recap

Maatregelen van de nieuwe Regering

De maand september stond volop in het teken van de maatregelen, die de nieuwe Regering heeft aangekondigd en in bepaalde gevallen al heeft doorgevoerd, in het bijzonder de verhoging van de Government Take op benzine met 40 centen, de verhoging van de tarieven van EBS en SWM, de opdracht om alle entrepots op een paar uitzonderingen na te ledigen voor 16 november en de beperking op de doorvoer van goederen met bepaalde vaartuigen. De VSB heeft als onderdeel van het collectief van organisaties van het bedrijfsleven intensief geparticipeerd in de besprekingen omtrent de energie– en watertarieven. Tijdens de besprekingen over de verhoging van tarieven heeft de VSB steeds benadrukt, dat de aanpassing naar marktconforme tarieven gefaseerd moest geschieden en dat ook terdege rekening moest worden gehouden met de wereldmarkt prijs van olie. De VSB heeft ook meerdere malen via diverse kanalen haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de maatregelen betreffende de entrepots en doorvoer. De Vereniging heeft daarbij steeds benadrukt, dat een voorspelbaar beleid van de regering voor wat betreft de stimulatie van ondernemerschap gewenst is. De hoop is dat deze boodschap in oktober en daarna door de Regering ter harte wordt genomen.

Heengaan Heer Harold Ramdhani

Het plotselinge heengaan van de heer Harold Ramdhani op 16 september 2015 is ook binnen de VSB als een grote schok aangekomen. De heer Ramdhani heeft namelijk gedurende lange periode zijn krachten gegeven als Bestuurslid van de VSB en in de periode 1996 – 2002 als vertegenwoordiger van de sector Transport. Ook heeft hij de VSB tot zijn heengaan vertegenwoordigd in het Luchtvaartadviesorgaan. Meerdere voormalige Bestuursleden hebben de heer Ramdhani beschreven als een man van woord, een harde werker en een persoon, die ten alle tijde oog had voor de belangen van het bedrijfsleven. Moge zijn ziel in vrede in rusten.

Monetaire reserve daalt verder

De monetaire autoriteiten hebben de dalende trend van de monetaire reserve in augustus niet kunnen stuiten, want de reserve daalde verder en wel van USD 460.7 in juli naar USD 426.8 miljoen in augustus. Het cijfer voor september moet binnenkort gepubliceerd worden.

Mr. Flip de Vries herbenoemd als vertegenwoordiger van de VSB in de Staatsraad

De heer Flip de Vries is op woensdag 16 september door de President van Suriname wederom beëdigd als Lid van de Staatsraad en wel als vertegenwoordiger van de VSB. De heer de Vries vertegenwoordigde de VSB de afgelopen vijf jaren al in dit belangrijk orgaan. De bevoegdheden van de Staatsraad betreffen onder meer het adviseren van de President van de Republiek Suriname met betrekking tot de volgende gebieden:

 • wetsontwerpen die ter goedkeuring aan De Nationale Assemblée worden aangeboden
 • overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties
 • ontwerpen van uit te vaardigen Staatsbesluiten.
 • VSB participeert in werkgroep MVO

  Het Suriname Business Development Center (SBC), de Nederlandse Ambassade en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zijn een samenwerking aangegaan om een project, dat als doel heeft Surinaamse bedrijven te informeren en bewust te maken van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), te implementeren. Het idee voor dit project is ontstaan tijdens een thema ontmoeting van de Nederlandse Ambassade en het bedrijfsleven van Suriname. Daar is door de grote ondernemingen, die aanwezig waren en die reeds een MVO beleid hebben geïmplementeerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering, aangegeven, dat zij graag hun ondersteuning willen bieden bij het invoeren van MVO bij kleine- en middelgrote bedrijven in Suriname. Bij MVO gaat het over de 3 P’s: People, Planet, Profit. MVO Nederland ondersteund het project middels het uitvoeren van een “country scan”. Dit is het plegen van een assessment over het MVO gebeuren in Suriname en het uitbrengen van de bevindingen in een rapport. De assessment zal plaatsvinden door middel van desk research, rondetafelgesprekken en bedrijfsbezoeken. In het uiteindelijk rapport zal een beeld worden gegeven van de MVO kansen in Suriname en de wijze waarop MVO op een effectieve wijze kan worden gestimuleerd. De country scan zal op 06 november 2015 gepresenteerd worden.

