REDACTIONEEL

Mei verschilde op sociaal-economisch en maatschappelijk vlak niet veel van de voorgaande maanden. De precaire situatie werd erger en steeds meer mensen en groepen lieten hun stem horen. Wat echter bleek, is dat er vele mensen en groepen ook wel verschillende protesten lieten horen. De ene groep vroeg om terugdraaiing van de verhoogde brandstofprijzen, de andere groep riep om salarisverhoging, anderen riepen om beleids ombuiging en weer anderen riepen de regering op om hun mandaat terug te geven. Er waren ook verschillende groeperingen die de VSB hebben benaderd om hun protest te ondersteunen. Aan deze groeperingen heeft de VSB duidelijk gemaakt dat we geen politieke ondersteuning verlenen, we zijn een organisatie die de belangen van onze leden behartigt, om een zo gunstig mogelijk ondernemers klimaat te scheppen. We hebben altijd het pad van dialoog bewandeld omdat we de mening zijn toegedaan dat door middel van dialoog veel meer kan worden bereikt. Tegelijkertijd geven we ook aan niet tevreden te zijn met het tot nog toe gevoerde beleid. Vooral niet vanwege het feit dat door de VSB gegeven adviezen en gemaakte afspraken niet zijn uitgevoerd en/of nageleefd. De VSB heeft daarom gemeend om een ALV te beleggen om de resultaten van de gevoerde gesprekken met de leden te bespreken en te vragen wat het mandaat is dat de leden het bestuur geven om verder te gaan.

 

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB 

Op donderdag 5 mei is een afvaardiging van de VSB door de gezamenlijke oppositie ingelicht over de protestmanifes-tatie die gepland was voor 20 mei. De voorzitter van de VSB de heer Bryan Renten deelde na hun te hebben aange-hoord mee, dat de informatie die verkregen is zal worden gedeeld met de leden in een ALV, waar ook een standpunt zal worden ingenomen. De gezamenlijke oppositie zal van het standpunt op de hoogte worden gesteld. De ALV werd gehouden op maandag 15 mei. De Voorzitter gaf aan dat in mei 2016 de ALV het bestuur mandaat gaf om in overleg te treden met de regering en andere instanties. In een presentatie gaf hij een overzicht van de gevoerde gesprekken met de diverse organisaties, de bereikte resultaten en de issues die nog spelen. De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, zijn alsvolgt;
– Dialoog heeft (nog) niet geleid tot gewenste resultaten. Geen tot weinig concrete invulling van wensenpakket van VSB/Platform. (Nog) geen nationaal crisisplan, geen sociale dialoog.
– De protestbewegingen hebben (nog) niet geleid tot de gewenste beleidsombuiging. Er is ook geen eenduidig standpunt/doel van de verschillende groeperingen.
De ALV gaf het bestuur mandaat de gezamenlijke oppositionele politieke partijen vooralsnog geen aktieve steun aan hun protestmanifestatie toe te zeggen. De gezamenlijke oppositionele politieke partijen zullen worden gevraagd naar hun plan voor bestrijding van de crisis alsook de besturing van het land in de crisisperiode. Op grond van het door de gezamenlijke oppositionele politieke partijen aangeboden plan zal besloten worden als de acties zullen worden ondersteund.

De VSB en ASFA hebben op dinsdag 2 mei een werkbespreking gehouden met hun vertegenwoordigers in het Arbeids Advies College (AAC). Tijdens deze werkbespreking werden de VSB en ASFA omstandig geïnformeerd door de AAC Leden over de stand van zaken met betrekking tot de overeengekomen agenda van het AAC en de ontwikkeling van wettelijke producten. De ontwerp Ontslagwet, ook de ontwerpwet bescherming moederschap en arbeidsovereen-komst voor bepaalde tijd, zijn besproken. Ookkwam de noodzaak voor mechanismen voor feedback aan de orde.

De VSB heeft op woensdag 10 mei deelgenomen aan een kwalitatief onderzoek naar multi-sectorale plannen voor Non-Communicable Diseases (NCDs) oftewel in het Nederlands niet-overdraagbare ziekten. Dr Beverly Barnett PAHO international consultant en voormalig PAHO/WHO vertegenwoordiger Guyana werd door de heer Mac Andrew geïnformeerd dat de VSB, maar ook haar werkarm, namelijk de Suriname Business Coalition against HIV/AIDS and Non-Communicable Diseases, bewust zijn van de impact van NCDs en daarom ook de nodige aandacht geven aan de bestrijding van deze ziekten en haalde daarbij ondermeer aan educatieve activiteiten, die SBC leden ontplooien in diverse bedrijven alsook de Community outreach van deze bedrijven.

Op maandag 14 mei heeft VSB beleidsmedewerker mevrouw Cheryl Vroom geparticipeerd aan een stakeholders meeting met als thema “School- to-Work transition for the Elimination of Child labor. Een Braziliaanse overheidsdelegatie, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), heeft haar ervaring gedeeld in Suriname met personen uit zowel het arbeids- als onderwijsveld. Het Ministerie van Arbeid is doende om de minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid vast te stellen op 16 jaar in plaats van 14 jaar. Het Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur zal de leerplichtige leeftijd van 12 jaar aanpassen aan de arbeidsminimum leeftijd. De Nationale Assemblee heeft reeds goedkeuring gegeven tot het toetreden van het ILO-verdrag 138, dat betrekking heeft op minimum arbeidsleeftijden. Een concept wet gericht op het tegengaan van kinderarbeid is door Minister Soewarto Moestadja aangeboden aan het Arbeidsadviescollege (AAC) voor commentaar.

