DNA keurt Stabilisatie- en Herstelplan goedvsb

De maand juli resulteerde niet in veel nieuwe of onverwachtse ontwikkelingen, behalve dan de plotselinge vervanging van de Waarnemend Directeur der Belastingen. Voor de rest waren alle ontwikkelingen voorspelbaar, inclusief het feit, dat de Nationale Assemblee (DNA) het Stabilisatie – en Herstelplan van de regering formeel sanctioneerde. Tijdens de discussies in DNA zijn zowel de coalitie als oppositie onvoldoende ingegaan op de pijnpunten van de private sector. Het Overlegplatform van het Bedrijfsleven had namelijk haar initieel commentaar op het plan opgestuurd naar alle partijen, vertegenwoordigd in DNA. Het niet meenemen van de visie van de private sector blijft een ongunstige ontwikkeling, aangezien het bedrijfsleven hard nodig is voor het welslagen van de aanpassing van onze economie.

 

Bestuur VSB hield Strategie sessie

Op 9 juli heeft het Bestuur van de VSB bestuur een eerste strategie sessie gehouden, om zich te buigen over de toekomst van de VSB. Aan de orde zijn onder andere gekomen, de behartiging van de belangen met de leden, de communicatie met de leden, het huidige en gewenste ondernemersklimaat, de ‘ease of doing business’ en arbeidsaangelegenheden.

Nieuw Plaatsvervangend bestuurslid Transport sector

De Sector Transport heeft op dinsdag 12 juli mevrouw Marvel Kotzebue – Fleur gekozen als Plaatsvervangen Bestuurslid Transport. Mevrouw Marvel Kotzebue – Fleur is de CEO van CMA-CGM Suriname N.V. en heeft ruime management ervaring in de private sector.

Overlegplatform bedrijfsleven en Planbureau praten over MOP

Het Overlegplatform van het Bedrijfsleven en het Planbureau hebben op 13 juli gesproken over de voorbereidingen voor het MOP 2017 – 2021. Het MOP is bij wet verplicht voor het indienen van een begroting. Het bedrijfsleven benadrukte, dat vanwege het korte tijdsbestek het MOP wederom zonder nationale consensus tot stand zal komen. Versterking van de instititutionele capaciteit van diverse organen is volgens de Directeur van het Planbureau, de heer Reynold Simons een noodzaak. Het Overlegplatform besloot om het Planbureau haar visie voor wat betreft de ontwikkeling van de private sector in grote lijnen te doen toekomen.

VSB heeft onderhoud met Minister Handel en Industrie

Op 13 juli had een delegatie van de VSB onder leiding van de Voorzitter, de heer Bryan Renten, een onderhoud met de Minister van Handel en Industrie, Hare Excellentie Sieglien Burleson. Gesproken werd over onder andere de follow-up voor wat betreft de stopzetting van de controle van de ECD op etiketten, de status van het basisgoederenpakket, de noodzaak voor een goede samenwerking, het opzetten van industriële parken en free zones.

Het Polytechnic College, PTC, houdt informatiesessies

Het Polytechnic College ( PTC) opgericht op 21 februari 1997, is het enigste opleidingsinstituut in Suriname, dat beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau (HBO) aanbiedt. Dit opleidingsinstituut beschikt over een Managementsysteem Certificatie – ISO 9001. Het Bestuur en management team van het PTC doen er alles aan om het opleidingsinstituut de huidige financiele crisis in ons land goed te laten doorkomen.

In dit kader heeft de VSB gemeend samen met het PTC, voor enkele van haar leden een presentatie te houden over het instituut te houden. Tijdens deze presentaties kwam de precaire situatie waarin het college zich momenteel bevindt naar voren, maar ook werden de plannen voor de toekomst belicht. Het PTC ging ook concreet in om stappen, welke worden ondernomen om zelfstandig middelen te genereren voor het College. Hierbij kwam onder andere naar voren, dat het PTC ook consultancy werkzaamheden verricht. Het is een samenwerkingsvorm van PTC-deskundigen en derde- tot vijfdejaars studenten van het PTC, waarbij er sprake is van een win-win benadering. De klanten krijgen gedegen advies en de studenten van het PTC kunnen ervaring opdoen met technische vraagstukken uit het bedrijfsleven.

Spang Makandra organiseerde Creative Week

Van 7–15 juli heeft het internet marketing bureau Spang Makandra, samen met handelspartners uit Guyana en Trinidad, de Spang Makandra Creative Week georganiseerd met enkele gastsprekers uit de regio. Spang Makandra voorziet dat de creatieve industrie in Suriname in de toekomst enorm kan groeien en hierdoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan het BNP. Dit is de reden waarom Spang Makandra continu investeert in deze sector. Tijdens haar Creative Week heeft Spang Makandra zeer bewust andere districten betrokken in haar activiteiten. Zo werden te Totness in het district Coronie een 5-tal workshops aangeboden, gericht op jongeren voor het starten van een loopbaan in de creative sector. Op 15 juli bij de viering van de jaarlijkse Social Media Day werd ingegaan op de centrale rol van Social Media.

Hakrinbank presenteert cijfers over boekjaar 2015

Op een druk bezochte algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Hakrinbank de resultaten over het boekjaar 2015 gepresenteerd. Het geconsolideerd balanstotaal steeg met bijna 9% tot SRD 2,45 miljard, deels als gevolg van de herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar op 18 november. De geconsolideerde winst vóór belasting nam af met 21% tot SRD 39,8 miljoen, wat ook lager was dan gebudgetteerd. De mindere uitkomst is vooral het gevolg van hogere personele voorzieningen en dotaties aan de voorziening kredietrisico’s. Alhoewel de resultaten minder zijn dan werd verwacht, is overall bezien het resultaat wel bevredigend volgens de Algemeen Directeur Jim Boussaid.

In het verslag werden verschillende reden voor de afname van het resultaat aangegeven zoals:

  • Afname algemene bedrijvigheid door in – en externe factoren
  •  Afname macro-economische uitdagingen

Directeur Jim Boussaid sprak ook zijn bezorgdheid uit over de staatsschuld die is gestegen van 32 naar 51% van het Bruto Binnenlands Product (BBP),het ligt nog binnen het voorgeschreven maximum van 60%. De aflossingen van de staatsschuld kan tot gevolgen hebben dat een te groot beslag wordt gelegd op publieke middelen. Het saneren van de overheidsfinanciën geniet de hoogste prioriteit.

De Sociaal Economische Raad werkt aan adviezen

De Sociaal Economische Raad (SER) is momenteel bezig met het consulteren van stakeholders om een drietal adviezen aan de regering uit te brengen. De regering heeft de SER zelf benaderd om advies. Het streven is erop gericht deze adviezen in de eerste of tweede week van augustus uit te brengen.