor het land in financieel economisch opzicht door diverse oorzaken, maar in het bijzonder door de scheefgegroeide staatshuishouding, met name het verkwistend uitgavepatroon. De tekenen waren al jaren daar en de VSB, maar ook anderen, zoals de Vereniging van Economisten (VES) hebben vaker een waarschuwend geluid laten horen, maar helaas werden alle goed bedoelde adviezen in de wind geslagen met alle nadelige gevolgen van dien. De snelle economische neergang, die ons land in de afgelopen maanden heeft meegemaakt en de wetenschap, dat maatregelen nodig zijn om de economie weer op het juiste spoor te krijgen, maken, dat de algemene verwachting is, dat 2016 een heel moeilijk jaar zal worden, vooral daar de vooruitzichten voor wat betreft de wereldmarktprijs van grondstoffen niet bepaald gunstig zijn op dit moment. Maar ook, omdat een van de grootste ondernemingen in Suriname, namelijk Suralco, haar operaties in Suriname eind november lam heeft gelegd, hetgeen ongetwijfeld een negatief spin-off effect zal hebben op de economie. De komende maanden zal het duidelijk worden wat 2016 met zich mee zal brengen. “Hope for the best, but expect the worse” is misschien wel de beste leidraad in het nieuwe jaar.

VSB 65 jaar

Op 28 maart herdacht de VSB het feit, dat zij 65 jaar geleden werd opgericht. In de afgelopen 65 jaren heeft de VSB zich nationaal en internationaal geprofileerd als de meest representatieve werkgevers organisatie in Suriname. Zo wordt slechts de VSB door de International Labour Organisation (ILO) en de International Organization of Employers (IOE) erkend als werkgevers organisatie. Als werkgeversorganisatie bestrijkt de VSB een zeer breed terrein, omdat het de belangen van haar leden in diverse sectoren en op diverse gebieden moet dienen. Om haar 65-jarig bestaan te vieren organiseerde de VSB een drietal activiteiten in maart, namelijk de launch van haar nieuw Manifest, genaamd “De weg naar duurzame ontwikkeling”, de introductie van een Corporate Social Responsibility (CSR) Award Gala en het houden van een receptie. De VSB zal zich in het komend jaar moetenbuigen over haar rol in een veranderende wereld, zodat ze ook de komende 65 jaren de belangen van haar leden goed kan blijven behartigen.

Goede ontwikkelingen bij leden

De afgelopen maanden hebben zich bij een aantal leden positieve ontwikkelingen voltrokken. Te noemen vallen onder andere : de opening van de Fernandes Bread Box in Guyana; de opening van het nieuw hoofdkantoor van Grassalco en de export van steenslag naar Barbados; de ingebruikname van een nieuwe productielijn voor de productie van margarine staafjes door VSH Foods; de opening van haar nieuw kantoor door Surmac; de transformatie van Trustbank N.V. in een Islamitische bank; de productie van de raffinaderij van Staatsolie; de lauch van haar Go Green Campagne door DP World Paramaribo; het tweede Sustainability Report van de Surinaamse Brouwerij N.V., het eerste Duurzaamheidsverslag van
Fernandes Bottling, de oprichting van STIVASUR door de Surinaamse Brouwerij N.V., Suriname Alcoholic Beverages N.V., King‟s Enterprises en Sranan Biri. Uiteraard waren er bij andere leden ook positieve ontwikkelingen, zoals het bereiken van diverse mijlpalen. Het 150-jarig bestaan van DSB verdient in dit kader bijzondere vermelding. De VSB feliciteert nogmaals alle leden, die in 2015 hebben meegemaakt of een mijlpaal hebben bereikt. De hoop is, dat de ingeslagen weg wordt voortgezet.

Sociale ontwikkelingen

De introductie van de drie sociale wetten, namelijk basis zorgverzekering, algemeen pensioen en minimum loon, hield vele werkgevers begin van het jaar bezig. Hoewel de VSB voorstander is van sociale protectie, vooral daar het een van de vier strategische doelen is van Decent Work, welke de
Vereniging ondersteunt, deelde de Vereniging de bezorgdheid van diverse leden over de doorvoering van alle wetten in een zeer kort tijdsbestek, terwijl een gefaseerde invoering wenselijker was geweest. De VSB was en is nog steeds ernstig bezorgd over de duurzaamheid van het algemeen pensioenfonds. Haar bezorgdheid heeft de VSB in diverse gesprekken kenbaar gemaakt aan de toenmalige Vice President, de heer Robert Ameerali of Staf Medewerkers op het Kabinet van de Vice President. Ook organiseerde de VSB een informatie avond over de basis zorgverzekering en het algemeen pensioen in samenwerking met de uitvoerende organen, die in de wettten genoemd zijn. De VSB vindt net als de Vakbeweging, dat een
evaluatie van de wetten gepast is. Een goede ontwikkeling was de ondertekening van het Eerste Decent Work Country Programme (DWCP) van Suriname op 5 januari 2015 en de onmiddellijke start van de implementatie van het programma. In het DWCP is ondermeer opgenomen, dat de sociale partners zullen streven naar een “enabling environment voor sustainable enterprises”. Dit houdt ondermeer in, dat de VSB onverkort door zal gaan met haar streven om een positieve verandering te bewerkstelligen voor wat betreft het ondernemingsklimaat in Suriname.