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, heeft op uitnodiging van de European Economic and Social Committee (EESC) in de periode 15–16 mei de 28ste Meeting van de European Union (EU) – African, Caribbean and Pacific (ACP) Economic and Social Interest Groups bijgewoond in Brussel, België. De ACP belangengroepen hebben hun onvrede geuit over het feit, dat zij niet betrokken worden bij de implementatie van de Economic Partnership Agreements op nationaal en regionaal niveau. Dit, ondanks het feit, dat in bepaalde gevallen in de overeenkomsten structuren zijn gecreeërd, die zulks mogelijk moeten maken. De Civil Society Consultative Committee in het Caribisch Gebied is bijvoorbeeld in haast tien jaren tijd, maar drie keer bij elkaar geweest. De Caribische participanten waren tenslotte van mening, dat een specifieke EU-Caribbean strategie naast een algemene EU-ACP overeenkomst een noodzaak is als vervanger van de Coutonou overeenkomst, die in 2020 afloopt, omdat er geconstateerd is, dat de meeste aandacht van de EU uitgaat naar Africa.

De VSB heeft in de periode 23 – 25 mei geparticipeerd aan een Productivity Workshop, georganiseerd door de Competitiveness Unit Suriname (CUS). De workshops vonden plaats in het kader van een project, welke de CUS uitvoert, gericht op ‘improving economic diversification and SME’s productivity’. Prof. Carlos Elias, Senior Partner van DHC consulting vanaf 2008, Adjunct Professor of Economics aan de Radford University en Research Associate of Virginia Tech, die de workshop leidde ging uit van een meer econometrische benadering van het vraagstuk van economische groei en productiviteit.

 

 

AANGELEGENHEDEN VAN HET PLATFORM 

Op 23 mei was het precies één jaar geleden, dat het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven (het Platform), werd opgericht met als doel om middels gemeenschappelijke samenwerking en eenduidig handelen de belangen van de leden van de diverse organisaties adequaat en professioneel te behartigen. De eerste consultaties van bedrijven met het Planbureau, welke in de periode 18 – 21 mei aanvingen worden verder ondersteund door het Platform. De VSB, net als de andere organisaties, verenigd in het Platform, heeft haar bijdrage geleverd door surveys door te sturen naar bepaalde sectoren. Deze surveys moesten rechtstreeks geretourneerd worden naar het Planbureau. De bedrijven geven input aan het Planbureau, zodat het planningsproces in Suriname verbeterd kan worden en meer in lijn gebracht kan worden met de actuele situatie van de reële economie.

 

MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN HOUDT INFORMATIE BIJEENKOMST 

Als kick-off van het nieuw beleid van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft ze een informatie bijeenkomst gehouden bestemd voor de mijnbouwrechthouders bouwmaterialen. Het nieuw beleid houdt in dat er geen gedoogd beleid meer zal worden toegestaan, maar gehandeld zal worden conform de vigerende Mijnbouwwet, Decreet Mijnbouw 1986 no.28. Er zijn nadere afspraken gemaakt tussen de mijnbouwrechthouders en het ministerie. Besloten werd om binnen een maand een vertegenwoordiging uit de sector aan te wijzen, die samen met het ministerie de belangen van de sector zal behartigen. De minister gaf ook uitleg over EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), waartoe Suriname eind mei is toegelaten.

 

ARTHUR LOK JACK GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS GAAT FUSIE AAN MET FHR LIM A PO INSTITUTE 

De Arthur Lok Jack Graduate School of Business van de University of the West Indies (UWI- ALGSB) gevestigd in Trinidad & Tobago en het in Suriname gevestigde FHR Lim A Po Institute for Social Studies (FHR) hebben op 4 mei j.l. besloten een fusie aan te gaan. De fusie is volgens Hans Lim A Po, directeur van FHR, een voorbeeld van vruchtbare regionale institutionele integratie en als een platform voor het aanbieden van gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s.

 

ROSEBEL GOLD MINES DONEERT AAN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 

Rosebel Gold Mines heeft zes laptops en drie printers gedoneerd aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Deze laptops en printers , met drie jaar garantie hebben een totale waarde van ongeveer SRD 60.000, en zijn gedoneerd in het kader van de hervorming van het ministerie. Rosebel hoopt met deze donatie een bijdrage te leveren aan de verdere institutionele versterking van het ministerie en dat deze goederen vooral voor het uitvoeren van duurzame projecten voor de binnenlandse gemeenschappen worden ingezet. Maya Dorini, secretaris van RO alsook Minister Dikan is de maatschappij zeer erkentelijk voor de donatie.

 

N.V. GRASSALCO HOUDT INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE WORKSHOP 

NV Grassalco heeft de internationaal befaamde onderzoeksgeoloog professor dr. Richard Goldfarb naar Suriname gehaald voor het verzorgen van zijn internationaal gerenommeerde workshop ‘Discovering new gold deposits’. Op deze workshop heeft professor dr. Richard Goldfarb zijn kennis over de geologie van goudafzettingen gedeeld met wetenschappers en andere belangstellenden in het land. Tijdens de workshop sprak dr. Goldfarb onder meer over orogene goudafzettingen, hun geologie, leeftijd, relaties met andere modellen en de exploratie-criteria. Met deze bijdrage wil Grassalco wederom inhoud geven aan zijn rol van maatschappelijke verantwoord ondernemen.