Twintig jaar grootschalige goudindustrie in Suriname

goudinsustrie1Op 31 januari 2013 organiseerde de VSB in het kader van de op gang gekomen brede discussie over de nieuwe gouddeals, een discussieavond rondom het thema “Twintig jaar grootschalige goudindustrie in Suriname, de nieuwe gouddeals in de context van een visie voor ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname.”

Keynote speaker was mr. Roy Shyamnarain.Hij plaatste in zijn uitvoerige presentatie de zgn. nieuwe gouddeals in het kader van de visie van Pollack e.a. van ruim 20 jaar geleden over het ontwikkelen van een grootschalige goudindustrie in Suriname. De natuurlijke hulpbronnen werden gezien als ‘driver’ voor de ontwikkeling.

GROOTSCHALIGE GOUDINDUSTRIE IN SURINAME
De ontwikkelingen in de goudsector wordt breed in de samenleving bediscussieerd. Met als thema “Twintig jaar grootschalige goudindustrie in Suriname, de nieuwe gouddeals in de context van een visie voor ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname”, organiseerde de VSB op 31 januari 2013 een discussieavond. Keynote speaker was mr. Roy Shyamnarain.

Roy Shyamnarain presenteerde zeer gedetailleerd het kader waarin ook de de nieuwe ‘gouddeals’ geplaatst moeten worden, namelijk de visie van oudminister Harold Pollack van Natuurlijke Hulpbronnen over de ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname en de Delstoffenovereenkomst van 1994. Hij voerde zijn toehoorders terug naar het begin van de 90-er jaren van de vorige eeuw, toen oud-minister Harold Pollack samen met een groep deskundigen van Grassalco en de Gelogische Mijnbouwkundige Dienst de aanzet gaf voor een visie voor de ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie die leidde tot de overeenkomst van 8 mei 1992 tussen de Staat Suriname, Grassalco en de Canadese exploratie- en de ontwikkelingsmaatschappij Golden Star Resources, voor de ontwikkeling van de Rosebel concessie. Deze overeenkomst is nader uitgewerkt in de Delstoffenovereenkomst van 7 april 1994 tusssen partijen en geamendeerd in de overeenkomst van 13 maart 2003. De overeenkomst van 2003, die de basis vormt voor de Rosebel Gold Mines operatie, bevat nadere afspraken inzake de uitvoering van de Delfstoffenovereenkomst van 1994 en was er op gericht om gunstige omstandigheden te creëren voor het veiligstellen van de voortgang van het project en de US$ 30 miljoen exploratiekosten ondanks de toen lage goudprijs.

De opeenvolgende overeenkomsten én het evaluatierapport en aanbevelingen van de externe deskundige Cameron in 2006, vormden de basis voor de concept uitbreidingsovereenkomst Rosebel Gold Mines (RGM) die in 2010 door partijen werd overeengekomen en goedgekeurd door de Raad van Ministers. Ook de heronderhandelingen in de periode 2011-2013 en de nieuwe concept goudwetten die aan De Nationale Assemblee zijn aangeboden – de uitbreiding van de bestaande overeenkomst van samenwerking tussen de Staat Suriname met Grasshopper Aluminium Company N.V. en Rosebel Gold Mines N.V. en de Delfstoffenovereenkomst van samenwerking tussen de Staat Suriname en Suriname Gold Company L.L.C. (SURGOLD) voor het Merian project – zijn te herleiden tot de basis die in 1992/1994 is gelegd. In de nieuwe conceptovereenkomst met SURGOLD heeft de Staat Suriname de optie om voor 25% deel te nemen in het Merian Gold project. Suriname zal hiervoor een speciale naamloze vennootschap oprichten, ROS N.V. De structuur van de Merian operatie, is inzichtelijk weergegeven in de illustratie. De structuur van de uitbreiding van de Rosebel Gold Mines operatie is hiermee vergelijkbaar. Bij de uitbreiding van de Rosebel operatie is de de participatie 30%, het dividend 95% en de Portion Cash calls 70%.

Roy Shyamnarain plaatste de gouddeals ook in de internationale trends en toekomstverwachting van de grootschalige goudindustrie en de prijsontwikkelingen op de goudmarkt. Tot slot kwam Roy Shyamnarain tot een aantal positieve bevindingen én een aantal uitdagingen.

CONCLUSIES UITDAGINGEN
De gouddeals passen binnen de beleidsvisie voor ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen zoals neergelegd in de Grondwet, de Mijnbouwwet en toegepast in de RGM bestaand en Merian 2010 Time is of essence
Ze verschillen niet wezenlijk van de visie van Pollack e.a. Mobilisatie investeringskapitaaldeel Suriname

Mobilisatie van expertise voor het beoordelen van de feasability study en de Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)

Het hoger belang van de natie lijkt voldoende te zijn veiliggesteld met betrekking tot opbrengsten, local content, milieu, arbeid, opbouwen van lokale expertise en belang lokale gemeenschappen Bemensing management en staf van ROS N.V.
Bevat geen buitenproportionele incentives Bewaking nakoming van ROS N.V. commitments
Grootste deel van de opbrengsten blijft in Suriname in de vorm van GOS take en local spending (50-60%) Cash calls, dillution bepaling, escrow rekening
Grootste deel van de opbrengsten blijft in Suriname in de vorm van GOS take en local spending (50-60%) Cash calls, dillution bepaling, escrow rekening
Positief ten opzichte van internationale benchmark Management van in kind deel van de opbrengst
Internationale omstandigheden zijn positief Zeggenschap over de bestemming van de opbrengsten (Stabilisatiefonds)
Ondertussen 20 jaar ervaring rijker met grootschalige goudindustrie Invulling UJV Board en Steering Committee van de Commanditaire Vennootschap (CV)
Oplossing overlapping AOI Surgold en AMI RGM
Verwachte ‘crowding out’ op de arbeidsmarkt
Verdeling ‘deel van de koek’ voor de lokale gemeenschappen