2017 WORDT WEER EEN NOG MOEILIJKER JAAR
De Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, heeft de verwachting uitgesproken, dat 2017 een nog moeilijker jaar zal worden voor het bedrijfsleven. De Voorzitter ziet hierbij een viertal uitdagingen te weten, de stijgende criminaliteit, de krappe beschikbaarheid van valuta, de sterk verzwakte koopkracht van zowel de overheid als de burgers en de hoge kosten voor het aangaan van leningen en de pijnlijke maatregelen, die de overheid zal moeten uitvoeren. Hij gaf aan dat voornoemde uitdagingen in 2016 reeds hebben geleid tot het sluiten van vele ondernemingen en dit zal mogelijkerwijs wederom het geval zijn in 2017 en 2018. De Voorzitter benadrukte ook de noodzaak voor daadwerkelijke stappen om de economie te diversificeren en gaf daarbij aan, dat het toch wel noodzakelijk is, dat de regering oor heeft voor adviezen.

 

VSB HOUDT EDUCATIEVE AVOND MET ALS THEMA “LEIDERSCHAP”
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft gemeend haar steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het land door middel van het houden van een educatieve avond met als thema “leiderschap”. Voor dit thema is gekozen, omdat leiderschap een belangrijke rol zal moeten spelen op vele fronten in de komende periode, willen wij uit deze crisis geraken. In een overvol Self-Reliance auditorium, hield Dr. Ir. Reynold Chandansingh, die jarenlange ervaring heeft als adviseur leiderschap en change Management, op 6 januari een interactieve inleiding over dit thema. Vervolgens ging een deskundig panel dat bestond uit, Drs. Albert
Ramdin – Ambassadeur (Ret.), Dr. Lucien Naarden – Psycholoog en Ondernemer en Ir. Winston Ramautarsing–Ondernemer en Adviseur in op de inleiding en het thema, alsook vragen van de aanwezigen. Aangezien het thema “leiderschap” vanuit vele invalshoeken werd benaderd, ontstonden er vele interessante discussies, die na het officiële gedeelte voortgingen. De avond werd voortgezeten door Drs. Roy Laurens van BDO, die het thema ook kort besprak.

SLM WIL MARKTAANDEEL TERUGWINNEN
Het voorlopige resultaat over het vorig boekjaar 2015/2016 en het lopend boekjaar 2016/2017 van de SLM zijn door de lagere brandstofkosten positief uitgevallen. Volgens directeur Lachmisingh is het voor de SLM in 2017 van bijzonder belang om het handels en economisch, overheids- en sociaal recreatief verkeer met de regio te behouden. Enkele maatregelen die zullen moeten worden getroffen zijn, beheersen van de kosten, de maintenance moet worden versterkt om het vliegtuigonderhoud weer zelf te kunnen doen, de regionale vloot van de regio moet worden vervangen en tegelijkertijd passen in het beleid voor de langere termijn. In 2017 is het streven om de opbrengsten uit het passagiers- en vrachtvervoer op zowel de Mid-Atlantische als regionale routes te vergroten en zodoende het marktaandeel van de SLM op deze routes terug te winnen. Nagegaan zal worden als SLM met Guyana, die niet meer over een eigen luchtvaart maatschappij beschikt, en een enorme groei meemaakt, kan worden samengewerkt.

H.E. MINISTER SIEGLIEN BURLESON VAN HANDEL EN INDUSTRIE HIELD CONSULTATIES
H.E. Minister Sieglien Burleson van het Ministerie van Handel en Industrie heeft consultaties gehouden met Bestuursleden van onder andere de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en het Suriname Business Forum (SBF). De gesprekken hadden tot doel uitvoering en eventuele bijstelling van het strategisch plan om te komen tot economische groei en ontwikkeling. De consultaties zijn gehouden met zowel publieke als
private sector stakeholders en maatschappelijke organisaties.

H.E. MINISTER SIEGLIEN BURLESON WEG BIJ HI
De VSB heeft kennis genomen van het vertrek van H.E. Minister Burleson. De VSB wenst te benadrukken, dat de relatie met H.E. Minister Burleson gekwalificeerd kan worden als positief en constructief, vooral daar de Minister altijd bereid was te luisteren naar de issues van het bedrijfsleven, maar ook actief te zoeken naar oplossingen.

