REDACTIONEEL

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft zich in de maand juni vooral gericht om het maken van een aanvang met het schrijven van een plan met  actiepunten om uit de crisis te geraken, maar ook enkele voorstellen voor wat meer duurzame structuren, welke zeer noodzakelijk zijn, ongeacht de situatie. Het uitgangspunt van dit document is de “enabling environment for sustainable enterprises”, kortweg EESE, welke bestaat uit seventien (17) pijlers, die nodig zijn voor een goed ondernemersklimaat. Werkgevers wereldwijd zijn dan ook een voorstander van EESE, hetgeen meerdere malen is gebleken tijdens diverse meetings van de International Labour Organisation (ILO), inclusief de jaarlijkse
International Labour Conference (ILC). De VSB heeft zich gecommitteerd om  EESE te promoten en waar nodig de implementatie te ondersteunen, omdat het besef er is, dat ondernemerschap zeer cruciaal is voor de ontwikkeling van ons land. De VSB werkt er aan om het plan met actiepunten in augustus te finaliseren, zodat er een document is, welke gebruikt kan worden voor verdere besprekingen binnen het Platform van Organisaties van het Bedrijfsleven, maar ook met onze sociale partners, namelijk overheid en vakbeweging.

 

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB 

Op woensdag 31 mei heeft de heer Jan van Charante voor de Minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, een presentatie gehouden over de tripartiete sectorale vergadering van de ILO, die hij had bezocht. Op de conferentie is naar voren gekomen dat in 2030 er een tekort zal zijn van 18 miljoen gezondheidswerkers in de lage – en middeninkomens landen, dus ook in Suriname. De heer van Charante gaf aan dat werken in de gezondheidssector hard werken is 24×7, op zondagen, feestdagen en nationale vrije dagen, maar het probleem waar vooral Suriname mee te kampen heeft is dat de lonen in deze sector laag zijn. De huidige precaire financiele situatie heeft ook invloed op de gezondheidssector, 90% van de kosten in de sector zijn deviezen gebonden. Hij gaf tevens mee aandacht te besteden aan opleidingen daar de gehele sector staat en valt met goede opleidingen. De jongeren moeten worden
aangetrokken in de gezondheidssector door meer ICT door te voeren in de sector wat ook makkelijker en efficienter werken tot gevolg zal hebben.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB) hield op maandag 12 juni een Algemene Leden Vergadering.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende zaken behandeld en goedgekeurd.
– De notulen van de Spoed ALV van maandag 15 mei jl.
– De presentatie van het VSB Bestuur op de Spoed ALV van maandag 15 mei jl.
– De VSB Jaarrekening voor het Verenigingsjaar 2016
De ALV heeft decharge verleent aan het Bestuur voor wat betreft de jaarrekening.

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, participeerde in de 106e sessie van de International Labour Conference (ILC), welke van 5 – 16 juni gehouden werd in Geneve, Zwitserland. De Surinaamse delegatie bestond verder uit de heer Glenn Piroe, Onderdirecteur Juridische- en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid, de heer Michael Sallons van OSAV als vertegenwoordiger van de Vakbeweging en mevrouw Genti Mangroe, Waarnemend Hoofd Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid.

Een delegatie van het VSB dagelijks bestuur bestaande uit de Voorzitter, de heer Bryan Renten; de Ondervoorzitter, de heer Wilfred Baldew, en de heren Rabin Soechit en Jan van Charante, ondersteunt door beleidsmedewerker van het VSB Bureau, mevrouw Cheryl Vroom, was van 14 tot en met 16 juni te gast bij het Franse Comité du Tourisme de la Guyana (CTG). De Franse Kamer van Koophandel en de Direction regionale des Enterprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Guyana (DIECCTE Guyana) en de associatie van Hoteliers aan Frans Guyana. Het doel van dit bezoek was om na te gaan hoe de banden verstevigd kunnen worden en op welke wijze het best kan worden samengewerkt.

Op dinsdag 20 juni bracht het Bestuur van VSB Young Management (VSB YM) een officieel bezoek aan het  Bureau van de VSB. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Young Management is vertegenwoordiger en belangenbehartiger van jonge professionals en jonge ondernemers in de leeftijdscategorie 18 jaar tot en met 40 jaar, in Suriname.

Het bestuur bestaat uit;
– Daniella Herkul – Voorzitter
– Ruan Karto – Secretaris
– Donaghy Malone – Penningmeester
– Ranvir Soenessardien – Bestuurslid
– David Power – Bestuurslid

 

MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN HOUDT WORKSHOP INZAKE MIJNSLUITINGSPLANNEN 

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), heeft een vijfdaagse workshop inzake mijnsluitingsplannen gehouden, in samenwerking met de Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF). De workshop had als hoofddoel capaciteitsversterking en kennisvergaring. De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD, die verantwoordelijk is voor mijnsluitingen, heeft te kampen met een ernstig braindrain probleem. Hierdoor was het ministerie niet in staat op adequate wijze controle uit te oefenen.

