Drukke maand meirecap-300x228

Het nieuw team bij de VSB onder leiding van de heren Bryan Renten en Wilfred Baldew moest in mei al direct volop aan de slag, vanwege ontwikkelingen, die in ons land plaatsvonden. Dit was wel enigzins verwachtbaar, omdat een crisis altijd de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Uitdagingen, die in bepaalde gevallen voorkomen hadden kunnen worden als door de Regering was geopteerd om te kiezen voor het pad van waarachtige sociale dialoog en betrokkenheid van de sociale partners op basis van principes als openheid en transparantie.

De VSB geeft al geruime tijd aan, dat sanering van de economie een absolute noodzaak is en dat daarvoor een samenhangend pakket aan maatregelen doorgevoerd moet worden. Echter, heeft de Vereniging ook continu benadrukt, dat een dergelijk pakket middels sociale dialoog tot stand moest komen en in tripartiet verband, namelijk binnen de SER en met de sociale partners, dus de werkgevers en vakbeweging, besproken moest worden, zodat alle partijen niet alleen weten wat er verwacht kan worden, maar ook wat hun rol in de komende periode zal zijn. Dit proces wordt hopelijk nu wel op gang gebracht door de Regering.

VSB praat met de Minister HI over basisgoederenpakket

De VSB werd op donderdag 5 mei ontvangen door Hare Excellentie Sieglien Burleson, Minister van Handel en Industrie voor een spoedonderhoud, betreffende het basisgoederenpakket. De Minister en haar staf gingen tijdens het onderhoud in op de samenstelling van het pakket en andere issues, die daarop betrekking hadden. De Minister gaf aan, dat een balans tussen lokale- en importgoederen, om zodoende de lokale industrie te bevorderen, noodzakelijk werd geacht. De VSB delegatie kon zich terugvinden in het standpunt van de Minister, die de Vereniging uitnodigde om haar visie kenbaar te maken voor wat betreft de samenstelling van het pakket en eventueel aanvullingen aan te dragen.

De Minister maakte van de gelegenheid gebruikt om direct ook andere aangelegenheden betreffende het Ministerie te bespreken met de VSB. De gelegenheid werd ook door de VSB aangegrepen om de nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter van de VSB voor te stellen aan de Minister en haar team. De heer Renten benadrukte, dat de “ease of doing Business” een centrale plaats zal innemen in het beleid van het Bestuur.

Verhoogde energietarieven baren zorgen

De eenzijdige tweede verhoging van de energietarieven hebben in mei de nodige aandacht vereist van het Bestuur en uiteraard leden van de Vereniging. RAVAKSUR en VSB besloten in reactie op de verhoging, die per 1 mei inging om hun vertegenwoordigers in de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen per 4 mei terug te roepen en vroegen om herziening van het besluit van de Regering.

De VSB besloot ook oriënterende gesprekken te voeren met andere organisaties van het bedrijfsleven, die zowel de private sector (ASFA, AAV, AKMOS, TOURS en VSW) als de publieke sector (KKF) vertegenwoordigen. Tijdens de gesprekken benadrukte de VSB de noodzaak om middels samenwerking draagvlak te creëren om gezamenlijke knelpunten aan te pakken. Alle organisaties waren het overeens, dat de eenzijdige verhoging van de energietarieven een negatieve impact zal hebben op de economische bedrijvigheid en samenleving.
De VSB gaf op 7 mei 2016 een verklaring uit in reactie op de door RAVAKSUR aangekondigde protestmanifestatie, waarin gepleit werd, dat de regering met haar sociale partners, namelijk de werkgevers en de vakbeweging onmiddellijk in dialoog treedt, zodat eensgezind gewerkt kan worden aan het herstel van de economie. Het Bestuur van de VSB gaf aan onverkort van mening te blijven, dat sociale dialoog in tripartiet verband de enige heilzame weg is om een dreigende escalatie te voorkomen. De VSB gaf eveneens aan, dat de regering in haar rol van uitvoerder van beleid, steeds weer vervalt in het eenzijdig bepalen van maatregelen zonder enige vorm van overleg met organisaties van werkgevers en werknemers. Het eenzijdig besluit van de regering om de energietarieven per 1 mei te verhogen werd gezien als een duidelijk voorbeeld van het miskennen van het principe van tripartisme, hetgeen tot grote vertwijfeling en irritatie bij zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging heeft geleid.
De VSB en RAVAKSUR kwamen op 9 mei uit met een gezamenlijke verklaring, waarin werd aangegeven, dat elkaars standpunten volledig gerespecteerd werden en dat leden vrij waren om binnen de voor hun bestaande bedrijfsomstandigheden na te gaan of en hoe zij invulling kunnen geven aan de oproep van RAVAKSUR.
Op donderdag 12 mei had een delegatie van de VSB een onderhoud met een delegatie van de Regering, die in eerste instantie werd voorgezeten door de Vice President en na een schorsing door de President. De VSB vroeg tijdens dit onderhoud om onmiddellijke herziening van de verhoging van de energietarieven en benadrukte nog eens haar visie, dat de Regering een samenhangend pakket aan saneringsmaatregelen ter beoordeling moest voorleggen aan de SER. De VSB benadrukte eveneens, dat de Tripartiete Technische Commissie in de gelegenheid moest worden gesteld om haar werk af te ronden. De President besloot vervolgens om de verhoging van de energietarieven voor enkele weken aan te houden om te werken aan een gezamenlijk besluit in tripartiet verband.

