RESHUFFLING KABINET EEN FEIT

De eerder aangekondigde reshuffeling van het kabinet Bouterse – Adhin vond op 1 februari 2017 plaats. H.E. Sieglien Burleson van het Ministerie van Handel en Industrie werd door President Bouterse bedankt en in haar plaats kwam de heer Ferdinand Welzijn, die jarenlang voorzitter is geweest van de VSB en ook de VSB heeft vertegenwoordigd in het Suriname Business Forum in diverse capaciteiten,recentelijk nog als Voorzitter. De heer Welzijn vertegenwoordigt de VSB niet in de regering, maar participeert op persoonlijke titel. Het Bestuur van de VSB had voor de verkiezingen van 25 mei 2015 namelijk besloten, dat het geen ambitie had om politieke posities in te vullen na de verkiezingen. De VSB heeft zich consequent aan dit besluit gehouden en in de afgelopen periode zijn nimmer personen voorgedragen om politieke functies te vervullen. De VSB hoopt uiteraard, dat de nieuwe minister van Handel, Industrie en Toerisme een goede job zal doen, aangezien hij de nodige inzichten heeft in de problematiek, waarmee het Surinaams Bedrijfsleven al jaren kampt.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN

Krachtens artikel 22 lid 1b van de statuten van de VSB werd op woensdag 1 februari een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarin onder andere de beleidsvoornemens en de bijbehorende begroting voor het verenigingsjaar 2017 werd gepresenteerd en goedgekeurd door de leden. De voorzitter, de heer Bryan Renten, hield de leden de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 12 juli 2016 voor. Deze notulen werden goedgekeurd en gearresteerd door de vergadering.

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, presenteerde de strategische doelen voor het verenigingsjaar 2017 te weten:
– Professionalisering van de VSB
– Strategische Communicatie en Informatie verstrekking
– Duurzame ontwikkeling en Corporate Social Responsibility
– Verbetering van het Ondernemingsklimaat en Bevordering van Ondernemerschap
– Decent Work
Op basis van de gepresenteerde beleidsvoornemens en de begroting voor 2017, besloot de Algemene  Leden Vergadering om goedkeuring te verlenen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd ook goedkeuring gegeven aan de Statuten en oprichting van VSB Young Management.

DUITSE AMBASSADEUR BEZOEKT DE VSB

Zijne Excellentie Dr.Lütz Görgens, Ambassadeur van de Federale Republiek van Duitsland, vergezeld van de Honoraire Consul van dit land, de heer Cees Dilweg, bracht op 1 februari een bezoek aan de VSB. De ambassadeur toonde enorme belangstelling voor de Sustainable Development Goals in Suriname en de rol van het bedrijfsleven hierin. Ambassadeur Görgens benadrukte de ondersteuning die Duitsland geeft aan de regio, onder andere op het gebied van renewable energy.  De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, gaf een uiteenzetting van de activiteiten, welke de VSB heeft ontplooid op dit gebied. De heer Mac Andrew benadrukte tevens de visie van de VSB ten aanzien van Corporate Social Responsibility en belichtte de activiteiten, die door de VSB zijn ontplooid op dit gebied.

SURINAME BUSINESS DEVELOPMENT CENTER (SBC) HOUDT CLOSING WORKSHOP EXPORT READINESS PROGRAM
Uit een analyse die werd uitgevoerd door het SBC ondersteund door consultants van NEXCONNEX, zijn 32 bedrijven geïdentificeerd met export potentie, deze werden onderverdeeld in 3 groepen te weten;
1. de bedrijven die export ready waren
2. bedrijven die minimale aanpassingen moeten plegen alvorens te kunnen exporteren
3. bedrijven die nog wat meer moeten aanpassen voordat ze tot export konden overgegaan

In oktober 2016 werd door het SBC met 15 bedrijven deelgenomen aan een handelsbeurs te Trinidad en Barbados die als geslaagd mag worden beschouwd. Er werd een seminair georganiseerd om een evaluatie te maken van deze missie. Naar voren kwamen de geboekte resultaten en aandachtspunten. Het was een interaktieve workshop waarbij participanten, consultants en het SBC hun ervaring deelden, menig gaven, vragen stelden en de verdere voortgang van het export readiness program gezamenlijk bespraken.

