recap

2016 wordt hoogstwaarschijnlijk bijzonder moeilijk jaar

De maand oktober bracht een verdere verslechtering van de economische situatie met zich mee en het is nu al duidelijk, dat Suriname hoogstwaarschijnlijk een bijzonder moeilijk jaar te wachten staat in 2016. Het is daarom in principe zeer jammer, dat niet met een grotere urgentie gewerkt wordt aan het herinstalleren van de Sociaal Economische Raad (SER), omdat die juist in deze precaire economische situatie haar waarde zou kunnen bewijzen voor ons land. Er is reeds aangegeven, dat de SER in 2016 geherinstalleerd zal worden, maar recente ontwikkelingen duiden erop, dat de situatie in ons land dan sterk verslechterd zal zijn, hetgeen het vinden van gepaste oplossingen alleen maar moeilijker zal maken. De SER had nu juist waardevolle adviezen kunnen formuleren om op gebalanceerde wijze het
verder afglijden van de economie te voorkomen. Het gezegde “hoe eerder, hoe beter” had duidelijk moeten gelden. Nu stomen we af op het jaar 2016, terwijl de economische indicatoren dagelijks verslechteren. We stomen af op 2016, terwijl het leven van bonafide ondernemers onnodig moeilijk wordt gemaakt door getroffen maatregelen, waardoor productie en bedrijfscontinuiteit in gevaar komen. We stomen af op 2016, terwijl een Decent Work crisis zich in ons land aan het ontwikkelen is.

Monetaire reserve duikt beneden USD 400 miljoen

Het begint eentonig te worden, maar ook deze maand moet weer geconstateerd worden, dat in september de monetaire autoriteiten niet in staat waren de dalende trend van de monetaire reserve te stuiten. De situatie is jammergenoeg verder verslechterd en de monetaire reserve is nu gedoken beneden USD 400 miljoen. Eind september was het USD 398.4 miljoen.

Koers vertoont stijgende lijn

De koers vertoonde in oktober een stijgende lijn en tegen het einde van de maand moest er al SRD 3,85 neergeteld worden voor de US dollar. De grip op de economie slipte dus verder uit de handen van de monetaire autoriteiten en de algemene verwachting is, dat de koers in november boven SRD 4,00 voor de US dollar zal zijn. Eind van het jaar neemt de vraag naar deviezen meestal toe, dus de druk op de wisselkoers zal in de komende periode alleen maar toenemen.

ILO Directeur bezoekt Suriname

De Directeur van het Sub-Regionaal kantoor van de ILO en het Decent Work Team voor het Caribisch Gebied, mevrouw Claudia Coenjaerts bracht in oktober een kennismakingsbezoek aan Suriname. Tijdens het bezoek werd er van gedachten gewisseld met diverse stakeholders, zoals het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Handel en Industrie en Ravaksur. Ook aan de VSB werd er een bezoek gebracht. De ILO Directeur werd ontvangen door de Voorzitter en Directeur van de VSB, respectievelijk de heren
Ferdinand Welzijn en Steven Mac Andrew. Tijdens het onderhoud gingen de Voorzitter en Directeur breedvoerig in op de huidige Ontwikkelingen in het land, maar werden ook specifieke ILO gerelateerde zaken besproken, zoals de uitvoering van het Decent Work Programma van Suriname en de activiteiten gericht op het bewerkstelligen van een “Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE). EESE is een zeer goed initiatief van de ILO, welke moet leiden tot een ondernemersvriendelijk klimaat, dat
ondernemerschap en de vestiging van duurzame ondernemingen in de hand moet werken. Het heeft vele raakvlakken met de “ease of doing business”, wat nog steeds een probleem is in Suriname.

Vaker vergaderen blijft noodzakelijk

De maatregelen, die de Regering aankondigde in september, maakten ook in oktober vaker vergaderen noodzakelijk. Dit gebeurde ook deze maand vaak als collectief van organisaties van het bedrijfsleven. Het standpunt van de VSB in de kwestie van de Entrepots is ongewijzigd gebleven, namelijk dat maatregelen van de Overheid gericht om malafide praktijken tegen te gaan, nimmer bonafide ondernemers kunnen treffen. De VSB blijft bereid om een bevredigende oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen in samenwerking met de Overheid. In de maand oktober bleef de Vereniging derhalve in dialoog met de Douane en Belastingdienst.