Politieke ontwikkelingen

De verkiezingen van 25 mei domineerde het nieuws reeds vroeg in het jaar, met name de „overlopers watch‟ was een hot item in de aanloop naar de verkiezingsdag, maar ook daarna. De Nationale Democratische Partij (NDP) won op 25 mei de meeste zetels tijdens de vrije, geheime en algemene verkiezingen en verkreeg dus opnieuw mandaat van het electoraat om de regering te vormen. Op 14 augustus vond de officiele beediging van de President en zijn nieuw regeerteam plaats. In de aanloop naar de verkiezingen nam het Bestuur van de VSB het besluit om niet met politieke partijen te
praten, vanwege het besef, dat de Vereniging met elke democratisch gekozen regering zal moeten samenwerken om de belangen van ondernemers in Suriname te dienen. Het Bestuur nam eveneens het besluit om geen invulling te geven aan politieke funkties en heeft derhalve geen enkele minister voorgedragen om als haar vertegenwoordiger plaats te nemen in het Kabinet Bouterse – Adhin. De VSB heeft ook besloten geen kandidaten voor te dragen voor andere politieke funkties, waaronder de positie van Governor van de Centrale Bank van Suriname. In de afgelopen maanden hebben delegaties van het Bestuur wel gesprekken gevoerd met de president omtrent de Entrepot kwestie en met diverse ministers ter kennismaking of ter bespreking van de agenda van ministers of omtrent de verhoging van electriciteitstarieven. De VSB blijft ten alle tijde bereid om in dialoog te treden en te blijven met de regering, individuele ministers, hun adviseurs en / of ambtenaren, vooral, indien het dialoog gericht is op zaken, die van belang zijn voor het bedrijfsleven en het bereiken van concrete resultaten.

Economische ontwikkelingen

De economie van Suriname is wederom in een diep dal en de regering is geheel machteloos gebleken, omdat het niet in staat was en is om een positieve verandering te bewerkstelligen. De jarenlange roep om de oprichting van een Spaar en Stabilisatiefonds werd door opeenvolgende regeringen achteloos terzijde gelegd, waardoor de thans heersende machteloosheid snel verklaard is. Ook de dalende monetaire reserve levert een enorme bijdrage aan de machteloosheid van de regering, omdat die van 631.5 miljoen USD in januari afzakte naar 359.3 miljoen USD in november. Er zijn dus geen middelen om onder andere de stijgende koers te beteugelen, vooral daar ook de inkomsten van de staat drastisch zijn teruggevallen. De ernst van de situatie werd in november duidelijk, toen de SRD officieel gedevalueerd werd. De scheve staatshuishouding heeft uiteraard ook een negatieve impact op het bedrijfsleven, omdat de overheid een heel grote vinger in de pap heeft voor wat betreft economische bedrijvigheid als gevolg van overheidsaanbestedingen. Een overheid, die moet bezuinigen, kan uiteraard ook minder goederen en diensten kopen, hetgeen onmiddellijk zijn weerslag heeft op bedrijven, vooral die bedrijven, die sterk gericht zijn op “overheidsprojecten”. De lage prijs voor de grondstoffen heeft ook een negatief effect gehad op de economie, omdat bedrijven in die sectoren, noodzakelijkerwijs hun activiteiten moesten aanpassen aan de veranderende omstandigheden, hetgeen ook een grote impact had op andere bedrijven. De noodzaak van de diversificatie van de economie is weer eens gebleken en hopelijk dit keer niet alleen tot de volgende grondstoffen “boom”. De VSB beseft, dat maatregelen nodig zijn om de economie en staatshuishouding weer te saneren en wil uiteraard daaraan meewerken, maar de Vereniging vindt, dat de Sociaal Economische Raad (SER), de aangewezen instantie is om de regering te adviseren omtrent een gebalanceerd pakket aan maatregelen. De VSB heeft inmiddels haar kandidaten voor de SER, die hoogstwaarschijnlijk in januari 2016 geinstalleerd zal worden, kenbaar gemaakt aan de President.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling in Suriname is een pure noodzaak, hetgeen wederom benadrukt wordt door de huidige crisis in ons land. Maar ook in de rest van de wereld is duurzame ontwikkeling een dringende vereiste, hetgeen duidelijk naar voren is gekomen in de adoptie van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in september. De VSB is bereid om een bijdrage aan de realisatie van de SDGs in Suriname, zoals aangegeven in haar Manifest “De weg naar duurzame ontwikkeling”. In dit Manifest geeft de VSB aan, dat de speerpunten van duurzame ontwikkeling voor haar zijn : economische groei, sociale inclusiviteit, duurzaamheid van het milieu en good governance. Corporate Social Responsibility (CSR) oftewel Maatschappelijk Verandwoord Ondernemen (MVO) is voor de VSB een van de belangrijkste manieren, waarop ondernemers onmiddellijk een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van duurzame ontwikkeling in Suriname. In dit kader participeerde de Vereniging samen met de Nederlandse Ambassade, het Suriname Business Forum (SBF) en MVO Nederland in de organisatie van de MVO Roundtables en het MVO Forum, welke in november werden gehouden. De VSB dankt de Nederlandse Ambassade voor de financiering van het project en zal eraan meewerken, dat in SBF verband de resultaten besproken worden, vooral met het oog op vervolgstappen. De VSB ondertekende in november een financieringsovereenkomst met Canada voor een Corporate Social Responsibility (CSR) project, welke begin 2016 uitgevoerd zal worden. De fondsen voor dit project zijn afkomstig van het Canada Fund for Local Initiatives. Het project bedrijven, maar ook van consultants en auditors, zodat CSR een ddurzame boost gegeven kan worden in Suriname.