ILO ZAL TECHNISCHE ASSISTENTIE VERLENEN AAN PTC

De International Labour Organization (ILO) heeft van 30 januari tot en met 1 februari 2017 een driedaagse workshop in ‘Competency-Based Education and Training’ (CBET) verzorgd voor het Polytechnic College Suriname (PTC). De workshop was gericht op het aanleren van vaardigheden om het curriculum van de diverse studierichtingen te baseren op het CBET concept. ‘Competency-Based Education and Training’ vereist dat studenten gedurende het leerproces specifieke vaardigheden moeten worden aangeleerd op basis van praktische toetsing. CBET moet resulteren in afgestudeerden, die bewezen hebben over concrete vaardigheden te beschikken om hun gekozen beroep uit te oefenen. Om CBET te implementeren is het vereist dat het curriculum wordt aangepast. De missie van het PTC richt zich op het markgericht en efficiënt vormen van de persoonlijkheid van de student. De technische assistentie van de ILO vindt plaats in het kader van het overeengekomen programma gericht op de ‘Enabling Environment for Sustainable Enterprises’ (EESE) in Suriname, waarvan de VSB de trekker is.

IMF-DIRECTIE BRENGT RAPPORT UIT NAAR AANLEIDNG VAN ARTIKEL-IV MISSIE

De IMF-directie heeft naar aanleiding van een in november 2016 uitgevoerde consultatie bezoek meer bekend als, IMF Artikel-IV missie, een rapport uitgebracht. De IMF-directie heeft de autoriteiten opgeroepen zich nog meer in te spannen om de overheidsuitgaven binnen de perken te houden, de inflatie te beteugelen, de financiële sector te versterken en investeringen binnen de particuliere sector te stimuleren, om zodoende duurzame economische groei te bewerkstelligen. De regering moet maatregelen treffen om het investeringsklimaat te verbeteren, de productie te verhogen en de economie moet worden gediversificeerd. Het voornemen van de Surinaamse regering om in 2018 subsidies af te schaffen op het gebied van energie, herintroductie van brandstofbelasting alsook introductie van belasting toegevoegde waarde (BTW), wordt toegejuicht door het IMF. Voor de kwetsbare groepen binnen de samenleving moeten maatregelen worden getroffen zodat ze voornoemde hervormingen zo min mogelijk voelen. Er wordt aangegeven geen forse verhogingen toe te kennen aan ambtenaren, maar ook hervorming van het ambtenaren apparaat is gewenst. Tevens is aanbevolen een nieuwe wet voor het financieel beheer in het leven te roepen, om de voorbereiding van begrotingen en controle op staatsuitgaven te verbeteren. Volgens het IMF rapport moet de Centrale Bank van Suriname een actievere rol gaan vervullen bij het tegengaan van de inflatie, in dat kader wordt aanbevolen onmiddellijke uitvoering van open marktoperaties en verhoging van de rentevoet, voor herstel van vertrouwen in de lokale munt te realiseren.

ILO VERZORGT TRAINING OVER STATISTIEKEN ARBEIDSMARKT

Twee deskundigen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Diëgo Rei en Florence Bonnet, deskundigen op het gebied van Employment and Labour Market Policies, hebben een driedaagse training verzorgd ter versterking van de capaciteit bij het verzamelen, verwerken en analyseren van data gericht op informele werkgelegenheid, lonen en inkomens. Tijdens de training is aandacht besteed aan het berekenen van indicatoren en het verwerken van data middels een speciaal softwareprogramma. Het formuleren van beleid om informaliteit terug te brengen en het uitvoeren van een loonsurvey op reguliere basis, zijn activiteiten die opgenomen zijn in het Decent Work Countryprogramma voor Suriname 2014-2016.

SUBISCO INTERNATIONAL ISO 22000:2005 GECERTIFICEERD

Subisco International is thans ISO 22000:2005 gecertificeerd. Het certificeringsproces werd uitgevoerd door de geaccrediteerde organisatie DNV – GL Business Assurance B.V. Deze certificering geeft aan dat Subisco voldoet aan het Food Safety Management System-Standaard en heeft als scope, de ontvangst, opslag, afgifte en belevering van koel – en vriesproducten. Subisco International, gefeliciteerd met deze certificering !

GOPEX INTERNATIONAL GEHERCERTIFICEERD

GOPEX International N.V. heeft haar ISO 22000 hercertificeringstraject succesvol afgerond. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat zij nog steeds voldoet aan de Food Safety Management System Standaard: ISO 22000:2005. GOPEX behaalde de ISO 22000 certificering initieel in 2014. Hiervoor was het bedrijf ook al HACCP gecertificeerd. GOPEX International N.V., gefeliciteerd met deze hercertificering !