SURINAAMSE POST SPAARBANK (SPSB) BEHEERDER KLEINE – EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN FONDS

De Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) is als beheerder aangewezen van het Kleine- en Middelgrote Ondernemingen Fonds (KMO Fonds). In de eerste fase wordt gekeken naar ondernemers in de sectoren agrarische verwerkingsindustrie (bijv. fruit, groenten en vleesverwerking), houtverwerkingsindustrie, creatieve industrie(waaronder ICT toepassing) of productieverhogende innovatie en dienstverlening. Ondernemers kunnen maximaal SRD.150.000 lenen met een interest van 4-7% en een eigen inbreng van 15%.

SURINAME NATIONAL TRAINING AUTHORITY (SNTA) KRIJGT EIGEN ONDERKOMEN

Na de voorbereiding van de nodige wetgeving voor de instelling van de SNTA door het advocatenbureau 4Justice met ondersteuning van de werkgroep SNTA en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zijn nu de nodige contracten getekend voor de opzet van een eigen gebouw. De financiering van de bouw wordt gedaan uit fondsen van de Islamic Development Bank, ook de financiering van de training van 330 personen zal de Islamic Development Bank op zich nemen. Deze personen zullen worden getraind in verschillende aspecten om de qualification networks te gaan opzetten volgens de regels van de Caribbean Association of National Training Agencies (CANTA).

De Surinaamse overheid moest inkomen met de grond waarop het gebouw zal worden opgezet. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging, zullen zorgdragen voor het Technisch- en Beroepsonderwijs (TVET) beleid, die niet alleen vraaggestuurd is, maar ook voortdurend afgestemd op alle ontwikkelingen van de wetenschap en de technologie. De kosten voor de opzet van SNTA zijn geraamd op USD 18.3 miljoen, de planning is dat de autoriteit in 2018 een feit moeten zijn.

MEVROUW KARIN REFOS VERTEGENWOORDIGT CARIBISCH GEBIED OP AMERICAN REGIONAL CONFERENCE

Mevrouw Karin Refos is gekozen om als lid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), het Caribisch gebied te vertegenwoordigen op het American Regional Conference, welke als thema heeft “Women in business and management”, van 23 – 25 mei 2017 te Peru, Lima.

Het doel van deze conferentie is om meer inzicht te verkrijgen in de belemmeringen voor de vooruitgang van vrouwen in het bedrijfsleven en management.

DNA BUIGT ZICH OVER WETTEN

De Nationale Assemblee (DNA) heeft zich in een openbare vergadering gebogen over de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter beschikking stelling Arbeidskrachten door Intermediairs).De VSB had de nodige kanttekeningen, maar helaas is de Nationale Assemblee veelal voorbij gegaan aan de input van het bedrijfsleven. DNA heeft slechts het punt van verruiming van de uitzendperiode meegenomen.

Ook de Wet op de keuring van vlees en vleesproducten is goedgekeurd. Na afkondiging van deze wet zullen keuringsbedrijven vergunningplichtig worden. Ook winkels en overigen die vers vlees en vleesproducten willen verkopen, zullen een vergunning moeten hebben.

DNA keurde ook de wet “Bedrijven en Beroepen”goed, welke het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen van 1981 moet vervangen. Het moet hierdoor gemakkelijker worden om een onderneming te starten. De wet zorgt ervoor dat economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen gestimuleerd wordt.

REALIZING DECENT WORK UNDER THE 2030 AGENDA
Op 23 en 24 februari kwamen de Ministers van Arbeid uit het Caraїbisch gebied bij elkaar, met als doelstellingen:

– Bespreken van de vorderingen die zijn gemaakt door de landen en de regio sinds de laatste vergadering van de Caribische ministers van Arbeid in 2015 in het bevorderen van een degelijke en duurzame ontwikkeling van productieve werkgelegenheid en degelijk werk in overeenstemming met doelstelling 8 van de SDGs;

– Om in overweging te nemen de toekomst van het scheppen van banen, welke een belangrijk onderdeel is van de IAO Centenary Initiative, en het bespreken van de belangrijkste uitdagingen en mogelijkheden om door te gaan met het creëren van een betere toekomst van werk in het Caribisch gebied.

– Het identificeren en uitwisselen van goede ervaringen die kunnen worden overgenomen in het aanpakken van de bovenstaande uitdagingen, en om te beoordelen hoe de IAO haar steun aan de lidstaten en de regio bij de ontwikkeling van acties kunnen verbeteren.