Ondernemerschap

De promotie van ondernemerschap blijft een belangrijke activiteit van de VSB en ook in 2015 is de nodige aandacht hieraan besteedt. In samenwerking met de International Labour Organisation (ILO) werden een tweetal “Enterprise Skills Workshops” gehouden in de tweede helft van het jaar. Beide workshops waren zeer succesvol en gaven duidelijk de behoefte aan dergelijke workshops aan. De VSB wil deze trainingen in 2016 voortzetten, dus sponsoren zijn welkom. De VSB implementeerde ook zeer succesvol “Entrepreneurship Orientation Workshops” op verzoek van Alcoa voor medewerkers van Suralco. Naast trainingen heeft de VSB zich in het haast afgelopen jaar wederom beijverd voor de verbetering van het ondernemingsklimaat in Suriname. Dat er nog een lange weg is te gaan in ons land is duidelijk, maar de Vereniging is hoopvol, dat de Competitiveness Unit van Suriname (CUS), welke thans onder het Ministerie van Handel en Industrie valt, in 2016 veel werk, dat reeds is verzet, eindelijk zal kunnen implementeren. De VSB zal trachten om in 2016 de samenwerking met de CUS te intensiveren, zodat onnodige barrieres voor wat betreft ondernemerschap snel weggewerkt kunnen worden. De VSB zal de noodzaak voor coherentie van beleid van de regering blijven benadrukken in 2016, zodat positieve stappen van een ministerie niet ongedaan gemaakt worden door een ander ministerie.

Samenwerkingsverbanden

In het afgelopen jaar is ook de nodige aandacht besteedt aan de relaties met traditionele partners en andere groepen. De samenwerking met internationale organisaties, zoals de International Labour Organisation, de International Organisation of Employers, de Caribbean Employers‟ Confederation, de PUM, UNECLAC, maar ook met nationale organisaties, zoals de Vakcentrale C 47, RAVAKSUR, Suriname Business Forum was heel goed en is in bepaalde gevallen zelfs verdiept. In 2016 zal bewust gewerkt worden aan structureel overleg met de vakbeweging, omdat zij meer dan andere groepen de natuurlijke partner is van werkgevers. Ook de relatie en samenwerking met de Ambassade van bevriende mogendheden, in het bijzonder de Nederlandse Ambassade, de Ambassade van de Verenigde Staten en de Ambassade van Canada was heel goed. De VSB participeerde in 2015 ook in het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur en leverde in dit verband een bijdrage aan het Burger Manifest “Voor onze toekomst”. In 2015 lag de focus ook op het samenwerken met jongeren, in het bijzonder het warm maken van jongeren voor ondernemerschap. De VSB heeft in dit kader op diverse momenten nauw en prettig samengewerkt met onder andere de Global Shapers Paramaribo. Het lied “Bullet”, waarin opgeroepen werd tot geweld, beter gezegd moord van delen van de LGBT gemeenschap en discriminatie in de world of work van LGBT-ers waren directe aanleiding om samen te werken met het LGBT Platform in 2015. De VSB zal in 2016 verder werken aan de verdieping van bestaande samenwerkingsverbanden, maar ook, waar nodig, nieuwe aangaan.

NAMENS HET BESTUUR EN HET BUREAU VAN DE VSB WENSEN WIJ U EEN VOORSPOEDIG EN GEZEGEND NIEUW JAAR TOE. HET WAS EEN WAAR GENOEGEN OM UW BELANGEN TE MOGEN DIENEN IN 2015 EN WIJ VOELEN ONS GESTERKT OM SAMEN MET U TE WERKEN AAN EEN GOED EN RECHTVAARDIG ONDERNEMINGSKLIMAAT IN 2016. HEEL VEEL SUCCES, GELUK EN VOORSPOED IN 2016 !