 

GEWIJZIGDE ARBEIDSBEMIDDELINGS WET AANGENOMEN 

Op dinsdag 5 juni werd in De Nationale Assemblee (DNA), de Arbeidsbemiddelingswet aangenomen. Met deze wet wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd, met de nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en rechten van werkzoekenden. Deze wet is de moderne versie van de Arbeidsbemiddelingswet van 1964.

 

MIJNBOUW STATISTIEKEN VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIЁN 

Uit statistieken van het Ministerie van Financiën, is gebleken dat de inkomsten in 2016 verkregen uit de mijnbouwsector 17% uitmaakten van de totale overheidsinkomsten. De middelgrote en grote mijnbouwbedrijven zorgden voor 76% van deze totale mijnbouwinkomsten, de overige 24% was afkomstig van de kleinschalige mijnbouwbedrijven. Het ministerie van Financiën wil met het vrijgeven van de statistieken bijdragen tot een betere transparantie van de overheidsfinanciën. De statistieken kunt u halen van de website van het Ministerie van Financiën.

 

SURINAME WIL MIGRATIE – EN DIASPORABELEID ONTWIKKELEN 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft op dinsdag 6 juni de workshop “Migration and Development in Suriname, mobilizing Financial and business know-how resources generated through migration” georganiseerd. Het doel was om informatie en kennis met andere landen te delen over hun ervaringen als het gaat om het migratie- en diasporabeleid. De Wereldbank heeft uitgerekend dat in 2017 de overmaking van gelden van migranten naar hun geboorteland een hoogte van 444 miljard Amerikaanse dollar wereldwijd zal bereiken. Voor Suriname was dat in 2015 ongeveer 7 miljoen Amerikaanse dollar.

Suriname wil samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) tools en strategieën formuleren om de impact van migratie en diaspora te verhogen. Internationaal wordt migratie als een bron van ontwikkelingsinstrument gezien. In het Caribisch gebied heeft de IOM al een project voor de migratieontwikkeling uitgevoerd. Voor Suriname is het ook van belang om zijn staatsburgers die in het buitenland wonen en werken, de kans te geven om zich in te zetten voor de ontwikkeling van het land. Verder moet er een road-map met basiselementen ontwikkeld worden, om de condities te scheppen om migranten de mogelijkheden te bieden te investeren in Suriname, zodat het diasporabeleid een bepaalde impact kan hebben op de toekomst van Suriname.

 

2E RONDE VERKLARING VAN PARAMARIBO GETEKEND 

Op dinsdag 13 juni hebben 11 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven Suriname in een tweede ronde de ‘Verklaring van Paramaribo’ ondertekend, het totaal aantal bedrijven dat heeft getekend is nu 27. In de Verklaring zijn stappen aangegeven die bedrijven een houvast bieden om discriminatie en uitsluiting van groepen, met name de LGBT-gemeenschap, tegen te gaan met als uiteindelijk doel dat LGBT-werknemers dezelfde rechten krijgen als hun heteroseksuele collega’s. De Verklaring is één van de uitkomsten van Workplace Pride-conferentie van 9 juni 2016, die werd georganiseerd door Parea, de vereniging voor gay professionals in Suriname. Het doel was diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te stimuleren. Het middellangetermijndoel is dat alle cao’s in Suriname genderneutraal worden, inclusief die van de overheid.

 

KLEINE – EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN FONDS (KMO FONDS) VERSTREKT EERSTE TWEE LENINGEN 

Tania Lieuw A Soe, directeur van Surivit NV, en Suzan Tjon A Hung-Willemsberg, directeur van Handelsmaatschappij Willemsberg, zijn de eerste ondernemers die elk SRD 150.000 mochten lenen van het Kleine en Middelgrote Ondernemers (KMO’s) Fonds. Er is vijf miljoen US dollar ter beschikking gesteld voor het fonds, welke werd overhandigd door een symbolische cheque door ministers Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie & Toerisme en Gillmore Hoefdraad van Financiën. Het fonds dien ter stimulering van de productie.

 

ALLE CONTAINERS DIE DE JULES SEDNEY HAVEN VERLATEN WORDEN VOLLEDIG GECONTROLEERD 

Vanaf vrijdag 23 juni 2017 zijn alle containers die de Jules Sedney Haven hebben verlaten aan een volledige controle onderworpen, er wordt niet meer op steekproef basis gewerkt. Deze opdracht kwam van Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, deze maatregel is onderdeel van de hervormingen die worden doorgevoerd. Deze maatregel zal ook inkomsten verhogend zijn voor de Staatskas. De controlewerkzaamheden kunnen mede met ondersteuning van de Douane Recherche en de Accijns Unit plaatsvinden.