Alles gereed voor MVO Round Tables en Forum

Eind oktober was alles gereed voor de MVO Round Tables, die begin november gehouden zullen worden als onderdeel van een MVO Country Scan, welke uitgevoerd wordt door MVO Nederland in het kader van een project, welke geïmplementeerd wordt door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, het Suriname Business Forum (SBF) en de VSB. Ook de voorbereidingen voor het MVO Forum op 6 november, alwaar de eerste resultaten van de MVO Country Scan gepresenteerd zullen worden, waren zo goed als afgerond. De VSB is haar partners, namelijk de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en het SBF zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking in de afgelopen maanden en hoopt op een succesvolle implementatie van de verschillende MVO activiteiten in november. De VSB is ook haar leden, die zullen participeren aan de diverse activiteiten en zij, die op welke wijze dan ook het MVO Forum zullen sponsoren, zeer erkentelijk. Als organisatie, die MVO als een van haar kernwaarden heeft, onderschrijft de VSB het belang van dergelijke projecten, die kunnen resulteren dat MVO grotere ingang vindt bij bedrijven in Suriname.

Suriname werkt aan Nationaal Actie Plan Kinderarbeid

In het kader van de verdere implementatie van het Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour (CLEAR) Global Project zijn er in oktober verdere stappen ondernomen, welke moeten culmineren in de ontwikkeling van een Nationaal Actie Plan (NAP) voor het elimineren van kinderarbeid, in het bijzonder de ergste vormen van kinderarbeid. Er werd ondermeer een workshop verzorgd door mevrouw Birgette Krogh-Poulsen, Social Development consultant en mevrouw Kanae Tada, Junior Professional Officer, Skills Training and Employment Policies and ILO Child Labour Focal Point van de Sub-Regional Office van de ILO, welke resulteerde in input voor de NAP. Een speciale Commissie zal nu het Plan verder ontwikkelen.

Grotere focus op trainingen

In oktober werd gestart met een grotere focus op trainingen, welke door het Bureau van de VSB verzorgd kunnen worden voor leden en andere bedrijven.
Het verzorgen van trainingen is een kernactiviteit van de meeste werkgeversorganisaties in de regio. In deze gaat het om trainingen, die zeer relevant zijn voor werkgevers, dus veelal op het gebied van arbeidszaken, HRM, customer service en andere relevante zaken. Het verzorgen van trainingen was bij de VSB op een laag pitje, maar het is in de afgelopen maanden duidelijk geworden, dat hierin verandering moet komen. In oktober implementeerde de VSB
derhalve een LGBT Sensitiviteitstraining in samenwerking met de Vakcentrale C-47 en maakte een aanvang met een Customer Service Training voor Gum Air en Entrepreneurship Orientation Workshops voor de Suralco.

Common Multi Country Analysis

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de United Nations organiseerde in oktober een vergadering betreffende de uitkomst van een
“Common Multi Country Analysis”. De analyse betreft ontwikkelingsvraagstukken, die relevant zijn voor Barbados, Belize, Guyana, Jamaica, de OECS
landen, Suriname en Trinidad and Tobago. In al deze landen loopt hun respectieve United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) af in 2016 en het ligt in de bedoeling om hun UNDAF te vervangen met een UN Multi Country Sustainable Development Framework (UN MCSDF). De voornaamste redenen om over te stappen naar de UN MCSDF zijn:

– het versterken van de ondersteuning van de UN bij de implementatie van de SDGs en het faciliteren van het “Delivering as One” streven van de UN;

– het bevorderen van de effectiviteit en coherentie vanuit het systeem van de UN;

– het bevorderen van “resource mobilization” voor het uitvoeren van programma’s en projecten;

– het faciliteren van “joint programmes” op sub-regionaal en nationaal niveau; en

– het bevorderen van “South-South” en “Triangular” samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste uitdagingen, die geïdentificeerd zijn door de Common Multi Country Analysis kunnen onderverdeeld worden in vier gebieden, namelijk:

1. Economische groei;

2. Sociale ontwikkeling;

3. Duurzaam milieu en beheer van natuurlijke hulpbronnen; en

4. Transparant bestuur en mensenrechten.

De stap naar een UN MCSDF is geen vreemde, want ook andere organisaties of landen hebben meerdere malen hun preferentie kenbaar gemaakt om af
te stappen van een nationale aanpak ten faveure van een regionale aanpak op keer aangehaald als belangrijkste redenen.

Wenselijkheid van een Trade Promotion Agency wordt bekeken

De heren Christopher McNair, Sheldon Jackson en Damie Sinanan, respectievelijk Manager Competitiveness and Innovation, Advisor Market Intelligence
en Senior Advisor Trade and Export Development van Caribbean Export bezochten eind oktober ons land om stakeholders te consulteren omtrent de wenselijkheid van het opzetten van een Trade Promotion Agency in Suriname. In dit kader werd ook een bezoek gebracht aan de VSB. De delegatie
werd ontvangen door de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, die benadrukte, dat een Trade Promotion Agency waardevol kan zijn voor
Suriname, maar dat het moet passen binnen een integraal en coherent beleid van de Overheid gericht op het stimuleren van ondernemerschap, het
verbeteren van de “ease of doing business” en het stimuleren van de productie en export van goederen en diensten.