  Bipartite Meeting

  De Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de Caribbean Congress of Labour (CCL) organiseerden in het kader van een EU-CARIFORUM Project op 28 september een bipartiete meeting in Suriname. Het EU-CARIFORUM Project is gericht op het versterken van de capaciteit van de regionale organisaties, zodat zij effectief kunnen participeren in het regionaal ontwikkelings – en integratieproces, om zodoende hun verplichtingen, zoals vervat in de Social Aspects Chapter van de Economic Partnership Agreement, te kunnen nakomen. De VSB en RAVAKSUR participeerden in deze meeting, aangezien de VSB lid is van CEC en bovendien nationaal en internationaal erkend wordt als de meest representatieve organisatie van werkgevers in Suriname, onder Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Suriname Trade and Industry Association andere door de ILO en de IOE. De meeste vakcentrales vertegenwoordigd in RAVAKSUR zijn van de CCL. Tijdens de meeting identificeerden de vertegenwoordigers van de VSB sociale dialoog en technisch beroepsonderwijs als cruciale aandachtspunten op nationaal niveau. Ook de vertegenwoordigers van RAVAKSUR identificeerden sociale dialoog en technisch beroepsonderwijs als een prioriteit, maar daarnaast ook de erkenning van vakbonden, de evaluatie van de drie sociale wetten en een nationale dialoog over contract arbeid.

  VSB ondersteunt “Go Green initiatief”

  Op maandagavond 21 september 2015 organiseerde Integra Port Services / DP World Paramaribo een “Go Green” evenement in het Jacana Amazon Wellness Resort. Met een kleine groep vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ngo’s en het NIMOS, werden activiteiten besproken, die bedrijven of organisaties ondernemen op milieugebied. Het doel van de avond was om te geraken tot een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het uitvoeren van milieuprogramma’s door het bedrijfsleven. Participanten waren van mening, dat er een platform moet komen gericht op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen, maar ook voor gezamenlijke actie. De heer Leon van Hoff, Directeur DP World Paramaribo, gaf te kennen, dat het bedrijf bereid is om voorlopig als trekker te fungeren van het Platform, zodat het daadwerkelijk van de grond komt. De VSB zegde DP World Paramaribo de nodige ondersteuning toe voor wat betreft het van de grond krijgen van het Platform. Het “Go Green” evenement werd georganiseerd in het kader van de wereldwijde launch van DP World haar “Go Green” initiatief op 21 september.

  Adoptie Sustainable Development Goals (SDGs) een feit

  De wereldgemeenschap heeft tijdens de United Nations Sustainable Development Summit 2015, de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) formeel geadopteerd. Tijdens de aanname van de post-2015 duurzame ontwikkelingsdoelen op de vergadering van de Verenigde Naties in New York op 26 september, benadrukte de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-Moon wederom de fundamentele rol van de particuliere sector bij het uitvoeren en realiseren van deze doelen. De Secretaris-Generaal van de VN gaf aan, dat het “nu de tijd is om het bedrijfsleven in de wereld te mobiliseren als nooit tevoren”. Deze uitspraak van de Secretaris-Generaal is een heel realistische, omdat het duidelijk is, dat de noodzaak om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen de medewerking van een ieder zal vereisen. Samenwerken is nu noodzakelijker dan ooit. De VSB heeft in de afgelopen maanden vaker de 17 doelen belicht, onder andere in editie nummer 13 van De Werkgever en zal dit de komende periode blijven doen.

  VSB participeert in meeting over de transitie van de informele naar de formele sector

  De VSB heeft geparticipeerd in een workshop over de transitie van de informele naar de formele sector, welke in de periode 23 – 25 september 2015 gehouden is geworden in Turijn, Italië en wel op het complex van het Trainingsinstituut van de ILO. De nadruk van deze workshop was op de bijdrage, die werkgeversorganisaties kunnen leveren aan deze transitie. Tijdens de sessies is gebleken, dat het haalbaar is om met een juist mandaat en lange termijn visie informele ondernemers zo ver te krijgen, dat ze de stap maken van informeel naar formeel. Voor de VSB zal dit betekenen het houden van awareness campagnes en uitbreiding van haar services, zodat die interessant zijn voor de doelgroep.

  Vaker vergaderen noodzakelijk gebleken

  De maatregelen, die de Regering aankondigde in september, resulteerden in de noodzaak om vaker te vergaderen in september, hetzij als VSB, hetzij als collectief van organisaties van het bedrijfsleven. De verwachting is, dat deze trend zich in de komende periode zal voortzetten, omdat eind september nog geen overeenstemming was bereikt over de tarieven van energie en water en bovendien de maatregelen betreffende entrepots en doorvoerhandel nog steeds erg actueel waren. Het feit, dat bonafide ondernemers slachtoffer worden van getroffen maatregelen, die gericht zijn op personen, die zich bezighouden met malafide praktijken, is een voornaam zorgpunt voor de Vereniging, vooral daar de bedrijfscontinuiteit en arbeidsplaatsen in gedrang kunnen komen. In een periode van economische neergang moet juist getracht worden om ondernemers te faciliteren, omdat Suriname alleen door economische bedrijvigheid uit de crisis zal geraken. De VSB acht het dringend noodzakelijk, dat de diverse groepen in de komende periode vaker bij elkaar komen om te praten over de impact van de crisis, getroffen maatregelen en andere dringende issues. Op de leden wordt derhalve een beroep gedaan om deze vergaderingen zoveel als mogelijk bij te wonen. Uw input is namelijk onontbeerlijk !
  Download hier de Recapitulatie september 2015