Om te voldoen aan de preconditions van het International Monetary Fund (IMF) voor het lenen van geld, besloot de Regering toch op 20 mei om de tarieven per 1 mei te verhogen. De Vereniging nam uiteraard met teleurstelling kennis van deze beslissing van de Regering, maar zal het pad van dialoog zo lang als mogelijk blijven bewandelen, vooral daar het behartigen van de belangen van de leden dit vereist.

Overlegplatform wordt ingesteld

Vijf belangenorganisaties van het bedrijfsleven, te weten de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS), de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) besloten na meerdere meetings te hebben gehouden in de periode 4 – 22 mei om op 23 mei een overlegplatform in te stellen. Het overlegplatform gaf aan, dat de situatie in het land dermate ernstig is, dat de diverse organisaties van het bedrijfsleven zich niet kunnen veroorloven om eenzijdig te handelen.

Tripartiete Productiviteitsworkshop

Op 18 en 19 mei hebben de ILO, de VSB en de Competitiveness Unit Suriname (CUS) een tripartiete productiviteisworkshop gehouden. Het Ministerie van Arbeid was ook betrokken bij de organisatie van deze workshop. De CUS en de VSB hebben gemeend deze workshop te houden, daar lage productiviteit in vele bedrijven, maar ook bij de overheid een issue is en vele gevolgen heeft, onder andere voor de groei van de Surinaamse economie, maar ook het concurrentievermogen van bedrijven.

Het doel van de workshop was om deelnemers bewust te maken van de noodzaak om tot productiviteitsverhoging in Suriname te geraken. Productiviteit is in vele sectoren laag. Bij micro en kleine bedrijven zijn er productiviteitsissues, die indien ze aangepakt worden, kunnen resulteren in het floreren van de ondernemingen zelf. De workshop werd georganiseerd als onderdeel van het Decent Work Country Programma Suriname, waarvan de VSB de trekker is voor de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE).

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Op een Bijzondere Algemene Vergadering zijn de leden geïnformeerd over de actuele gebeurtenissen van de afgelopen weken. Bij het aantreden van het nieuw bestuur op 28 april 2016 was gesteld, dat het VSB Manifest 2015 het uitgangspunt zal blijven voor haar beleid en dat zij de operationalisering daarvan ter hand wil nemen door sociale dialoog en tripartiet overleg. De visie is dat de VSB via sociale dialoog en tripartiet overleg en door gezamenlijk optreden met de sociale partners (de overheid en de vakbeweging) kan komen tot de oplossing van problemen.

Het Bestuur is doorgegaan met gesprekken voor samenwerking met RAVAKSUR, die reeds geïnitieerd waren, voordat het nieuw bestuur aantrad, en ook werd op woensdag 04 mei een vergadering bijeengeroepen met bedrijfslevenorganisaties, die direct te maken hebben met de problematiek van ondernemen. De bedoeling van de gesprekken is om te geraken tot een platform voor duurzame samenwerking met deze bedrijfslevenorganisaties ter verbetering van het ondernemersklimaat in Suriname.

De Voorzitter bracht in herinnering dat de aankondiging van het besluit van de Regering om, tegen alle afspraken in, de energietarieven per 1 mei eenzijdig te verhogen, de VSB en RAVAKSUR deed besluiten om hun vertegenwoordigers in de technische commissie, die verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een rekenmodel voor de energietarieven, terug te roepen.
Voor de ALV op dinsdag 17 mei had het Bestuur van de VSB nog een spoedvergadering, waarin werd gevraagd om versneld advies uit te brengen met betrekking tot de energietarieven, vanwege de druk die door het IMF werd uitgeoefend op de Regering om de aangehouden verhoging ongedaan te maken.

De VSB maakte nogmaals haar visie kenbaar, dat het energievraagstuk een onderdeel moet zijn van een samenhangend pakket aan maatregelen en voorts, dat dit plan gepaard moet gaan met besparingen en kostenverlagingen door de overheid en compenserende en stimulerende maatregelen voor de Surinaamse ondernemer en de Surinaamse bevolking.

De voorzitter, in reactie op vragen, gaf leden de verzekering, dat het Bestuur:

  1. verder zal werken aan coalitievorming van bedrijfslevenorganisaties;
  2. ervoor zal zorgen dat er constant overleg plaatsvindt, zoveel mogelijk in tripartiet verband;
  3. de leden zal blijven informeren over de voortgang van besprekingen;
  4. vanuit het crisisplan, de materiële zaken die de leden raken, terstond met hen zal communiceren;
  5. wanneer het pad van dialoog uitgeput dreigt te raken, terstond naar de leden terug zal koppelen;
  6. het voorstel van de leden om zelf met het IMF te praten voor meer duidelijkheid, zal meenemen in de besluitvoering.